Main / Geography and Environmental Sciences / Cartography and geoinformatics / Кудайбергенов Муратбек Касимбекович

Кудайбергенов Муратбек Касимбекович

Position Ст.пpеподаватель
Cartography and geoinformatics

1

Кудайбергенов Муратбек КасимбековичШокпарова Д.К. Агроландшафттардағы топырақтардың деградацияға ұшырау қауіптілігін бағалау. IІІ. Іле алатауының етегінде жайғасқан сұрғылт топырақтарды (серозем) қамтыған агроландшафттардың деградацияға ұшырау сипаттамалары 2012 - г. 9 - стр. 0

2

Кудайбергенов Муратбек КасимбековичКерімбай Н.Н. Іле Алатауының солтүстік беткейінің үш өлшемдік сандық үлгісін ГАЖ көмегімен құрастыру және оны пайдалану 2012 - г. 5 - стр. 0

3

Кудайбергенов Муратбек КасимбековичТаукебаев О.Ж., Асылбекова А.А., Мамутов Ж.У. 2014 - г. 8 - стр. 0

4

Кудайбергенов Муратбек КасимбековичКасымканова Х.М. Жер беті жылжуын ғарыштан мониторинг жүргізу 2019 - г. 6 - стр. 0

5

Кудайбергенов Муратбек Касимбекович ГAЖ тeхнологиясын қолдaну нeгiзiндe грaвитaциялық үрдiстeрдiң қaуiптiлiк дәрeжeсi бойыншa гeоэкологиялық aудaндaстыру 2020 - г. 8 - стр. 0

6

Кудайбергенов Муратбек КасимбековичЖалгасбеков Е.Ж., Касымканова Х.М. Геодезиялық өлшеулер жүргізуге арналған тұрақты жер репері 2020 - г. 1 - стр. 0

1

Кудайбергенов Муратбек Касимбекович Картография саласының жетістігінің бірі - дыбыстық карталар 2014 - г. 1 - стр. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті

2

Кудайбергенов Муратбек Касимбекович NEXTGIS Mobile мобильді ГАЖ қосымшасы 2014 - г. 1 - стр. әл-Фараби атныдағы ҚазҰУ

3

Кудайбергенов Муратбек Касимбекович Топырақтық-геоморфологиялық карта жасау әдістемесі 2014 - г. 2 - стр. әл-Фараби атныдағы ҚазҰУ

4

Кудайбергенов Муратбек Касимбекович Таукебаев О.Ж., Асылбекова А.А. Ландшафттық карталарды құрастырудағы ғарыштық түсірілімдерді пайдалану әдістері 2014 - г. 4 - стр. Алматы

5

Кудайбергенов Муратбек Касимбекович 2016 - г. 1 - стр. Arabaev Kyrgyz State University

6

Кудайбергенов Муратбек Касимбекович Таукебаев О.Ж., Асылбекова А.А. 2015 - г. 5 - стр. Астана

7

Кудайбергенов Муратбек Касимбекович Медициналық қызмет көрсету саласын картографиялық модельдеу, территорияны урбандандыру (Алматы қаласының маңы негізінде) 2015 - г. 2 - стр.

8

Кудайбергенов Муратбек Касимбекович Алматы облысының еңбек ресурстары және оларды картографиялау 2015 - г. 2 - стр.

9

Кудайбергенов Муратбек Касимбекович 2016 - г. 2 - стр. Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби

10

Кудайбергенов Муратбек Касимбекович ГАЖ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, ГЕОТУРИСТІК КАРТАЛАРДЫ ҚҰРАСТЫРУ ƏДІСТЕРІ 2016 - г. 2 - стр. Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби

11

Кудайбергенов Муратбек Касимбекович ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР МЕН ГЕОАҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ 2016 - г. 2 - стр. Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби

12

Кудайбергенов Муратбек Касимбекович Алматы облысының туристік орталықтарының картасын құрастыру (ГАЖ технологиясын пайдалана отырып). 2017 - г. 1 - стр.

13

Кудайбергенов Муратбек Касимбекович Алматы облысы Талғар ауданының туризмін дамыту мақсатында туристік- рекреациялық картографиялау 2017 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

14

Кудайбергенов Муратбек Касимбекович ГАЖ бағдарламаларының көмегімен Алматы қаласының кіші айналмалы жолын құрастыру 2017 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

15

Кудайбергенов Муратбек Касимбекович Шығыс Қазақстан облысында медициналық қызметті жақсарту (ГАЖ технологиясын пайдалана отырып) 2017 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

16

Кудайбергенов Муратбек Касимбекович Жер беті жылжуының шөгу жылдамдығын болжау кезіндегі арақашықтықтан зерделеу мәліметтерін қолдану өзектілігі 2018 - г. 1 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

17

Кудайбергенов Муратбек Касимбекович Касымканова Х.М. 2018 - г. 5 - стр.

18

Кудайбергенов Муратбек Касимбекович Көшкін қауіпті аймақтарды картографиялауда ақпаратпен қамтамасыз ету мәселелері 2020 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0