Main / Law / Деканат юридического факультета / Алимкулов Ербол Темирханович

Алимкулов Ербол Темирханович

Position Зам.декана по научно-инновационной работе и межд.связям, Доцент
Деканат юридического факультета
Scopus author ID: 56127766600
Is hidden
8(727) 377-33-33 вн:3232
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 2001
Academic degree

Academic rank
Name of academic title Date of assignment
Ассоциированный профессор (доцент) 01/01/2001
File name Headline Description
Criminal Procedure Law of the Republic of Kazakhstan (General Part)
Criminal Procedure Law of the Republic of Kazakhstan (General Part)
Criminal Procedure Law of the Republic of Kazakhstan (General Part)
Criminal Process Law
Criminal Procedure Law of the Republic of Kazakhstan (General Part)
Criminal Procedure Law of the Republic of Kazakhstan (General Part)
Criminal Procedure Law of the Republic of Kazakhstan (General Part)
Criminal Procedure Law of the Republic of Kazakhstan (General Part)
Criminal Procedure Law of the Republic of Kazakhstan (General Part)
Criminal Procedure Law of the Republic of Kazakhstan (General Part)
Criminal Procedure Law of the Republic of Kazakhstan (General Part)
Criminal Procedure Law of the Republic of Kazakhstan (General Part)
Criminal Procedure Law of the Republic of Kazakhstan (General Part)
Criminal Procedure Law of the Republic of Kazakhstan (General Part)
Criminal Procedure Law of the Republic of Kazakhstan (General Part)
Criminal Procedure Law of the Republic of Kazakhstan (General Part)
Criminal Procedure Law of the Republic of Kazakhstan (General Part)
Criminal Procedure Law of the Republic of Kazakhstan (General Part)
Criminal Procedure Law of the Republic of Kazakhstan (General Part)
Criminal Procedure Law of the Republic of Kazakhstan (General Part)
Criminal Process Law
Criminal Process Law
Criminal Process Law
Criminal Process Law
Criminal Process Law

1

Алимкулов Ербол Темирханович Берсугурова Л.Ш., Шарипова А.Б., Джансараева Р.Е., Нұрмағанбет Е.Т., Баяндина М.О., Избасова А.Б., Мухамадиева Г.Н. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1572-0 317 - стр.

2

Алимкулов Ербол Темирханович ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ Жедел басу баспаханасы 2015 - г. ISBN 978-5-16-005311-0 7 - стр.

3

Алимкулов Ербол Темирханович Джансараева Р.Е., Жанибеков А.К., Нұрмағанбет Е.Т., Баяндина М.О., Мухамадиева Г.Н. 2. Қазақстан Республикасындағы адвокатура: оқу-әдістемелік құрал/ құраст. Мұхамадиева Г.Н. Әлімқұлов Е.Т.,Баяндина М.О., Нұрмағамбет Е.Т., Жанибеков А.К.; жалп. Басқ.ред Джансараева Р.Е.-Өнд. Толық.2 бас.-Алматы, Қазақ университеті, 2016-103б. "Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-1620-8 6 - стр.

4

Алимкулов Ербол Темирханович Берсугурова Л.Ш., Шарипова А.Б., Джансараева Р.Е., Нұрмағанбет Е.Т., Баяндина М.О., Избасова А.Б., Мухамадиева Г.Н. " Қазақ университеті " 2015 - г. 19 - стр.

1

Алимкулов Ербол Темирханович Кәмелетке толмағандардың қылмыстары бойынша сот үкімін шығару кезінде ескерілетін мән-жайлар 2011 - г. 6 - стр. 0

2

Алимкулов Ербол Темирханович Дәлелдеу процесіндегі дәлелдемелер мен дәлелдеу пәнінің маңызы 2011 - г. 6 - стр. 0

3

Алимкулов Ербол Темирханович Қылмыстық іс жүргізудегі жанама дәлелдемелерді жіктеудің маңызы 2011 - г. 6 - стр. 0

4

Алимкулов Ербол Темирханович Кәмелетке толмағандардың қылимыстары бойынша сот тергеуінің тиімділігін арттыру мәселелері 2012 - г. 6 - стр. 62

5

Алимкулов Ербол ТемирхановичБерсугурова Л.Ш., Жанибеков А.К., Баяндина М.О., Мухамадиева Г.Н. Some problems of mediation in criminal proceedings the Republic of Kazakhstan 2014 - г. 3 - стр. 1

6

Алимкулов Ербол ТемирхановичЖанибеков А.К. Ішкі сенім алдын ала тергеудегі дәлелдемелерді бағалаудың критерийі ретінде 2014 - г. 4 - стр. 71

7

Алимкулов Ербол Темирханович Reforms of Criminal Justice in the Republic of Kazakhstan 2014 - г. 4 - стр. 0

8

Алимкулов Ербол Темирханович Қазіргі кездегі қылмыстық іс жүргізу құқығындағы дәлелдеу теориясы 2014 - г. 8 - стр. 0

9

Алимкулов Ербол Темирханович Проблемы категории совести в оценке доказательств 2014 - г. 3 - стр. 0

10

Алимкулов Ербол Темирханович Қылмыстық іс жүргізу заңнамасы бойынша адам құқықтарын қорғау мәселелері 2014 - г. 5 - стр. 0

11

Алимкулов Ербол Темирханович Алимкулов Е.Т. Басты сот талқылауында кәмелетке толмағандардың жеке тұлғасын қорғау мәселелері 2014 - г. 3 - стр. 0

12

Алимкулов Ербол Темирханович Жоғары қадағалау –прокуратура қызметінің негізгі әрі басты бағыты ретінде 2015 - г. 6 - стр. 0

13

Алимкулов Ербол Темирханович Күзетпен ұстау бұлтартпау шарасын тергеу судьясының санкцияберуерекшеліктері 2015 - г. 4 - стр. 0

14

Алимкулов Ербол Темирханович Тергеу судьясының айғақтарды сақтауға қоюмәселелері 2015 - г. 4 - стр. 0

15

Алимкулов Ербол Темирханович Қазақстан Республикасының жаңа процесстік заңнамасы аясында дәлелдемелердің қатыстылығымәселелері 2015 - г. 5 - стр. 0

16

Алимкулов Ербол Темирханович Басты сот талқылауы барысында прокурор мен қорғаушы-адвокаттың сот жарыссөзіне қатысу мәселелері 2015 - г. 3 - стр. 0

17

Алимкулов Ербол Темирханович Күзетпенұстaубұлтaртпaу шaрaсын сaнкциялaу–тергеу судьясыныңнегізгіқызмет түрінің біріретінде 2016 - г. 3 - стр. 77

18

Алимкулов Ербол Темирханович Тергеу судьясы –тепе-теңдік және тежеу фaкторы ретінде 2016 - г. 5 - стр. 77

19

Алимкулов Ербол Темирханович Problems with the procedural aspects during of sentencing 2015 - г. 3 - стр. 0

20

Алимкулов Ербол ТемирхановичБерсугурова Л.Ш., Жанибеков А.К., Мухамадиева Г.Н., Баяндина М.О. On guarantees of realisation of personal inviolability principle at detention of suspect 2015 - г. 5 - стр. 0

21

Алимкулов Ербол ТемирхановичБерсугурова Л.Ш., Жанибеков А.К., Мухамадиева Г.Н., Баяндина М.О. Several issues of realisation of the assumption of innocence principle in the criminal proceeding 2015 - г. 4 - стр. 0

22

Алимкулов Ербол Темирханович 2016 - г. 5 - стр. 0

23

Алимкулов Ербол Темирханович 2016 - г. 6 - стр. 0

24

Алимкулов Ербол Темирханович Дәлелдемелерді бағалауда ар ождан категориясының мәселелері 2016 - г. 5 - стр. 0

25

Алимкулов Ербол Темирханович Санкционирование содержания под стражей – как один из основных видов деятельности следственного судьи 2016 - г. 4 - стр. 0

26

Алимкулов Ербол Темирханович Тергеу судьясының айғақтарды сақтауға қою мәселелері 2016 - г. 3 - стр. 0

27

Алимкулов Ербол Темирханович Қылмыстық іс жүргізудегі жанама дәлелдемелерді жіктеудің маңызы 2016 - г. 4 - стр. 0

28

Алимкулов Ербол Темирханович Қылмыстық іс жүргізудегі жанама дәлелдемелерді жіктеудің маңызы 2016 - г. 4 - стр. 0

29

Алимкулов Ербол Темирханович Тергеу судьясының айғақтарды сақтауға қою мәселелері 2016 - г. 3 - стр. 0

30

Алимкулов Ербол Темирханович Күзетпен ұстауды санкциялау – тергеу судьясының негізгі қызметінің бірі ретінде 2016 - г. 4 - стр. 0

31

Алимкулов Ербол Темирханович Дәлелдемелерді бағалауда ар ождан категориясының мәселелері 2016 - г. 4 - стр. 0

32

Алимкулов Ербол Темирханович Қылмыстық іс жүргізу аясында тергеу судьясының тепе-теңдік және тежеу функциялары 2017 - г. 5 - стр. 0

33

Алимкулов Ербол Темирханович Қылмыстық іс жүргізу аясында тергеу судьясының тепе-теңдік және тежеу функциялары 2017 - г. 5 - стр. 0

34

Алимкулов Ербол Темирханович About the question of mediationdevelopment in criminal science of Republic ofKazakhstan 2017 - г. 4 - стр. 0

35

Алимкулов Ербол Темирханович Reforms of Criminal Justice in the Republic of Kazakhstan 2017 - г. 5 - стр. 0

36

Алимкулов Ербол Темирханович On some issues of realization of fundamental rights and freedoms of person in criminal proceedings 2017 - г. 4 - стр. 0

37

Алимкулов Ербол Темирханович Concept and content of legality, as social phenomenon 2017 - г. 5 - стр. 0

1

Алимкулов Ербол Темирханович Кәмелетке толмағандардың қылмыстары бойынша сот тергеуін жүргізу ерекшеліктері 2012 - г. 11 - стр. КазНУ

2

Алимкулов Ербол Темирханович Басты сот талқылауы барысында прокурор мен қорғаушы адвокаттың сот жарыссөзіне қатысуы 2012 - г. 4 - стр. университет имени Д.А. Кунаева

3

Алимкулов Ербол Темирханович Қылмыстық іс жүргізудегі жанама дәлелдемелер жүйесі және олардың ерекшеліктері 2012 - г. 14 - стр. КазНУ

4

Алимкулов Ербол Темирханович Инновациооные методы в преподавании правовых дисциплин 2012 - г. 4 - стр. университет имени Д.А. Кунаева

5

Алимкулов Ербол Темирханович Құқықтық пәндерді берудегі инновациялық әдістер 2011 - г. 3 - стр. КазНУ

6

Алимкулов Ербол Темирханович Кәмелетке толмағандарға қатысты тәрбиелік ықпал ету мәжбүрлеу шараларының мәні мен маңызы 2011 - г. 5 - стр. КазНУ

7

Алимкулов Ербол Темирханович Медиация в уголовном процессе 2012 - г. 5 - стр. Университет имени Д.А. Кунаева

8

Алимкулов Ербол Темирханович Соттық бақылау адам құқығын қамтамасыз етудің негізгі кепілдігі ретінде 2012 - г. 4 - стр. КазНУ

9

Алимкулов Ербол Темирханович Кәмелетке толмағандардың қылмыстары бойынша сот үкімін шығарудың кейбір мәселелері 2012 - г. 5 - стр. КазНУ

10

Алимкулов Ербол Темирханович Қылмыстық істер бойынша жанама дәлелдемелер жүйесінің негізгі сипаттамасы 2011 - г. 6 - стр. КазНУ

11

Алимкулов Ербол Темирханович Кәмелетке толмағандардың қылмыстары бойынша сот үкімінің ерекшелігі 2012 - г. 5 - стр. Алматы

12

Алимкулов Ербол Темирханович Жанибеков А.К. Қылмыстық іс жүргізу барысында сезікті «айыпталушының) құқығын қамтымасыз етудегі адвокат-қорғаушының орны 2012 - г. 6 - стр. Алматы

13

Алимкулов Ербол Темирханович Басты сот талқылауы барысында прокурор мен қорғаушы-адвокттың шешендік өнерінің көріністері 2012 - г. 4 - стр. Алматы

14

Алимкулов Ербол Темирханович Proof theory in modern criminal procedure law 2013 - г. 2 - стр. Stuttgart

15

Алимкулов Ербол Темирханович Теоретические проблемы относимости доказательств в уголовном процессе 2013 - г. 5 - стр. Алматы

16

Алимкулов Ербол Темирханович Қазіргі кездегі қылмыстық іс жүргі құқығындағы дәлелдеу теориясы 2012 - г. 5 - стр. Алматы

17

Алимкулов Ербол Темирханович 2016 - г. 5 - стр. Вена
Author Documents

9

Citations

11 по 11
documents

h-index

3

2023

Journal of Crime and Justice
46, с. 267-281

1

Цитирований
2022

Journal of Criminal Justice
82, с.

0

Цитирований
2021

Journal of Interpersonal Violence
36, с. NP12155-NP12175

4

Цитирований
A longitudinal assessment on the development of financial fraud offending

Rima, D., Yerbol, A., Ali, B., Liliya, B., Beaver, K.

2020

Journal of Financial Crime
27, с. 1173-1189

0

Цитирований
2019

Victims and Offenders
14, с. 727-744

3

Цитирований
Information-psychological security in multiconfessional society

Malikova, S.B., Talantuly, N.E., Alimkulov, E.T., Zhanibekov, A.K., Sharipova, A.B.

2018

European Journal of Science and Theology
14, с. 83-92

3

Цитирований
Reforms of criminal justice in the Republic of Kazakhstan

Alimkulov, E.T., Bayandina, M.O., Bersugurova, L.S., Muhamadieva, G.N., Zhanibekov, A.K.

2014

Life Science Journal
11, с. 155-159

0

Цитирований
On some issues of realization of fundamental rights and freedoms of person in criminal proceedings

AlimkulovAlimkulov, E.T., Bayandina, M.O., Bersugurova, L.S., Muhamadieva, G.N., Zhanibekov, A.K.

2014

Life Science Journal
11, с. 93-96

0

Цитирований
2013

Middle East Journal of Scientific Research
13, с. 77-80

0

Цитирований