Main / Al-farabi business school / Science articles

Al-farabi business school

List of publications.

Year of publication:

1

Карибаев Б. Б. Төле би және XVIII ғасырдың I жартысындағы Қазақстан тарихының мәселелері. ҚазҰУ Хабаршысы, тарих сериясы. 0 - г. 0 - стр.