Главная / Юридический / Научные статьи

Юридический

Список публикаций.

Год публикации:

161

Сманова А. Б. Қазақстан Республикасының конституциясы азаматтық қоғамды қалыптастырудың негізгі құқықтық бастауы Вестник КазНУ. Серия юридическое. 0 - г. 0 - стр.

162

Сманова А. Б. Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамды қалыптастырудың үкіметтік емес ұйымдардың құқықтық жағдайы Қазақстандық халықаралық құқық журналы, Алматы: 2011. - №4 (44). - 72-76 бб. 0 - г. 0 - стр.

163

Сманова А. Б. Қазақстан Республикасында діни экстремизммен күрес туралы қолданыстағы заңнаманың құқықтық негіздері ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. 0 - г. 0 - стр.

164

Сманова А. Б. Білім беру саласындағы сапалы басқару жүйесін ұйымдастыру мен инновациялық үрдісі ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. 0 - г. 0 - стр.

165

Даубасова С. Ш. Халықаралық қорғау аясындағы тұлғаларға шабуыл жасаудан қорғауды құқықтық реттеудің кейбір мәселелері "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

166

Тапалова Р. Б. Криминалистикадан тактикадан сабақ өткізу кезінде интерактивті әдістерді қолдану мәселелері Материалы научно - методического семинара «Актуальные проблемы совершенствования 0 - г. 0 - стр.

167

Куандыков Б. Ж. Қазақ билерінің билік шешімдері әрден басталады Жұлдыздар отбасы. Аңыз адам 0 - г. 0 - стр.

168

Куандыков Б. Ж. Әйтеке би әз Таукенің жиені болған Жұлдыздар отбасы. Аңыз адам 0 - г. 0 - стр.

169

Тлепбергенов О. Н. Қылмыстық саясаттың негізгі он мақсаты Вестник серия юридический 0 - г. 0 - стр.

170

Айдарханова К. Н. К вопросу о субъектах валютного права Вестник КазНУ. серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

171

Атаханова Г. М. Падақорлық қылмыстылығының теориялық мәселелері Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

172

Шуланбекова Г. К. Проблемы практического применения инновационных и интерактивных методов в процессе преподавания курса таможенного права Сборник научно-методического семинара 0 - г. 0 - стр.

173

Шуланбекова Г. К. Жас ұрпақтың жалынды сезімі Қазақ университеті 0 - г. 0 - стр.

174

Қалымбек Б. Проблемы методики преподавания курса "банковское право" Сборник научно-методического семинара 0 - г. 0 - стр.

175

Шуланбекова Г. К. Cақтандыру қызметі әлеуметтік-құқықтық фактор ретінде Вестник Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова 0 - г. 0 - стр.

176

Шуланбекова Г. К. Мал шаруашылығындағы заң жобасы-стратегиялық маңызы бар құжат Сборник международной научно-практической конференции 0 - г. 0 - стр.

177

Джангабулова А. К. Ауылшаруашылық ұйымдардың жерге меншік және өзге де құқықтары Вестник КазНУ. Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

178

Абикенов А. А. О преподавании учебной дисциплины «Государственная служба» Вестник КазНУ. Серия юридическая. 0 - г. 0 - стр.

179

Кусаинова А. К. Определение оснований гражданско-правовой ответственности на современном этапе развития гражданского права. Вестник КазНУ. Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

180

Кусаинова А. К. Предприниматель как субъект гражданско-правовой ответственности. Вестник КазНУ. Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

181

Кусаинова А. К. Правовые последствия невозможности исполнения обязательства Вестник КазНУ. Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

182

Айгаринова Г. Т. Қазақстан Республикасындағы азық-түлік қауіпсіздігінің құқықтық мәселелері "Ақиқат" журналы 0 - г. 0 - стр.

183

Айгаринова Г. Т. Государственно-правовое регулирование сельского хозяйства как основного фактора обеспечения продовольственной безопасности в РК Известия национальной академии наук Республики Казахстан 0 - г. 0 - стр.

184

Айгаринова Г. Т. Қоршаған табиғи ортаға келтірілген зиянның алдын алу бойынша сақтандыру мен экологиялық ақпараттың алатын рөлі Заң журналы 0 - г. 0 - стр.

185

Айгаринова Г. Т. Некоторые правовые проблемы обеспечения продовольственной безопасности в Республике Казахстан Правовая реформа в Казахстане 0 - г. 0 - стр.

186

Айгаринова Г. Т. Legal Backing of Food Security - as a major component of the national security of the Republic of Kazakhstan Procedia-Social and Behavioral Journal (ISSN: 1877-0428) 0 - г. 0 - стр.

187

Джансараева Р. Е. Какая криминология нужна сегодня Юридическая газета 0 - г. 0 - стр.

188

Айгаринова Г. Т. Правовое обеспечение продовольственной безопасности – как основной составляющей экономической безопасности Республики Казахстан Вестник Академии МВД Кыргызской Республики им. генерал - майора милиции Алиева Э. А. 0 - г. 0 - стр.

189

Айгаринова Г. Т. Международно-правовое регулирование и зарубежный опыт обращения с отходами производства и потребления // Вестник Академии МВД Кыргызской Республики им. генерал - майора милиции Алиева Э. А. Выпуск №2. Бишкек: 2011. Научно-перидическое издание, ИИМ Академиясы 0 - г. 0 - стр.

190

Баймаханова Д. М. Конституционализм как единая комплексная система и ее роль в расширении и развитии прав человека Государство и право. 0 - г. 0 - стр.

191

Баймаханова Д. М. Конституционализм, его принципы и их роль в развитии и защите прав человека и гражданина в РК. Известия НАН РК, Cерия общественных и гуманитарных наук 0 - г. 0 - стр.

192

Худайбердина Г. А. Фирменное наименование как средство индивидуализации участников в гражданском обороте Федеральный ежемесячный журнал ЮРИСТ 0 - г. 0 - стр.

193

Қожабек Қ. М. Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қатынастарды мемлекеттік реттеудің конституциялық-құқықтық негіздері ҚР ҰҒА-ның Хабаршысы. Гуманитарлық ғылымдар сериясы2012 №5 0 - г. 0 - стр.

194

Сартаев С. А. Некоторые проблемы содержания и понятие принципа гуманизма юридической ответственности Сборник научных докладов участников республиканской научно-практической конференции «Идеи конституционализма и проблемы развития казахстанского государства и права в современных условиях. – Алматы, 2012. – 20 марта. – 106-111. 0 - г. 0 - стр.

195

Сартаев С. А. Заңды жауапкершілік ұстанымдарын айқындаудың танымдық мәселелері ҚР ҰҒА Хабарлары. Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы 5(285). Қыркүйек-қазан 2012. – 22-26 бб. 0 - г. 0 - стр.

196

Сартаев С. А. Заңды жаупкершілік қағидалары мен құқық қағидаларының ара-қатынасы, өзара байланысы ҚР ҰҒА Хабарлары. Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы 0 - г. 0 - стр.

197

Сартаев С. А. Мемлекеттік-конфессионалдық қатынастардың Қазақстандық үлгісін жетілдіру мәселелері ҚазҰУ-дің Хабаршысы. Заң сериясы 0 - г. 0 - стр.

198

Мухамадиева Г. Н. Сот бақылауы адамның жеке басына тиіспеушілік қағидасының жүзеге асырылуының құралы ретінде Вестник КазНУ. Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

199

Алимкулов Е. Т. Кәмелетке толмағандардың қылимыстары бойынша сот тергеуінің тиімділігін арттыру мәселелері Вестник КазНУ . серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

200

Мухамадиева Г. Н. Гарантии законности и обоснованности ограничения неприкосновенности личности в уголовном процессе «Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. 0 - г. 0 - стр.