Main / Biology and Biotechnology / Science articles

Biology and Biotechnology

List of publications.

Year of publication:

81

Басыгараев Ж. М. Цитокинин медиаторының физиологиялық белсенділігін биотест көмегімен зерттеу Вестник серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

82

Инелова З. А. Мухитдинов Н.М., Инелова З.А., Аметов А.А., Абидкулова К.Т. Сравнительная характеристика флор трех популяций эндемичного вида Berberis iliensis M.Pop// Вестник КазНУ. Серия экологическая. Алматы, 2011.- №1(30). – С. 40-45. Вестник "КазНУ" серия экологическая 0 - г. 0 - стр.

83

Инелова З. А. Нестерова С.Г., Айдосова С.С., Инелова З.А., Ерубаева Г.К. Разнообразие мхов низкогорья хребта Кетпен// Вестник КазНУ. Серия биологическая. Алматы, 2011.- №1(47). – С. 8-12. Вестник КазНУ. Серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

84

Торманов Н. Мектеп оқушыларының зердесін дамытудың психо-физиологиялық қағидалары Биология және салауаттық негізі 0 - г. 0 - стр.

85

Инелова З. А. Нестерова С.Г., Инелова З.А., Караманиди Е.Е. Мхи рода Schistidium Brid. Казахстана// Вестник КазНУ. Серия биологическая. Алматы, 2011.- №4(50). Вестник КазНУ. Серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

86

Торманов Н. Гормондар және мінез-құлық Биология және салауаттық негізі 0 - г. 0 - стр.

87

Аскарова З. А. Влияние физической и респираторной нагрузок на паттерн дыхания Вестник серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

88

Инелова З. А. Нестерова С.Г., Айдосова С.С., Инелова З.А., Чилдибаева А.Ж., Басыгараев Ж.М., Коротков В.С. Полезные растения пустынь Иле-Балшахского региона.// Вестник КазНУ. Серия биологическая. Алматы, 2011.- №6(52). – С.144-147. Вестник КазНУ. Серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

89

Торманов Н. Биоалуантүрлілік және саламатты ғұмыр. Биология және салауаттық негізі 0 - г. 0 - стр.

90

Торманов Н. Оқушылардың зердесің дамытудың психо-физикалық қағидалары Биология және салауаттық негізі 0 - г. 0 - стр.

91

Инелова З. А. Нестерова С.Г., Инелова З.А., Чилдибаева А.Ж., Ерубаева А.Ж. Іле-Балқаш шөлді аймағы флорасының тұқымдастық спектрі.// Вестник КазНУ. Серия биологическая. Алматы, 2011.- №6(52). – С.147-149 Вестник КазНУ. Серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

92

Мамурова А. Т. Inula macrophylla Kar. et Kir. Inula britanica L. өсімдіктері жапырағының анатомиялық құрылыс ерекшеліктері Вестник КазНУ. Серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

93

Ахтаева Н. З. Inula туысына жататын дәрілік түрлердің морфологиялық, анатомиялық ерекшеліктері Вестник КазНУ. Серия экологическая Алматы, 2012.- №1(33). 0 - г. 0 - стр.

94

Мамурова А. Т. Inula туысына жататын дәрілік түрлердің морфологиялық, анатомиялық ерекшеліктері Вестник КазНУ. Серия экологическая Алматы, 2012.- №1(33). 0 - г. 0 - стр.

95

Бисенбаев А. К. Cloning and expression of Lentinula edodes cellobiohydrolase gene in E. coli and characterization of recombinant enzyme Journal of Cell and Molecular biology. 0 - г. 0 - стр.

96

Тайпақова С. М. Cloning and expression of Lentinula edodes cellobiohydrolase gene in E. coli and characterization of recombinant enzyme Journal of Cell and Molecular biology. 0 - г. 0 - стр.

97

Инелова З. А. Нестерова С.Г., Инелова З.А., Чилдибаева А.Ж., Ерубаева А.Ж. Эндемичные виды пустынь Иле-Балхашского региона Вестник КазНУ. Серия экологическая. Алматы, 2011.- №2(31). – С. 19-22 Вестник "КазНУ" серия экологическая 0 - г. 0 - стр.

98

Бисенбаев А. К. Cloning and expression of Lentinula edodes cellobiohydrolase CEL6B gene in E. coli International Journal of chemistry and biology 0 - г. 0 - стр.

99

Тайпақова С. М. Cloning and expression of Lentinula edodes cellobiohydrolase CEL6B gene in E. coli International Journal of chemistry and biology 0 - г. 0 - стр.

100

Торманов Н. Болашақ мамандардың кәсіби мәдениеттілігін дамыту "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

101

Торманов Н. «Биология. Адам және оның денсаулығы» (8-сынып) пәнін оқытуда жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланудың маңызы. "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

102

Инелова З. А. Исаева Ф.С. Инелова З.А., Нестерова С.Г., Коротков В.С. Аккумуляция тяжелых метталов (Mn, Co, Ni) в растениях нижнего течения р. Иле.// Вестник КазНУ. Серия экологическая. Алматы, 2012.- №1 (33). – С. 223-225 Вестник КазНУ. Серия экологическая. 0 - г. 0 - стр.

103

Торманов Н. Экологиялық тәлім тәрбие туралы А.Құнанбай ұлының даналық ойлары "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

104

Инелова З. А. Коротков В.С., Инелова З.А., Ерубаева Г.К., Исаева Ф.С. Исследования содержания тяжелых металлов в почве нижнего течения р. Иле. // Вестник КазНУ. Серия экологическая. Алматы, 2012.- №1 (33). - С.225-227. Вестник КазНУ. Серия экологическая. 0 - г. 0 - стр.

105

Инелова З. А. Инелова З.А., Нестерова С.Г., Чилдибаева А.Ж., Ерубаева Г.К. Биоразнообразие семейства Poaceae Barnhart. Жетысуского Алатау.// Вестник КазНУ. Серия экологическая. Алматы, 2012.- №1 (33). - С. 260-263 Вестник "КазНУ" серия экологическая 0 - г. 0 - стр.

106

Инелова З. А. Тасекеев М.С., Нестерова С.Г., Инелова З.А., Караманиди Е.Е Семейственный спектр флоры Сюгаты-Богутинского массива. Вестник КазНУ. Серия экологическая. Алматы, 2012.- №1 (33). - С. 279-281. Вестник "КазНУ" серия экологическая 0 - г. 0 - стр.

107

Инелова З. А. Бабаханова Г.К., Айдосова С.С., Инелова З.А. Іле өзенінің аңғарындағы Petrosimonia sibirica (Pall.) Bunge өсімдігі жапырағының экологиялық жағдайға байланысты анатомия-морфологиялық ерекшеліктері// Вестник КазНУ. Серия экологическая. Алматы, 2012.- №2 (34). - С. 20-22. Вестник "КазНУ" серия экологическая 0 - г. 0 - стр.

108

Кобегенова С. С. Влияние паразитического рачка Ergasilus sieboldi на репродуктивный потенциал каспийских бычков Вестник КазНУ. Серия экологическая. 0 - г. 0 - стр.

109

Жаркова И. М. Влияние паразитического рачка Ergasilus sieboldi на репродуктивный потенциал каспийских бычков Вестник КазНУ. Серия экологическая. 0 - г. 0 - стр.

110

Жаркова И. М. Гистопатологические изменения в органах лягушки озерной при паразитарной инвазии Вестник КазНУ. Серия экологическая. 0 - г. 0 - стр.

111

Кобегенова С. С. Гистопатологические изменения в органах лягушки озерной при паразитарной инвазии Вестник КазНУ. Серия экологическая. 0 - г. 0 - стр.

112

Нуртазин С. Т. Гистопатологические изменения в органах лягушки озерной при паразитарной инвазии Вестник КазНУ. Серия экологическая. 0 - г. 0 - стр.

113

Мухитдинов Н. Allometric variability of Haloxylon species in Central Asia FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT 0 - г. 0 - стр.

114

Мухитдинов Н. Сравнительная характеристика флор трех популяций эндемичного вида Berberis iliensis M.Pop. Иле-Балхашского региона Вестник "КазНУ" серия экологическая 0 - г. 0 - стр.

115

Кобегенова С. С. Балқаш көліндегі көксерке (Stizostedion lucioperca) бауырының гистологиялық көрсеткіші ВЕСТНИК КазНУ, серия экологическая 0 - г. 0 - стр.

116

Аскарова З. А. Влияние физической и респираторной нагрузок на паттерн дыхания Хабаршы Вестник КазНУ, серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

117

Сраилова Г. Т. Влияние физической и респираторной нагрузок на паттерн дыхания Хабаршы Вестник КазНУ, серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

118

Мухитдинов Н. Сравнительная характеристика внутренней структуры вегетативных органов двух видов рoда Berberis Tarr. et Gray в разных экологических условиях Алматинсокй области. Вестник КазНУ. Серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

119

Инелова З. А. Нестерова С.Г., Инелова З.А., Огарь Н.П., Караманиди Е.Е. Экологический анализ флоры гор Торайгыр// Вестник КазНУ. Серия экологическая. Алматы, 2012.- №2 (34). - С. 279-281. Вестник КазНУ. Серия экологическая. 0 - г. 0 - стр.

120

Мухитдинов Н. Состояние двух популяций Berberis iliensis M.Pop. в нижнем течении реки Иле. Вестник КазНУ. Серия биологическая 0 - г. 0 - стр.