Главная / Филологический / Кафедра казахского языкознания имени А. Байтурсынулы / Смагулова Кулдархан Нургазиевна

Смагулова Кулдархан Нургазиевна

Должность: Профессор
Кафедра казахского языкознания им.А.Байтурсынова
Scopus author ID: 57211546972
       СМАҒҰЛОВА ГҮЛДАРХАН НҰРҒАЗЫҚЫЗЫ Филология ғылымдарының докторы, профессор Смағұлова Гүлдархан Нұрғазықызы 1950 жылы 01 мамыр айында Алматы облысы, Кеген ауданы, Кеген ауылында дүниеге келген. 1957-1967 жылдары Кеген орта мектебінің оқушысы. 1965-1967 жылдары Кеген орта мектебінің комсомол комитетінің хатшысы. 1968 жылы Кеген аудандық кітапханасында кітапханашы. 1968-1973 жылдары С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетінің студенті. 1973 жылы С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін үздік дипломмен бітірді 1976-1977 жылдары Алматы қаласы №12 қазақ орта мектебінде аға пионер вожатый 1978-1989 жылдары С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультеті сырттай бөлімінің методисі 1989-1993 жылдары С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің қазақ тілі кафедрасының оқытушысы 1993ж. «Қазақ тіліндегі вариант фразеологизмдер» тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады. Мамандық шифрі – 10.02.02 – қазақ тілі. Ғылыми жетекшісі: ҚазССР Ғылым академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы Ә.Т.Қайдар. 1994–1995 жылдары әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің қазақ филологиясы кафедрасында доцент. 1995 ж. Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинеті жанындағы Жоғары аттестациялық комиссияның шешімі бойынша тіл білімі мамандығы бойынша доцент; 1995-1998 жылдары әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті филология факультетінің сырттай бөлімінің деканы 1995-1999 жылдары әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жанындағы филология ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін беру жөніндегі диссертациялық кеңестің ғалым хатшысы 1996 ж. «Гуманитарлық білімдерді жаңарту» бағдарламасы бойынша Сорос қоры грантының иегері; 1999ж. «Мағыналас фразеологизмдердің ұлттық мәдени аспектілері» тақырыбында докторлық диссертация қорғады. Мамандық шифрі – 10.02.02 – қазақ тілі.Ғылыми кеңесшісі: ҚазССР Ғылым академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы Ә.Т.Қайдар 1999-2008 жылдары әл Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жанындағы қазақ және түркі тілдері бойынша филология ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін беру жөніндегі бойынша диссертациялық кеңес төрағасының орынбасары 2001 ж. Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі Жоғары аттестациялық комиссия төралқасының шешімімен тіл білімі мамандығы бойынша профессо:р; 2001 жылдан бері әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің қазақ филологиясы кафедрасында профессор; СМАГУЛОВА ГУЛЬДАРХАН НУРГАЗЫКЫЗЫ доктор филологических наук, профессор Смагулова Гульдархан Нургазыкызы родилась 1 мая 1950 года в с. Кеген, Райымбекского (бывш.Кегенского) района Алматинской области. 1957-1967 гг. – ученица Кегенской средней школы. 1965-1967 гг. – секретарь комитета комсомола Кегенской средней школы. 1968 г. – библиотекарь Кегенской районной библиотеки 1968-1973 – студентка филологического факультета Казахского государственного университета им. С.М.Кирова. В 1973 г. окончила с красным дипломом филологический факультет Казахского государственного университета им. С.М.Кирова. 1976-1977 гг. – старший пионервожатый казахской средней школы № 12 г.Алматы. 1978-1989 гг. – методист заочного отделения филологического факультета Казахского государственного университета им. С.М.Кирова. 1989-1990 гг. – ассистент кафедры казахского языка филологического факультета Казахского государственного университета им. С.М.Кирова. 1990-1993 гг. – преподаватель кафедры казахского языка Казахского государственного университета им. аль-Фараби. В 1993 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Вариантность фразеологизмов в казахском языке» по специальности 10.02.02 – казахский язык. Научный руководитель: академик Академии наук КазССР, доктор филологических наук А.Т. Кайдар. 1994-1995 – доцент кафедры казахской филологии Казахского национального университета им. аль-Фараби. В 1995 г. по решению Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Казахстан присвоено научное звание доцента по специальности – языкознание. 1995-1999 – ученый секретарь Диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора филологических наук при Казахском национальном университете им. аль-Фараби. 1996 г. – обладатель гранта фонда Сорос по программе «Обновление гуманитарного образования». 1998 г. – «Национально-культурные аспекты близких по значению фразеологизмов» по специальности 10.02.02 – казахский язык. Научный консультант: академик Академии наук КазССР, доктор филологических наук А.Т.Кайдар. 1999-2008 – заместитель Диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора филологических наук по специальностям казахский язык и тюркские языки при Казахском национальном университете им. аль-Фараби. В 2001 г. по решению Высшей аттестационной комиссии Министерства Науки и высшего образования Республики Казахстан присвоено научное звание профессора по специальности – языкознание. С 2001 г. – профессор кафедры казахской филологии Казахского национального университета им. аль-Фараби. 2002-2005 гг. – заведующая кафедрой казахской филологии Казахского национального университета им. аль-Фараби. 2006 г. – победитель конкурса государственной программы «Научное исследование опыта перехода на латинскую графику стран Средней Азии». 2007 г. – обладатель государственного гранта «Лучший преподаватель высшего учебного заведения» Министерства Образования и науки Республики Казахстан. С 2008 г. – член Диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора филологических наук по специальностям казахский язык и тюркские языки при Казахском национальном университете им. аль-Фараби. 2010 г. награждена медалью имени А.Байтурсынова «Лучший автор» Ассоциация вузов РК за многолетний плодотворный труд по написанию учебной литературы для вузов. 2010-2012 г. Стипендиат государственных научных стипендий для ученых и специалистов, внесших выдающийся вклад в развитие науки и техники. 2010 г. Почетный гражданин Райымбекского района. 2011 г. Свидетельство об аккредитации субьекта научной деятельности МОН РК. 2012 г. Почетный профессор Центрального университета Национальностей КНР г. Пекин. С 2012-20014г. руководитель научного проекта «Государственный язык: тенденции и перспективы развития» Комитет науки МОН РК (по гранту Фундаментальные и прикладные исследования в области экономических, социальных и гуманитарных наук) Научная область исследования профессора Смагуловой Гульдархан Нургазыкызы: лексикология и фразеология казахского языка, лингвокультурология и лингвистика текста. Автор более 260 научных статей и методических трудов, учебников и учебных пособий, а также монографий. Основные научные издания: «Вариантность фразеологизмов» (учебное пособие, 1996); «Казахский язык. Страноведение через фразеологизмы» (учебное пособие, 1997 в соавторстве); «Национально-культурные аспекты синонимичных фразеологизмов» (монография, 1998); «Словарь синонимичнях фразеологизмов» (2002); «Лингвистика текста» (2002); «Фразеологические кальки» (учебное пособие, 2005 в соавторстве); «Система пословиц и поговорок в персидском и казахском языках» (учебное пособие, 2006 в соавторстве); «Лингвистика художественного текста» (учебник, 2007); «Шепшендік сөздердің дискурсы» (учебное пособие, 2008 в соавторстве); «Тарланы языкознания» (2009); «Семантические категории фразеологизмов» (учебное пособие, 2009); «Казахская фразеология в лингвистических парадигмах» (монография, 2010). Профессор Г.Н. Смагулова принимает активное участие в международных и республиканских конференциях. В докладах, с которыми выступала на международных конференциях, посвященных проблемам языкознания в университетах таких странах и городах, как Лодзь (Польша), Турция, Китай, Греция, С Петербург, Белгород, Киев, Великий Новгород, Магнитогорск, Ростов-на- Дону, Казань, Омск и.т.д. был представлен опыт изучения языковых единиц, в которых сконцентрированы этнокультурные и ментальные особенности казахского народа. Все доклады профессора соответствовали принципам современных научных парадигм. Г.Н. Смагулова. как ученый и педагог вносит свой значительный вклад в развитие казахстанской науки. Так, до настоящего времени ею было подготовлено 25 кандидатов наук и 2 доктора наук, 1 PhD.
Государственные премии
Наименование премии Дата присуждения
Государственный грант "Лучший преподаватель вуза" в 2007 году


1

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Изд. "Қазақ университеті" 2012 - г. ISBN 978-601-247-577 10 - стр. КАЗАХСТАН

2

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Семантические категории фразеологизмов "Қазақ университеті" баспасы 2012 - г. 12 - стр. КАЗАХСТАН

3

Смагулова Кулдархан Нургазиевна " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 9786010405042 8 - стр. КАЗАХСТАН

4

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Арыс 2010 - г. 17 - стр. КАЗАХСТАН

5

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Елтаным 2010 - г. 15 - стр. КАЗАХСТАН

6

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Санат 1996 - г. 7 - стр. КАЗАХСТАН

7

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Жібек Жолы 1997 - г. 10 - стр. КАЗАХСТАН

8

Смагулова Кулдархан Нургазиевна " Қазақ университеті " 2002 - г. 8 - стр. КАЗАХСТАН

9

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Сөздік-Словарь 2001 - г. 11 - стр. КАЗАХСТАН

10

Смагулова Кулдархан Нургазиевна " Қазақ университеті " 2005 - г. 7 - стр. КАЗАХСТАН

11

Смагулова Кулдархан Нургазиевна " Қазақ университеті " 2005 - г. 7 - стр. КАЗАХСТАН

12

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Триуф Т 2007 - г. 10 - стр. КАЗАХСТАН

13

Смагулова Кулдархан Нургазиевна " Қазақ университеті " 2009 - г. 14 - стр. КАЗАХСТАН

14

Смагулова Кулдархан Нургазиевна " Қазақ университеті " 2009 - г. 10 - стр. КАЗАХСТАН

15

Смагулова Кулдархан Нургазиевна ҚР БжҒМ ұсынған.-Алматы: Тіл орталығы 2010 - г. 9 - стр. КАЗАХСТАН

16

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Елтаным 2010 - г. 15 - стр. КАЗАХСТАН

17

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Фразеологизмдердің семантикалық категориялары " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2298-8 178 - стр. КАЗАХСТАН

18

Смагулова Кулдархан Нургазиевна ЯКУТСКО-РУССКИЙ И КАЗАХСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ МНОГОЗНАЧНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ Издательский дом Алаас 2019 - г. ISBN 978-5-6044108-9-9 8 - стр. РОССИЯ

19

Смагулова Кулдархан Нургазиевна ҚАЗАҚ ФРАЗЕОЛОГИЯСЫ лингвистикалық парадигмаларда " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-332-718-1 256 - стр. КАЗАХСТАН

1

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Лингвоэкологические аспекты культуры речи 2011 - г. 5 - стр. 10

2

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Научные парадигмы казахских фразеологизмов 2012 - г. 14 - стр. 1

3

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Талгат Сайрамбайулы: совершенство и широта души 2012 - г. 4 - стр. 135

4

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Роль фразеологизмов в формировании национального интеллекта 2012 - г. 5 - стр. 24

5

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Фразеологическое значение "зығырдан" 2011 - г. 1 - стр. 8195

6

Смагулова Кулдархан Нургазиевна "Көсеге" или "кежеге" 2012 - г. 1 - стр. 8213

7

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Фразеологический фрейм и семантика 2011 - г. 8 - стр. 15

8

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Әлекедей жаланған 2011 - г. 1 - стр. 8208

9

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2014 - г. 4 - стр. 0

10

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2014 - г. 6 - стр. 0

11

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2013 - г. 7 - стр. 1

12

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2014 - г. 10 - стр. 0

13

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2009 - г. 6 - стр. 0

14

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2010 - г. 8 - стр. 0

15

Смагулова Кулдархан Нургазиевна ҚҰНДЫЛЫҚТАР ӘЛЕМІНДЕГІ «СҰЛУЛЫҚ» КОНЦЕПТІСІ 2015 - г. 7 - стр. 1

16

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2014 - г. 15 - стр. 1

17

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2016 - г. 15 - стр. 6

18

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2016 - г. 6 - стр. 2

19

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Фразеологическая репрезентация концепта "красота" на русском и казахском языках 2015 - г. 5 - стр. 11

20

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Өркениет әлеміндегі этнос мәдениеті: этнолингвистикалық бағдар. 2016 - г. 6 - стр. 1

21

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Қазақ әзілдерінің тақырыптық ерекшеліктері 2016 - г. 5 - стр. 0

22

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2015 - г. 7 - стр. 0

23

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Тематические особенности казахского юмора 2016 - г. 5 - стр. 0

24

Смагулова Кулдархан Нургазиевна КУЛЬТУРНО ОБУСЛОВЛЕННАЯ СЕМАНТИКА ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 2017 - г. 8 - стр. 1

25

Смагулова Кулдархан Нургазиевна MAIN DIRECTIONS OF THE LANGUAGE POLICY OF THE EUROPEAN UNION AND KAZAKHSTAN 2016 - г. 9 - стр. 7

26

Смагулова Кулдархан Нургазиевна LINGUA ECOLOGICAL ASPECTS OF SPEECH CULTURE OF MODERN YOUTH (ON MATERIAL OF THE KAZAKH PHRASEOLOGICAL UNITS) 2016 - г. 5 - стр. 4

27

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Ауызша дискурстағы көркем сөйлеудің ерекшеліктері мен мәселелері 2016 - г. 10 - стр. 6

28

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2017 - г. 5 - стр. 40

29

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2017 - г. 8 - стр. 61

30

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2017 - г. 3 - стр. 7

31

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2017 - г. 5 - стр. 7

32

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Особенности разговорного языка казахов, прoживающих в Китае 2019 - г. 4 - стр. 173

33

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Перевод – главный показатель межкультурных отношений 2019 - г. 7 - стр. 174

34

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Principles of anthropocentrism in Modern Linguistics: Linguistic personality 2019 - г. 14 - стр. 2

35

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Лингвоаксиология: понятие ценностей в мировоззрении казахов 2020 - г. 6 - стр. 177

36

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Anthropocentric phraseological units of the Tatar language | [Unidades fraseológicas antropocéntricas del lenguaje Tártaro] 2019 - г. 11 - стр. 22

37

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Тюркская языковая картина мира в фразеологизмах 2020 - г. 8 - стр. 2

38

Смагулова Кулдархан Нургазиевна БАҚ тілі: қоғамдық сана және тілдік жағдаят 2019 - г. 7 - стр. 0

39

Смагулова Кулдархан Нургазиевна The Names and Motivation of the Kazakh National Sports 2019 - г. 22 - стр. 3

40

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Қазақ құндылықтары: ұлттық ойындар 2019 - г. 8 - стр. 0

41

Смагулова Кулдархан Нургазиевна ОЙЫН АРҚЫЛЫ БАЛАЛАРДЫҢ СӨЗДІК ҚОРЛАРЫН ДАМЫТУ ЖОЛЫ 2020 - г. 5 - стр. 2

42

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Институционалды қарымқатынастардың ерекшеліктері: әлеуметтік институттар 2020 - г. 6 - стр. 72

43

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Әлеуметтік институттардағы қарым-қатынас когнитивті және эмоциялық аспектілерде 2020 - г. 5 - стр. 0

44

Смагулова Кулдархан Нургазиевна А. БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ ЛИНГВОЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР 2022 - г. 5 - стр. 0

45

Смагулова Кулдархан Нургазиевна ҒҰМЫРЫН ҒЫЛЫМҒА АРНАҒАН 2022 - г. 3 - стр. 0

46

Смагулова Кулдархан Нургазиевна ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН КЕҢІСТІГІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ 2022 - г. 7 - стр. 0

47

Смагулова Кулдархан Нургазиевна FEATURES OF SPOKEN LANGUAGE DIALOGUE IN THE LANGUAGE OF YOUTH 2021 - г. 9 - стр. 0

48

Смагулова Кулдархан Нургазиевна ТӘУЕЛСІЗДІК ТҰҒЫРЫ – МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІҢ ҚОЛДАНЫСЫ 2021 - г. 15 - стр. 0

49

Смагулова Кулдархан Нургазиевна МЕДИАМӘТІНДЕРДЕН ЕНГЕН ШЕТТІЛДІК ЖАҢА СӨЗДЕРДІҢ ҚАЗІРГІ ҚОЛДАНЫС СИПАТЫ 2022 - г. 15 - стр. 0

50

Смагулова Кулдархан Нургазиевна ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТЕРДЕ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІН 2022 - г. 20 - стр. 0

1

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Применение современных педагогических технологий на занятиях языковых дисциплин 2011 - г. 5 - стр. Казань

2

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Национальная культурная коннотация синонимичных фразеологизмов 2012 - г. 5 - стр. Москва

3

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Этнокультурная семантика антропонимов и топонимов 2011 - г. 4 - стр. Астана

4

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Межкультурная коммуникация: магические числа во фразеологизмах 2011 - г. 5 - стр. Астана

5

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Когнитивно-дискурсивные особенности метафоры 2012 - г. 5 - стр. Алматы

6

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Лингвокультурологический статус казахских фразеологизмов 2012 - г. 4 - стр. Алматы

7

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2011 - г. 5 - стр. Алматы

8

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2012 - г. 5 - стр. Алматы

9

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2012 - г. 4 - стр. Алматы А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты

10

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2013 - г. 5 - стр. Алматы әл Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті шығыстану факультеті

11

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2013 - г. 4 - стр. Астана ЕНУ им.Гумилева

12

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Электив курсына қойылатын талаптар негізінде «қазақ метафорасы» таңдау курсын оқыту ескерткіштері 2013 - г. 4 - стр. Алматы

13

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Магистратурада «Мәтін лингвистикасы» пәнінен өздік жұмысты ұйымдастыру 2012 - г. 6 - стр. Алматы

14

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Лингвистикадағы антропоцентрлік когниция 2012 - г. 8 - стр. Алматы

15

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Заимствованные компоненты фразеологизмов казахского языка 2012 - г. 4 - стр. Кострома

16

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Роль фразеологизмов в формировании национального интеллекта 2012 - г. 5 - стр. Санкт-Петербург

17

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2013 - г. 5 - стр. Бейжин

18

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2014 - г. 4 - стр. Алматы

19

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2013 - г. 5 - стр. Казан

20

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2014 - г. 4 - стр. Москва

21

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2013 - г. 5 - стр. Минск

22

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2014 - г. 5 - стр. Алматы

23

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2013 - г. 8 - стр. Алматы

24

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2013 - г. 4 - стр. Алматы

25

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2014 - г. 4 - стр. Алматы

26

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2014 - г. 6 - стр. Алматы

27

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2013 - г. 7 - стр. Алматы-Кемерова-Витебск-Донецк

28

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2013 - г. 7 - стр. Алматы

29

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2013 - г. 5 - стр. Алматы

30

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2013 - г. 3 - стр. Алматы

31

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2013 - г. 8 - стр.

32

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2013 - г. 4 - стр. Алматы

33

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2013 - г. 4 - стр. Алматы

34

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2012 - г. 5 - стр. Ростов-на-Дону

35

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2012 - г. 4 - стр. Алматы

36

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2012 - г. 5 - стр. Алматы

37

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2009 - г. 4 - стр. Великий Новгород

38

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2009 - г. 6 - стр. Алматы

39

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2009 - г. 5 - стр. Алматы

40

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2009 - г. 3 - стр. Алматы

41

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2009 - г. 4 - стр. город Российской Федерации, столица Республики Татарстан, Казань

42

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2009 - г. 3 - стр. Алматы

43

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2009 - г. 3 - стр. Алматы

44

Смагулова Кулдархан Нургазиевна СONCEPT "INTELLIGENCE" IN THE KAZAKH LANGUAGE 2014 - г. 3 - стр. Москва

45

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Idioms as Expressive Means of the Lingual Personality in the Kazakh Language as Compared to English 2014 - г. 8 - стр. PavolJozetSafarik University in Kosice, Slovakia.

46

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2014 - г. 7 - стр. Салоники

47

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2016 - г. 5 - стр. КазГосЖенПУ

48

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Фразеологизмдердегі этнос мәдениеті 2017 - г. 4 - стр. Баку

49

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Түркологиялық зерттеулер: қытай ғалымының ізденістері 2015 - г. 4 - стр. Алматы

50

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Казахские фразеологизмы об охоте с ловчими птицами 2017 - г. 4 - стр. Казань

51

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Қазақ тілінің қазіргі қолданысының негізгі бағыттары 2016 - г. 1 - стр. Астана

52

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2017 - г. 4 - стр. А.Байтұрсынұлы атындағы ISBN 978-601-7849-23-8

53

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2017 - г. 5 - стр.

54

Смагулова Кулдархан Нургазиевна ҒҰМЫРЫН ҒЫЛЫМҒА АРНАҒАН 2022 - г. 3 - стр. Әл-Фврвби атындағы Қазақ университеті

55

Смагулова Кулдархан Нургазиевна А. БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ ЛИНГВОЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР 2022 - г. 5 - стр. Әл-Фврвби атындағы Қазақ университеті

56

Смагулова Кулдархан Нургазиевна ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН КЕҢІСТІГІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ 2022 - г. 7 - стр. Әл-Фврвби атындағы Қазақ университеті

57

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Национальный характер в языковом сознании 2023 - г. 3 - стр. Нукусский Государственный Педагогический Институт имени Ажинияза
Документы автора

5

Цитирования

3 по 3
документам

h-индекс

1

Anthropocentric phraseological units of the Tatar language

Sibgaeva, F.R., Nurmukhametova, R.S., Smagulova, G.N.

2019

Opcion
35, с. 642-653

1

Цитирований
Principles of anthropocentrism in modern linguistics: Linguistic personality

Amanzholova, A., Mamilya, J., Rakhimova, A., Smagulova, G., Kalamkas, K.

2019

Opcion
35, с. 105-119

1

Цитирований
Cultural semantics of language units in cross-cultural communication

Kerimova, S.M., Smagulova, G.N., Mawkanuly, T.

2017

Voprosy Kognitivnoy Lingvistiki
0, с. 91-98

0

Цитирований
Main directions of the language policy of the European Union and Kazakhstan

Chukenayeva, G., Smagulova, G., Sarbasova, K., Rakhimova, A., Saduakasova, S., Turysbekova, A.

2016

Journal of Language and Literature
7, с. 5-13

1

Цитирований
Lingua ecological aspects of speech culture of modern youth (on material of the Kazakh phraseological units)

Smagulova, G.N., Dingjing, Z., Ybyraiym, A., Chukenaeva, G.T., Amanzholova, A.A., Rakhimova, A.M.

2016

Journal of Language and Literature
7, с. 99-103

0

Цитирований