Main / Philosophy and Political Science / Science articles

Philosophy and Political Science

List of publications.

Year of publication:

81

Байтенова Н. Ж. Жизнь посвященная науке и образованию Вестник КазНУ серия Религиоведение 0 - г. 0 - стр.

82

Байтенова Н. Ж. Қорқыт Ата Ұлы Даланың феномені ретінде Әл-Фараби 0 - г. 0 - стр.

83

Садырова М. С. Мектепке дейнгі балалардың әлеуметтік экономикалық-психологиялық сипаттамасы – ҚазҰҮ Хабаршы. Психология және социология сериясы № 4/(55). 0 - г. 0 - стр.

84

Садырова М. С. Мектепке дейнгі балаларды зерттеудің негізгі бағыттары " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

85

Мадалиева З. Б. Психологический анализ эмоциональной сферы будущих психологов "ВЕСТНИК КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

86

Абдирайымова Г. С. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚАРЖЫ ПИРАМИДАСЫН ӘЛЕУМЕТТАНУЛЫҚ ТАЛДАУ: БЕЛГІЛЕРІ МЕН САЛДАРЛАРЫ – ҚазҰҮ Хабаршы. Психология және социология сериясы № 4/(55). 0 - г. 0 - стр.

87

Жумабекова К. Б. Болашақ білім менеджерлерінің басқарушылық іс-әрекеттерін қалыптастыру Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Наука и жизнь Казахстана 0 - г. 0 - стр.

88

Алгожаева Н. С. Болашақ білім менеджерлерінің басқарушылық іс-әрекеттерін қалыптастыру Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Наука и жизнь Казахстана 0 - г. 0 - стр.

89

Ташимова Ф. С. Актуализация идей Абу Наср аль-Фараби в решении проблем психологии коллективного субъекта " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

90

Ташимова Ф. С. Влияние экзистенциального просвещения на уровень осознания смысла жизни и смысложизненных ориентаций " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

91

Морозова Т. А. Қазақстанда ішімдік және есірткі қолданатын жандармен медициналық және әлеуметтік жұмыс ерекшеліктері «Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии»: 0 - г. 0 - стр.

92

Авсыдыкова К. А. Қазақстанда ішімдік және есірткі қолданатын жандармен медициналық және әлеуметтік жұмыс ерекшеліктері «Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии»: 0 - г. 0 - стр.

93

Мукашева А. Б. PROTECTION OF REPRODUCTIVE HEALTH OF SENIOR PUPILS AS ONE OF THE MOST IMPORTANT ASPECTS OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL ACTIVITY Вестник КазНУ. Серия педагогическая 0 - г. 0 - стр.

94

Мукашева А. Б. SOCIAL PEDAGOGICAL WORK BY ARTISTICAILY GIFTED CHILDREN Вестник КазНУ. Серия педагогическая 0 - г. 0 - стр.

95

Мукашева А. Б. SOCIAL PEDAGOGICAL WORK BY ARTISTICAILY GIFTED CHILDREN Вестник КазНУ. Серия педагогическая 0 - г. 0 - стр.

96

Мукашева А. Б. PROTECTION OF REPRODUCTIVE HEALTH OF SENIOR PUPILS AS ONE OF THE MOST IMPORTANT ASPECTS OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL ACTIVITY Вестник КазНУ. Серия педагогическая 0 - г. 0 - стр.

97

Молдасан Қ. Ш. Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуда кейс технологияны қолданудыі маңызы Академик Т.Т.Тәжібаевтың XVIII-оқулықтары шеңберіндегі "Рухани жаңғыру" бағдарламасы контексіндегі қазіргі таңдағы психологиялық ғылыми тәжірибе" атты республикалық ғылыми-әдістемелік конференция 0 - г. 0 - стр.

98

Мукашева А. Б. Бастауыш сынып оқушыларының инклюзивтік білімге бейімдеу үшін ілеуметтік педагогтың ерекшіліктері "Наука и жизнь Казахстана" 0 - г. 0 - стр.

99

Карабаева А. Г. Элеуметтiк философия мен мэдениет философиясындагы компаративисттiк эдiс // Вестник КазНУ. Серия философия. Серия культурология. Серия политология. - №2. - 2019. - С. 35-44 (в соавтор. Исмагамбетова З.Н., Аубакирова С.С.) Вестник КазНУ. Серия философия. Серия культурология. Серия политология. - №2. - 2019 г. 0 - г. 0 - стр.

100

Кусаинов А. К. Кaзaхстaнские реaлии подготовки менеджеров обрaзовaния Вестник КазНу серия педагогическая 0 - г. 0 - стр.

101

Есенова К. А. Кaзaхстaнские реaлии подготовки менеджеров обрaзовaния Вестник КазНу серия педагогическая 0 - г. 0 - стр.

102

Адилова Э. Т. Основные теоретико-методологические подходы к изучению понятий «ценности» и «ценностные ориентации» Вестник КазНУ серия психологии и социологии 0 - г. 0 - стр.

103

Шабденова А. Б. Социологический анализ религиозных практик православных г. Алматы "Вестник Казну" (серия психология и социология) 0 - г. 0 - стр.

104

Веревкин А. В. Социологический анализ религиозных практик православных г. Алматы "Вестник Казну" (серия психология и социология) 0 - г. 0 - стр.

105

Лифанова Т. Ю. Социологический анализ религиозных практик православных г. Алматы "Вестник Казну" (серия психология и социология) 0 - г. 0 - стр.

106

Кабакова М. П. Кулмат А.Н., Кабакова М.П. Эмоциональное выгорание у представителей профессий «Человек-машина» и «человек-человек» (на примере IT-специалистов и преподавателей вузов) // Матер. Междун. научной конференции студентов и молодых ученых «Фараби алеми». 02-11 апреля, 2019г. ТОМ 1. – Алматы, 2019. -С.103-108 Сборник Матер. Междун. научной конференции студентов и молодых ученых «Фараби алеми». 02-11 апреля, 2019г. ТОМ 1. 0 - г. 0 - стр.

107

Борбасова К. М. Пресвитериaнские течения: история и современность Вестиник Религиоведения 0 - г. 0 - стр.

108

Шеденова Н. У. Студент жастар ортасындағы некелік таңдаудың ерекшеліктері (әл-Фараби атынадғы ҚазҰУ мысалында) Вестник КазНУ им. Аль-Фараби. Серия психологии и социологии. 0 - г. 0 - стр.

109

Шеденова Н. У. Governance and internalisation in social policy: Definition, concepts and causes Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 0 - г. 0 - стр.

110

Турарбекова Л. В. От передачи знаний к цифровому переходу: большая задача университетов и некоторые заметки к тексту Дж. Дьюи «Демократия и образование: введение в философию образования». – Вестник КазНУ: Серия: Философия. Культурология. - № 2. - 2011. - 12-15 бб. 0 - г. 0 - стр.

111

Бактыбаев Ж. Ш. Using interactive teaching technologies during educational activities Вестник Западно-Казахстанского университета им.М.Отемисова 0 - г. 0 - стр.

112

Аймаганбетова О. Х. The activity approach analysis on the research of mechanisms in adoption of social experience //Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии. – 2019. - № 1(68) (соавторы С.К.Жантикеев, Ж.Т.Бимаганбетова) – ҚазҰҮ Хабаршы. Психология және социология сериясы № 4/(55). 0 - г. 0 - стр.

113

Бактыбаев Ж. Ш. Қазақстан қоғамының қазіргі даму жағдайында жастарды әлеуметтендірудің әлеуметтік-педагогикалық негіздері М.Х. ДУЛАТИ атындағы ТарМУ ХАБАРШЫСЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛ 0 - г. 0 - стр.

114

Қасен Г. А. Аrt-pedagogical and art therapy services in Kazakhstan: realities and prospects Научно-методический журнал Педагогика и психология КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

115

Омирбекова А. О. Study of the state religious policy in the republic of Kazakhstan European Journal of Science and Theology 0 - г. 0 - стр.

116

Аликбаева М. Б. Study of the state religious policy in the republic of Kazakhstan European Journal of Science and Theology 0 - г. 0 - стр.

117

Сейтахметова Н. Л. Study of the state religious policy in the republic of Kazakhstan European Journal of Science and Theology 0 - г. 0 - стр.

118

Курманалиева А. Д. Исламское образование в рамках политики светского государства "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

119

Борбасова К. М. Пресвитериандық ағымдар: тарихы және қазіргі кезең "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

120

Бегалинова К. К. О некоторых аспектах медиавоспитания Казахстана как основы национального духа "Вестник " 0 - г. 0 - стр.