Main / Philosophy and Political Science / Science articles

Philosophy and Political Science

List of publications.

Year of publication:

41

Омирбекова А. О. Бұқаралық сана – заманауи қоғамның негізгі көрінісі – Вестник КазНУ: Серия: Философия. Культурология. - № 2. - 2011. - 12-15 бб. 0 - г. 0 - стр.

42

Омирбекова А. О. Жаһандық дағдарыс жағдайындағы Қазақстан: білім беру, мәдениет – Вестник КазНУ: Серия: Философия. Культурология. - № 2. - 2011. - 12-15 бб. 0 - г. 0 - стр.

43

Байтенова Н. Ж. Эволюция ислaмистского рaдикaлизмa: от идейных истоков к современной доктрине "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

44

Байтенова Н. Ж. Религиозное измерение и мотивaция современного терроризмa Вестник КазНУ серия Религиоведение 0 - г. 0 - стр.

45

Есенова К. А. ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА КӘСІБИ БАҒДАР БЕРУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ «Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. 0 - г. 0 - стр.

46

Сейтахметова Н. Л. Діни экстремизммен күрестің әлемдік тәжірибесі «Адам әлемі» философский и общественно-гуманитарный журнал 0 - г. 0 - стр.

47

Булатбаева А. А. Level of Formation of Moral and Value Motivation of Student Behaviour The Social Sciences 0 - г. 0 - стр.

48

Таубаева Ш. Level of Formation of Moral and Value Motivation of Student Behaviour The Social Sciences 0 - г. 0 - стр.

49

Мынбаева А. К. Мектептің әдістемелік саясаты аясында педагог психолого қызметінде арт терапия технологиясын қолдану тәжіребісі //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

50

Жубаназарова Н. С. The origins of the formation and development of tolerant / intolerant identity in adolescence OF XII INTERNATIONAL Ш RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE Science and Education Ltd Sheffield 0 - г. 0 - стр.

51

Оналбеков Е. С. DEPENDENCE ON SOCIAL MEDIA AS A PEDAGOGICAL PROBLEM Materials of XII International resarch and practical conference " Areas of scientific thought - 2016/2016" 0 - г. 0 - стр.

52

Насимова Г. О. Global Challenges, threats, risks in the culture sphere of republic of Kazakhstan 3rd International multidisciplinary scientific conference on social conference on Social sciences and Arts SGEM 2016 0 - г. 0 - стр.

53

Насимова Г. О. Features of social and political protests in Kazakhstan 3rd International multidisciplinary scientific conference on social conference on Social sciences and Arts SGEM 2016 0 - г. 0 - стр.

54

Оналбеков Е. С. Prevention of Suicidal Manifestation among Youths: Art pedagogical Aspects Resarch Journal of Medical Sciences 0 - г. 0 - стр.

55

Есенова К. А. Мектеп оқушыларының этномәдени құндылықтарын қалыптастырудың маңызы Наука и жизнь Казахстана 0 - г. 0 - стр.

56

Рамазанова С. А. ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫ АРАСЫНДАҒЫ ЗИЯНДЫ ӘДЕТТЕРДІҢ АЛДЫН-АЛУ ЖОЛДАРЫН ҚАРАСТЫРУ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ 0 - г. 0 - стр.

57

Амиркулова Ж. А. Қазақстан Р еспубликасындағы қоғамдық саяси тұрақтылықты қамтамасыз етудегі ұлттық идея Адам әлемі 0 - г. 0 - стр.

58

Исмагамбетова З. Н. Mass-media and the factor of tolerance in contemporary society Найновите научни постижения 2016 Т.3 0 - г. 0 - стр.

59

Исмагамбетова З. Н. проблема идентичности и толерантности в условиях модернизации казахстанского общества Вестник Калмыцкого университета, № 1 (29) 2016 0 - г. 0 - стр.

60

Рамазанова А. Х. Ж.-Ф. Лиотардың постмодернистік білім және ғылым тұжырымдамасы Вестник КазНУ 0 - г. 0 - стр.

61

Мурзагулова М. Д. ҚЫЗДАРҒА ЭТНОМӘДЕНИ ҚҰНДЫЛЫҚТAР AРҚЫЛЫ ГЕНДЕРЛІК ТӘРБИЕ БЕРУ Қазақстанның ғылымы мен өмірі 0 - г. 0 - стр.

62

Таубаева Ш. Mangilik el-the ideological foundation of the new kazakhstan patriotism в мире образования 0 - г. 0 - стр.

63

Рамазанова С. А. Опыт апробации системы психолого-педагогической профилактики суицидов среди молодежи «Наука и жизнь Казахстана» 0 - г. 0 - стр.

64

Қасен Г. А. Опыт апробации системы психолого-педагогической профилактики суицидов среди молодежи «Наука и жизнь Казахстана» 0 - г. 0 - стр.

65

Есенова К. А. Prevention of Suicidal Manifestations among Youth:Art pedagogical aspect Research Journal of Medical Sciences 0 - г. 0 - стр.

66

Құранбек Ә. А. Заманауи қоғам үдерісіндегі ақпарат пен білім билігінің әлеуметтік-философиялық аспектілері // ҚазҰУ хабаршысы. Философия, Мәдениеттану, Саясаттану сериясы. 0 - г. 0 - стр.

67

Құранбек Ә. А. Ойшылдың мәңгі көктемі // ҚазҰУ хабаршысы. Философия, Мәдениеттану, Саясаттану сериясы. 0 - г. 0 - стр.

68

Аринова Б. А. "Өзін-өзі тану" пәні мұғалімінің сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастырудағы кәсіби шеберлігінің мазмұны Вестник АПН Казахстана 0 - г. 0 - стр.

69

Аринова Б. А. «Өзін-өзі тану» пәні мұғалімінің сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыруда интерактивті оқыту әдістерін қолданудың тиімділігі Академик Т.Тәжібаевтың 106 жылдығына арналған жыл сайынғы «Тәжібаев оқулары» аясындағы «Мәңгілік ел жағдайындағы Қазақтандағы психология ғылымының қазіргі жай-күйі» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

70

Сулейменов П. М. Әл-Фарабидің білім және білімді берудің маңыздылығы туралы ойлары – Вестник КазНУ: Серия: Философия. Культурология. - № 2. - 2011. - 12-15 бб. 0 - г. 0 - стр.

71

Абдирайымова Г. С. Political moods of the Kazakhstani youth: evalution and orientations Social sciences and arts SGEM 2016 0 - г. 0 - стр.

72

Абдирайымова Г. С. Political portrait of kazakhstan youth symbiosis of education and contemporary realities social sciences and arts SGEM 2016 0 - г. 0 - стр.

73

Абдирайымова Г. С. YOUTH OF KAZAKHSTAN: CURRENT PATTERNS OF PROFESSIONAL CHOICE 10th International Technology, Education and Development conference 7-9 March, 2016, Valencia, Spain 0 - г. 0 - стр.

74

Абдирайымова Г. С. ACCESSIBILITY TO HIGHER EDUCATION IN KAZAKHSTAN: BARRIERS AND OPPORTUNITIES 10th International Technology, Education and Development Conference March 7th-9th, 2016 — Valencia, Spain. - PP. 0589-0596 0 - г. 0 - стр.

75

Жанабаева Д. М. Қазақ ағартушылығының философиялық астары Известия НАН РК.Серия общественных и гуманитарных наук 0 - г. 0 - стр.

76

Ким Л. М. ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ: САЛЬВАДОР ДАЛИ Вестник КазНУ серия философия, серия культурология, серия политология 0 - г. 0 - стр.

77

Борецкий О. М. ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ: САЛЬВАДОР ДАЛИ Вестник КазНУ серия философия, серия культурология, серия политология 0 - г. 0 - стр.

78

Борецкий О. М. СВОБОДА И ОТЧУЖДЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО МИРА ОТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ДО ИНТЕРНЕТА Адам әлемi - Мир человека. Философский и общественно-гуманитарный журнал 0 - г. 0 - стр.

79

Ким Л. М. СВОБОДА И ОТЧУЖДЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО МИРА ОТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ДО ИНТЕРНЕТА Адам әлемi - Мир человека. Философский и общественно-гуманитарный журнал 0 - г. 0 - стр.

80

Сыргакбаева А. С. Полис как тема философии Платона и Аристотеля Казахская философия: прошлое, настоящее и будущее 0 - г. 0 - стр.