Main / Law / Theory and History of the Sate and Law, Constitutional and Administrative Law / Books, monographs

Theory and History of the Sate and Law, Constitutional and Administrative Law

List of publications

Year of publication:

1

Ибраева А. С. Формирование правовой культуры в условиях утверждения правового государства и развития гражданского общества " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0944-6 15 - стр.

2

Ибраева А. С. Азаматтық қоғамның дамуы және құқықтық мемлекетті бекіту жағдайындағы құқықтықтық мәдениеттің қалыптасуы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0943-9 15 - стр.

3

Сартаев С. А. Особенности формирования правового сознания и правовой культуры несовершеннолетних в современный период: теоретико-правовой анализ " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0779-2 15 - стр.

4

Ибраева А. С. Человек Государство. Право: Пробный учебник для 12-го класса общественно-гуманитарного направления 12-летней школы ТОО Издательский дом "Эксклюзив" 2014 - г. ISBN 978-601-7228-33-0 14 - стр.

5

Ибраева А. С. Адам. Мемлекет. Құқық: 12 жылдық мектептің қоғамдық-гуманитарлық бығытындағы 12-сыныбына арналған байқау оқулығы ЖШС "Эксклюзив" Баспа үйі 2014 - г. ISBN 978-601-7228-32-3 13 - стр.

6

Ибраева А. С. Человек. Государство. Право. Методическое руководство: пробное пособие для учителей 12-го класса общественно-гуманитарного направления 12-ти летней школы ТОО "Издательский дом "Экслюзив" 2014 - г. ISBN 978-601-7228-67-5 3 - стр.

7

Ибраева А. С. Адам. Мемлекет. Құқық. Әдістемелік нұсқау 12 жылдық мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағтындағы 12-сынып мұғалімдеріне арналған байқау ЖШС "Эксклюзив" Баспа үйі 2014 - г. ISBN 978-601-7228-66-8 3 - стр.

8

Ибраева А. С. Адам. Қоғам. Құқық. Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулык Мектеп 2014 - г. 14 - стр.

9

Ибраева А. С. Человек. Общество. Право: Учебник для 10 классов общественно-гуманитарного направления общеобразовательных школ Мектеп 2014 - г. 14 - стр.

10

Ибраева А. С. Адам. Қоғам. Хуқуқ: Умумтаълим мактабларининг ижтимоий-гуманитарй уналишдаги 10-синфи учундарслик Мектеп 2014 - г. 14 - стр.

11

Ибраева А. С. Мемлекет және құқық теориясы: техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына ұсынылған оқулық. Астана: Фолиант 2014 - г. 360 - стр.

12

Сартаев С. А. Қазіргі даму үдерісіндегі кәмелетке толмағандпрдың құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетінің қалыптасу ерекшеліктері: теориялық құқықтық талдау " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0773-2 14 - стр.

13

Кусаинов Д. О. Әкімшілік жауаптылық NURPRESS 2014 - г. ISBN 978-9965-830-75-4 352 - стр.

14

Кусаинов Д. О. Әкімшілік жауаптылық NURPRESS 2014 - г. ISBN 978-9965-830-75-4-0 352 - стр.

15

Калишева Н. Х. История политических и правовых учений Мультимедийное учебное пособие пособие http://kalisheva.blogspot.com/ 2014 - г. ISBN 978-601-298-206 19 - стр.