Басты бет / Шығыстану / Ғылыми мақалалар

Шығыстану

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

201

Мұқаметханұлы Н. Қытай қазақтарының этникалық қағидаттарындағы өзгерістер Қазақ диаспорасының заманауи эстетикалық және этикалық құндылықтары 0 - г. 0 - стр.

202

Мұқаметханұлы Н. Қытайдың алдағы даму мақсаттарымен міндеттері жөнінде Қазіргі заманғы Қытай және оның Қазақстанмен қатынасы 0 - г. 0 - стр.

203

Мұқаметханұлы Н. Чиң (Цин) патшалығының қазақтар жөнінде танымы мен саясатының қалыптасуы Өзгермелі әлем және Қазақстан 0 - г. 0 - стр.

204

Мұқаметханұлы Н. Қытайдың аймақтық және әлемдік ықпалы жөнінде Актуальные проблемы международных отношений права и экономики и поиск их решений в свете Стратегии «Казахстан – 2050 0 - г. 0 - стр.

205

Мұқаметханұлы Н. Кеңестік Қазақстан мен Қытайдың Шыңжаң өлкесі арасындағы байланыстар Қытай мен Орталық Азия елдері қатынастары: тарихы мен болашағы 0 - г. 0 - стр.

206

Мұқаметханұлы Н. . Пәкістан сыртқы саясаты қалыптасу факторлары Қытай мен Орталық Азия елдері қатынастары 0 - г. 0 - стр.

207

Мұқаметханұлы Н. Қытайдың Дүниежүзілік сауда ұйымындағы тәжірибесі Қытай мен Орталық Азия елдері қатынастары 0 - г. 0 - стр.

208

Мустафаева А. А. Tapes of Transliteration and Rules of Transliterating Kazakh onyms in Arabic texts Wulfenia Journal 0 - г. 0 - стр.

209

Мустафаева А. А. Исламское возрождение в Казахстане в 90-е годы ХХ века Вестник КазНУ (Серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

210

Мустафаева А. А. Creation of a stereotypical image of Islam in the West Вестник государственного университета имени Шакарима (серия историческая) 0 - г. 0 - стр.

211

Мустафаева А. А. Функционирование омонимии и полисемии в арабской терминологической системе Вестник КазНУ 0 - г. 0 - стр.

212

Мустафаева А. А. Араб тілі терминдері жүйесіндегі терминологияның өзекті мәселелері Международный научно-популярный журнал Наука и жизнь Казахстана 0 - г. 0 - стр.

213

Мустафаева А. А. Әл-Халил Ибн Ахмадтың араб дыбыстарының сипаттарына байланысты қолданған терминдері Вестник КазНУ 0 - г. 0 - стр.

214

Ахметбекова А. К. Мусульманство в досоветском казахском обществе Оралдың ғылым жаршысы 0 - г. 0 - стр.

215

Абдуракын Н. ." Білімді бағалаудың құзыретті бағдарлы жүйесі"атты 2014жылғы44-ші ғылыми әдістемелік конференциясында баяндама жасадым. «қазақ-қытай тіліндегі сөз тәртібін салғастыра отырып қытай тілін оқыту әдістемесі» атты мақалам шықты.3-кітап310-312б. ." Білімді бағалаудың құзыретті бағдарлы жүйесі"атты 2014жылғы44-ші ғылыми әдістемелік конференциясында баяндама жасадым. «қазақ-қытай тіліндегі сөз тәртібін салғастыра отырып қытай тілін оқыту әдістемесі» атты мақалам шықты.3-кітап310-312б. 0 - г. 0 - стр.

216

Абдуракын Н. «Қытай тіліндегі көркем әдебиетті аударуда көңіл бөлетін бірнеше түйіндер»атты мақалам ҚазҰУ хабаршы журналының 4(65)2013ж санына шықты.34-37б "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

217

Абдуракын Н. 25.10.2013ж. Абай атындағы ҚазҰПУ өткен «Қазақсатнның шетелдік Шығыс елдерімен тарихи-мәдени байланыстары» атты халқаралық ғылыми-практикалық конференцяда баяндама жасадым. Мақалам шықты. 91-93б. 25.10.2013ж. Абай атындағы ҚазҰПУ өткен «Қазақсатнның шетелдік Шығыс елдерімен тарихи-мәдени байланыстары» атты халқаралық ғылыми-практикалық конференцяда баяндама жасадым. Мақалам шықты. 91-93б. 0 - г. 0 - стр.

218

Абдуракын Н. «Қамшы кз» қоғамдық халқаралық сайытында «Қазақ-қытай достығындағы батыс өңірді ашудың маңыздылығы» атты ғылыми мақалам шықты.2014ж «Қамшы кз» қоғамдық халқаралық сайытында «Қазақ-қытай достығындағы батыс өңірді ашудың маңыздылығы» атты ғылыми мақалам шықты.2014ж 0 - г. 0 - стр.

219

Калиолла А. Студентік ұжымдағы жеке тұлғалғааралық қарым-қатынас пен олардың өзара коммуникативті іс-әрекетінің мазмұны мен құрылымы. КазНУ ВЕСТНИК. Серия МО и МП. 0 - г. 0 - стр.

220

Калиолла А. Тыйым сөздердің қолданылуының ерекшеліктері. Ақ бесік журналы 0 - г. 0 - стр.

221

Надирова Г. Е. THE CONCEPT OF “RU’YA” AS KNOWLEDGE MANAGEMENT TOOL IN MOHAMMAD BIN RASHID AL MAKTOUM’S BOOK “RU’YATI. AL-TAHADDIYAT FI SIBAQ AL-TAMAYYUZ” (MY VISION. CHALLENGES IN THE RACE FOREXCELLENCE): LINGUISTIC AND CULTURAL ANALYSIS IMPACT: International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature (IMPACT: IJRHAL) ISSN(E): 2321-8878 0 - г. 0 - стр.

222

Надирова Г. Е. ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТНОШЕНИЯ К ПОЛИЯЗЫЧИЮ В РАЗВИВАЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ АЛЖИРА) Вестник КазНУ серия Востоковедение 0 - г. 0 - стр.

223

Дәулет Ф. Н. Мифы о китайском языке и реальность Вестник КазНУ (Серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

224

Дәулет Ф. Н. Китайский язык: проблемы изучения и преподавания Вестник КазНУ (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

225

Дәулет Ф. Н. К вопросу об использований компетентностно-ориентированных заданий на уроках китайского языка Вестник КазНУ (Серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

226

Дәулет Ф. Н. "Привычные выражения" как часть китайской фразеологии Вестник КазНУ (Серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

227

Дәулет Ф. Н. Некоторые аспекты преподавания лингвокультурологических элементов на уроках китайского языка Вестник КазНУ (Серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

228

Дәулет Ф. Н. Краткий обзор пяти поколений китайских лидеров Вестник КазНУ (Серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

229

Мадиев Д. А. Эффективные методы преподавания китайской литературы "Вестник"-КазНУ Серия Востоковедение 0 - г. 0 - стр.

230

Мадиев Д. А. Грамматические особенности местоимений древнекитайского языка "Вестник"-КазНУ Серия Востоковедение 0 - г. 0 - стр.

231

Ем Н. Б. К проблеме национально-смешанных браков (по результатам актовых записей горархива ЗАГС г.Алматы) Известия корееведения Казахстана 0 - г. 0 - стр.

232

Ем Н. Б. Современные тенденции межнациональных браков среди корейского населения (по результатам социологического опроса корейцев г. Алматы) Вестник КазГУ. Серия востоковедения 0 - г. 0 - стр.

233

Ем Н. Б. Межэтническое сближение корейцев Казахстана в начальный период этнокультурной истории 1930-1960гг. Вестник КазГУ. Серия востоковедения 0 - г. 0 - стр.

234

Ем Н. Б. Современные пути культурной интеграции казахстанских корейцев Вестник университета Кайнар 0 - г. 0 - стр.

235

Ем Н. Б. Межэтнический союз корейских женщин и американских военнослужащих как этап в истории межнациональных браков корейцев США Известия корееведения в Центральной Азии 0 - г. 0 - стр.

236

Ем Н. Б. Межнациональный брак как предмет изучения зарубежных корейцев: теоретико-методологический аспект Известия корееведения в Центральной Азии 0 - г. 0 - стр.

237

Ем Н. Б. Историографический обзор межэтнических браков корейцев США: к постановке вопроса Вестник КазНУ им.аль-Фараби. Серия Востоковедения 0 - г. 0 - стр.

238

Ем Н. Б. Историографический обзор зарубежной литературы по истории межэтнических отношений корейцев в Японии 1945-2000 гг. Вестник КазНУ им.аль-Фараби. Серия Востоковедения 0 - г. 0 - стр.

239

Ем Н. Б. Социологический подход к изучению межнационального брака зарубежных корейцев во 2 пол.ХХ века: выбор брачного партнера Вестник КазНУ им.аль-Фараби. Серия Востоковедения 0 - г. 0 - стр.

240

Ем Н. Б. Социологический метод в историко-антропологическом исследовании межнациональных браков зарубежных корейцев Вестник КазНУ им.аль-Фараби. Серия Востоковедения 0 - г. 0 - стр.