Main / Oriental Studies / Science articles

Oriental Studies

List of publications.

Year of publication:

41

Арзыкулов А. А. ПРОЕКТ «ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА – ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ» - ВОЗРОЖДЕНИЕ ШЕЛКОВОГО ПУТИ Спектр-казахстан 0 - г. 0 - стр.

42

Мұқаметханұлы Н. Қытайдың энергетикалық стратегиясы және Қазақстанмен ынтымақтастығы " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

43

Мұқаметханұлы Н. Қазақтар мен корейлердің тәңірлік ұғымының ортақтығы жөнінде ("Хвандангоги" негізінде) Отан тарихы 0 - г. 0 - стр.

44

Мұқаметханұлы Н. Абайдың «Масғұт» поэмасының қытайда аударылуы мен зерттеулі жөінінде " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

45

Арзыкулов А. А. Акваториальные территориальные проблемы КНР " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

46

Эгамбердиев М. Ш. Jadid movement in Turkestan in the late 19th and early 20th centuries World Applied Sciences Journal 0 - г. 0 - стр.

47

Алдабек Н. Ә. Қытай мен түркі халықтарының Ұлы Жібек жолы бойындағы мәдени байланыстары Высшая школа Казахстана. Научное научно-педагогическое издание. 2/2013. - С.291-297. 0 - г. 0 - стр.

48

Алдабек Н. Ә. Қытай мен түркі халықтарының Ұлы Жібек жолы бойындағы мәдени байланыстары Высшая школа Казахстана. Научное научно-педагогическое издание. 2/2013. - С.291-297. 0 - г. 0 - стр.

49

Балакаева Л. Т. Религиозная ситуация в Японии в период правления династии Токугава ( 1603-1867 гг.) " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

50

Балакаева Л. Т. Основные проблемы в великих стратегиях Японии: прошлое и настоящее " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

51

Кокеева Д. М. Дін және секуляризация үдерістері "Білімді бағалаудың құзыретті-бағдарлы жүйесі" 44-ші ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

52

Кокеева Д. М. ЖАҺАНДАНУ ҮДЕРІСТЕРІНДЕГІ ДІННІҢ ӨЗГЕРУ СИПАТЫ (ИСЛАМ ДІНІ НЕГІЗІНДЕ) " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

53

Сапарбаева Н. Б. Ұлы жібек жолы бойындағы қытай мен түркі тілдес халықтардың мәдени байланыстарының тарихы Высшая школа Казахстана. Научное научно-педагогическое издание. 2/2013. - С.291-297. 0 - г. 0 - стр.

54

Алдабек Н. Ә. Ұлы жібек жолы бойындағы қытай мен түркі тілдес халықтардың мәдени байланыстарының тарихы Высшая школа Казахстана. Научное научно-педагогическое издание. 2/2013. - С.291-297. 0 - г. 0 - стр.

55

Алдабек Н. Ә. Ұлы жібек жолы бойындағы қытай мен түркі тілдес халықтардың мәдени байланыстарының тарихы Высшая школа Казахстана. Научное научно-педагогическое издание. 2/2013. - С.291-297. 0 - г. 0 - стр.

56

Боранбаева А. Ж. Қазақ тіліндегі парсылық діни терминдер " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

57

Жиекбаева А. Б. Қазақ тіліндегі парсылық діни терминдер " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

58

Жиекбаева А. Б. Жалпы әдеби тіл арқылы енген араб сөздерінің терминденуі " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

59

Жумажанова Ф. Т. Формирование казахского романа и творчество Ж.Аймауытова Life Science Journal 0 - г. 0 - стр.

60

Жумажанова Ф. Т. Казахские короткие рассказы: продолжение традиций (вторая половина ХХ века) Life Science Journal 0 - г. 0 - стр.

61

Досымбекова Р. О. Қазіргі қытай тіліндегі терминжасам принциптері " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

62

Шарыпқазы Н. Освобождение народов страны Восточного TYPKеCTAHа; эпоха литература (литература в период правления Кожа) " Вестник Казну" (серия востоковедения) 3(69)2014 0 - г. 0 - стр.

63

Жанатаева К. Б. Египеттің аймақтық рөлі және қазіргі кездегі жағдайы ұ1980-2010) Сборник материалов международной научно-практической конференции 0 - г. 0 - стр.

64

Шарыпқазы Н. Образовательная связь между Китаем и Казахстаном Қытай мен Орталық Азия елдері қатынастары: Тарихы мен болашағы. Тарих ғылымдарының докторы, профессор Нәбижан Мұхаметханұлының 60 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы 0 - г. 0 - стр.

65

Дәуен Д. Б. Қытай Коммунистік партиясы тарихына шолу және болашағына болжам " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

66

Дәуен Д. Б. Қытай мен Қазақстандағы модернизация үрдісі " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

67

Шарыпқазы Н. Исследование и пропаганда тру дов Абая Кунанбаева в Китае " Вестник Казну" (серия востоковедения) 4(61)2012 0 - г. 0 - стр.

68

Ахметбекова А. К. Суфийское мировоззрение Ш.Құдайбердиулы " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

69

Ахметбекова А. К. Особенности перевода стихов Хафиза " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

70

Камбарбекова Г. А. Шоқан Уәлиханов еңбектеріндегі шығыс дереккөздері ҚР ҰҒА хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

71

Камбарбекова Г. А. Шығыс поэзиясын қазақ тіліне аудару ерекшеліктері " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

72

Мен Д. 99. Современная профессиональная структура и ее преобразование корейцев Казахстана //Материалы Международной научной конференции «150 лет проживания корейцев в России».- «150 лет проживания корейцев в России» 0 - г. 0 - стр.

73

Мен Д. Советские корейцы в государственной политике Советского Союза в Северной Корее Мысль 0 - г. 0 - стр.

74

Мен Д. Слово о моём учителе Корейцы. Пак Ир Пётр Александрович – философ, кореевед, просветитель и патриот корейского движения 0 - г. 0 - стр.

75

Мен Д. 102. Ценностные аспекты развития культуры межэтнического общения в Казахстане // Материалы 1 Международного Гуманитарного форума «Национальная идея –«Мәңгілік ел» : Проблемы формирования культурного капитала», проведенного в рамках Государственной программы «Интеллектуальный потенциал страны» Интеллектуальный потенциал страны 0 - г. 0 - стр.

76

Мен Д. Ценностные аспекты развития культуры межэтнического общения в Казахстане Ө зге ұлт өкілдерінің сөйлеу тілін дамыта оқыту дың жолдары 0 - г. 0 - стр.

77

Эгамбердиев М. Ш. Джадидисткое движение в Туркестане в конце 19 и начале 20 веков World Applied Sciences Journal 0 - г. 0 - стр.

78

Ем Н. Б. Факторы влияния на межэтнические отношения (на примере браков зарубежных корейцев) Al-Farabi Kazakh National University. KazNU BULLETIN. Oriental series 0 - г. 0 - стр.

79

Боранбаева А. Ж. Иранның түркі династиялары " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

80

Ақын Б. Қ. Жапонияның мемлекеттік қызметін реформалау Адам әлемі 0 - г. 0 - стр.