Main / of Physics and Technology / Solid state physics and nonlinear physics / Суюндыкова Гулнур Сериккалиевна

Суюндыкова Гулнур Сериккалиевна

Position Ст.пpеподаватель
Solid state physics and nonlinear physics
Scopus author ID: 56811448800
gulnura_87_05@mail.ru

1

Суюндыкова Гулнур СериккалиевнаМурадов А.Д. А.Д. Мурадов, А.А.Сыдықова , Г.С. Суюндыкова "Полиимид –YBa2Cu3O6+x" полимидті композитті материал жүйесіне γ-сәулелендірудің механикалық қасиеттерінің өзгеруіне әсері. // Вестник КазНУ им№ аль-Фараби, сер. Физическая, - 2016,- №2(5). - С.62 - 69. 2016 - г. 8 - стр. 2

2

Суюндыкова Гулнур СериккалиевнаБуранбаев М.Ж., Габдуллин М.Т., Айтжанов М.Б., Накысбеков Ж.Т. Мыс наноұнтағының құрылымына аз қуатты электрондық шоғырдың әсері 2017 - г. 6 - стр. 122

3

Суюндыкова Гулнур СериккалиевнаКенжегулов А.К., Мансурова М.Е., Алиев Б.А., Партизан Г.., Медянова Б.С. 2017 - г. 7 - стр. 2

4

Суюндыкова Гулнур СериккалиевнаГабдуллин М.Т., Буранбаев М.Ж., Айтжанов М.Б., Накысбеков Ж.Т. Мыс наноұнтағының рентгенқұрылымдық талдауы 2018 - г. 7 - стр. 2

5

Суюндыкова Гулнур СериккалиевнаНакысбеков Ж.Т., Буранбаев М.Ж., Габдуллин М.Т., Айтжанов М.Б. 2018 - г. 4 - стр. 10

6

Суюндыкова Гулнур СериккалиевнаАлиев Б.А., Партизан Г.. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА РОСТ УГЛЕРОДНЫХ НАНОСТРУКТУР 2018 - г. 7 - стр. 16

7

Суюндыкова Гулнур СериккалиевнаМедянова Б.С., Партизан Г.., Алиев Б.А. СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР SiC и C НА БУФЕРНОМ СЛОЕ Ni МЕТОДОМ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ 2018 - г. 10 - стр. 16

8

Суюндыкова Гулнур СериккалиевнаАлиев Б.А., Партизан Г.., Медянова Б.С. 2018 - г. 5 - стр. 16

9

Суюндыкова Гулнур СериккалиевнаАлиев Б.А., Партизан Г.., Накысбеков Ж.Т., Медянова Б.С. X-ray Investigation of SiC Nanostructure on Cu Films 2019 - г. 4 - стр. 11

10

Суюндыкова Гулнур СериккалиевнаАлиев Б.А., Партизан Г.., Кенжегулов А.К., Медянова Б.С. Жоғары жиілікті магнетронды тозаңдату әдісімен алынған sic наноқұрылымдарын сэм зерттеу 2020 - г. 9 - стр. 0

11

Суюндыкова Гулнур СериккалиевнаКенжегулов А.К., Медянова Б.С., Партизан Г.. Электроспиннинг әдісімен полиакрилонитрил негізіндегі көміртекті наноталшықтарды алу 2020 - г. 4 - стр. 17

12

Суюндыкова Гулнур СериккалиевнаМедянова Б.С., Кенжегулов А.К., Партизан Г.. Полиакрилонитрил негізіндегі көміртекті наноталшықтардың құрылымы 2022 - г. 6 - стр. 0

13

Суюндыкова Гулнур СериккалиевнаМансуров Б.З., Кенжегулов А.К., Медянова Б.С., Партизан Г.., Алиев Б.А. Плазмалық химиялық тұндыру арқылы Ni буферлік қабаттағы SiC және C наноқұрылымдарын синтездеу 2018 - г. 10 - стр. 16

14

Суюндыкова Гулнур СериккалиевнаАлиев Б.А., Медянова Б.С., Кенжегулов А.К., Партизан Г.. Cu қабықшаларында синтезделген SiC наноқұрылымдарының құрылымы мен морфологиясы 2020 - г. 4 - стр. 0

15

Суюндыкова Гулнур СериккалиевнаМедянова Б.С., Кенжегулов А.К., Партизан Г.. Жоғары жиілікті магнетронды шашырату арқылы алынған SiC наноқұрылымдарын SEM зерттеуі 2020 - г. 5 - стр. 20

16

Суюндыкова Гулнур СериккалиевнаНакысбеков Ж.Т., Алиев Б.А., Медянова Б.С., Кенжегулов А.К., Партизан Г.., Мансуров Б.З. Cu қабықшаларындағы SiC наноқұрылымын рентгендік зерттеу 2019 - г. 4 - стр. 11

17

Суюндыкова Гулнур СериккалиевнаАлиев Б.А., Кенжегулов А.К., Медянова Б.С., Партизан Г.. 2020 - г. 5 - стр. 0

18

Суюндыкова Гулнур СериккалиевнаПартизан Г.., Медянова Б.С., Кенжегулов А.К., Мансуров Б.З. 2017 - г. 7 - стр. 0

19

Суюндыкова Гулнур СериккалиевнаАлиев Б.А., Партизан Г.., Кенжегулов А.К., Медянова Б.С., Мансуров Б.З. 2018 - г. 5 - стр. 0

20

Суюндыкова Гулнур СериккалиевнаКенжегулов А.К., Партизан Г.., Медянова Б.С. 2022 - г. 8 - стр. 0

1

Суюндыкова Гулнур Сериккалиевна Мурадов А.Д. 2013 - г. 5 - стр. Shenyang

2

Суюндыкова Гулнур Сериккалиевна Яр-Мухамедова Г.Ш., Мурадов А.Д. 2015 - г. 6 - стр. Albena, Bulgaria

3

Суюндыкова Гулнур Сериккалиевна Мурадов А.Д. 2015 - г. 6 - стр. Albena, Bulgaria

4

Суюндыкова Гулнур Сериккалиевна Мурадов А.Д. 2015 - г. 6 - стр. Albena, Bulgaria

5

Суюндыкова Гулнур Сериккалиевна Мурадов А.Д. 2013 - г. 6 - стр. Munich

6

Суюндыкова Гулнур Сериккалиевна Мурадов А.Д. Полиимидті композитті материалының оптикалық қасиетіне SiO толықтырғышының әсері 2015 - г. 6 - стр. КазНу им Аль-Фараби

7

Суюндыкова Гулнур Сериккалиевна Буранбаев М.Ж., Габдуллин М.Т., Айтжанов М.Б., Накысбеков Ж.Т. Особенности формирования электролитических порошков меди и влияние электронного облучения на их размеры 2016 - г. 5 - стр. г. Алматы

8

Суюндыкова Гулнур Сериккалиевна Буранбаев М.Ж., Габдуллин М.Т., Айтжанов М.Б., Накысбеков Ж.Т. Электрохимический синтез наночастиц меди 2017 - г. 1 - стр. КазНУ имени аль-Фараби, Алматы,

9

Суюндыкова Гулнур Сериккалиевна Буранбаев М.Ж., Габдуллин М.Т., Айтжанов М.Б., Накысбеков Ж.Т. Влияние облучения на структуру медных нанопорошков 2017 - г. 1 - стр. КазНУ имени аль-Фараби, Алматы,

10

Суюндыкова Гулнур Сериккалиевна Буранбаев М.Ж., Габдуллин М.Т., Айтжанов М.Б., Накысбеков Ж.Т. 2017 - г. 1 - стр. КазНУ имени аль-Фараби, Алматы,

11

Суюндыкова Гулнур Сериккалиевна Дәрменқұлова М.Б., Бибатырова Л.К., Буранбаев М.Ж., Накысбеков Ж.Т., Омарбекова Г.Е. 2017 - г. 1 - стр. КазНУ имени аль-Фараби, Алматы,

12

Суюндыкова Гулнур Сериккалиевна Буранбаев М.Ж., Габдуллин М.Т., Айтжанов М.Б. Influence of low power electron irradiation on the structure of coppernanopowder 2017 - г. 1 - стр. Авейру

13

Суюндыкова Гулнур Сериккалиевна Сепарация металлических порошков металлов полученных методом электрического взрыва проводников 2018 - г. 1 - стр. КазНУ

14

Суюндыкова Гулнур Сериккалиевна Исследования методом инфракрасной спектроскопии наноструктур SiC и с полученных методом МВ-ХОГФ на Сu катализаторах 2018 - г. 1 - стр.

15

Суюндыкова Гулнур Сериккалиевна ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ РАЗМЕРОВ И ФОРМЫ НАНОКЛАСТЕРОВ МЕТАЛЛОВ НА ПАРАМЕТРЫ УГЛЕРОДНЫХ НАНОСТРУКТУР 2018 - г. 1 - стр. КазНУ

16

Суюндыкова Гулнур Сериккалиевна ПОЛУЧЕНИЯ НАНОВОЛОКОН МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОСПИННИНГА 2018 - г. 1 - стр.

17

Суюндыкова Гулнур Сериккалиевна СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР КАРБИДА КРЕМНИЯ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 2019 - г. 1 - стр. КазГУ

18

Суюндыкова Гулнур Сериккалиевна Алиев Б.А., Партизан Г.., Медянова Б.С. SYNTHESIS OF SiC NANOSTRUCTURES ON THE SURFACE OF COPPER FILMS 2018 - г. 2 - стр. Казахский национальный университет им. аль-Фараби

19

Суюндыкова Гулнур Сериккалиевна Алиев Б.А., Партизан Г.., Медянова Б.С. 2018 - г. 4 - стр.

20

Суюндыкова Гулнур Сериккалиевна Алиев Б.А., Кенжегулов А.К., Медянова Б.С., Партизан Г.. 2019 - г. 1 - стр. University of Aveiro, Aveiro - Portugal

21

Суюндыкова Гулнур Сериккалиевна Кенжегулов А.К., Алиев Б.А., Партизан Г.., Медянова Б.С. 2019 - г. 4 - стр. University of Aveiro, Aveiro - Portugal

22

Суюндыкова Гулнур Сериккалиевна Алиев Б.А., Партизан Г.., Кенжегулов А.К., Медянова Б.С. 2019 - г. 1 - стр. University of Aveiro, Aveiro - Portugal

23

Суюндыкова Гулнур Сериккалиевна Алиев Б.А., Кенжегулов А.К., Партизан Г.., Медянова Б.С. 2019 - г. 5 - стр. University of Aveiro, Aveiro - Portugal

24

Суюндыкова Гулнур Сериккалиевна Карбид кремний наноқұрылымдарын плазмохимиялық әдіспен синтездеу 2019 - г. 1 - стр.
Author Documents

7

Citations

10 по 10
documents

h-index

2

Obtaining of carbon nanofibers based on polyacrylonitrile by the method of electrospinning

Ospanali, A.T., Kenzhegulov, A.K., Zhumadilov, B.E., Suyundykova, G.S., Medyanova, B.S., Partizan, G., Aliev, B.A.

2020

Eurasian Physical Technical Journal
17, с. 35-38

1

Цитирований
Synthesis of carbon nanostructures on copper films by the method of oxy-acetylene torch

Zhumadilov, B., Partizan, G., Medyanova, B., Kenzhegulov, A., Suyundykova, G., Aliyev, B.

2019

Materials Today: Proceedings
31, с. 412-416

2

Цитирований
Structure and morphology of SiC nanostructures synthesized on Cu films

Zhumadilov, B., Suyundykova, G., Partizan, G., Kenzhegulov, A., Medyanova, B., Aliyev, B.

2019

Materials Today: Proceedings
31, с. 417-420

1

Цитирований
X-ray investigation of SiC nanostructure on Cu films

Suyundykova, G.S., Mansurov, B.Z., Partizan, G., Kenzhegulov, A.K., Medyanova, B.S., Aliev, B.A., Nakysbekov, Z.T., Zhumadilov, B.E.

2019

Journal of Nano- and Electronic Physics
11, с.

0

Цитирований
Synthesis of copper nanoparticles by cathode sputtering in radio-frequency plasma

Nakysbekov, Z.T., Buranbayev, M.Z., Aitzhanov, M.B., Suyundykova, G.S., Gabdullin, M.T.

2018

Journal of Nano- and Electronic Physics
10, с.

3

Цитирований
Investigation of SiC and C nanostructures obtained by MWCVD

Mansurov, B.Z., Kenzhegulov, A.K., Medyanova, B.S., Partizan, G., Suyundykova, G.S., Zhumadilov, B., Mansurova, M.E., Koztayeva, U.P., Aliyev, B.A.

2017

Eurasian Chemico-Technological Journal
19, с. 169-175

1

Цитирований
2015

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
1, с. 215-220

2

Цитирований