Main / Oriental Studies / Science articles

Oriental Studies

List of publications.

Year of publication:

361

Алдабек Н. Ә. Ұлы жібек жолы бойындағы қытай мен түркі тілдес халықтардың мәдени байланыстарының тарихы Высшая школа Казахстана. Научное научно-педагогическое издание. 2/2013. - С.291-297. 0 - г. 0 - стр.

362

Алдабек Н. Ә. Ұлы жібек жолы бойындағы қытай мен түркі тілдес халықтардың мәдени байланыстарының тарихы Высшая школа Казахстана. Научное научно-педагогическое издание. 2/2013. - С.291-297. 0 - г. 0 - стр.

363

Жиекбаева А. Б. Араб, парсы тілдерінен енген кірме аффикстердің сөзжасамдық қызметі Терминологиялық хабаршы 0 - г. 0 - стр.

364

Боранбаева А. Ж. Қазақ тіліндегі парсылық діни терминдер " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

365

Жиекбаева А. Б. Қазақ тіліндегі парсылық діни терминдер " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

366

Сауданбекова Ш. Т. Жапон фразеологизміндегі ұлттық-мәдени образдылық " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

367

Арзыкулов А. А. Формирование общественного мнения казахстанцев о Китае через СМИ Journal of Xinjiang University 0 - г. 0 - стр.

368

Жанатаева К. Б. 1990 жылғы тамыздағы Парсы Шығанағындағы мұнай дағдарысы Әлем кеңістігіндегі түркітану ғылымы 0 - г. 0 - стр.

369

Жанатаева К. Б. 1980-1990 жылдардағы Египеттің саяси өміріндегі өзгерістер " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

370

Сауданбекова Ш. Т. Жапон тіліндегі баспасөз мақалаларын аударудағы ерекшеліктер " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

371

Жиекбаева А. Б. Жалпы әдеби тіл арқылы енген араб сөздерінің терминденуі " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

372

Жанатаева К. Б. Влияние синкретизма на общественно-политическую мысль Японии Материалы Международной научной конференции студентов и молодых ученых "Мир науки" 0 - г. 0 - стр.

373

Жанатаева К. Б. 1970-1990 жылдардағы Египеттің әлеуметтік-экономикалық салаларының дамуы " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

374

Жанатаева К. Б. Египеттегі лаңкестік іс-әрекеттермен күресу жолдары Қазақстан жоғары мектебі 0 - г. 0 - стр.

375

Абелдаев Ж. А. ХІХ ғасыр түрік прозаигі Ахмет Митхат Ефендидің поэтикасы " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

376

Абелдаев Ж. А. Жүніс Әміре поэзиясындағы гуманизм мәселелері " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

377

Исмагулова С. А. Кабир дастың ақындық мұрасы мен оның зерттелу тарихы "Вестник КазНУ" серия филология 0 - г. 0 - стр.

378

Арзыкулов А. А. ҚХР билігінің «бесінші буыны» " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

379

Мадиев Д. А. Жалғыз жанның библиясы және Гао СиньЦзян. " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

380

Габдуллин К. Т. Казахстан - Индия: грани сотрудничества " Вестник Казну" (серия востоковедения) 3(60)2012 0 - г. 0 - стр.

381

Мадиев Д. А. Классикалық мәтіндердегі сөйлемдердің құрылымы. " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

382

Бокулева Б. С. Influence of Turkish culture on Indian civizilation Journal of Turkish world studies 0 - г. 0 - стр.

383

Жумажанова Ф. Т. Формирование казахского романа и творчество Ж.Аймауытова Life Science Journal 0 - г. 0 - стр.

384

Жумажанова Ф. Т. Казахские короткие рассказы: продолжение традиций (вторая половина ХХ века) Life Science Journal 0 - г. 0 - стр.

385

Досымбекова Р. О. Қазіргі қытай тіліндегі терминжасам принциптері " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

386

Шарыпқазы Н. Освобождение народов страны Восточного TYPKеCTAHа; эпоха литература (литература в период правления Кожа) " Вестник Казну" (серия востоковедения) 3(69)2014 0 - г. 0 - стр.

387

Жанатаева К. Б. Египеттің аймақтық рөлі және қазіргі кездегі жағдайы ұ1980-2010) Сборник материалов международной научно-практической конференции 0 - г. 0 - стр.

388

Теменова Г. К. Студенттердің «Шет тілі» пәні бойынша өзіндік жұмыс сабақтарында ойбөліс (дебат) технологиясын қолданудың тиімділігі " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

389

Шарыпқазы Н. Образовательная связь между Китаем и Казахстаном Қытай мен Орталық Азия елдері қатынастары: Тарихы мен болашағы. Тарих ғылымдарының докторы, профессор Нәбижан Мұхаметханұлының 60 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы 0 - г. 0 - стр.

390

Шарыпқазы Н. Методы изучения китайского языка "Заманауи үздік кәсіби білім беру жүйесіндегі түлектің құзреттік үлгісі" атты XLIII ғылыми -әдістемелік конференция материалдыры 17-18 қаңтар 2013 ж. Материалы XLIII научно -методической конференции " компетентностая модель выпускника в системе современног непрерывного профессионального образования" 17-18 января 2013 0 - г. 0 - стр.

391

Керимбаев Е. А. Сун Ятсен и национальная политика Китая " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

392

Дәуен Д. Б. Қытай Коммунистік партиясы тарихына шолу және болашағына болжам " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

393

Дәуен Д. Б. Қытай мен Қазақстандағы модернизация үрдісі " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

394

Дәуен Д. Б. Участие лидирующих партий Казахстана и Китая в модернизации страны " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

395

Шарыпқазы Н. Исследование и пропаганда тру дов Абая Кунанбаева в Китае " Вестник Казну" (серия востоковедения) 4(61)2012 0 - г. 0 - стр.

396

Боранбаева А. Ж. Қазіргі парсы тіліндегі кең қолданыстағы түркі кірме сөздері Сулейман Демирел атындағы университет Хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

397

Жумажанова Ф. Т. Художественно-идейные особенности творчества религиозных поэтов просветителей " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

398

Сейтметова Ж. Р. Использование видеоматериалов на арабском языке на занятиях по переводу " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

399

Боранбаева А. Ж. Парсы тілінің Қазақстанда ислам діні мен мәдениетінің таралуындағы тарихи рөлі. " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

400

Ахметбекова А. К. Суфийское мировоззрение Ш.Құдайбердиулы " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.