Главная / Филологический / Кафедра казахского языкознания имени А. Байтурсынулы / Жұбай Орынай Сағынғалиқызы

Жұбай Орынай Сағынғалиқызы

Должность: И.о. профессора
Кафедра казахского языкознания им.А.Байтурсынова
alm-ornai@mail.ru
2(725) 547-87-07 вн:3983
Первое высшее образование
Образовательное учреждение Квалификация Дата окончания
КазПИ Высшее 1994
Ученая степень

1

Жұбай Орынай Сағынғалиқызы Қазақ ұлттық әліпби негізінде қазақ жазуын реформалау. Қазақ тілі баспасы 2016 - г. ISBN 978-601-80411-9-8 530 - стр. КАЗАХСТАН

1

Жұбай Орынай Сағынғалиқызы 2016 - г. 518 - стр. 0

2

Жұбай Орынай Сағынғалиқызы Грамматические категории как лингвокультурный концепт 2015 - г. 9 - стр. 0

3

Жұбай Орынай Сағынғалиқызы Қазақ пунктуациясының қалыптану тарихы // Туған тіл. - 2016. - №4. - 37-42-б. 2016 - г. 7 - стр. 0

4

Жұбай Орынай Сағынғалиқызы Қазақ тіліндегі тыныс белгілердің қолданылу тарихынан //Шинжиаң қоғамдық ғылымы. - Үрімжі, 2016 2016 - г. 6 - стр. 0

5

Жұбай Орынай Сағынғалиқызы Қазақ тілін лингвомәдениеттанымдық тұрғыдан зерттеудегі жаңа ұстанымдар 2017 - г. 9 - стр. 0

6

Жұбай Орынай Сағынғалиқызы Қазақ тіліндегі терминжүйенің когнитивтік сипаты 2017 - г. 5 - стр. 0

7

Жұбай Орынай Сағынғалиқызы ДИАХРОНИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ КАЗАХСКОЙ ПУНКТУАЦИИ 2017 - г. 5 - стр. 0

8

Жұбай Орынай Сағынғалиқызы COMMUNICATIVE AND PRAGMATIC FUNCTION OF PUNCTUATION 2017 - г. 18 - стр. 0

9

Жұбай Орынай Сағынғалиқызы Қазақ тіл біліміндегі өткен шақ түрлеріне қатысты атаулардың қалыптасып, дамуы 2021 - г. 9 - стр. 0

10

Жұбай Орынай Сағынғалиқызы «ЕТІС» ГРАММАТИКАЛЫҚ КОНЦЕПТІСІН КОГНИТИВТІ АСПЕКТІДЕ ОҚЫТУДАҒЫ ҰСТАНЫМДАР 2022 - г. 18 - стр. 0

11

Жұбай Орынай Сағынғалиқызы Формирование и развитие названий видов прошедшего времени в казахском языкознании 2021 - г. 9 - стр. 0

1

Жұбай Орынай Сағынғалиқызы 2016 - г. 7 - стр.

2

Жұбай Орынай Сағынғалиқызы 2016 - г. 6 - стр.

3

Жұбай Орынай Сағынғалиқызы 2016 - г. 5 - стр.

4

Жұбай Орынай Сағынғалиқызы 2016 - г. 8 - стр.

5

Жұбай Орынай Сағынғалиқызы 2016 - г. 7 - стр.

6

Жұбай Орынай Сағынғалиқызы 2016 - г. 7 - стр.

7

Жұбай Орынай Сағынғалиқызы 2015 - г. 7 - стр.

8

Жұбай Орынай Сағынғалиқызы 2015 - г. 7 - стр.

9

Жұбай Орынай Сағынғалиқызы 9. А. Байтұрсынұлы терминдерінің уәжділік сипаты //«Тәуелсіз елдің рухани тұғыры» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. - Астана, 2017. - 78-84-б. 2012 - г. 6 - стр. алматы

10

Жұбай Орынай Сағынғалиқызы «Грамматикалық жүйенің антропоөзектік негізі // Ұлт руханиятының қайнар көздері: тіл мен әдебиет, білім мен тәрбие» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Қызылорда, 2016. - 104-108-б. 2012 - г. 5 - стр. алматы

11

Жұбай Орынай Сағынғалиқызы ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ДЫБЫС ТІРКЕСТЕРІ ЖӘНЕ КІРМЕ СӨЗДЕРДІ ИГЕРУДЕГІ ҰСТАНЫМДАР 2021 - г. 10 - стр.
Документы автора

0

Цитирования

0 по 0
документам

h-индекс

0