Main / Information technology / Books, monographs

Information technology

List of publications.

Year of publication:

1

Тукеев У. Тукеев У.А., Жуманов Ж.М. Программирование WEB-приложений информационных систем: учебное пособие. - Алматы: Қазақ университеті, 2012. - 101 с. Қазақ университетi 2012 - г. 8 - стр.

2

Тукеев У. Төкеев У.Ә., Жұманов Ж.М. Ақпараттық жүйелердің Веб-қосымшаларын программалау: оқу құралы. -Алматы: Қазақ университеті, 2012. -100 б. Қазақ университетi 2012 - г. 8 - стр.

3

Хакимова Т. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ "NURPRESS" 2013 - г. ISBN 9965-830-45-2 170 - стр.

4

Джомартова Ш. А. Компьютерные сети Қазақ университетi 2003 - г. ISBN 9965-12326-8 7 - стр.

5

Дуйсебекова К. С. Есептеу желiлерiнiн негiздерi Қазақ университетi 2006 - г. ISBN 9965-30-029-1 8 - стр.

6

Джомартова Ш. А. Программирование на языке Паскаль для ПЭВМ IBM PC Қазақ университетi 2003 - г. 5 - стр.

7

Дуйсебекова К. С. Мансурова М.Е. MATLab ортасында программалау негіздері Қазақ университетi 2011 - г. 149 - стр.

8

Мансурова М. Е. Дуйсебекова К.С. MATLab ортасында программалау негіздері Қазақ университетi 2011 - г. 149 - стр.

9

Шмыгалева Т. А. WEB- программирование. Основы языка JavaScript. Том 1. Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-29-598-0 265 - стр.

10

Шмыгалева Т. А. WEB-программирование. Основы языка JavaScript. Том 2. Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-29-598-0 233 - стр.

11

Шмыгалева Т. А. Черикбаева Л.Ш. Клиент-серверные приложения Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-29-652-9 95 - стр.

12

Черикбаева Л. Ш. Шмыгалева Т.А. Клиент-серверные приложения Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-29-652-9 95 - стр.

13

Черикбаева Л. Ш. Шмыгалева Т.А. Клиент-серверлік қосымша Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 978-601-247-319-3 134 - стр.

14

Шмыгалева Т. А. Черикбаева Л.Ш. Клиент-серверлік қосымша Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 978-601-247-319-3 134 - стр.

15

Тукеев У. Төкеев У., Ахметов Б.Б. Ақпараттық каупсіздікті басқару. Оқу құралы. Алматы: Қазақ университеті, 2011. -161 б. ISBN 9965-29-757-6 "Қазақуниверситеті" 2011 - г. ISBN 9965-29-757-6 10 - стр.

16

Бурибаев Б. Web-технологиялар "Дәуір" ЖШС РПБК 2011 - г. ISBN 978-601-217-201-0 22 - стр.

17

Бурибаев Б. Программалау технологиялары "Дәуір" ЖШС РПБК 2011 - г. ISBN 978-601-217-280-5 22 - стр.

18

Бурибаев Б. Алгоритмдеу және программалау тілдері "Дәуір" ЖШС РПБК 2011 - г. 20 - стр.

19

Бурибаев Б. Алгоритмдеу, мәліметтер құрылымы және программалау "Қазақуниверситеті" 2012 - г. 14 - стр.

20

Дуйсебекова К. С. Microsoft Excel инженерлік есептерді орындау Тандем 2012 - г. 128 - стр.

21

Мусиралиева Ш. Ж. Прикладная криптография Қазақ университетi 2012 - г. 6 - стр.

22

Сарбасова А. К. Экономика и организация производства Алматы: Қазақ ун-тi, 2011. 2011 - г. 19 - стр.

23

Черикбаева Л. Ш. Жүйелік бағдарламалау "Қазақ университеті" 2012 - г. 210 - стр.

24

Черикбаева Л. Ш. Клиент-серверные приложения "Қазақ университеті" 2011 - г. 95 - стр.

25

Черикбаева Л. Ш. Клиент-серверлік қосымша "Қазақ университеті" 2011 - г. ISBN 978-601-247-319-3 134 - стр.

26

Черикбаева Л. Ш. Системное программирование "Қазақ университеті" 2013 - г. 198 - стр.

27

Мансурова М. Е. E-learning в сфере IT образования "Қазақ университеті" 2014 - г. 96 - стр.

28

Хакимова Т. Информатика КОУ 2012 - г. 9 - стр.

29

Хакимова Т. Информатика КОУ 2012 - г. 3 - стр.

30

Бурибаев Б. Информатика терминдерінің түсіндірмелік сөздігі "Қазақ университеті" 2013 - г. ISBN 978-601-247-829-7 11 - стр.

31

Дуйсебекова К. С. Иманқұл Т.Ш. Применение вычислительной техники к прикладным задачам механики Қазақ университеті 1997 - г. ISBN 5-7667-5598-8 6 - стр.

32

Хакимова Т. Ақпараттық технологияларды оқытудың логикалық бағдарламалау негіздері Алматы. «Қазақ университеті» баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-04-0205-8 6 - стр.

33

Дуйсебекова К. С. • Информатика негіздері, Оқу құралы Алматы, 2013, Тандем-2 баспасы, 280 б. Тандем 2013 - г. 17 - стр.

34

Дуйсебекова К. С. • Ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттарды қорғау, Оқу құралы, Алматы, Изд-во «Қазақ Университеті», 2013, 146 б. Қазақ университеті 2013 - г. 11 - стр.

35

Бурибаев Б. Информатика - учебник для 9 класса средней школы Мектеп 2013 - г. ISBN 978-601-293-822-7 19 - стр.

36

Бурибаев Б. Информатика: орта мектептің 9 сыныбына арналған оқулық Мектеп 2013 - г. ISBN 978-601-293-823-4 20 - стр.

37

Бурибаев Б. Информатика: Сб. задач и упражнений - уч. пособие для 9 кл. общеобразовательных школ Мектеп 2013 - г. ISBN 978-601-293-928-6 7 - стр.

38

Бурибаев Б. Информатика: Есептер мен жаттығулар. Жалпы білім беретін мектептің 9 сыныбына арналған оқу құралы Мектеп 2013 - г. ISBN 978-601-293-921-7 7 - стр.

39

Бурибаев Б. Основы создания HTML-документов: уч. пособие для 9-кл. общеобразовательных школ Мектеп 2013 - г. ISBN 978-601-293-927-9 6 - стр.

40

Бурибаев Б. HTML тілінде web-құжат жасау негіздері: жалпы мектептің 9 сыныбына арналған оқу құралы Мектеп 2013 - г. ISBN 978-601-293-920-0 6 - стр.