Main / Chemistry and Chemical Technology / Analytical, colloidal chemistry and technology of rare elements / Коканбаев Азимбек

Коканбаев Азимбек

Position И.о. профессора
Кафедра аналитической, коллоидной химии и технологии редких элементов
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1970
Academic degree

Academic rank
Name of academic title Date of assignment
ПрофКазНУ 04/07/2002
State Prizes
Prize Name Date of award
Государственный грант "Лучший преподаватель вуза" 2008 года
Знак "За заслуги в развитии науки Республики Казахстан"


File name Headline Description
Adsorption of Macromolecular SAS
Adsorption of SAS
Phisical and Colloif Chemistri
Adsorption of Macromolecular SAS
Adsorption of Macromolecular SAS
Adsorption of Macromolecular SAS

1

Коканбаев Азимбек Мусабеков К.., Тажибаева С.М. Катализ, химиялық технология терминдері мен сөз тіркестерінің орысша-қазақша және қазақша-орысша сөздіктері Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-29-768-1 7 - стр.

2

Коканбаев Азимбек Ташмухамбетова Ж.Х. Химиялық технология негіздері "Дәуір" ЖШС РПБК 2011 - г. ISBN 978-601-217-220-1 18 - стр.

3

Коканбаев Азимбек Физикалық және коллоидтық химия "Дәуір" ЖШС РПБК 2011 - г. ISBN 978-601-217-183-9 30 - стр.

4

Коканбаев Азимбек Мусабеков К.., Оспанова Ж.Б., Омарова К.., Тажибаева С.М., Кумаргалиева С.Ш., Есимова О.А., Адильбекова А.О., Оразымбетова А.Б. "Қазак университеті" 2013 - г. 6 - стр.

5

Коканбаев Азимбек Дисперстік жүйелердің негізгі өкілдері "Қазақ университеті" баспасы 2013 - г. 119 - стр.

6

Коканбаев Азимбек "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. 106 - стр.

7

Коканбаев Азимбек Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялык сөздік Издательская корпораация "КАЗ акпарат" 2014 - г. ISBN 978-601-03-0313-0 31 - стр.

8

Коканбаев Азимбек Казахский национальный университет им. аль-Фараби 2014 - г. ISBN 978-601-7334-56-7 3 - стр.

9

Коканбаев Азимбек Қоллоидтық химия курсы ЖСШ "Полиграфкомбинат" 2013 - г. ISBN 978-601-80333-5-3 47 - стр.

10

Коканбаев Азимбек "Білімді бағалаудың құзыретті-бағдарлы жүйесі" 44-ші ғылыми-әдістемелік конференция материалдары Казахский национальный университет им. альФараби 2014 - г. ISBN 978-601-04-0272-0 26 - стр.

11

Коканбаев Азимбек Мусабеков К.., Тажибаева С.М., Тюсюпова Б.Б. Химиялық энзимология негіздері "Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-1921-6 19 - стр.

12

Коканбаев Азимбек Есимова О.А., Керимкулова М.Ж. Коллоидтық химияның көрнекі тәжірибелері. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2160-8 120 - стр.

13

Коканбаев Азимбек Керимкулова М.Ж., Артыкова Д.М. Коллоидтық химияның есептері мен жаттығулары " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-3052-2 6 - стр.

14

Коканбаев Азимбек Мусабеков К.., Оспанова Ж.Б., Омарова К.., Тажибаева С.М., Кумаргалиева С.Ш., Есимова О.А., Адильбекова А.О., Керимкулова М.Ж. " Қазақ университеті " 2020 - г. 120 - стр.

1

Коканбаев Азимбек Тажибаева С.М., Мусабеков К.., Таныбаева А.К., Оразымбетова А.Б. 2012 - г. 4 - стр. 65

2

Коканбаев Азимбек Тажибаева С.М., Мусабеков К.. Коллоидты-химиялық пәндерді қазақ тіліндегі оқулықтармен және терминологиялық сөздіктермен қамтамасыз ету 2012 - г. 7 - стр. 1

3

Коканбаев Азимбек Модульді-құзырлықты форматта оқытуды дамытудағы пәндердің қазақша терминологиясының орны. 2013 - г. 5 - стр. 0

4

Коканбаев Азимбек Сорбит қатысында агар-қауын езбесі сірнелерін алу 2012 - г. 5 - стр. 67

5

Коканбаев Азимбек Коллоидтық химиядан қазақша терминдердің пайда болуы,қалыптасуы және кемелдену 2012 - г. 3 - стр. 67

6

Коканбаев Азимбек Таныбаева А.К., Оразымбетова А.Б., Тажибаева С.М., Мусабеков К.. 2012 - г. 5 - стр. 65

7

Коканбаев Азимбек Тажибаева С.М., Таныбаева А.К., Мусабеков К.. 2012 - г. 6 - стр. 67

8

Коканбаев Азимбек Тюсюпова Б.Б., Мусабеков К.., Тажибаева С.М. Магистратурада өндіріске бағытталған курстарды енгізу 2015 - г. 2 - стр. 2

9

Коканбаев Азимбек Артыкова Д.М., Тюсюпова Б.Б., Мусабеков К.. Химиялық білім беру үрдісінде мультимедиялық технологиялардың маңыздылығы 2015 - г. 3 - стр. 3

10

Коканбаев Азимбек Тажибаева С.М., Мусабеков К.., Тюсюпова Б.Б. Биополимерлік сірнелердегі коваленттік емес әрекеттесулерге лимон қышқылының әсері. 2015 - г. 4 - стр. 79

11

Коканбаев Азимбек Тусупбаев Н.К. Бірікпе мыс-молибден концентратынан таңдамалы молибден концентратын таңдамалы молибден концентратын алу 2016 - г. 7 - стр. 82

12

Коканбаев Азимбек Тюсюпова Б.Б., Мусабеков К.., Тажибаева С.М., Артыкова Д.М. 2017 - г. 3 - стр. 17

13

Коканбаев Азимбек 2017 - г. 8 - стр. 112

14

Коканбаев Азимбек Тюсюпова Б.Б., Тажибаева С.М., Мусабеков К.. 395. Желатин-қауын концентраты негізіндегі биоыдырағыш үлдірлердің құрылымдық-механикалық сипаттамалары 2019 - г. 6 - стр. 0

15

Коканбаев Азимбек Камысбаев Д.Х., Кудреева Л.К. 3 Мағаұия Есжан ұлы, Бақаргүл Бектурған қызы, Д.Х.Қамысбаев , Б.А.Серікбаев, Ә.Қ.Қоқанбаев, Л.К. Кудреева Висмут селениді екі өлшемді атомды кристалының наноқұрылымын меңгермелі өсіру / Вестник Казахстанско-Британского технического университета, КАЗАХСТАН, рекомендуемый ККСОН МОН РК, 2019 г., том , выпуск 4. С. 54-62 2019 - г. 9 - стр. 2

1

Коканбаев Азимбек Тажибаева С.М., Мусабеков К.. 2012 - г. 1 - стр. Edmonton, Alberta

2

Коканбаев Азимбек Тажибаева С.М., Мусабеков К.. Жоғары оқу орындарын қазақша оқу құралдарымен қамтамасыз етіп, оқу сапасын арттырудағы терминологиялық және түсіндірме сөздіктердің маңызы 2012 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

3

Коканбаев Азимбек Тажибаева С.М., Мусабеков К.. Жоғарғы оқу орындарын қазақша оқу құралдарымен қамтамасыз етіп, оқу сапасын арттырудағы терминологиялық және түсіндірме сөздіктердің маңызы. 2012 - г. 4 - стр. алматы

4

Коканбаев Азимбек Тажибаева С.М., Мусабеков К.. Коллоидты-химиялық пәндерді қазақ тіліндегі оқулықтармен және терминологиялық сөздіктермен қамтамасыз ету. 2012 - г. 8 - стр. Алматы

5

Коканбаев Азимбек Мусабеков К.., Тажибаева С.М., Коржынбаева К.Б. Супергидрофобты БАЗдардың полимерлік комплекстерінің термосезімталдығы 2012 - г. 1 - стр. Эдмонтон

6

Коканбаев Азимбек Мусабеков К.., Таныбаева А.К., Тажибаева С.М., Тюсюпова Б.Б. 2016 - г. 1 - стр. г. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, факультет биологии и биотехнологии

7

Коканбаев Азимбек Шатыркөл кенорны мыс-молибден кенін байытудың флотациялық технологиясын жетілдіру үшін түрлендірілген реагенттерді пайдалану 2016 - г. 3 - стр.

8

Коканбаев Азимбек Мусабеков К.., Тажибаева С.М., Тюсюпова Б.Б. Индигодисульфоқышқыл динатрий тұзының қатысында полимер ерітіндісінің құрылымдануы 2015 - г. 3 - стр. Туркистан

9

Коканбаев Азимбек Мусабеков К.., Артыкова Д.М., Тюсюпова Б.Б., Тажибаева С.М. 2017 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

10

Коканбаев Азимбек Тажибаева С.М., Мусабеков К.., Артыкова Д.М. 2016 - г. 5 - стр. г. Алматы
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0