Главная / Филологический / Кафедра казахского языкознания имени А. Байтурсынулы / Есимова Жулдыз Дапеновна

Есимова Жулдыз Дапеновна

Должность: Ст.преподаватель
Кафедра казахского языкознания имени А. Байтурсынулы
Скрыто
       ЕСІМОВА ЖҰЛДЫЗ ДАПЕНОВНА Филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті деканының ғылыми-ииновациялық және халықаралық байланыстар жөніндегі орынбасары, филология ғылымдарының кандидаты, доцент міндетін атқарушы. Есімова Жұлдыз Дапеновна 1984 жылдың 24 ақпанында Алматы облысы, Панфилов ауданында дүниеге келген. 2006 жылы филология факультетінің «қазақ тілі мен әдебиеті» пәнінің оқытушысы, филолог мамандығын үздік дипломмен аяқтағаннан кейін бірден аспирантураға жолдама алды. 2006-2009 жылдары филология факультетінің қазақ филологиясы кафедрасының ізденушісі болып бекітілді. 2002-2005 жылдары факультеттің студенттер маслихатының төрайымы қызметін атқарды. 2002-2006 жылдары студенттердің ғылыми жұмыстарының төрайымы қызметін атқарды. 2008-2010 жылдары факультеттегі кәсіподақ қоғамының және әдістемелік кеңестің белсенді мүшесі. 2006-2008 жылдары филология факультетінің орыс тілі кафедрасының маманы. Университет қабырғасында оқып жүрген уақытында өзін жақсы жақтарынан көрсете білді, қоғамдық жұмыстарға белсене араласты. Республикалық халықаралық ғылыми-теориялық конференцияларына қатысып, дипломдармен марапатталды. 2009 жылы 10.02.02 – қазақ тілі мамандығы бойынша «Қазақ тіліндегі эвфемизмдер: естірту, көңіл айту сөздері» атты кандидаттық диссертация қорғады. 2010 жылдан бастап филология факультеті деканының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары болды. 2010 жылдан бастап филология факультетінің мемлекеттік тіл кафедрасының оқытушысы болды. 2011 жылдан бастап мемлекеттік тіл кафедрасының аға оқытушысы болды. 2013 жылдан бастап филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультетінің мемлекеттік тіл кафедрасының доценті міндетін атқарушы. 2011 жылдан бері «Хабаршы» филология сериясы журналының ғылыми редакторының орынбасары. Ғылыми зерттеу саласы: қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы, лингвомәдениеттану және мәтін лингвистикасы. Ж.Д. Есімова – 50 ге жуық ғылыми мақалалардың авторы, бірнеше ғылыми мақалалары шетелдік басылымдарда жарық көрген. Халықаралық және республикалық конференцияларға белсене қатысып тұрады. Филология, әдебиеттану және әлем тілдеріндегі студенттік бизнес-инкубатор «Алтын ұя» жобасының жетекшісі. 2011 жылдан бастап филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті деканының ғылыми-инновациялық және халықаралық байланыстар жөніндегі орынбасары болып жұмыс атқарып келеді. ЕСИМОВА ЖУЛДЫЗ ДАПЕНОВНА, заместитель декана по научно-инновационной деятельности и международному сотрудничеству, кандидат филологических наук, и.о. доцент. Родилась 24 февраля в 1984г. в городе Жаркент, Панфиловского района, Алматинской области. В 2006 году окончила с отличием филологический факультет Казахского государственного национального университета имени аль-Фараби по специальности «филолог, преподаватель казахского языка и литературы». Окончив филологический факультет получила направление в аспирантуру. В 2006-2009 гг. соискатель кафедры казахской филологии. В 2009 году защитила кандидатскую диссертацию «Қазақ тіліндегі эвфемизмдер: естірту, көңіл айту сөздері» по специальности 10.02.02 – казахский язык (научный руководитель – проф. Г.Н.Смагулова). В 2006-2008гг. года работала специалистом кафедры русского языка филологического факультета КазНУ им. аль-Фараби. В 2009-2011 гг. работала ассистентом кафедры казахского языка КазНУ имени аль-Фараби. В 2010-2011 гг. работала заместителем декана по воспитатльной работе факультета филологии КазНУ имени аль-Фараби. В 2012-2013 гг. – старший преподаватель кафедры государственного языка КазНУ имени аль-Фараби. С 2013 по по настоящее время и.о. доцент кафедры государственного языка КазНУ имени аль-Фараби; С 2011 года по настоящее время занимает должность заместителем декана по научно-инновационной деятельности и международным связям факультета филологии, литературоведения и мировых языков КазНУ имени аль-Фараби. C 2011г. по года настоящее время заместитель редколлегии «Вестника КазНУ имени аль-Фараби. Серия филологическая». В годы обучения в университете она проявила себя с хорошей стороны, активно принимала участия в общественных работах. Принимала участие в Руспубликанских и Международных научно-теоретических конференциях и была награждена грамотами, дипломами. С 2001 по 2006 гг. Председатель студенческого совета факультета. С 2002 по 2005 гг. Председатель студенческого маслихата факультета. С 2007 по 2010 гг. активный член методического бюро и профсоюзного комитета факультета. Научная область исследования Есимовой Жулдыз Дапеновны: лексикология и фразеология казахского языка, лингвокультурология и лингвистика текста. Ж.Д. Есимова – автор более 50 научных публикации, статей и тезисов, опубликованных в Казахстане и за рубежом и активно участвует в международных и казахстанских научных проектах. Руководитель студенческого проекта «Алтын ұя». Yessimova Zhuldyzy DAPENOVNA , deputy dean for scientific innovation and international cooperation , PhD, acting Associate Professor. She was born on February 24 , 1984 in Zharkent , Panfilov district of Almaty region. In 2006 she graduated with honors from the Faculty of Philology of the Kazakh National University named after Al-Farabi by speciality " philologist, teacher of Kazakh language and literature ." After graduating from the Faculty of Philology she was directed to post- graduate school. During 2006-2009 years she was an applicant of the Department of Kazakh philology. In 2009 she defended her thesis «Қазақ тіліндегі эвфемизмдер: естірту, көңіл айту сөздері» on the specialty 10.02.02 - Kazakh language (supervisor - prof. G.N.Smagulova ) . During 2006 and 2008 years she worked as a specialist of the department of Russian Philology Faculty at Al-Farabi Kazakh National University. During 2009-2011 years she worked as an assistant teacher at the chair of the Kazakh language of al -Farabi Kazakh National University. During 2010-2011 years she served as the deputy dean on educational work of the Faculty of Philology at al -Farabi Kazakh National University. During 2012-2013years - a senior lecturer in the state language chair of al -Farabi Kazakh National University. Since 2013 to nowadays is an acting Associate Professor of the state language chair of al –Farabi Kazakh National University ; Since 2011 she is the Deputy Dean on scientific innovation and international cooperation of the Faculty of Philology , Literary Studies and World Languages of al -Farabi Kazakh National University. Since 2011 to nowadays is a deputy editorial board of "KazNU Heralds. Philological series ." During the study she demonstrated herself from a good side, took an active part in social works. Participated in Republican and International Scientific conferences and was awarded with diplomas and certificates. From 2001 to 2006 she was a chairherson of the Faculty’s Student’s Council. From 2002 to 2005 she was a chairperson of the faculty’s student’s maslihat. From 2007 to 2010 was an active member of the bureau and methodological trade union committee of the faculty. Yessimova Zhuldyz Dapenovna’s scientific research area: lexicology and phraseology of the Kazakh language , cultural linguistics and text linguistics . J.D .Yessimova - author of over 50 scientific publications , articles and abstracts published in Kazakhstan and abroad, and actively participates in international and Kazakhstani scientific projects. She is the head of student’s project " Алтын ұя."
Первое высшее образование
Образовательное учреждение Квалификация Дата окончания
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 2006
Ученая степень
Государственные премии
Наименование премии Дата присуждения
Почетная грамота Министерства образования и науки РК "За большой вклад в процветании Казахстана"
Знак "Почетный работник образования Республики Казахстан"
Знак "Почетный работник образования Республики Казахстан"


1

Есимова Жулдыз Дапеновна " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1427-3 10 - стр. КАЗАХСТАН

1

Есимова Жулдыз Дапеновна 2013 - г. 3 - стр. 141

2

Есимова Жулдыз Дапеновна ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПАРЕМИОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СВЯЗИ С СМЕРТЬЮ 2013 - г. 8 - стр. 0

3

Есимова Жулдыз Дапеновна 2014 - г. 6 - стр. 6

4

Есимова Жулдыз Дапеновна 2014 - г. 5 - стр. 150

5

Есимова Жулдыз Дапеновна 2008 - г. 5 - стр. 141

6

Есимова Жулдыз Дапеновна 2015 - г. 5 - стр. 157

7

Есимова Жулдыз Дапеновна 2015 - г. 4 - стр. 158

8

Есимова Жулдыз Дапеновна 2016 - г. 4 - стр. 160

9

Есимова Жулдыз Дапеновна 2016 - г. 5 - стр. 3

1

Есимова Жулдыз Дапеновна 2012 - г. 7 - стр. г.Алматы, КазНУ им.аль-Фараби

2

Есимова Жулдыз Дапеновна 2013 - г. 5 - стр. ҚазҰУ, филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті

3

Есимова Жулдыз Дапеновна 2013 - г. 1 - стр. КазНУ имени аль-Фараби, факультет филологии, литературоведения и мировых языков

4

Есимова Жулдыз Дапеновна 2013 - г. 4 - стр. КазНУ имени аль-Фараби, факультет филологии, литературоведения и мировых языков, 312- аудитория

5

Есимова Жулдыз Дапеновна Определение эвфемизмов в трудах Российских ученых 2013 - г. 5 - стр. Алматы. КазНУ имени аль-Фараби

6

Есимова Жулдыз Дапеновна 2013 - г. 3 - стр. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

7

Есимова Жулдыз Дапеновна 2011 - г. 6 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

8

Есимова Жулдыз Дапеновна 2010 - г. 5 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

9

Есимова Жулдыз Дапеновна 2009 - г. 6 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

10

Есимова Жулдыз Дапеновна 2009 - г. 7 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

11

Есимова Жулдыз Дапеновна 2013 - г. 8 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

12

Есимова Жулдыз Дапеновна 2012 - г. 5 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

13

Есимова Жулдыз Дапеновна 2013 - г. 10 - стр.

14

Есимова Жулдыз Дапеновна 2013 - г. 4 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

15

Есимова Жулдыз Дапеновна 2013 - г. 5 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

16

Есимова Жулдыз Дапеновна 2016 - г. 5 - стр. КазНу имени аль-Фараби
Документы автора

0

Цитирования

0 по 0
документам

h-индекс

0