Басты бет / Заң / Ғылыми мақалалар

Заң

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

161

Ибраева А. С. Ибраева А.С. Проблемы эффективной подготовки научных кадров в свете Болонской системы: опыт Казахстана Вестник Кыргызского национального университета им. Баласагына 0 - г. 0 - стр.

162

Кусаинов Д. О. Ограничения прав и свобод граждан при чрезвычайном положении: Республика Казахстан European Science and Technology 0 - г. 0 - стр.

163

Ережепқызы Р. Создание и использование презентаций PowerPoint в процессе преподавания юридических дисциплин Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

164

Избасова А. Б. Қазіргі таңда шетел заңнамасындағы заңды тұлғалардың қылмыстық жауаптылығы институтының дамуы Юридический журнал предупреждение преступности Казахстанская криминологическая ассоциация Специальный выпуск 0 - г. 0 - стр.

165

Исабеков А. К. Мемлекеттік биліктің түсінігі және белгілері "Әділеттің" ғылыми еңбектері 0 - г. 0 - стр.

166

Джансараева Р. Е. О совершенствовании механизма государственной защиты потерпевших от преступлений Казахстанский журнал международного права 0 - г. 0 - стр.

167

Маликова Ш. Б. Қылмысты бірнеше рет жасау және жеке қылмыстар Казахстанский журнал международного права 0 - г. 0 - стр.

168

Сманова А. Б. Қазақстан Республикасының конституциясы азаматтық қоғамды қалыптастырудың негізгі құқықтық бастауы Вестник КазНУ. Серия юридическое. 0 - г. 0 - стр.

169

Сманова А. Б. Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамды қалыптастырудың үкіметтік емес ұйымдардың құқықтық жағдайы Қазақстандық халықаралық құқық журналы, Алматы: 2011. - №4 (44). - 72-76 бб. 0 - г. 0 - стр.

170

Сманова А. Б. Қазақстан Республикасында діни экстремизммен күрес туралы қолданыстағы заңнаманың құқықтық негіздері ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. 0 - г. 0 - стр.

171

Сманова А. Б. Білім беру саласындағы сапалы басқару жүйесін ұйымдастыру мен инновациялық үрдісі ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. 0 - г. 0 - стр.

172

Даубасова С. Ш. Халықаралық қорғау аясындағы тұлғаларға шабуыл жасаудан қорғауды құқықтық реттеудің кейбір мәселелері "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

173

Таубаев Б. Р. Пара алудың объектиті және субъективті мазмұның анықтау Вестник КазНУ серия юридический 0 - г. 0 - стр.

174

Тапалова Р. Б. Криминалистикадан тактикадан сабақ өткізу кезінде интерактивті әдістерді қолдану мәселелері Материалы научно - методического семинара «Актуальные проблемы совершенствования 0 - г. 0 - стр.

175

Темірболат Н. С. Криминалистикадан тактикадан сабақ өткізу кезінде интерактивті әдістерді қолдану мәселелері Материалы научно - методического семинара «Актуальные проблемы совершенствования 0 - г. 0 - стр.

176

Таубаев Б. Р. Терроризм как глобальная проблема современности и Республики Казахстан Вестник Академии МВД Кыргызской Республики имени генерал-майора Милиции Алиева Э.А. 0 - г. 0 - стр.

177

Аманжолов Ж. М. . Статья "Хартия Европейского Союза об основных правах: ее юридическое значение и возможные перспективы для Казахстана в контексте политики соседства" // Государство и право. - 2012. - № 2. - С. 94-101. Государство и право. 0 - г. 0 - стр.

178

Аманжолов Ж. М. Статья "Туркменистан и его постоянный нейтралитет: международно-правовой статус современного государства" // Государство и право. - 2012. - № 6. - С. 90-98. Государство и право. 0 - г. 0 - стр.

179

Куандыков Б. Ж. Қазақ билерінің билік шешімдері әрден басталады Жұлдыздар отбасы. Аңыз адам 0 - г. 0 - стр.

180

Куандыков Б. Ж. Әйтеке би әз Таукенің жиені болған Жұлдыздар отбасы. Аңыз адам 0 - г. 0 - стр.

181

Тлепбергенов О. Н. Қылмыстық саясаттың негізгі он мақсаты Вестник серия юридический 0 - г. 0 - стр.

182

Шуланбекова Г. К. Проблемы практического применения инновационных и интерактивных методов в процессе преподавания курса таможенного права Сборник научно-методического семинара 0 - г. 0 - стр.

183

Шуланбекова Г. К. Жас ұрпақтың жалынды сезімі Қазақ университеті 0 - г. 0 - стр.

184

Қалымбек Б. Проблемы методики преподавания курса "банковское право" Сборник научно-методического семинара 0 - г. 0 - стр.

185

Шуланбекова Г. К. Cақтандыру қызметі әлеуметтік-құқықтық фактор ретінде Вестник Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова 0 - г. 0 - стр.

186

Шуланбекова Г. К. Мал шаруашылығындағы заң жобасы-стратегиялық маңызы бар құжат Сборник международной научно-практической конференции 0 - г. 0 - стр.

187

Джангабулова А. К. Ауылшаруашылық ұйымдардың жерге меншік және өзге де құқықтары Вестник КазНУ. Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

188

Абикенов А. А. О преподавании учебной дисциплины «Государственная служба» Вестник КазНУ. Серия юридическая. 0 - г. 0 - стр.

189

Айгаринова Г. Т. Қазақстан Республикасындағы азық-түлік қауіпсіздігінің құқықтық мәселелері "Ақиқат" журналы 0 - г. 0 - стр.

190

Айгаринова Г. Т. Государственно-правовое регулирование сельского хозяйства как основного фактора обеспечения продовольственной безопасности в РК Известия национальной академии наук Республики Казахстан 0 - г. 0 - стр.

191

Айгаринова Г. Т. Қоршаған табиғи ортаға келтірілген зиянның алдын алу бойынша сақтандыру мен экологиялық ақпараттың алатын рөлі Заң журналы 0 - г. 0 - стр.

192

Айгаринова Г. Т. Некоторые правовые проблемы обеспечения продовольственной безопасности в Республике Казахстан Правовая реформа в Казахстане 0 - г. 0 - стр.

193

Айгаринова Г. Т. Legal Backing of Food Security - as a major component of the national security of the Republic of Kazakhstan Procedia-Social and Behavioral Journal (ISSN: 1877-0428) 0 - г. 0 - стр.

194

Джансараева Р. Е. Какая криминология нужна сегодня Юридическая газета 0 - г. 0 - стр.

195

Айгаринова Г. Т. Правовое обеспечение продовольственной безопасности – как основной составляющей экономической безопасности Республики Казахстан Вестник Академии МВД Кыргызской Республики им. генерал - майора милиции Алиева Э. А. 0 - г. 0 - стр.

196

Айгаринова Г. Т. Международно-правовое регулирование и зарубежный опыт обращения с отходами производства и потребления // Вестник Академии МВД Кыргызской Республики им. генерал - майора милиции Алиева Э. А. Выпуск №2. Бишкек: 2011. Научно-перидическое издание, ИИМ Академиясы 0 - г. 0 - стр.

197

Баймаханова Д. М. Конституционализм как единая комплексная система и ее роль в расширении и развитии прав человека Государство и право. 0 - г. 0 - стр.

198

Баймаханова Д. М. Конституционализм, его принципы и их роль в развитии и защите прав человека и гражданина в РК. Известия НАН РК, Cерия общественных и гуманитарных наук 0 - г. 0 - стр.

199

Худайбердина Г. А. Фирменное наименование как средство индивидуализации участников в гражданском обороте Федеральный ежемесячный журнал ЮРИСТ 0 - г. 0 - стр.

200

Қожабек Қ. М. Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қатынастарды мемлекеттік реттеудің конституциялық-құқықтық негіздері ҚР ҰҒА-ның Хабаршысы. Гуманитарлық ғылымдар сериясы2012 №5 0 - г. 0 - стр.