Главная / Юридический / Научные статьи

Юридический

Список публикаций.

Год публикации:

121

Смагулова Д. С. Некоторые правовые аспекты регулирования общественных отношений в области добычи и транспортировки углеводородного сырья "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

122

Мынбатырова Н. К. 1) Қазақ әдет - ғұрып құқығы бойынша мүліктік даулар және оларды шешу жолдары. Қ.Р ҰҒА хабарлары. Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы. 0 - г. 0 - стр.

123

Мынбатырова Н. К. 1) Қазақ әдет - ғұрып құқығы бойынша мүліктік даулар және оларды шешу жолдары. Қ.Р ҰҒА хабарлары. Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы. 0 - г. 0 - стр.

124

Мынбатырова Н. К. КСРО - дағы және кеңестік Қазакстандағы мемлекет және құқық теориясының негізгі бағыттары Известия НАН РК Серия общественных и гуманитарных наук 0 - г. 0 - стр.

125

Мынбатырова Н. К. КСРО - дағы және кеңестік Қазакстандағы мемлекет және құқық теориясының негізгі бағыттары Известия НАН РК Серия общественных и гуманитарных наук 0 - г. 0 - стр.

126

Мынбатырова Н. К. Президент институты идеясының пайда болуы және дамуы Известия НАН РК Серия общественных и гуманитарных наук 0 - г. 0 - стр.

127

Мынбатырова Н. К. Президент институты идеясының пайда болуы және дамуы Известия НАН РК Серия общественных и гуманитарных наук 0 - г. 0 - стр.

128

Ережепқызы Р. Правовые основы доступа к экологической информации в Казахстане Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Studies (AVİD) 0 - г. 0 - стр.

129

Ережепқызы Р. Правовые основы доступа к экологической информации в Казахстане Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Studies (AVİD) 0 - г. 0 - стр.

130

Исабеков А. К. Проблемы совершенствования законодательства об административных правонарушениях, посягающие на общественный порядок и нравственность Известия 4 (302) июль - август Серия общественных и гуманитарных наук 0 - г. 0 - стр.

131

Исабеков А. К. Проблемы совершенствования законодательства об административных правонарушениях, посягающие на общественный порядок и нравственность Известия 4 (302) июль - август Серия общественных и гуманитарных наук 0 - г. 0 - стр.

132

Каратаева А. М. Құқықтық тәрбие Известия 4 (302) июль - август Серия общественных и гуманитарных наук 0 - г. 0 - стр.

133

Каратаева А. М. Құқықтық тәрбие Известия 4 (302) июль - август Серия общественных и гуманитарных наук 0 - г. 0 - стр.

134

Каратаева А. М. Құқықтық мемлекет - қазіргі кездегі тұлғаның және қоғамның қауіпсіздігінің негізгі кепілі Известия 5 (303) сентябрь - октябрь Серия общественных и гуманитарных наук 0 - г. 0 - стр.

135

Каратаева А. М. Құқықтық мемлекет - қазіргі кездегі тұлғаның және қоғамның қауіпсіздігінің негізгі кепілі Известия 5 (303) сентябрь - октябрь Серия общественных и гуманитарных наук 0 - г. 0 - стр.

136

Жарболова А. Ж. А.Ж. Жарболова. ҚР Парламентінде заң шығару процесі: түсінігі және кезеңдері // Известия НАН РК Серия общественных и гуманитарных наук 4.2015. 49-54 стр. Известия НАН РК Серия общественных и гуманитарных наук 4.2015. 0 - г. 0 - стр.

137

Жарболова А. Ж. А.Ж. Жарболова. ҚР Парламентінде заң шығару процесі: түсінігі және кезеңдері // Известия НАН РК Серия общественных и гуманитарных наук 4.2015. 49-54 стр. Известия НАН РК Серия общественных и гуманитарных наук 4.2015. 0 - г. 0 - стр.

138

Жарболова А. Ж. Жарболова А.Ж. К вопросу об осуществлении народом законотворческой деятельности в РК // Известия НАН РК Серия общественных и гуманитарных наук 5 (303). 2015, 9-13 стр. Известия НАН РК Серия общественных и гуманитарных наук 5 (303). 2015 0 - г. 0 - стр.

139

Жарболова А. Ж. Жарболова А.Ж. К вопросу об осуществлении народом законотворческой деятельности в РК // Известия НАН РК Серия общественных и гуманитарных наук 5 (303). 2015, 9-13 стр. Известия НАН РК Серия общественных и гуманитарных наук 5 (303). 2015 0 - г. 0 - стр.

140

Смагулова Д. С. STŘEDOEVROPSKÝ VĔSTNĺK PRO VĔDU A VÝZKUM 9(22)2015 "5th International Symposium on Biosorption and Bioremediation" 0 - г. 0 - стр.

141

Кенжалиев З. Ж. Духовно-нравственные и мировоззренческие истоки института суда биев Известия НАН РК 0 - г. 0 - стр.

142

Сартаев С. А. Некоторые вопросы реализации мер по обеспечению правового воспитания в РК ИЗВЕСТИЯ НАН РК 5 (303) октябрь 2015 Серия общественных и гуманитарных наук 0 - г. 0 - стр.

143

Сартаев С. А. Некоторые вопросы реализации мер по обеспечению правового воспитания в РК ИЗВЕСТИЯ НАН РК 5 (303) октябрь 2015 Серия общественных и гуманитарных наук 0 - г. 0 - стр.

144

Сартаев С. А. Формирование негативного воcприятия коррупции как показатель роста правовой культуры современного казахстанского общества ИЗВЕСТИЯ НАН РК общественные и гуманитарные науки 0 - г. 0 - стр.

145

Сартаев С. А. Формирование негативного воcприятия коррупции как показатель роста правовой культуры современного казахстанского общества ИЗВЕСТИЯ НАН РК общественные и гуманитарные науки 0 - г. 0 - стр.

146

Ибраева А. С. Құқықтық мемлекет - кәзіргі кездегі түлғаның және қоғамның қаупсіздігінің негізгі кепілі известия НАН РК. Серия гуманитарных и общественных наук. - 2015. - №5. - С. 22-26. 0 - г. 0 - стр.

147

Ибраева А. С. Құқықтық мемлекет - кәзіргі кездегі түлғаның және қоғамның қаупсіздігінің негізгі кепілі известия НАН РК. Серия гуманитарных и общественных наук. - 2015. - №5. - С. 22-26. 0 - г. 0 - стр.

148

Қожабек Қ. М. Саламатты өмір салтын қалыптастырудағы "өмір сүру деңгейі" мен "өмір сапасы" ұғымдарының маңызы ҚР ҰҒА-ның хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

149

Қожабек Қ. М. Саламатты өмір салтын қалыптастырудағы "өмір сүру деңгейі" мен "өмір сапасы" ұғымдарының маңызы ҚР ҰҒА-ның хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

150

Қожабек Қ. М. Әлуметтік жүйедегі денсаулық сақтау саласын мемлекеттік басқарудың түсініні және теориялық мәселелері "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

151

Қожабек Қ. М. Әлуметтік жүйедегі денсаулық сақтау саласын мемлекеттік басқарудың түсініні және теориялық мәселелері "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

152

Жарболова А. Ж. The role of an objective basis and subjective factors in the exercise of legislative activity Austrian Journal of Humanities and Social Sciences 0 - г. 0 - стр.

153

Жарболова А. Ж. The role of an objective basis and subjective factors in the exercise of legislative activity Austrian Journal of Humanities and Social Sciences 0 - г. 0 - стр.

154

Кусаинов Д. О. The role of an objective basis and subjective factors in the exercise of legislative activity Austrian Journal of Humanities and Social Sciences 0 - г. 0 - стр.

155

Жарболова А. Ж. The role of objective factors in the implementation of the legislative activity of the Parliament of the Republic of Kazakhstan Austrian Journal of Humanities and Social Sciences 0 - г. 0 - стр.

156

Жарболова А. Ж. The role of objective factors in the implementation of the legislative activity of the Parliament of the Republic of Kazakhstan Austrian Journal of Humanities and Social Sciences 0 - г. 0 - стр.

157

Худайбердина Г. А. Проблемы правового регулирования договора международной купли продажи «Наука и жизнь Казахстана» №4, май 2015г. Государственный регистрационный №9875-Ж ISSN 2073-333X. 0 - г. 0 - стр.

158

Худайбердина Г. А. Проблемы правового регулирования договора международной купли продажи «Наука и жизнь Казахстана» №4, май 2015г. Государственный регистрационный №9875-Ж ISSN 2073-333X. 0 - г. 0 - стр.

159

Худайбердина Г. А. Конституционно-правовые основы административной юстиции в Республике Казахстан Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

160

Худайбердина Г. А. Конституционно-правовые основы административной юстиции в Республике Казахстан Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.