Main / Oriental Studies / Science articles

Oriental Studies

List of publications.

Year of publication:

81

Сейтметова Ж. Р. Театр Египта во второй половине ХХ века Вестник КазНУ, серия востоковдения 0 - г. 0 - стр.

82

Бокулева Б. С. Қазіргі қазақ және хинди тілдеріндегі ағылшын сөздерінің зерттелу деңгейі. "Хабаршы" филология сериясы №4 (134) 0 - г. 0 - стр.

83

Шадкам З. Türkiye Türkçesindeki Kalıp Sözlerinin Kazakçaya Çevrilmesinde Karşılaşılan Sorunlar СДУ хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

84

Шадкам З. Этикет тілдік бірліктердің қалыптасуына әсер етуші экстралингвистикалық факторлар. "Ақиқат" журналы 0 - г. 0 - стр.

85

Шадкам З. «ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ТҮРІК ТІЛІНДЕГІ ЭМОТИВТІК ҚЫЗМЕТ АТҚАРАТЫН ТІЛДІК БІРЛІКТЕРДІҢ ҚАЛЫПТАСУЫНА ӘСЕР ЕТУШІ ФАКТОРЛАР» "Ақиқат" журналы 0 - г. 0 - стр.

86

Шадкам З. Түрік тілін оқытуда кездесетін мәселелер. «Білім беру қызметіндегі инновациялар және оқытудың сапасын арттыру мәселелері» атты 42-ші Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференциясының материалдары 0 - г. 0 - стр.

87

Шадкам З. Антропонимдердің аппелятивтік қолданысы Зерттеу университетіне трансформациялану аясындағы дінтанулық білім 0 - г. 0 - стр.

88

Шадкам З. “Қазақ ұлттық санасының оянуы және Кипр түрік ұлттық күресі” 30 қыркүйек- 5 қазан 2011 аралығында Солтүстік Кипр Түрік Республикасында өткізілетін “Кипр Түрік ұлттық күресі және осы күресте ТҰҚ-ның орны” атта ІІ- халықаралық ғылыми Симпозиум жинағы. 0 - г. 0 - стр.

89

Шадкам З. Қазақ, түрік және парсы тілдерінде ортақ кейбір сөз этикеттерінің лингвомәден ерекшеліктері. Үндістан Ассам қаласында Гувахати университетінде ОртаАзия, Таяушығыс және индиядада мәдени байланыстар және суфизм тақырыбындағы халықаралық семпозиум жинағы, 2012. 0 - г. 0 - стр.

90

Сауданбекова Ш. Т. Шет тілдерді оқытудағы жаңа үрдістердің пайдасы "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

91

Шадкам З. Kazak, Türk ve İran dillerindeki bazı ortak deyimler, atasözleri ve kalıp sözleri. “Tүрік- Иран арасында тілдік және әдеби байланыстар” атты І халықаралық конференция, 14-17 маусым 2012.стамбул университеті, Түркия. 0 - г. 0 - стр.

92

Шадкам З. Türk Dünyasının Ortak Dil Sorunu ve Türkiye Türkçesi Ekoavrasya журналы. Түрік тілінде, № 18, Түркия. 2012, 0 - г. 0 - стр.

93

Шадкам З. «Шет тілі ретінде парсы тілін ұйренуде сөз этикеттерін ұйретудің маңыздылығы» «Парсы тілі мен әдебиеті: өткені, бүгіні, болашағы(қазақстан, Орта Азия және Кавказ)» халықаралық ғылыми конференциясы 1-2 маусым 2012. Алматы.Тезис жинағы парсы тілінде. 0 - г. 0 - стр.

94

Досымбекова Р. О. "Қазақ және қытай тілдеріндегі тоғыз санының мағыналық ұғымы" "Ақиқат" журналы 0 - г. 0 - стр.

95

Досымбекова Р. О. «Қытай тіліндегі сандық жүйенің қалыптасуы ҚазҰУ хабаршысы, шығыстану сериясы 0 - г. 0 - стр.

96

Калиолла А. «Avrasya Birliği’yle ilgili Kazakların Milli Görüşü». Kultur Evreni 0 - г. 0 - стр.

97

Ақын Б. Қ. Японский неолиберализм или коммунистический капитализм правительства Дж.Коидзуми Адам әлемі 0 - г. 0 - стр.

98

Ақын Б. Қ. Жаңғырудың жапондық үлгісі Әл-Фараби 0 - г. 0 - стр.

99

Ақын Б. Қ. Қазіргі Жапониядағы неолибералды саяси реформалар ҚазҰУ Хабаршысы Шығыстану сериясы 0 - г. 0 - стр.

100

Ақын Б. Қ. Шоқан Уәлихановтың Жапонияға қатысты зерттеулері ҚазҰУ Хабаршысы Шығыстану сериясы 0 - г. 0 - стр.

101

Ақын Б. Қ. Certain aspects of the modernization process in Japan ҚазҰУ Хабаршысы Шығыстану сериясы 0 - г. 0 - стр.

102

Ақын Б. Қ. Жапонияда неолибералды идея тұжырымдамасының қалыптасуындағы кейбір қырлар ҚазҰУ Хабаршысы Шығыстану сериясы 0 - г. 0 - стр.

103

Ақын Б. Қ. Жапониядағы неолибералды идеялар мен әкімшілік-саяси реформалар Ізденіс-Поиск 0 - г. 0 - стр.

104

Ақын Б. Қ. Орталық Азия өңірінде Жапонияның саяси басымдықтарының қалыптасуы Қоғам және дәуір 0 - г. 0 - стр.

105

Ақын Б. Қ. К опыту политической компаративистики модернизации Казахстана и Японии Әл-Фараби 0 - г. 0 - стр.

106

Ақын Б. Қ. КОНСЕРВАТИЗМ И ТРАДИЦИОНАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНИИ Вестник института философии Академии Кыргызской Республики 0 - г. 0 - стр.

107

Ақын Б. Қ. Идейно-теоретические позиции ЛДП Вестник института философии Академии Кыргызской Республики 0 - г. 0 - стр.

108

Эгамбердиев М. Ш. ÇARLIK RUSYASI’NIN TÜRKİSTAN’DAKİ EĞİTİM POLİTİKASI (1870-1917) GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ 0 - г. 0 - стр.

109

Эгамбердиев М. Ш. "Türkiye`nin Kazakistan Yatırımları Üzerine Bir Değerlendirme" Uluslararası Sempozyum 0 - г. 0 - стр.

110

Эгамбердиев М. Ш. TÜRKİSTAN'DA AÇILAN RUS EĞİTİM MÜES. RUSLAŞTIMA SİY. ROLÜ Türk Yurdu 0 - г. 0 - стр.

111

Эгамбердиев М. Ш. ÇARLIK RUSYA'SININ TÜRKİSTAN'DA İZLEDİĞİ RUSLAŞTIRMA SİYASETİNİN ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERİ (1870-1917) Türk Yurdu 0 - г. 0 - стр.

112

Эгамбердиев М. Ш. ÇARLIK RUSYASININ TÜRKİSTANI RUSYAYA ENTEGRASYONU POLİTİKASINDA TURKESTANSKİE VEDOMOSTİ GAZETESİNİN YERİ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN-1301-9058 0 - г. 0 - стр.

113

Эгамбердиев М. Ш. Stalin ve İkinci Dünya Savaşı Bağlamında Milliyetler Politikası Karadeniz Araştırmaları 0 - г. 0 - стр.

114

Эгамбердиев М. Ш. КазНУ имени аль-Фараби - как оценочно-инновационная система Болон процессі және Қазақстанның білім беру жүйесіндегі реформалар 0 - г. 0 - стр.

115

Эгамбердиев М. Ш. Kazakistan'a Maruz Bırakılan Türk-Müslüman Halkları (1941-1942 YY.) Hacettepe Üniversitesi Sosyo Ekonomi Dergisi 0 - г. 0 - стр.

116

Ким Г. Отношения Казахстана с АТР. Казахстан: 20 лет независимости. Алматы: 0 - г. 0 - стр.

117

Ким Г. Казахстан и Малайзия. Казахстан и Организация «Исламская конференция». 0 - г. 0 - стр.

118

Ким Г. Казахстан и Индонезия. Казахстан и Организация «Ислам-ская конференция». 0 - г. 0 - стр.

119

Ким Г. Современная литература Южной Кореи. Новейшая зарубежная литература. Институт литературы и искусства им. М.О Ауэзова. Алматы, Жибек жолы, 2011 0 - г. 0 - стр.

120

Ким Г. Qui pro Quo в дискурсе этнической, национальной и диаспоральной идентичности. Известия корееведения в Центральной Азии, 2011, №.18. 0 - г. 0 - стр.