Main / Oriental Studies / Turksoy / Books, monographs

Turksoy

List of publications

Year of publication:

1

Теменова Г. К. Практикалық түрік тілі Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-29-740-1 185 - стр.

2

Шадкам З. мәдениетаралық қарым қатынас(сөйлеу этикеті) Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 978-601-247-087-1 153 - стр.

3

Шадкам З. «Түрік тілінің ауызша және жазбаша практикалық курсы» (электронды оқу құралы)түрік тілінде. Қазақ университетi 2012 - г. 70 - стр.

4

Теменова Г. К. Авакова Р.А., Назарова А.Ж. Турецко-русский, русско-турецкий словарь лингвистических терминов (Қазақ университеті. Алматы. 2013 ж.) "Қазақ университеті" баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-247-889 8 - стр.

5

Назарова А. Ж. Авакова Р.А., Теменова Г.К. Турецко-русский, русско-турецкий словарь лингвистических терминов (Қазақ университеті. Алматы. 2013 ж.) "Қазақ университеті" баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-247-889 8 - стр.

6

Теменова Г. К. Қазақша-түрікше, түрікше-қазақша лингвистикалық терминдер сөздігінің (Қазақ университеті. Алматы. 2013 ж.) Қазақ университеті баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-247-897 5 - стр.

7

Назарова А. Ж. Түрік тілі (А1, А2, В1 деңгейі) " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0465-6 11 - стр.

8

Назарова А. Ж. Түрік тілі (С1, С2 деңгейі) " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0326-0 9 - стр.

9

Назарова А. Ж. Түрік тілі (В2 деңгейі) " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0304-8 7 - стр.

10

Назарова А. Ж. Қазақша-түрікше, түрікше-қазақша лингвистикалық терминдердің анықтамалық сөздігі " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-247-897-6 5 - стр.

11

Назарова А. Ж. Қазақша-түрікше, түрікше-қазақша қысқаша фразеологиялық сөздік " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0481-6 9 - стр.

12

Эгамбердиев М. Ш. Русификаторская политика Российской империи в Казахстане (вторая половина ХІХ - начало ХХ века) " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 1544-2256 9 - стр.

13

Назарова А. Ж. Түрік тілі (Бастапқы және негізгі деңгейі) " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0631-5 22 - стр.

14

Теменова Г. К. БАЗАЛЫҚ ШЫҒЫС ТІЛІ Түрік тілі А1, А2 деңгейі " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0632-2 12 - стр.

15

Эгамбердиев М. Ш. Ресей империясының Қазақстандағы орыстандыру саясаты (ХІХ ғ. екінші жартысы - ХХ ғ. басы) " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1558-4 195 - стр.

16

Шадкам З. Қазақ-түрік сөз этиекетінің этномәдени аспектісі " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1372 234 - стр.

17

Габдуллин К. Т. Центральноазиатский фактор в энергетической политике Индии " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2394-7 16 - стр.

18

Эгамбердиев М. Ш. Anadolu Sohbet Gelenekleri ve Yaren Çankırı Karatekin Üniversitesi 2016 - г. ISBN 978-605-82910-1-0 18 - стр.

19

Кайранбаева Н. Н. Вспомогательное учебное пособие турецкого и английского языков " Қазақ университеті " 2019 - г. 63 - стр.

20

Эгамбердиев М. Ш. Түркі халықтарының өзара ынтымақтастығының дамуы: тарихы және тарихнамасы (ХІХ ғасырдың соңы мен бүгінге дейінгі кезең) " Қазақ университеті " 2020 - г. 25 - стр.

21

Шадкам З. Введение в чагатайский язык " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-4398-3 106 - стр.

22

Абелдаев Ж. А. Турецкая литература периода Танзимат " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3154-6 11 - стр.

23

Назарова А. Ж. Түрік тілі Türk Dili (А1, А2, В1 деңгейлері) Оқу құралы " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5611-2 337 - стр.

24

Теменова Г. К. Турецкий язык Тürk Dili (уровни А1, А2, В1) Учебное пособие "Қазақ университеті" 2021 ISBN 978-601-04-5611-2 337 - с. КАЗАХСТАН " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5611 21 - стр.