Main / Law / Science articles

Law

List of publications.

Year of publication:

161

Куаналиева Г. А. Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтардың кейбір мәселелері Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева № 4 2016 0 - г. 0 - стр.

162

Куаналиева Г. А. Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтардың кейбір мәселелері Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева № 4 2016 0 - г. 0 - стр.

163

Айгаринова Г. Т. Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтардың кейбір мәселелері Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева № 4 2016 0 - г. 0 - стр.

164

Айгаринова Г. Т. Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтардың кейбір мәселелері Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева № 4 2016 0 - г. 0 - стр.

165

Айгаринова Г. Т. Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға кіруіне байланысты ауылшаруашылық өнімдерін өндірудің құқықтық мәселелері Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева №4 2016 0 - г. 0 - стр.

166

Айгаринова Г. Т. Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға кіруіне байланысты ауылшаруашылық өнімдерін өндірудің құқықтық мәселелері Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева №4 2016 0 - г. 0 - стр.

167

Куаналиева Г. А. Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға кіруіне байланысты ауылшаруашылық өнімдерін өндірудің құқықтық мәселелері Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева №4 2016 0 - г. 0 - стр.

168

Куаналиева Г. А. Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға кіруіне байланысты ауылшаруашылық өнімдерін өндірудің құқықтық мәселелері Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева №4 2016 0 - г. 0 - стр.

169

Куаналиева Г. А. Ветеринарлық қауіпсіздіктің кейбір мәселелері №5 том 2, 2016 "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

170

Куаналиева Г. А. Ветеринарлық қауіпсіздіктің кейбір мәселелері №5 том 2, 2016 "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

171

Куаналиева Г. А. To a question of the rights of the personality in criminal procedure of the Republic of Kazakhstan №5 том 2, 2016 "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

172

Куаналиева Г. А. To a question of the rights of the personality in criminal procedure of the Republic of Kazakhstan №5 том 2, 2016 "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

173

Куаналиева Г. А. Judicial control in a context of the Concept of legal policy of the Republic of Kazakhstan /Чешская республика STUDIA PRAWNICZE KUL 0 - г. 0 - стр.

174

Куаналиева Г. А. Judicial control in a context of the Concept of legal policy of the Republic of Kazakhstan /Чешская республика STUDIA PRAWNICZE KUL 0 - г. 0 - стр.

175

Мадияр А. С. Жерге жеке меншік құқығының пайда болу негіздері Вестник КазНУ серия юридическая №2 (78). 2016. 0 - г. 0 - стр.

176

Мадияр А. С. Қaзaқстaн Рeспубликaсының aуыл шaруaшылығын дaмытудың өзeкті мәсeлeлeрі Вестник КазНУ серия юридическая №1 (77). 2016 0 - г. 0 - стр.

177

Куаналиева Г. А. Кәмелетке толмаған қылмыскердің әлеуметтік және криминологиялық сипаттамасы туралы кейбір мәселелер Вестник Евразийской Юридической Академии имени Д.А.Кунаева 0 - г. 0 - стр.

178

Куаналиева Г. А. Кәмелетке толмаған қылмыскердің әлеуметтік және криминологиялық сипаттамасы туралы кейбір мәселелер Вестник Евразийской Юридической Академии имени Д.А.Кунаева 0 - г. 0 - стр.

179

Куаналиева Г. А. Прокурордың процессуалдық қызметінің кейбір мәселелері Вестник Евразийской Юридической Академии имени Д.А.Кунаева 0 - г. 0 - стр.

180

Куаналиева Г. А. Прокурордың процессуалдық қызметінің кейбір мәселелері Вестник Евразийской Юридической Академии имени Д.А.Кунаева 0 - г. 0 - стр.

181

Рыскалиев Д. У. Қызметкердің өміріне, денсаулығына келтірілген зиянды өндіріудің құқықтық сұрақтары: талдамалық аспектіде ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN 0 - г. 0 - стр.

182

Рыскалиев Д. У. Қызметкердің өміріне, денсаулығына келтірілген зиянды өндіріудің құқықтық сұрақтары: талдамалық аспектіде ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN 0 - г. 0 - стр.

183

Худайбердина Г. А. Enterprise as an object of civil law Вестник КазНу серия юридическая 2(78) 2016 0 - г. 0 - стр.

184

Худайбердина Г. А. Enterprise as an object of civil law Вестник КазНу серия юридическая 2(78) 2016 0 - г. 0 - стр.

185

Рыскалиев Д. У. Трудовые отношения в антикоррупционном законодательстве ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN 0 - г. 0 - стр.

186

Рыскалиев Д. У. Трудовые отношения в антикоррупционном законодательстве ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN 0 - г. 0 - стр.

187

Кабанбаева Г. Б. Corruption Crime: the concept, structure, dynamics Ekonomicke vedy Administrativa 0 - г. 0 - стр.

188

Қожабек Қ. М. Equal access to publicly funded health care services-the legal experiences of Finland and Kazakhstan International Comparative Jurisprudence 0 - г. 0 - стр.

189

Қожабек Қ. М. Equal access to publicly funded health care services-the legal experiences of Finland and Kazakhstan International Comparative Jurisprudence 0 - г. 0 - стр.

190

Тыныбеков С. Use of a Trust Сonstruction for the Purpose to Control Affiliate and Inter-Group Connections Under the Laws of the Republic of Kazakhstan "Eurasian Journal of Social Science and Humanities" 0 - г. 0 - стр.

191

Тыныбеков С. Use of a Trust Сonstruction for the Purpose to Control Affiliate and Inter-Group Connections Under the Laws of the Republic of Kazakhstan "Eurasian Journal of Social Science and Humanities" 0 - г. 0 - стр.

192

Бисенғали Л. Негативные последствия миграции "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

193

Бисенғали Л. Негативные последствия миграции "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

194

Бисенғали Л. К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ МЕРАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ МИГРАНТОВ "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

195

Бисенғали Л. К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ МЕРАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ МИГРАНТОВ "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

196

Аратұлы Қ. Методика расследования преступлений в сфере информационной безопасности Вестник КазНУ (серия юридическая) №2 (78) 0 - г. 0 - стр.

197

Аратұлы Қ. Методика расследования преступлений в сфере информационной безопасности Вестник КазНУ (серия юридическая) №2 (78) 0 - г. 0 - стр.

198

Бисенғали Л. К вопросу о предупреждении преступности мигрантов "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

199

Бисенғали Л. К вопросу о предупреждении преступности мигрантов "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

200

Джангабулова А. К. State as legal entity of land ownership STUDIA PRAWNICZE KUL 0 - г. 0 - стр.