Main / High School of Economics and Business / Books, monographs

High School of Economics and Business

List of publications.

Year of publication:

1

Товма Н. А. Бухгалтерский учет в туризме Казақ университеті 2017 - г. ISBN 978-601-04-2354-1 11 - стр.

2

Тураров Д. Р. Оспанов С.С., Кондыбаева С.К. "Микроэкономика" пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарының (СӨЖ) тапсырмаларына әдістемелік нұсқау (қайта басылым)./ Құрастырушылар: Оспанов С.С., Тураров Д.Р., Кондыбаева С.К. - Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, ЭжБЖМ: ОЛ, 06.11.2016. -42б. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Экономика және бизнес жоғары мектебінің Оқу зертханасы 2017 - г. 42 - стр.

3

Оспанов С. С. Тураров Д.Р., Кондыбаева С.К. "Микроэкономика" пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарының (СӨЖ) тапсырмаларына әдістемелік нұсқау (қайта басылым)./ Құрастырушылар: Оспанов С.С., Тураров Д.Р., Кондыбаева С.К. - Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, ЭжБЖМ: ОЛ, 06.11.2016. -42б. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Экономика және бизнес жоғары мектебінің Оқу зертханасы 2017 - г. 42 - стр.

4

Кондыбаева С. К. Оспанов С.С., Тураров Д.Р. "Микроэкономика" пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарының (СӨЖ) тапсырмаларына әдістемелік нұсқау (қайта басылым)./ Құрастырушылар: Оспанов С.С., Тураров Д.Р., Кондыбаева С.К. - Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, ЭжБЖМ: ОЛ, 06.11.2016. -42б. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Экономика және бизнес жоғары мектебінің Оқу зертханасы 2017 - г. 42 - стр.

5

Джулаева А. М. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ " Қазақ университеті " 2017 - г. 6 - стр.

6

Тұмбай Ж. О. Социально-экономическое планирование Лаборотория ВШЭБ КазНУ имени аль-Фараби 2017 - г. 3 - стр.

7

Турлыбекова Н. М. Маркетинговые коммуникации " Қазақ университеті " 2017 - г. 10 - стр.

8

Шарапиева М. Д. Экспертиза товаров Лабаротория ВШЭБ 2017 - г. 4 - стр.

9

Шарапиева М. Д. Коллективная монография под редакцией Мухтаровой К.С. " Dala Print" ЖШС 2017 - г. 3 - стр.

10

Аскарова Ж. А. Байдильдина А.М., Актуреева Э.А. Практикум по статистике " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2279-7 16 - стр.

11

Актуреева Э. А. Аскарова Ж.А., Байдильдина А.М. Практикум по статистике " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2279-7 16 - стр.

12

Бимендиева Л. А. "Технологическая модернизация экономики: Казахстанская модель" (научная статья в монографии "Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы басекеге қабілеттілікті қамтамасыз ету факторы ретінде") Қазақ университеті 2017 - г. 8 - стр.

13

Аскарова Ж. А. 5В050600 – «Экономика», 5В050900 – «Қаржы», 5В050700 –«Менеджмент», 5В050800 «Есеп және аудит»мамандықтарына арналған статистика пәні бойынша семинар сабақтарында қолданылатын ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚ "Қазак университеті" 2017 - г. ISBN 2017-7 3 - стр.

14

Есенжигитова Р. Г. Краткий курс лекции по предмету "Государственное регулирование экономики" Учебная лаборатория ВШЭиБ КазНУ им.аль-Фараби 2017 - г. 68 - стр.

15

Тураров Д. Р. "Микроэкономика" пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарының (СӨЖ) тапсырмаларына әдістемелік нұсқау (қайта басылым)./ Құрастырушылар: Оспанов С.С., Тураров Д.Р., Кондыбаева С.К. - Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, ЭжБЖМ: ОЛ, 02.03.2017. -42б. Экономика және бизнес жоғары мектебінің Оқу зертханасы 2017 - г. 42 - стр.

16

Арыстамбаева А. З. Оралбаева Ж.З. Қаржы секторын «қайта жаңғыртудың» бір құралы ретінде лизингтік қатынастарды дамытудың кейбір мәселелері " Қазақ университеті " 2017 - г. 10 - стр.

17

Оралбаева Ж. З. Арыстамбаева А.З. Қаржы секторын «қайта жаңғыртудың» бір құралы ретінде лизингтік қатынастарды дамытудың кейбір мәселелері " Қазақ университеті " 2017 - г. 10 - стр.

18

Оралбаева Ж. З. Арыстамбаева А.З. БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП АУТСОРСИНГІ БӘСЕКЕЛЕСТІКТІ ДАМЫТУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ " Қазақ университеті " 2017 - г. 10 - стр.

19

Арыстамбаева А. З. Оралбаева Ж.З. БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП АУТСОРСИНГІ БӘСЕКЕЛЕСТІКТІ ДАМЫТУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ " Қазақ университеті " 2017 - г. 10 - стр.

20

Джулаева А. М. Государственно-частное партнерство в РК " Қазақ университеті " 2017 - г. 1 - стр.

21

Нургалиева Г. К. Экологиялық аудит - жасыл экономиканы дамыту құралы ретінде " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-44-1990-2 3 - стр.

22

Смагулова Г. С. Мухтарова К.С. Аймақтық экономиканы басқару ЭжБ ЖМ оқу лабораториясы 2017 - г. 4 - стр.

23

Смагулова Г. С. Мухтарова К.С., Сансызбаева Х.Н. Қазақстан Респуликасында мемлекеттік қызметті ұйымдастыру ЭжБ ЖМ оқу лабораториясы 2017 - г. 4 - стр.

24

Сансызбаева Х. Н. Мухтарова К.С., Смагулова Г.С. Қазақстан Респуликасында мемлекеттік қызметті ұйымдастыру ЭжБ ЖМ оқу лабораториясы 2017 - г. 4 - стр.

25

Айтбембетова А. Б. Иляшова Г.К., Аубакирова Ж.Я. Экономика негіздері " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2186-8 13 - стр.

26

Иляшова Г. К. Айтбембетова А.Б., Аубакирова Ж.Я. Экономика негіздері " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2186-8 13 - стр.

27

Баймуханбетова Э. Е. Складская логистика Лаборатория ВШЭБ КазНУ им.аль-Фараби 2017 - г. 4 - стр.

28

Купешова С. Т. Унербаева Р.У. менеджмент ЭжБ ЖМ оку лабораториясы 2017 - г. 60 - стр.

29

Унербаева Р. У. Купешова С.Т. менеджмент ЭжБ ЖМ оку лабораториясы 2017 - г. 60 - стр.

30

Сансызбаева Х. Н. Развитие государственно-частного партнерства как условие решения кризисных проблем Alliance Print 2017 - г. ISBN 978-601-04-2521 0 - стр.

31

Унербаева Р. У. Купешова С.Т. Стратегиялық менеджмент ЭжБ ЖМ оқу лабораториясы 2017 - г. 60 - стр.

32

Купешова С. Т. Унербаева Р.У. Стратегиялық менеджмент ЭжБ ЖМ оқу лабораториясы 2017 - г. 60 - стр.

33

Джулаева А. М. Экономико-правовые основы инновационного развития Казахстана " Қазақ университеті " 2017 - г. 5 - стр.

34

Шуренов Н. Б. Тауардың бәсекеге қабілеттілігін анықтаудың әдістерін салыстырмалы талдау " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2521-7 8 - стр.

35

Унербаева Р. У. Купешова С.Т. Менеджмент Лаборотория ВШЭБ КазНУ имени аль-Фараби 2017 - г. 2 - стр.

36

Купешова С. Т. Унербаева Р.У. Менеджмент Лаборотория ВШЭБ КазНУ имени аль-Фараби 2017 - г. 2 - стр.

37

Джулаева А. М. КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ГОСУДАРСТВЕННО -ЧАСТНОЕ П АРТНЕРСТВО В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН " Қазақ университеті " 2017 - г. 3 - стр.

38

Кукиев А. Д. Сақтандыру теориясы " Қазақ университеті " 2017 - г. 78 - стр.

39

Ахметова З. Б. Антикризисное управление экономикой Казахстана в условиях турбулентности внешней среды. Коллективная монография " Қазақ университеті " 2017 - г. 9 - стр.

40

Купешова С. Т. he competitiveness of Kazakhstan's economy " Қазақ университеті " 2017 - г. 1 - стр.