Главная / Филологический / Кафедра казахского языкознания имени А. Байтурсынулы / Сағындықұлы Берікбай

Сағындықұлы Берікбай

Должность: Профессор
Кафедра казахского языкознания имени А. Байтурсынулы
       БЕРІКБАЙ САҒЫНДЫҚҰЛЫ Филология ғылымдарының докторы, профессор Берікбай Сағындықұлы 1939 жылдың 22 қаңтарында Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Қашқансу ауылдық советіне қарайтын 6-шы ауылда – Чапаев атындағы колхозда – дүниеге келген. 1957-1962 жылы С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті филология факультетінің студенті. 2005 жылы Қызылорда облысы Қармақшы аудандық мәслихаты сессиясының шешімімен «Қармақшы ауданының құрметті азаматы» атағы берілді. 2007 жылы Қызылорда облысының дамуына елеулі үлес қосқаны үшін «Қызылорда облысына – 70 жыл» медалімен, 2009 жылы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың ғылыми кеңесінің шешімімен «ҚазҰУ-ға – 75 жыл» құрмет белгісімен, 2011жылы ҚР Білім және ғылым министрлігінің Жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеудегі елеулі еңбегі үшін «Ыбырай Алтынсарин» төсбелгісімен марапатталды. 2011 жылы ҚР БжҒМ Инновациялық Еуразия университетінің құрметті профессоры академиялық атағы берілді. Қазақстан журналистер одағының мүшесі. Ғылыми зерттеулері мен оқу-әдістемелік жұмыстарының негізгі бағыты – қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы, қазақ тілі тарихы, тарихи фонетика және түркі тілдерінің тарихи-салыстырмалы лексикасы, түркі тілдерінің тарихи-салыстырмалы грамматикасы, көне түркі жазба ескерткіштерін зерттеу, теология мәселелері. 1977 жылы МГУ профессоры, ф.ғ.д. Э.Н. Наджиптің жетекшілігімен «XIVғасырдағы ескі түркі жазба ескерткіштерінің салыстырмалы лексикасы» тақырыбында кандидаттық диссертациясын, 1994 жылы «Түркі тілдері лексикасы дамуының фонологиялық заңдылықтары» тақырыбында докторлық диссертациясын қорғады. Б. Сағындықұлы 12 оқу құралы мен 3 монографияның, 300-ге жуық ғылыми, діни-танымдық және публицистикалық мақалалардың, бірнеше типтік оқу бағдарламаларының, түркология мен тіл теориясына арналған онға тарта элективті курстардың авторы. Осы уақытқа дейін 24 ғылым кандидатын, 6 ғылым докторын, бір PhD докторын, 30-дан аса магистрлерді дайындады. Ғалым-ұстаз «Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы», «Қазақ тілінің тарихи грамматикасы», «Қазақ тілі лексикасы дамуының этимологиялық негіздері» пәндерінен дәріс оқып, семинар жүргізеді. 2008-2009 оқу жылында Қазақ филологиясы кафедрасының меңгерушісі, 2008-2010 жж. филология ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін беретін Д 14А.01.23 Диссертациялық кеңес төрағасының орынбасары, Кеңес төрағасы болды. 2006-2010 жж. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Ғылыми кеңесінің мүшесі болды. Сагындыкулы Берикбай Доктор филологических наук, профессор Сагындыкулы Берикбай родился в 1939 году 22 января в Кызылординской области Кармакчинском районе (колхоз им. Чапаева, бывшийКашкансуского сельского совета). 1957-1962 годы студент филологического факультета Казахского Государственного университета им. С.М. Кирова. В 2005 году – присвоен звание «Почетный гражданин Кармакчинского района» по решению сессии районного маслихата Кызылординской области. Был награжден: 2007 году медалью «70 лет – Кзылординской области» за внесение особого вклада на развитие Кзылординской области, 2009 году почетным значком «75 лет – Каз НУ» по решению научного совета КазНУ им. аль-Фараби. 2011 году за значительные успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения нагрудным знаком «Ыбырай Алтынсарин». Так же 2011 году стал почетным профессором Павлодарского Инновационного университета МОН РК. Член Союза журналистов Казахстана. Основные направление научных исследований и учебно-методической работы – современная лексикология казахского языка, история казахского языка, историческая фонетика и сравнительно-историческая грамматика тюркских языков, изучение языка старотюркских письменных памятников, проблемы теологии. 1977 году под руководством профессора МГУ доктора филологических наук Э.Н.Наджип защитил кандидатскую диссертацию на тему «Сравнительный анализ лексики старотюркских письменных памятников XIV века», 1994 году докторскую диссертацию на тему «Фонологические закономерности развития лексики тюркских языков». Является автором свыше 300 научных, религиозно-познавательных, публицистических работ, 12 учебников и 3 монографии. Б.Сагындыкулы подготовил 6 докторов наук, 24 кандидатов наук, 1 доктора PhD, свыше 30 магистрантов. Ученый-педагог – автор разных учебных программ, около 10 элективных курсов по тюркологии и теории языка. Педагог-ученый читает лекции и проводит семинарские занятия по дисциплине «Лексикология современного казахского языка», «Историческая грамматика казахского языка», «Этимологические основы развития лексики казахского языка». В 2008-2009 гг. – заведовал кафедрой Казахской филологии. В 2008-2009 гг. – заместитель председателя, затем председатель диссертационного совета Д 14А.01.23, который присуждает научное звание доктора филологических наук. В 2006-2010 гг. – член Научного совета Казахского национального университета им. аль-Фараби.
Первое высшее образование
Образовательное учреждение Квалификация Дата окончания
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1962
Ученая степень

Ученое звание
Наименование ученого звания Дата присвоения
Профессор 11.07.1997
Доцент 26.02.1986
Награды университета
Наименование премии Дата присуждения
Серебряная медаль"Ал-Фараби атындағы КазҰУ-га сіңірген ерен еңбегі үшін " 21.05.2019


Государственные премии
Наименование премии Дата присуждения
Медаль "Ветеран труда"


Название файла Заголовок Описание
Историческая грамматика казахского языка

1

Сағындықұлы Берікбай Қазақ тілінің тарихы "Қазақуниверситеті" 2011 - г. ISBN 9965-29-739-8 145 - стр. КАЗАХСТАН

2

Сағындықұлы Берікбай "Алдоңғар" мәдениетті дамыту қоры 2013 - г. 236 - стр. КАЗАХСТАН

3

Сағындықұлы Берікбай "Алдоңғар" мәдениетті дамыту қоры 2013 - г. 348 - стр. КАЗАХСТАН

4

Сағындықұлы Берікбай Ғаламның ғажайып сырлары Жанұя полиграфия 2016 - г. ISBN 978-601-06-3543 35 - стр. КАЗАХСТАН

5

Сағындықұлы Берікбай Қазіріг қазақ тілі. Лексикология " Қазақ университеті " 2018 - г. 12 - стр. КАЗАХСТАН

1

Сағындықұлы Берікбай 2011 - г. 9 - стр. 0

2

Сағындықұлы Берікбай 2011 - г. 5 - стр. 0

3

Сағындықұлы Берікбай Alem dillerinin asli birdir 2012 - г. 5 - стр. 0

4

Сағындықұлы Берікбай 2014 - г. 5 - стр. 0

5

Сағындықұлы Берікбай 2014 - г. 5 - стр. 0

6

Сағындықұлы Берікбай 2014 - г. 6 - стр. 0

7

Сағындықұлы Берікбай 2014 - г. 5 - стр. 0

8

Сағындықұлы Берікбай 2014 - г. 5 - стр. 0

9

Сағындықұлы Берікбай 2010 - г. 12 - стр. 0

10

Сағындықұлы Берікбай Кулжанова Б.Р. 2016 - г. 5 - стр. 0

11

Сағындықұлы Берікбай Кулжанова Б.Р. 2015 - г. 7 - стр. 0

12

Сағындықұлы Берікбай BASIC THEORY OF ARCH ROOTS 2016 - г. 22 - стр. 1

13

Сағындықұлы Берікбай Түркі тілдерінде табыс септік жалғаулары қалай пайда болған? 2016 - г. 7 - стр. 1

14

Сағындықұлы Берікбай ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ ТАБЫС СЕПТІК ЖАЛҒАУЛАРЫНЫҢ ФОРМАЛАРЫ ҚАЛАЙ ПАЙДА БОЛҒАН? 2016 - г. 7 - стр. 1

15

Сағындықұлы Берікбай BASIC THEORY OF ARCH ROOTS 2016 - г. 22 - стр. 1

16

Сағындықұлы Берікбай 2017 - г. 10 - стр. 1

17

Сағындықұлы Берікбай 2017 - г. 8 - стр. 2

18

Сағындықұлы Берікбай 2017 - г. 9 - стр. 1

19

Сағындықұлы Берікбай Жедел өткен шақ жұрнағының шығу тарихы 2018 - г. 5 - стр. 4

20

Сағындықұлы Берікбай 2019 - г. 6 - стр. 0

21

Сағындықұлы Берікбай 2019 - г. 5 - стр. 176

22

Сағындықұлы Берікбай 2020 - г. 10 - стр. 178

1

Сағындықұлы Берікбай Сағындықұлы Б. Түркі тілдеріндегі сына дауыссыздар мен сына дауыстылар. Алматы, 2012ж. 145-150 б. 2011 - г. 5 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

2

Сағындықұлы Берікбай Түркі тілдеріндегі дауысты дыбыстардың даму тарихы. Алматы, 2012 ж. 7-10 б. 2012 - г. 5 - стр. әл-ФФараби атындағы ҚазҰУ

3

Сағындықұлы Берікбай Әлем тілдерінің түбі бір. 2011 - г. 5 - стр. Павлодар

4

Сағындықұлы Берікбай 2011 - г. 9 - стр. А.Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты

5

Сағындықұлы Берікбай 2011 - г. 6 - стр. А. Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институты

6

Сағындықұлы Берікбай 2013 - г. 4 - стр. Алматы, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

7

Сағындықұлы Берікбай 2013 - г. 4 - стр. Алматы, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

8

Сағындықұлы Берікбай 2014 - г. 4 - стр. Алматы, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық унивеситеті

9

Сағындықұлы Берікбай 2014 - г. 5 - стр. А. Байтұрсынұлы атындағы тіл білім институты

10

Сағындықұлы Берікбай 2014 - г. 4 - стр. А. байтұрсынұлы атындағы Тіл іблім институты

11

Сағындықұлы Берікбай 2014 - г. 12 - стр. әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ

12

Сағындықұлы Берікбай Кулжанова Б.Р. 2015 - г. 8 - стр. Süleyman Şah University, Istanbul, Turkey

13

Сағындықұлы Берікбай 2015 - г. 3 - стр. Алматы

14

Сағындықұлы Берікбай 2016 - г. 3 - стр. КазНУ им.Аль-Фараби

15

Сағындықұлы Берікбай «ҚҰТАДҒУ БИЛИГ» - ОҒЫЗ-ҚЫПШАҚ ТІЛІНДЕ ЖАЗЫЛҒАН ЕСКЕРТКІШ 2016 - г. 6 - стр. КазНУ имени аль-фараби

16

Сағындықұлы Берікбай Әбжан Құрышжанұлы:Ғалым, Азамат, Қиянатты жеңген бекзаттық. 2015 - г. 3 - стр. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті

17

Сағындықұлы Берікбай Кемел парасат иесі 2016 - г. 5 - стр. КазНу имени аль-Фараби

18

Сағындықұлы Берікбай 2015 - г. 22 - стр. Казахский науиональный уничеврситет имени аль-Фараби

19

Сағындықұлы Берікбай Ежелгі дәуірлердегі протезалық, эпентезалық, эпитезалық дауыссыздар 2016 - г. 9 - стр. Казахский Национальный унивесритет имени аль-Фараби

20

Сағындықұлы Берікбай Орта ғасыр ескерткіштерінде жіктеу есімдікттерінің қолданылу ерекшеліктері. 2016 - г. 6 - стр. Казахский науиональный университет имени аль-Фараби

21

Сағындықұлы Берікбай 2016 - г. 10 - стр. Казахский Национальный унивесритет имени аль-Фараби

22

Сағындықұлы Берікбай Түркі тілдерінде табыс септігінің дамутарихы 2017 - г. 8 - стр. Казахский науиональный университет имени аль-Фараби
Документы автора

0

Цитирования

0 по 0
документам

h-индекс

0