Main / Law / Books, monographs

Law

List of publications.

Year of publication:

1

Мухамадиева Г. Н. Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы (Жалпы бөлім): оқу-əдістемелік құралы //құраст. Г.Н.Мухамадиева, Е.Т.Алимкулов, А.К.Жанибеков, А.А.Арын, Д.Б.Маликов; жалпы ред.басқ. Р.Е.Джансараева. – Өңд.толықт. 2-бас. - Алматы: Қазақ университеті, 2019. – 165 бет. " Қазақ университеті " 2019 - г. 165 - стр.

2

Аратұлы Қ. Аспекты борьбы с информационными правонарушениями " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3986-3 8 - стр.