Main / Philosophy and Political Science / Science articles

Philosophy and Political Science

List of publications.

Year of publication:

201

Жолдубаева А. К. Храним прошлое, управляем настоящим, проектируем будущее Мысль 0 - г. 0 - стр.

202

Құранбек Ә. А. Жан мен тәннің құндылықтық деңгейінің қалыптасуы және құрылымдық-функционалдық ерекшеліктері Қазіргі заман: пікірлер әлемі. Философия альманахы 0 - г. 0 - стр.

203

Жолдубаева А. К. Культурологическая наука: перспективы развития Мысль 0 - г. 0 - стр.

204

Кабакова М. П. Оралманы возвращаются на родину (на рус. и турецком яз.) //ДА – Дiyalog Avrasya Turkey: Международный культурно-интеллектуальный журнал. - № 33. – Стамбул, 2011. – 129с.- С. 60-63. В соавт. с Маульшариф М. – 0,4 п.л. ДА – Дiyalog Avrasya Turkey: Международный культурно-интеллектуальный журнал 0 - г. 0 - стр.

205

Кабакова М. П. Отбасы мәселесі қаншалықты зерттелуде? (на каз.яз.) //ДА – Диалог Еуразия Қазақстан: Халықаралық мәдени-интеллектуалды журнал. - № 19 (32). – Алматы, 2011. – 129с.- С. 64-66. – 0,3 п.л. ДА – Диалог Еуразия Қазақстан: Халықаралық мәдени-интеллектуалды журнал 0 - г. 0 - стр.

206

Кабакова М. П. Хочу быть взрослым (на рус. и турецком яз.) //ДА – Дiyalog Avrasya Turkey: Международный культурно-интеллектуальный журнал. - Стамбул, 2011. – № 35. – 128с.- С. 26-29, в соавт. с Файзуллиной А.К., 0,3 п.л. ДА – Дiyalog Avrasya Turkey: Международный культурно-интеллектуальный журнал. 0 - г. 0 - стр.

207

Кабакова М. П. Ценности и традиции современной казахской семьи //Диалог Евразия Казань: Международный культурно-интеллектуальный журнал. http://bit.ly/hJiG0z 2011-03-01. - 0,4 п.л. Диалог Евразия Казань: Международный культурно-интеллектуальный журнал 0 - г. 0 - стр.

208

Кабакова М. П. Қара шаныраққа қайта оралу (на каз.яз.) //ДА – Диалог Еуразия Қазақстан: Халықаралық мәдени-интеллектуалды журнал. - № 21 (33). – Алматы, 2011. – 129с.- С. 90-93. В соавт. с Маульшариф М. – 0,25 п.л. ДА – Диалог Еуразия Қазақстан: Халықаралық мәдени-интеллектуалды журнал. 0 - г. 0 - стр.

209

Кабакова М. П. К вопросу о необходимости развития практической психологии в системе подготовки и переподготовки кадров в Республике Казахстан //Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии.– Алматы: Қазақ университеті, 2011. – № 4 (39). - С. 36-39, в соавт., 0,3 п.л. Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии 0 - г. 0 - стр.

210

Калымбетова Э. К. Қабілеттілік психологиялық құбылыс ретінде. // Вестник КазНУ/Серия психологии и социологии 0 - г. 0 - стр.

211

Калымбетова Э. К. Кәсіби іс-әрекет барысындағы кәсіби деформацияның психологиялық ерекшелігі. // Вестник КазНУ/Серия психологии и социологии 0 - г. 0 - стр.

212

Калымбетова Э. К. Жоғары курс студенттерінің кәсіби іс-әрекетке тұлғалық дайындығы. «Қазақстан-Шығыс-Батыс: мәдени білім беру сұхбаты» Қазақстан республикасының Мем 0 - г. 0 - стр.

213

Калымбетова Э. К. Басшы қызметіндегі әйелдердің психологиялық ерекшеліктері. «Қазақстан-Шығыс-Батыс: мәдени білім беру сұхбаты» Қазақстан республикасының Мемлекеттік рәміздерінің 20-жылдығына арналған жас ғалымдар мен студенттердің «ҒЫЛЫМ ӘЛЕМІ» атты халықаралық конференциясы. 23-26 сәуір, 2012ж. 0 - г. 0 - стр.

214

Калымбетова Э. К. Басшы мен қызметкерлердің бірін-бірі қабылдауының психологиялық ерекшеліктері. Қазақ университеті 0 - г. 0 - стр.

215

Ким А. М. Проблема понимания потребностей и запросов клиента в работе бизнес-тренера Вестник НАПК 0 - г. 0 - стр.

216

Жумабекова К. Б. Ф.Гүленнің еңбектеріндегі этномәдени мәселелер "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

217

Жумабекова К. Б. Қазіргі қоғамда ересектерді тәрбиелеудің өзекті мәселелері Этнопедагогика 0 - г. 0 - стр.

218

Жумабекова К. Б. Т.Тәжібаевтың өмірі мен педагогикалық идеялары Этнопедагогика 0 - г. 0 - стр.

219

Ким А. М. Факторы понимания конструктивной функции конфликта Вестник НАПК 0 - г. 0 - стр.

220

Бердибаева С. К. «Қазіргі жаңа уақыт жағдайындағы құндылықтарға бағдарланудың этнопсихологиялық ерекшеліктері»\\ әл Фараби атындағы ҚазҰУ, Хабаршы, серия: психология және социология, № 1, 2011 // Вестник КазНУ/Серия психологии и социологии 0 - г. 0 - стр.

221

Ким А. М. Понимание и объяснение как процессы межличностного взаимодействия родителей и взрослых детей Вестник НАПК 0 - г. 0 - стр.

222

Ким А. М. Системный анализ профессионально-важных качеств сотрудника спецслужб Вестник НАПК 0 - г. 0 - стр.

223

Ким А. М. Медико-психологические аспекты проблемы обеспечения горнолыжной безопасности // Вестник КазНУ/Серия психологии и социологии 0 - г. 0 - стр.

224

Мұқан Н. Куң Зы ілімі қытай қоғамының рухани бағдарының өзегі Ғасыр санасы: Онтология, дін, мәдениет" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конф 0 - г. 0 - стр.

225

Ахметова Г. К. «Білім беру біліктілікті арттырудың басты бағыттары айқындалды». «Менеджмент в образовании» 0 - г. 0 - стр.

226

Ахметова Г. К. «Білім беру қызметкерлері біліктілігін арттырудың ваучерлік жүйесін нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету», «Нормативно-правовое обеспечение ваучернойсистемы повышения квалификации работников образования»...... «Менеджмент в образовании» 0 - г. 0 - стр.

227

Ахметова Г. К. Педагогика второй половины XX века: персоналии США и Европы» ……... ВЕСТНИК Академия педагогических наук Казахстана 0 - г. 0 - стр.

228

Ахметова Г. К. «Обеспечение качества повышения квалификации педагогических кадров в условиях реализации Государственной пограммы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы».... менежмент в образвании 0 - г. 0 - стр.

229

Ахметова Г. К. 2012-2020 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының білім берудегі дамытудың мемлекеттік бағдармасын жүзеге асыру жағдайында біліктілікті арттыру жүйесін жетілідрудің жолдары мен мәселелері Білім берудегі менеджмент 0 - г. 0 - стр.

230

Ахметова Г. К. Білім беру мен біліктілікті арттырудың басты бағыттары айқындалды Білім берудегі менеджмент 0 - г. 0 - стр.

231

Ахметова Г. К. Білім беру қызметкерлері біліктілігін арттырудың ваучерлік жүйесін нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету Білім берудегі менеджмент 0 - г. 0 - стр.

232

Ахметова Г. К. Біліктілікті арттыру – уақыт талабы Білім берудегі менеджмент 0 - г. 0 - стр.

233

Ахметова Г. К. Стратегические ориентиры модернизации системы повышения квалификации в РК Менеджмент в образовании 0 - г. 0 - стр.

234

Кудайбергенова С. К. НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ С НИЗКОЙ УСПЕВАЕМОСТЬЮ // Вестник КазНУ/Серия психологии и социологии 0 - г. 0 - стр.

235

Габитов Т. Х. Инновация: ескі мен жананың бірлігі. - http // innopolis.kz /?p.785 http // innopolis.kz /?p.785 0 - г. 0 - стр.

236

Карабаева А. Г. Толерантность как социокультурный феномен \\ Философский альманах. Современность: мир мнений. - №1, 2012. - С 23-32 (0, 5 п.л.) - в соавторстве С Исмагамбетовой З.Н. Философский альманах 0 - г. 0 - стр.

237

Лифанова Т. Ю. Теория свободы самовыражения: Т. Скэнлон о «принципе Милля» Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия: Философия. Культурология. Политология 0 - г. 0 - стр.

238

Веревкин А. В. Теория свободы самовыражения: Т. Скэнлон о «принципе Милля» Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия: Философия. Культурология. Политология 0 - г. 0 - стр.

239

Лифанова Т. Ю. Саморегулирование СМИ: потребности и приоритеты Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии 0 - г. 0 - стр.

240

Веревкин А. В. Саморегулирование СМИ: потребности и приоритеты Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии 0 - г. 0 - стр.