Main / Law / Science articles

Law

List of publications.

Year of publication:

81

Базилова А. А. Формирование и периоды исторического развития необходимой обороны Вестник Академии МВД КР им. генерала - майора милиции Алиева Э.А. 0 - г. 0 - стр.

82

Базилова А. А. Формирование и периоды исторического развития необходимой обороны Вестник Академии МВД КР им. генерала - майора милиции Алиева Э.А. 0 - г. 0 - стр.

83

Базилова А. А. Понятие и значение необходимой в уголвном праве Республике Казахстан Вестник Академии МВД КР им. генерала - майора милиции Алиева Э.А. 0 - г. 0 - стр.

84

Базилова А. А. Понятие и значение необходимой в уголвном праве Республике Казахстан Вестник Академии МВД КР им. генерала - майора милиции Алиева Э.А. 0 - г. 0 - стр.

85

Ермухаметова С. Р. инновациялық қызметті құқықтық қамтамасыз етудің мәселелері Предупреждение преступности 0 - г. 0 - стр.

86

Арын А. А. Кінә дәрежесі мен кінә институтының дамуы және оның қылмысты саралауға ықпалы Кінә дәрежесі мен кінә институтының дамуы және оның қылмысты саралауға ықпалы 0 - г. 0 - стр.

87

Арын А. А. Кінә дәрежесі мен кінә институтының дамуы және оның қылмысты саралауға ықпалы Кінә дәрежесі мен кінә институтының дамуы және оның қылмысты саралауға ықпалы 0 - г. 0 - стр.

88

Дүзбаева С. Б. Кінә дәрежесі мен кінә институтының дамуы және оның қылмысты саралауға ықпалы Кінә дәрежесі мен кінә институтының дамуы және оның қылмысты саралауға ықпалы 0 - г. 0 - стр.

89

Дүзбаева С. Б. Кінә дәрежесі мен кінә институтының дамуы және оның қылмысты саралауға ықпалы Кінә дәрежесі мен кінә институтының дамуы және оның қылмысты саралауға ықпалы 0 - г. 0 - стр.

90

Ермухаметова С. Р. Инновациялық қызметтің бүгіні мен ертеңі: құқықтық реттеу "Қазақстан ғылымы - Наука Казахстана" 0 - г. 0 - стр.

91

Избасова А. Б. Вопросы применения прогрессивных методов обучения в образовательном процессе Typeset in Berling by Ziegler Bchdruckerei, Linz, Austria. Printed by «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria on acid-free paper. Am Gestade 1,1010 Vienna, Austria info@ew-a.org, www.ew-a.org 0 - г. 0 - стр.

92

Избасова А. Б. Вопросы применения прогрессивных методов обучения в образовательном процессе Typeset in Berling by Ziegler Bchdruckerei, Linz, Austria. Printed by «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria on acid-free paper. Am Gestade 1,1010 Vienna, Austria info@ew-a.org, www.ew-a.org 0 - г. 0 - стр.

93

Арын А. А. Вопросы применения прогрессивных методов обучения в образовательном процессе Typeset in Berling by Ziegler Bchdruckerei, Linz, Austria. Printed by «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria on acid-free paper. Am Gestade 1,1010 Vienna, Austria info@ew-a.org, www.ew-a.org 0 - г. 0 - стр.

94

Арын А. А. Вопросы применения прогрессивных методов обучения в образовательном процессе Typeset in Berling by Ziegler Bchdruckerei, Linz, Austria. Printed by «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria on acid-free paper. Am Gestade 1,1010 Vienna, Austria info@ew-a.org, www.ew-a.org 0 - г. 0 - стр.

95

Мухамадиева Г. Н. Жеке тұлғаға қол сұқпаушылықтың өнегелілік мазмұны Вестник КазНУ. Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

96

Мухамадиева Г. Н. Жеке тұлғаға қол сұқпаушылықтың өнегелілік мазмұны Вестник КазНУ. Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

97

Мухамадиева Г. Н. Қылмыстық іс жүргізудегі адамның абыройы мен қадір-қасиетін құрметтеу принциптерінің құқықтық мәні Наука и жизнь Казахстана, № 2 (23), 2014 0 - г. 0 - стр.

98

Мухамадиева Г. Н. Қылмыстық іс жүргізудегі адамның абыройы мен қадір-қасиетін құрметтеу принциптерінің құқықтық мәні Наука и жизнь Казахстана, № 2 (23), 2014 0 - г. 0 - стр.

99

Бисенова М. К. Ұшудың халықаралық ережелерін бұзу East West 0 - г. 0 - стр.

100

Бисенова М. К. Ұшудың халықаралық ережелерін бұзу East West 0 - г. 0 - стр.

101

Мухамадиева Г. Н. Some problems of mediation in criminal proceedings the Republic of Kazakhstan 1. International Journal of Social Sciences and Humanities 1, №1, 3 (2014), al-Farabi Kazakh National University, - Almaty, the Republic of Kazakhstan website:http: //journal.kaznu.kz. – P. 31-38 0 - г. 0 - стр.

102

Мухамадиева Г. Н. Some problems of mediation in criminal proceedings the Republic of Kazakhstan 1. International Journal of Social Sciences and Humanities 1, №1, 3 (2014), al-Farabi Kazakh National University, - Almaty, the Republic of Kazakhstan website:http: //journal.kaznu.kz. – P. 31-38 0 - г. 0 - стр.

103

Алимкулов Е. Т. Some problems of mediation in criminal proceedings the Republic of Kazakhstan 1. International Journal of Social Sciences and Humanities 1, №1, 3 (2014), al-Farabi Kazakh National University, - Almaty, the Republic of Kazakhstan website:http: //journal.kaznu.kz. – P. 31-38 0 - г. 0 - стр.

104

Берсугурова Л. Ш. Some problems of mediation in criminal proceedings the Republic of Kazakhstan 1. International Journal of Social Sciences and Humanities 1, №1, 3 (2014), al-Farabi Kazakh National University, - Almaty, the Republic of Kazakhstan website:http: //journal.kaznu.kz. – P. 31-38 0 - г. 0 - стр.

105

Берсугурова Л. Ш. Some problems of mediation in criminal proceedings the Republic of Kazakhstan 1. International Journal of Social Sciences and Humanities 1, №1, 3 (2014), al-Farabi Kazakh National University, - Almaty, the Republic of Kazakhstan website:http: //journal.kaznu.kz. – P. 31-38 0 - г. 0 - стр.

106

Жанибеков А. К. Some problems of mediation in criminal proceedings the Republic of Kazakhstan 1. International Journal of Social Sciences and Humanities 1, №1, 3 (2014), al-Farabi Kazakh National University, - Almaty, the Republic of Kazakhstan website:http: //journal.kaznu.kz. – P. 31-38 0 - г. 0 - стр.

107

Жанибеков А. К. Some problems of mediation in criminal proceedings the Republic of Kazakhstan 1. International Journal of Social Sciences and Humanities 1, №1, 3 (2014), al-Farabi Kazakh National University, - Almaty, the Republic of Kazakhstan website:http: //journal.kaznu.kz. – P. 31-38 0 - г. 0 - стр.

108

Атаханова Г. М. Виктимологияның криминологиялық аспектілері Typeset in Berling by Ziegler Bchdruckerei, Linz, Austria: Printed by «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna. Am Gestade 1,1010 Vienna, Austria. – s. 14-17 0 - г. 0 - стр.

109

Атаханова Г. М. Виктимологияның криминологиялық аспектілері Typeset in Berling by Ziegler Bchdruckerei, Linz, Austria: Printed by «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna. Am Gestade 1,1010 Vienna, Austria. – s. 14-17 0 - г. 0 - стр.

110

Алимкулов Е. Т. Ішкі сенім алдын ала тергеудегі дәлелдемелерді бағалаудың критерийі ретінде Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

111

Жанибеков А. К. Ішкі сенім алдын ала тергеудегі дәлелдемелерді бағалаудың критерийі ретінде Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

112

Жанибеков А. К. Ішкі сенім алдын ала тергеудегі дәлелдемелерді бағалаудың критерийі ретінде Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

113

Дүзбаева С. Б. Кәмілеткеи толмағандардың құқықтық пенитенциарлы қыуіпсіздігін қамтамасыз етудегі тәрбиелеу колониялары Actyal problems of criminal laws, criminal trial and criminalistics 0 - г. 0 - стр.

114

Дүзбаева С. Б. Кәмілеткеи толмағандардың құқықтық пенитенциарлы қыуіпсіздігін қамтамасыз етудегі тәрбиелеу колониялары Actyal problems of criminal laws, criminal trial and criminalistics 0 - г. 0 - стр.

115

Алимкулов Е. Т. Reforms of Criminal Justice in the Republic of Kazakhstan Life Sci J 2014;11(6s):155-159. (ISSN:1097-8135). // http://www.lifesciencesite.com. 28 0 - г. 0 - стр.

116

Атаханова Г. М. Развитие положений уголовного законодательства, развивающих ответственность за хищение Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 0 - г. 0 - стр.

117

Атаханова Г. М. Развитие положений уголовного законодательства, развивающих ответственность за хищение Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 0 - г. 0 - стр.

118

Шопабаев Б. А. Криминалистические учеты в Республике Казахстан: состояние и перспективы развития Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 0 - г. 0 - стр.

119

Шопабаев Б. А. Криминалистические учеты в Республике Казахстан: состояние и перспективы развития Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 0 - г. 0 - стр.

120

Джансараева Р. Е. Приоритетные направления уголовной и уголовно-исполнительной политики Республики Казахстан современных условиях «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria 0 - г. 0 - стр.