Main / Philological / Kazakh literature and theory of literature / Books, monographs

Kazakh literature and theory of literature

List of publications

Year of publication:

1

Мәтбек Н. Қ. 1. Ежелгі дәуір әдебиеті. ЖОО филология факультеттері студенттеріне арналған хрестоматиялық оқу құралы / Құрастыр. А.Қыраубаева (Алматы: Ана тілі, 1991). - 2-басылымы, - Баспаға әзірлеген Н.Мәтбек, Астана: Билдинг, 2013. - 374 б. Билдинг 2013 - г. 23 - стр.

2

Мәтбек Н. Қ. Бір қыз бен он алты ақын Билдинг 2013 - г. 24 - стр.

3

Мәтбек Н. Қ. Жамбыл салған ән еді Билдинг 2013 - г. 7 - стр.

4

Шортанбай Ш. А. Қазақ романдарындағы тұлға әлеуеті болмысын қалыптастырудағы дәстүр мен жаңашылдық "Қазақ университеті" 2013 - г. ISBN 978-601-04-0044-3 3 - стр.

5

Бисенғали З. Қ. Бірегей болмыс//Өнер - ғұмыр.-Алматы:Арыс2013 Өнер - ғұмыр 2013 - г. ISBN 978-601-291-140-4 15 - стр.

6

Бисенғали З. Қ. Тірлікті мынау - мәңгілік деме... Атамұра 2013 - г. ISBN 978-601-282-877-1 32 - стр.

7

Абдикулова Р. М. Проблемы исследования наследии Шортанбая акына "Ана тілі" 2013 - г. ISBN 978-601-251-099-7 24 - стр.

8

Ахмет К. С. Сәкен Сейфуллин Қазығұрт 2013 - г. ISBN 978-9965-22-452 384 - стр.

9

Бисенбаев П. К. Нысанбай жырау. "Арыс" баспасы 2013 - г. ISBN 9786012911848 25 - стр.

10

Карбозов Е. К. Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0083-2 112 - стр.

11

Дарибаев С. Д. Шортанбай шығармаларындағы шариғат заңдылықтары. Кітапта: Шортанбай Қанайұлы "Ана тілі" 2013 - г. ISBN 978-601-251-099-7 20 - стр.

12

Әбдиманұлы Ө. XX ғасыр бас кезіндегі қазақ романдарындағы тәуелсіздік идеясы " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0044-3 165 - стр.

13

Әбдиманұлы Ө. Менің ұстаздарым Қазығұрт баспасы 2013 - г. ISBN 978-9965-22-433-1 216 - стр.

14

Бисенбаев П. К. Варианты поэмы "Жусип-Зылиха": традиции и новаторство " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-247-913-3 114 - стр.

15

Әбдиманұлы Ө. ХХ ғасыр бас кезіндегі қазақ романдарындағы тәуелсіздік идеясы " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0044-3 165 - стр.

16

Имаханбет Р. С. Байтұрсынұлы Ахмет Алты томдық шығармалар жинағы. – Алматы: «Ел-шежіре», – 2013. Т. І: –384 б.-- Жауапты шығарушы, ғылыми түсініктердің авторы. «Ел-шежіре» баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-7317-67 384 - стр.

17

Имаханбет Р. С. Байтұрсынұлы Ахмет Б 20 Алты томдық шығармалар жинағы. Оқу құралы. – Алматы: «Ел-шежіре», – 2013. Т. ІІ: –384 б. -- Жауапты шығарушы, ғылыми түсініктердің авторы. «Ел-шежіре» баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-7317-68 384 - стр.

18

Имаханбет Р. С. Байтұрсынұлы Ахмет Б 20 Алты томдық шығармалар жинағы. Тіл – құрал (қазақ тілі мен оқу-ағартуға қатысты еңбектері). – Алматы: «Ел-шежіре», – 2013. Т. ІІІ: –384 б. -- -- Құрастырушы, жауапты шығарушы. «Ел-шежіре» баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-7317-69 384 - стр.

19

Имаханбет Р. С. Байтұрсынұлы Ахмет Б 20 Алты томдық шығармалар жинағы. Əліппелер мен мақалалар жинағы. (Төте жазудағы тұңғыш əліппелер жəне ұлттық баспасөз- де жарияланған көсемсөздер). – Алматы: «Ел-шежіре», – 2013. Т. ІV: –384 б. -- Құрастырушы, жауапты шығарушы және ғылыми түсініктердің авторы. «Ел-шежіре» баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-7317-70 384 - стр.

20

Имаханбет Р. С. Байтұрсынұлы Ахмет Б 20 Алты томдық шығармалар жинағы. «Ер Сайын», «23 жоқтау» ауыз әдеби мұрасы, көсемсөздері, табылған туындылары. – Алматы: «Ел-шежіре», – 2013. Т. V: – 384 б. -- Құрастырушы, жауапты шығарушы және ғылыми түсініктердің авторы. «Ел-шежіре» баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-7317-71 384 - стр.

21

Орда Г. Ж. Сөз сыры "Экожан" баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-210-089-1 25 - стр.

22

Имаханбет Р. С. Байтұрсынұлы Ахмет Б 20 Алты томдық шығармалар жинағы. Мақалалар, хаттар, А.Бай- тұрсынұлы туралы құжаттар мен материалдар. – Алматы: «Ел- шежіре», – 2013. Т. VI: –384 б., Құрастырып, баспаға дайындаушы, жауапты шығарушы, ғылыми түсініктің авторы. «Ел-шежіре» баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-7317-72 384 - стр.