Main / Law / Science articles

Law

List of publications.

Year of publication:

41

Маликова Ш. Б. Некоторые вопросы реализации уголовной политики Республики Казахстан в сфере исполнения наказаний II халықаралық Фараби оқулары, «жаңа экономикалық саясат негізі ретіндегі Қазақстан экономикасының инфрақұрылымды дамуы» студенттер мен жас ғалымдардың «Фараби әлемі» атты халықаралық ғылыми конференциясы 0 - г. 0 - стр.

42

Маликова Ш. Б. Некоторые вопросы реализации уголовной политики Республики Казахстан в сфере исполнения наказаний II халықаралық Фараби оқулары, «жаңа экономикалық саясат негізі ретіндегі Қазақстан экономикасының инфрақұрылымды дамуы» студенттер мен жас ғалымдардың «Фараби әлемі» атты халықаралық ғылыми конференциясы 0 - г. 0 - стр.

43

Маликова Ш. Б. Некоторые вопросы обеспечения национальной безопасности РК II халықаралық Фараби оқулары, «жаңа экономикалық саясат негізі ретіндегі Қазақстан экономикасының инфрақұрылымды дамуы» студенттер мен жас ғалымдардың «Фараби әлемі» атты халықаралық ғылыми конференциясы 0 - г. 0 - стр.

44

Маликова Ш. Б. Некоторые вопросы обеспечения национальной безопасности РК II халықаралық Фараби оқулары, «жаңа экономикалық саясат негізі ретіндегі Қазақстан экономикасының инфрақұрылымды дамуы» студенттер мен жас ғалымдардың «Фараби әлемі» атты халықаралық ғылыми конференциясы 0 - г. 0 - стр.

45

Маликова Ш. Б. Сепаратистская деятельность как новый вид уголовных правонарушений против конституционного строя и безопасности государства II халықаралық Фараби оқулары, «жаңа экономикалық саясат негізі ретіндегі Қазақстан экономикасының инфрақұрылымды дамуы» студенттер мен жас ғалымдардың «Фараби әлемі» атты халықаралық ғылыми конференциясы 0 - г. 0 - стр.

46

Маликова Ш. Б. Сепаратистская деятельность как новый вид уголовных правонарушений против конституционного строя и безопасности государства II халықаралық Фараби оқулары, «жаңа экономикалық саясат негізі ретіндегі Қазақстан экономикасының инфрақұрылымды дамуы» студенттер мен жас ғалымдардың «Фараби әлемі» атты халықаралық ғылыми конференциясы 0 - г. 0 - стр.

47

Маликова Ш. Б. Foreign experience of prevention of computer crime II халықаралық Фараби оқулары, «жаңа экономикалық саясат негізі ретіндегі Қазақстан экономикасының инфрақұрылымды дамуы» студенттер мен жас ғалымдардың «Фараби әлемі» атты халықаралық ғылыми конференциясы 0 - г. 0 - стр.

48

Маликова Ш. Б. Foreign experience of prevention of computer crime II халықаралық Фараби оқулары, «жаңа экономикалық саясат негізі ретіндегі Қазақстан экономикасының инфрақұрылымды дамуы» студенттер мен жас ғалымдардың «Фараби әлемі» атты халықаралық ғылыми конференциясы 0 - г. 0 - стр.

49

Маликова Ш. Б. Некоторые аспекты борьбы с экстремизмом а Республике Казахстан ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ АЛМАТЫ, 8-11 СӘУІР 2014 ЖЫЛ 0 - г. 0 - стр.

50

Маликова Ш. Б. Некоторые аспекты борьбы с экстремизмом а Республике Казахстан ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ АЛМАТЫ, 8-11 СӘУІР 2014 ЖЫЛ 0 - г. 0 - стр.

51

Маликова Ш. Б. Вопросы разграничения терроризма со смежными составами ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ 0 - г. 0 - стр.

52

Маликова Ш. Б. Вопросы разграничения терроризма со смежными составами ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ 0 - г. 0 - стр.

53

Маликова Ш. Б. Экстремистік іс-әрекеттермен күрес аясындағы мемлекеттік қылмыстық саясат ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ 0 - г. 0 - стр.

54

Маликова Ш. Б. Экстремистік іс-әрекеттермен күрес аясындағы мемлекеттік қылмыстық саясат ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ 0 - г. 0 - стр.

55

Маликова Ш. Б. Некоторые вопросы квалификации доведения до самоубийства ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ 0 - г. 0 - стр.

56

Маликова Ш. Б. Некоторые вопросы квалификации доведения до самоубийства ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ 0 - г. 0 - стр.

57

Маликова Ш. Б. Уголовная ответственность за загрязнение вод ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ 0 - г. 0 - стр.

58

Маликова Ш. Б. Уголовная ответственность за загрязнение вод ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ 0 - г. 0 - стр.

59

Маликова Ш. Б. Некоторые вопросы разграничения разбоя и насильственного грабежа ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ 0 - г. 0 - стр.

60

Маликова Ш. Б. Некоторые вопросы разграничения разбоя и насильственного грабежа ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ 0 - г. 0 - стр.

61

Маликова Ш. Б. Көрінеу заңсыз ұстап алу, күзетпен қамауға алу немесе күзетпен ұстаудың қылмыстық-құқықтық қорғалуының күрделі мәселелері II халықаралық Фараби оқулары, «жаңа экономикалық саясат негізі ретіндегі Қазақстан экономикасының инфрақұрылымды дамуы» студенттер мен жас ғалымдардың «Фараби әлемі» атты халықаралық ғылыми конференциясы 0 - г. 0 - стр.

62

Маликова Ш. Б. Көрінеу заңсыз ұстап алу, күзетпен қамауға алу немесе күзетпен ұстаудың қылмыстық-құқықтық қорғалуының күрделі мәселелері II халықаралық Фараби оқулары, «жаңа экономикалық саясат негізі ретіндегі Қазақстан экономикасының инфрақұрылымды дамуы» студенттер мен жас ғалымдардың «Фараби әлемі» атты халықаралық ғылыми конференциясы 0 - г. 0 - стр.

63

Маликова Ш. Б. Некоторые проблемы разграничения клеветы от заведомо ложного доноса ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ 0 - г. 0 - стр.

64

Маликова Ш. Б. Некоторые проблемы разграничения клеветы от заведомо ложного доноса ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ 0 - г. 0 - стр.

65

Маликова Ш. Б. Грабеж как форма хищения ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ 0 - г. 0 - стр.

66

Маликова Ш. Б. Грабеж как форма хищения ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ 0 - г. 0 - стр.

67

Маликова Ш. Б. Вопросы разграничения злоупотребления должностными полномочиями от превышения власти или должностных полномочии ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ 0 - г. 0 - стр.

68

Маликова Ш. Б. Вопросы разграничения злоупотребления должностными полномочиями от превышения власти или должностных полномочии ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ 0 - г. 0 - стр.

69

Маликова Ш. Б. некоторые аспекты незаконного производства аборта ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ 0 - г. 0 - стр.

70

Маликова Ш. Б. некоторые аспекты незаконного производства аборта ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ 0 - г. 0 - стр.

71

Маликова Ш. Б. Клонирование человека по уголовному законодательству зарубежных стран ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ 0 - г. 0 - стр.

72

Маликова Ш. Б. Клонирование человека по уголовному законодательству зарубежных стран ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ 0 - г. 0 - стр.

73

Маликова Ш. Б. Вопросы разграничения вымогательства и хищения ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ 0 - г. 0 - стр.

74

Маликова Ш. Б. Вопросы разграничения вымогательства и хищения ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ 0 - г. 0 - стр.

75

Маликова Ш. Б. Загрязнение атмосферы как негативное последствие научно технического прогресса ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ 0 - г. 0 - стр.

76

Маликова Ш. Б. Загрязнение атмосферы как негативное последствие научно технического прогресса ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ 0 - г. 0 - стр.

77

Маликова Ш. Б. Некоторые вопросы исполнения наказания в виде лишения свободы ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ 0 - г. 0 - стр.

78

Маликова Ш. Б. Некоторые вопросы исполнения наказания в виде лишения свободы ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ 0 - г. 0 - стр.

79

Маликова Ш. Б. Некоторые вопросы обеспечения информационной безопасности в республике Казахстан ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ 0 - г. 0 - стр.

80

Маликова Ш. Б. Некоторые вопросы обеспечения информационной безопасности в республике Казахстан ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ 0 - г. 0 - стр.