Main / of Physics and Technology / Books, monographs

of Physics and Technology

List of publications.

Year of publication:

121

Аскарова А. С. Специальный физический практикум по физической гидро-и аэродинамике. Учебное пособие /Исатаев С.И., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Толеуов Г., Лаврищев О.А., Исатаев М.С., Шакиров А.Л. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 226 с. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1027-5 226 - стр.

122

Аскарова А. С. Численное моделирование процессов воспламенения и горения жидких топлив: Монография/А.С. Аскарова, М.А. Гороховский,С.А. Болегенова, И.Э. Березовская. - Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 124 с. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-0724-4 100 - стр.

123

Аскарова А. С. "Физикалық практикум. Жылуфизикадағы есептегіш тәжірибелерді сандық моделдеу". Студенттермен магистранттарға арналған оқу құралы. / Асқарова А.С., Бөлегенова С.Ә., Березовская И.Э. Алматы: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2015. – 60 б. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1489-1 60 - стр.

124

Аскарова А. С. Физический практикум. Численное моделирование вычислительного эксперимента по горению топлива: Учебное пособие для студентов /А.С.Аскарова, С.А.Болегенова, М.Ж.Рыспаева, И.Э.Березовская. - Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 63 с. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1088-6 63 - стр.

125

Аскарова А. С. Механика. Жалпы физикалық практикум. Æî¹àðû îºó îðûíäàðûíû» ñòóäåíòòåðiíå àðíàë¹àí îºó º½ðàëû. /Исатаев С.И., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Толеуов Г., Кашкаров В.В., Корзун И.Н., Исатаев М.С., Лаврищев О. А., Шортанбаева Ж.К. –Àëìàòû: ²àçຠóíèâåðñèòåòi, 2015.-218б. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1013-8 218 - стр.

126

Аскарова А. С. Молекулалық физика. Жалпы физикалық практикум. Æî¹àðû îºó îðûíäàðûíû» ñòóäåíòòåðiíå àðíàë¹àí îºó º½ðàëû. /Ñ.È.Èñàòàåâ, À.Ñ.Àñºàðîâà, Ñ.À.Á¼ëåãåíîâà, Ғ.Ò¼ëåóîâ, Â.Â.Êàøêàðîâ, È Î.À.Ëàâðèùåâ, È.Í.Êîðçóí, М.С. Исатаев, Қ.А.Есеналина, Ж.К.Шортанбаева – Àëìàòû: ²àçຠóíèâåðñèòåòi, 2015.-160 б. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1394-8 160 - стр.

127

Аскарова А. С. Cертификаттау: Студенттерге арналған оқу құралы / Асқарова Ә.С., Бөлегенова С.Ә., Лаврищев О.А., Бергалиева С.Ә., Бөлегенова С.А., Манатбаев Р.Қ., Максутханова А.М., Шортанбаева Ж.Қ., Қаласов Н.Б. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 132 бет. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1805-9 122 - стр.

128

Аскарова А. С. Энергетикадағы метрология, стандарттау және сертификаттау: Студенттерге арналған оқу құралы /А.С. Асқарова, С.А. Бөлегенова, С.А. Бөлегенова, О.А. Лаврищев, В.Ю. Максимов, А.М. Мақсұтханова, Ж.К. Шортанбаева - Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 143 бет. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1804-2 134 - стр.

129

Болегенова С. А. Жылу электр станциясының жану камерасындағы көмірдің турбуленттік жануын компьютерлік модельдеу. Монография / Асқарова А.С., Болегенова С.А., Бекмухамет А. –Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 144б. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1439-6 144 - стр.

130

Болегенова С. А. Моделирование горения в камерах сгорания углесжигающих ТЭС: Монография / Аскарова А.С. , Болегенова С.А. , Бемухамет А. - Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 177 с. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1438-9 143 - стр.

131

Болегенова С. А. Численное моделирование процессов воспламенения и горения жидких топлив: Монография/А.С. Аскарова, М.А. Гороховский,С.А. Болегенова, И.Э. Березовская. - Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 100 с. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-0724-4 100 - стр.

132

Болегенова С. А. Исследование тепловых процессов и аэродинамических характеристик угольных теплостанций. /А.С. Аскарова,С.А. Болегенова, В.Ю. Максимов. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. –122с. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1430-3 122 - стр.

133

Болегенова С. А. "Физикалық практикум. Жылуфизикадағы есептегіш тәжірибелерді сандық моделдеу". Студенттермен магистранттарға арналған оқу құралы. / Асқарова А.С., Бөлегенова С.Ә., Березовская И.Э. Алматы: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2015. – 60 б. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1489-1 60 - стр.

134

Болегенова С. А. Физикалық гидро- және аэродинамика бойынша арнайы физикалық практикум. Оқу құралы /Исатаев С.И., Асқарова А.С., Бөлегенова С.А., Төлеуов Г., Лаврищев О.А., Исатаев М.С., Шакиров А.Л., Шортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Манатбаев Р.К., Максутханова А.М., Есеналина К.А.–Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 229б. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1576-8 192 - стр.

135

Болегенова С. А. Специальный физический практикум по физической гидро-и аэродинамике. Учебное пособие /Исатаев С.И., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Толеуов Г., Лаврищев О.А., Исатаев М.С., Шакиров А.Л. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 220 с. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1027-5 220 - стр.

136

Болегенова С. А. Физический практикум. Численное моделирование вычислительного эксперимента по горению топлива: Учебное пособие для студентов /А.С.Аскарова, С.А.Болегенова, М.Ж.Рыспаева, И.Э.Березовская. - Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 63 с. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1088-6 63 - стр.

137

Болегенова С. А. Молекулалық физика. Жалпы физикалық практикум. Æî¹àðû îºó îðûíäàðûíû» ñòóäåíòòåðiíå àðíàë¹àí îºó º½ðàëû. /Ñ.È.Èñàòàåâ, À.Ñ.Àñºàðîâà, Ñ.À.Á¼ëåãåíîâà, Ғ.Ò¼ëåóîâ, Â.Â.Êàøêàðîâ, È Î.À.Ëàâðèùåâ, È.Í.Êîðçóí, М.С. Исатаев, Қ.А.Есеналина, Ж.К.Шортанбаева – Àëìàòû: ²àçຠóíèâåðñèòåòi, 2015.-160 б. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1013-8 218 - стр.

138

Максутханова А. М. Сертификаттау " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1805-9 8 - стр.

139

Максутханова А. М. Энергетикадағы метрология, стандарттау және сертификаттау " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1804-2 7 - стр.

140

Болегенова С. А. Энергетикадағы метрология, стандарттау және сертификаттау: Студенттерге арналған оқу құралы /А.С. Асқарова, С.А. Бөлегенова, С.А. Бөлегенова, О.А. Лаврищев, В.Ю. Максимов, А.М. Мақсұтханова, Ж.К. Шортанбаева - Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 134 бет. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1804-2 134 - стр.

141

Болегенова С. А. Cертификаттау: Студенттерге арналған оқу құралы / Асқарова Ә.С., Бөлегенова С.Ә., Лаврищев О.А., Бергалиева С.Ә., Бөлегенова С.А., Манатбаев Р.Қ., Максутханова А.М., Шортанбаева Ж.Қ., Қаласов Н.Б. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 132 бет. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1805-9 122 - стр.

142

Болегенова С. А. Молекулалық физика. Жалпы физикалық практикум. Æî¹àðû îºó îðûíäàðûíû» ñòóäåíòòåðiíå àðíàë¹àí îºó º½ðàëû. /Ñ.È.Èñàòàåâ, À.Ñ.Àñºàðîâà, Ñ.À.Á¼ëåãåíîâà, Ғ.Ò¼ëåóîâ, Â.Â.Êàøêàðîâ, È Î.À.Ëàâðèùåâ, È.Í.Êîðçóí, М.С. Исатаев, Қ.А.Есеналина, Ж.К.Шортанбаева – Àëìàòû: ²àçຠóíèâåðñèòåòi, 2015.-160 б. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1394-8 160 - стр.

143

Исатаев М. С. Толеуов Г.. Физикалық гидро-және аэродинамика бойынша арнайы физикалық практикум " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1576-8 12 - стр.

144

Исатаев М. С. Толеуов Г.. Специальный физический практикум по физической гидро-и аэродинамике " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1027-5 13 - стр.

145

Жуманов К. Б. Шиникулова Г.Н. Атомдық физика " Қазақ университеті " 2017 - г. 8 - стр.

146

Жуманов К. Б. Шиникулова Г.Н., Пшиков М.И. Атомная физика " Қазақ университеті " 2017 - г. 10 - стр.

147

Пшиков М. И. Жуманов К.Б., Шиникулова Г.Н. Атомная физика " Қазақ университеті " 2017 - г. 10 - стр.

148

Соколов Д. Ю. Лаврищев О.А. Физические основы метрологии, Электрические измерения LAP LAMBERT Academic Publishing 2015 - г. ISBN -13: 978-3-6 46 - стр.

149

Лаврищев О. А. Соколов Д.Ю. Физические основы метрологии, Электрические измерения LAP LAMBERT Academic Publishing 2015 - г. ISBN -13: 978-3-6 46 - стр.

150

Жуманов К. Б. Сызганбаева С.А., Муратов М.М. Atomic physics. Practicum " Қазақ университеті " 2016 - г. 7 - стр.

151

Сызганбаева С. А. Жуманов К.Б., Муратов М.М. Atomic physics. Practicum " Қазақ университеті " 2016 - г. 7 - стр.

152

Муратов М. М. Жуманов К.Б., Сызганбаева С.А. Atomic physics. Practicum " Қазақ университеті " 2016 - г. 7 - стр.

153

Ахтанов С. Н. Жанабаев З.Ж. Статистические характеристики динамического хаоса " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-4821-6 6 - стр.

154

Жанабаев З. Ж. Ахтанов С.Н. Статистические характеристики динамического хаоса " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-4821-6 6 - стр.

155

Яр-Мухамедова Г. Ш. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ "Қазақ Университеті" 2017 - г. ISBN 978-601-04-2125-7 15 - стр.

156

Куйкабаева А. А. Ғылыми мақала: Жазу және шығару " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1355-9 9 - стр.

157

Досболаев М. Қ. Электр және магнетизм "Қазақ университеті" 2014 - г. ISBN 978-601-04-0894-4 138 - стр.

158

Алдияров А. У. Дробышев А.С. ТЕХНИКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1470-9 94 - стр.

159

Джумагулова К. Н. Spectral line shapes in plasmas MDPI 2015 - г. ISBN 978-3-906980-81-2 14 - стр.

160

Алимгазинова Н. Ш. Небесная механика " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2428-9 9 - стр.