Главная / Филологический / Кафедра казахского языкознания имени А. Байтурсынулы / Рамазанова Шайгул Амиргалиевна

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна

Должность: Ст.преподаватель
Кафедра казахского языкознания имени А. Байтурсынулы
Scopus author ID: 57194268480
       Рамазанова Шайгүл Әмірғалиқызы – 1969 жылы 5 қыркүйекте Семей облысының (қазіргі Шығыс Қазақстан облысы) Абай ауданына қарасты «Қызылту» кеңшарында дүниеге келген. 1994 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің филология факультетін филолог, орыс мектебіндегі қазақ тілі мен әдебиетінің оқытушысы мамандығы бойынша тәмәмдаған. Ш. Рамазанова 1994 жылдан бастап осы университеттің «Мемлекеттік тіл» кафедрасының доценті. «Ақын поэзиясындағы ұлттық рух» тақырыбында кандидаттық диссертация қорғаған. Ш.Рамазанова 2005 жылы «Мәдени мұра» бағдарламасы бойынша Қытай Халық Республикасына барып «Қазақ диаспорасындағы ауыз әдебиеті үлгілері мен этнографиялық материалдар» жинап қайтқан. Ш.Рамазанова өзі оқыған дәрістер негізінде «Қазақ тілі» (Студент кітабы), «Қазақ тілі» (география факультетінің студенттеріне арналған), «Кәсіби қазақ тілі», «Ақын жырларындағы тарихи шындық һәм көркемдік ерекшеліктер» атты оқу құралдардың авторы. Сондай-ақ Шайгүл Әмірғалиқызының 2011 жылы «Ел-шежіре» баспасынан Қазақ қолжазбалары «Көне түркі және қазақ жазба әдеби мұралары (б.д.д. Х ғ. Бастап – ХХ ғ. д дейін) 10 томдық басылымның «Жеті қаған» («Арыстан хан», «Мұзбұршақ хан») эпосы, төртінші томы, 2013 жылы «Ел-шежіре» баспасынан «Жеті қағанның» («Бидайық хан» бөлімі) эпосы (эпостарды құрастырып, түсініктерін жазып баспаға дайындаған) жарық көрген. 30-дай ғылыми мақаланың, бірнеше мәтіндер жинағының авторы. Кафедраның негізгі сабақтары «Қазақ тілі», «Кәсіби қазақ тілі» пәндерінен студенттерге мазмұнды да мәнді дәрістер жүргізіп, оқу-әдістемелік кешендерін жазды. Ғылыми-практикалық конференцияларда, әдістемелік семинарларда баяндама жасап, студенттердің ғылыми-практикалық конференцияларына белсене араласып, шығармашылық зерттеу жұмыстарына жетекшілік жасайды. Рамазанова Шайгуль Амиргалиновна родилась 5 сентября 1969 года в совхозе « Кызылту» Абайского района Семипалатинской области (ныне Восточно-Казахстанкая область). В 1994 году окончила Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби, филологический факультет по специальности казахский язык в русской школе. Рамазанова с 1994 года - доцент кафедры «Государственный язык» в данном университете. Защитила кандидатскую диссертацию по теме « Национальное достоинство в поэзии акына». Рамазанова в 2005 году была направлена в Китайскую Народную Республику по программе «Культурное наследие» за сбором материала на тему «Примеры устной литературы и этнографические материалы Казахской диаспоры» Рамазанова автор таких учебно-практических книг как «Қазақ тілі» (Студент кітабы), «Қазақ тілі» (география факультетінің студенттеріне арналған), «Кәсіби қазақ тілі», «Ақын жырларындағы тарихи шындық һәм көркемдік ерекшеліктер» написанных ею на основании своей учебной программы. К тому же Шайгуль Амиргалиновна в 2011 году через издание «Ел-Шежіре» опубликовала казахские рукописи как «Көне түркі және қазақ жазба әдеби мұралары (б.д.д. Х ғ. Бастап – ХХ ғ. д дейін) 10 томдық басылымның «Жеті қаған» («Арыстан хан», «Мұзбұршақ хан») эпосы, төртінші томы, в 2013 году «Жеті қағанның» («Бидайық хан» бөлімі) эпосы (эпостарды құрастырып, түсініктерін жазып баспаға дайындаған). Автор около 30-ти научных статей и нескольких текстовых сборников. Проводит студентам содержательные и существенные лекции по основным предметам кафедры «Қазақ тілі», «Кәсіби қазақ тілі», ею написаны учебно-методические комплексы по преметам.. Выступает с докладами на научно-практических конференциях, методических семинарах, принимает активное участие в студенческих научно-практических конференциях. Руководит творческо-исследовательскими работами студентов. Ramazanov Shaygul Amirgalinovna born September 5, 1969 at the farm " Kyzyltu " Abai district of Semipalatinsk region (now East Kazahstankaya region). In 1994 he graduated from the Kazakh State National University named after Al -Farabi , Faculty majoring in Russian Kazakh language school. Ramazanov since 1994 - Associate Professor of " state language " in this university. Defended his thesis on "National Dignity in poetry bard ." Ramazanov in 2005 was sent to China by the program " Cultural heritage" of the collection of material on " Examples of oral literature and ethnographic materials Kazakh Diaspora" Ramazanov author of such books of workshops as " Kazakh language " (Student kіtaby ), " Kazakh language " (geography fakultetіnің studentterіne arnalғan ), " Kәsіbi Kazakh language ", " Aқyn zhyrlaryndaғy Tarija shyndyқ һәm kөrkemdіk erekshelіkter " written by it on the basis of their curriculum . Besides Shaygul Amirgalinovna in 2011 through the publication of "El - Shezhіre " Kazakh manuscript published as " Kөne tүrkі zhane kazak zhazba әdebi mұralary ( X b.d.d. ғ . Bastap - XX ғ . Deyіn d ) 10 tomdyқ basylymnyң " Zheti қaғan "(" Arystan Khan "," Mұzbұrshaқ Khan " ) epics tөrtіnshі volumes in 2013 " Zheti қaғannyң "(" Bidayyқ Khan " bөlіmі ) epics ( epostardy құrastyryp , tүsіnіkterіn zhazyp baspaғa dayyndaғan ) . Author of about 30 scientific articles and several text collections . Students conducting meaningful and substantial lectures on basic subjects of the Department " Kazakh language ", " Kәsіbi Kazakh language ," she wrote educational-methodical complexes dealer .. Speaker at scientific conferences , teaching seminars , participates actively in student scientific conferences . Directs the creative and research work of students .
Первое высшее образование
Образовательное учреждение Квалификация Дата окончания
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1994
Ученая степень
Название файла Заголовок Описание
Русский (казахский) язык
Профессиональный казахский (русский) язык
Профессиональный казахский (русский) язык
Профессиональный казахский (русский) язык
Казахский язык и литература

1

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна "Қазақ университеті" 2013 - г. 9 - стр. КАЗАХСТАН

2

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна "Қазақ университеті" 2012 - г. 7 - стр. КАЗАХСТАН

3

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна "Ел-шежіре" 2013 - г. 27 - стр. КАЗАХСТАН

4

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна " Қазақ университеті " 2014 - г. 7 - стр. КАЗАХСТАН

5

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Жеті қаған. Бидайық хан. " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 930.27 (574) 25 - стр. КАЗАХСТАН

6

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Қазақ тілі мен әдебиеті.РИСО №4-хаттама 19.05.2014. " Қазақ университеті " 2014 - г. 210 - стр. КАЗАХСТАН

7

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Қазақ тілі " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 9786010431317 13 - стр. КАЗАХСТАН

8

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Қазақ тілі " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 9786010441590 222 - стр. КАЗАХСТАН

9

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна "Қазақ тілі" электронды оқу құралы " Қазақ университеті " 2020 - г. 222 - стр. КАЗАХСТАН

10

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Жәркен Бөдештің ақындық әлемі " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5412-5 11 - стр. КАЗАХСТАН

11

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Салқынбай А.Б., Егизбаева Н.Ж., Каспихан Б.К. "Қазақ университеті" Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті 2021 - г. ISBN 978-601-04-4802-5 272 - стр. КАЗАХСТАН

1

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна 2012 - г. 3 - стр. 0

2

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна 2013 - г. 3 - стр. 0

3

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна 2013 - г. 3 - стр. 0

4

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна 2013 - г. 3 - стр. 0

5

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна 2013 - г. 5 - стр. 0

6

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна 2013 - г. 3 - стр. 0

7

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна 2013 - г. 5 - стр. 0

8

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Табиғат поэзиясы немесе поэзия табиғаты 2014 - г. 7 - стр. 35

9

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Бүгінгі қазақ әңгімесі. 2014 - г. 15 - стр. 0

10

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Поэзиядағы дәстүр жалғастығы. 2014 - г. 5 - стр. 1

11

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна "Жеті қаған" жырындағы замана шындығы. 2014 - г. 5 - стр. 0

12

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Ақын поэзиясындағы арнау өлеңдері 2014 - г. 5 - стр. 0

13

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Ж.Айтауытов әңгімелері және замана шындығы 2014 - г. 3 - стр. 0

14

Рамазанова Шайгул АмиргалиевнаМекебаева Л.А. Қазақ повесіндегі заман шындығы мен суреткерлік ізденіс 2013 - г. 6 - стр. 28

15

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Продолжая традицию поэзии 2014 - г. 5 - стр. 98

16

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна "Қазақстанның болашағы - қазақ тілінде" 2016 - г. 5 - стр. 0

17

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна "Студенттердің табиғат туралы танымын қалыптастыру" 2016 - г. 5 - стр. 0

18

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна "Жеті қаған" жырының көркемдік ерекшеліктері 2015 - г. 5 - стр. 1

19

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна 2016 - г. 5 - стр. 0

20

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна 2015 - г. 5 - стр. 0

21

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Шоқан шығармашылығындағы шындық пен шешім 2016 - г. 6 - стр. 1

22

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Ақын поэмасындағы пафос 2016 - г. 4 - стр. 1

23

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Functional Semantics Of The Voise In The Kazakh Language 2017 - г. 5 - стр. 0

24

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Ақын шығармаларындағы жаңашылдық һәм дәстүр жалғастығы 2018 - г. 178 - стр. 0

25

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Жәркен жырларының көркемдік ерекшеліктері 2018 - г. 14 - стр. 3

26

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна "Жеті қаған" жыры көркем тіл мен кестелі сурет 2018 - г. 1 - стр. 0

27

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна «Әділдік пен адалдықтың жаршысы» 2019 - г. 4 - стр. 1

28

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна «Алдар – ақиқаттың арашашысы» 2019 - г. 1 - стр. 1

29

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна «Асан Албанның поэтикалық мұрасы» 2018 - г. 8 - стр. 4

30

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна АЛАШ ҚАЙРАТКЕРЛЕРІ ЖӘНЕ ӘДЕБИ СЫН 2020 - г. 7 - стр. 1

31

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Қазақ тілін оқыту мен үйрету үдерісінің ара салмағы 2019 - г. 5 - стр. 3

32

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Тілді деңгейлік сатыда дамыта меңгертудің тиімді жолдары 2020 - г. 6 - стр. 71

33

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Қазақ тілі сабағында алаш арыстарының еңбектерін таныстыру 2020 - г. 5 - стр. 71

34

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Бата сөздерінің жанрлық табиғаты 2020 - г. 5 - стр. 0

35

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Functional-semantig paradigms of voice n the Kazakh language 2019 - г. 20 - стр. 89

36

Рамазанова Шайгул АмиргалиевнаАйсултанова К.А. 2022 - г. 5 - стр. 1

37

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Аpplicаtion of lаnguаgе to thе mаin issuеs of cognitivе linguistics аs а sub-brаnch of cognitivе sciеncе 2021 - г. 5 - стр. 0

38

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Шақ түрлерін жіктеу мәселесі 2021 - г. 3 - стр. 0

1

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна 2012 - г. 3 - стр. Стерлитамак

2

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна 2012 - г. 3 - стр. г. Стерлитамак

3

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна 2012 - г. 3 - стр. КазНУ

4

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна 2012 - г. 1 - стр. КазНУ им.Аль-Фараби

5

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна 2013 - г. 5 - стр.

6

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Ғасыр ақыны. ғылыми жетекші: Ш.Рамазанова 2014 - г. 3 - стр. КазГУ

7

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Іс қағаздарын оқыту арқылы ұлттық сананы қалыптастыру 2013 - г. 3 - стр. КазГУ

8

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Ұлағатты ұстаз. Ғылыми жетекші: Ш.Рамазанова 2013 - г. 2 - стр. КазГУ

9

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы әдебиеттің зерттелуі 2014 - г. 4 - стр. КазГУ

10

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Мәнерлер оқу мәтіндерін меңгерту 2013 - г. 2 - стр. КазГУ

11

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Ғұлама ғалым. Ғылыми жетекшісі: Ш.Рамазанова 2014 - г. 1 - стр. КазГУ

12

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна «Мұстай Кәрім поэзиясындағы патриотизм» 2013 - г. 5 - стр. г.Стерлитамак

13

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна 2014 - г. 7 - стр. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ

14

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна 2014 - г. 4 - стр. Башкирия г. Стерлимак

15

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Методы изучения казахского языка по уровню и этапы развития трехъязычия 2015 - г. 5 - стр. г.Стерлитамак

16

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна "Мәтінді меңгерту мен мүмкіндіктер" 2016 - г. 3 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

17

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Ресми іс қағаздарды жүргізу жолдары 2015 - г. 3 - стр. Астана, Назарбаев университеті

18

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна 2016 - г. 1 - стр. Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

19

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Ұлағатты ұстаз 2017 - г. 3 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

20

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна «Ахмет Байтұрсынұлы және шығарма тілі» 2017 - г. 3 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

21

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Ақын поэзиясындағы табиғат көріністері 2017 - г. 4 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

22

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Алдар – ақиқаттың арашашысы 2017 - г. 7 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

23

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна 2016 - г. 4 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

24

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна «Жеті қаған» – елдік пен ерліктің шежіресі» 2017 - г. 297 - стр. Алматы: Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 3-қабат

25

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Иманкулова С.М. 2017 - г. 4 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

26

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Қазақ тіліне басымдық берілуі керек! 2021 - г. 3 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

27

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Шақ түрлерін жіктеу мәселесі 2022 - г. 3 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

28

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна Ахмет Байтұрсынұлы – бас тілтанушы 2022 - г. 3 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

29

Рамазанова Шайгул Амиргалиевна А. Байтұрсынұлы – тіл жанашыры. (А. Байтұрсынұлының тіл туралы ой-толғамдарын бүгінгі күн тұрғысынан пайымдау) «Түркі әлемінің тарихы мен мәдениеті» атты V халықаралық симпозиум. 18-19 шілде 2022 ж. 2022 - г. 4 - стр. Стамбул
Документы автора

2

Цитирования

0 по 0
документам

h-индекс

0

Functional-semantic paradigms of voice n the Kazakh language

Salkynbay, А., Yegizbaieva, N., Ramazanova, S., Imanaliyeva, G.

2019

Opcion
35, с. 135-155

0

Цитирований
Functional semantics of the voice in the Kazakh Language

Salkynbay, A., Yegizbayeva, N., Ramazanova, S., Imanaliyeva, G., Abdrakhmanova, Z.

2017

Espacios
38, с.

0

Цитирований