Главная / Филологический / Кафедра казахского языкознания имени А. Байтурсынулы / Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы

Должность: Зав.кафедрой, Профессор
Кафедра казахского языкознания им.А.Байтурсынова
Scopus author ID: 57194275048
       Салқынбай Анар Бекмырзақызы - Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы. Салқынбай А.Б. 1962 жылы 22 тамызда туған. №143 орта мектепті 1979 жылы бітірген соң, бұрынғы С.М.Киров атындағы мемлекеттік университетке (қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті) оқуға түсіп, 1979-1985 жылдары ҚазМУ-дің филология факультетін, 1989-1991 жылдары осы университеттің аспирантурасын бітірген. 1991 жылы “Қазақ тіліндегі қимыл есімінің семантикасы мен функциясы” тақырыбында профессор М.Томановтың ғылыми жетекшілігімен кандидаттық диссертациясын, 1999 жылы “Тарихи сөзжасам. Семантикалық аспект” деген тақырыпта докторлық диссертациясын қорғаған. 2002-ы профессор атағын алды. 1991 жылдан ҚазҰУ де ассистент, аға оқытушы, доцент, профессор, кафедра меңгерушісі қызметін атқарып келеді. Ғалымның негізгі зерттеулері қазақ тілінің тарихына, сөзжасам жүйесіне, көне түркі ескерткіштерін ұлттық дүниетаныммен байланыстыра қарастыруға; қазақ мәдениетінің әлем мәдениетіндегі орны мен ерекшелігін, тіл мен мәдениеттің байланысын, тілде сақталған рухани мәдениеттің маңызы мен ұлттық дүниетанымды қалыптастырудағы рөлін анықтауға, қазақ тілінің тарихи дамуы мен онтологиясын зерделеуге; сөз мағынасы мен семантикасын жан-жақты талдауға, Абай және Шаһкәрім щығармаларының поэтикасын зерттеуге арналады. Қазақ тілінің мемлекеттік мәртебе алып, халық тілі мен дүниетанымдық болмысын зерттеуге үлкен маңыз беріліп отырған кезеңге сәйкес, халықтық таным, ұлттық діл мен мәдениеттің дамуындағы негізгі тұғыр тірегі – тіл екенін бағамдалып, оның таңбалық мәні мен маңызына, атаулардың уәжділігі мен тарихи тектілігіне, сөз құдіретінің сөйлеуде атқаратын рөліне ерекше назар аударады. Осы бағытта жазылған “Әдіскер тағылымы”, “Қазіргі қазақ тілі”, “Тіл әлемі”, “Тіл. Таным. Білім”, “Қазақ сөзі: уәжділігі мен тектілігі”, “Шаһкәрім шыққан шың”, «Сөз әлемі» мен оқу құралдарының қазақ тіл білімінің ғылыми¬-теориялық дамуына қосар үлесі зор. Ғалым АҚШ-та, Қытайда, Польшада, Испанияда, Жапонияда, Ресейде, Түркияда, Украинада, Германияда, Францияда, Италияда,т.б. елдерде өткен халықаралық ғылыми¬ конференцияларға қатысты, баяндамалары ғылыми-теориялық деңгейінің жоғарылығымен, ғылыми жаңалығымен, өзекті тақырыптарға арналғанымен ерекшеленді. ҚР БжҒМ 2000-2002, 2007,2008-2010,2010-2012, 2015-2017,2018-2020) грантын иеленген, Жоғары Аттестациялық Комиссияның эксперттік комиссияның мүшесі қызметін атқарған.
Государственные премии
Наименование премии Дата присуждения
Почетная грамота Министерства образования и науки РК "За большой вклад в процветании Казахстана" 10.03.2004
Государственный грант "Лучший преподаватель вуза" в 2007 году


Название файла Заголовок Описание
Казахский (русский) язык для профессиональных целей
Казахский (русский) язык для профессиональных целей
Казахский (русский) язык для профессиональных целей
Казахский язык и литература
Язык и ментальность
Историческая грамматика казахского языка
Казахский (русский) язык для профессиональных целей
Казахский (русский) язык для профессиональных целей
Русский (казахский) язык
Казахский (русский) язык для профессиональных целей
Казахский язык и литература
Казахский (русский) язык для профессиональных целей
Витальность современного казахского литературного языка
Теоретические основы казахской письменности
Языковые процессы ХХ века
Учебная
Исследовательская
Педагогическая
История казахского языка
Словообразование казахского языка
Философско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
Философско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
Научные доминанты казахской / русской филологии второй половины XX века – начала XXI века
Смысл и значение в поэзии Абая
Древний казахский язык
Основы обучения мотивации казахского слова
Грамматология казахского языка
Линнгвопоэтика Абая
Научные доминанты казахской / русской филологии второй половины XX века – начала XXI века
Наследие А. Байтурсынова и национальная наука
Наследие А. Байтурсынова и национальная наука
Философско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
Семантика казахского языка
Древний казахский язык
Семантика номинативных единиц в древнем казахском языке
Казахская ментальность: национальный код, наука и проблемы текстологии
Тюркский лингвокультурный феномен
Основы обучения мотивации казахского слова
Семантика казахского языка
Казахская ментальность: национальный код, наука и проблемы текстологии
Тюркский лингвокультурный феномен
Основы лингвопоэтики
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Основы обучения мотивации казахского слова
Тюркский лингвокультурный феномен
Основы лингвопоэтики
Словообразование современного казахского языка
Словообразование современного казахского языка
Словообразование современного казахского языка
Древний казахский язык
М.Кашкари и тюркский культурный феномен
Мотивация словообразования казахского языка
Мотивация словообразования казахского языка
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Грамматология казахского языка
Грамматология казахского языка
Казахская ментальность: национальный код, наука и проблемы текстологии
Активные процессы в казахском языке и теория текста
Казахская ментальность: национальный код, наука и проблемы текстологии
Тюркский лингвокультурный феномен
Тюркский лингвокультурный феномен
Тюркский лингвокультурный феномен
Основы обучения мотивации казахского слова
Словообразование современного казахского языка
Основы обучения мотивации казахского слова
Основы обучения мотивации казахского слова
Тюркский лингвокультурный феномен
Магистрант жұмысы
Семантика казахского языка
Тюркский лингвокультурный феномен
Наследие А. Байтурсынова и национальная наука
Словообразование современного казахского языка
Тюркский лингвокультурный феномен
Словообразование современного казахского языка
Казахская ментальность: национальный код, наука и проблемы текстологии
Казахская ментальность: национальный код, наука и проблемы текстологии
Словообразование современного казахского языка
Основы лингвопоэтики
Казахская ментальность: национальный код, наука и проблемы текстологии
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Грамматология казахского языка
Тюркский лингвокультурный феномен
Основы обучения мотивации казахского слова
Основы обучения мотивации казахского слова
Основы обучения мотивации казахского слова
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Активные процессы в казахском языке и теория текста
Мотивация словообразования казахского языка
Мотивация словообразования казахского языка
Тюркский лингвокультурный феномен
Древний казахский язык
Основы лингвопоэтики
М.Кашкари и тюркский культурный феномен
Основы лингвопоэтики
Казахская ментальность: национальный код, наука и проблемы текстологии
Основы обучения мотивации казахского слова
Мотивация словообразования казахского языка
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Смысл и значение в поэзии Абая
Семантика номинативных единиц в древнем казахском языке
Семантика казахского языка
Семантика казахского языка
М.Кашкари и тюркский культурный феномен
Основы лингвопоэтики
Словообразование современного казахского языка
Мотивация словообразования казахского языка
Тюркский лингвокультурный феномен
Словообразование современного казахского языка
Словообразование современного казахского языка
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Древний казахский язык
Семантика казахского языка
Грамматология казахского языка
Мотивация словообразования казахского языка
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Основы обучения мотивации казахского слова
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Основы обучения мотивации казахского слова
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Мотивация словообразования казахского языка
Семантика номинативных единиц в древнем казахском языке
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Линнгвопоэтика Абая
Научные доминанты казахской / русской филологии второй половины XX века – начала XXI века
Словообразование современного казахского языка
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Философско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
М.Кашкари и тюркский культурный феномен
Казахская ментальность: национальный код, наука и проблемы текстологии
Смысл и значение в поэзии Абая
Основы обучения мотивации казахского слова
Смысл и значение в поэзии Абая
Словообразование современного казахского языка
Научные доминанты казахской / русской филологии второй половины XX века – начала XXI века
Язык и ментальность
Историческая грамматика казахского языка
Наследие А. Байтурсынова и национальная наука
Научные доминанты казахской / русской филологии второй половины XX века – начала XXI века
Семантика номинативных единиц в древнем казахском языке
Словообразование казахского языка
Смысл и значение в поэзии Абая
Казахская ментальность: национальный код, наука и проблемы текстологии
Основы обучения мотивации казахского слова
Тюркский лингвокультурный феномен
Философско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
М.Кашкари и тюркский культурный феномен
Основы обучения мотивации казахского слова
Грамматология казахского языка
Наследие А. Байтурсынова и национальная наука
Линнгвопоэтика Абая
Линнгвопоэтика Абая
Семантика казахского языка
Древний казахский язык
Тюркский лингвокультурный феномен
Словообразование современного казахского языка
Семантика казахского языка
Основы лингвопоэтики
Казахская ментальность: национальный код, наука и проблемы текстологии
Основы обучения мотивации казахского слова
Тюркский лингвокультурный феномен
Основы лингвопоэтики
Словообразование современного казахского языка
Философско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
Научные доминанты казахской / русской филологии второй половины XX века – начала XXI века
Активные процессы в казахском языке и теория текста
Древний казахский язык
М.Кашкари и тюркский культурный феномен
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Мотивация словообразования казахского языка
Основы лингвопоэтики
Казахская ментальность: национальный код, наука и проблемы текстологии
Семантика казахского языка
Мотивация словообразования казахского языка
Грамматология казахского языка
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Основы обучения мотивации казахского слова
Словообразование современного казахского языка
Основы лингвопоэтики
Тюркский лингвокультурный феномен
Казахская ментальность: национальный код, наука и проблемы текстологии
Активные процессы в казахском языке и теория текста
Мотивация словообразования казахского языка
Научные доминанты казахской / русской филологии второй половины XX века – начала XXI века
Философско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Мотивация словообразования казахского языка
Мотивация словообразования казахского языка
Мотивация словообразования казахского языка
Мотивация словообразования казахского языка
Основы лингвопоэтики
Древний казахский язык
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Тюркский лингвокультурный феномен
Основы обучения мотивации казахского слова
Словообразование современного казахского языка
Основы лингвопоэтики
Словообразование современного казахского языка
Семантика казахского языка
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Семантика казахского языка
Семантика номинативных единиц в древнем казахском языке
Казахская ментальность: национальный код, наука и проблемы текстологии
Тюркский лингвокультурный феномен
Казахская ментальность: национальный код, наука и проблемы текстологии
Древний казахский язык
Семантика казахского языка
Наследие А. Байтурсынова и национальная наука
М.Кашкари и тюркский культурный феномен
М.Кашкари и тюркский культурный феномен
Семантика казахского языка
Линнгвопоэтика Абая
Основы обучения мотивации казахского слова
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Мотивация словообразования казахского языка
Грамматология казахского языка
Словообразование современного казахского языка
Смысл и значение в поэзии Абая
Семантика номинативных единиц в древнем казахском языке
Научные доминанты казахской / русской филологии второй половины XX века – начала XXI века
Словообразование современного казахского языка
Философско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
Филосософско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
Словообразование казахского языка
Семантика казахского языка
История казахского языка
Линнгвопоэтика Абая
Языковые процессы ХХ века
История казахского языка
Наследие А. Байтурсынова и национальная наука
Словообразование казахского языка
История казахского языка
Теоретические основы казахской письменности
Научные доминанты казахской / русской филологии второй половины XX века – начала XXI века
Словообразование современного казахского языка
Языковые процессы ХХ века
Витальность современного казахского литературного языка
Словообразование казахского языка
Словообразование современного казахского языка
Семантика казахского языка
Словообразование казахского языка
Словообразование современного казахского языка
Словообразование современного казахского языка
Семантика казахского языка
Словообразование современного казахского языка
Словообразование современного казахского языка
Семантика казахского языка
Словообразование казахского языка
Философско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
Семантика казахского языка
Словообразование казахского языка
Филосософско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
Линнгвопоэтика Абая
История казахского языка
Наследие А. Байтурсынова и национальная наука
Семантика казахского языка
Словообразование казахского языка
Линнгвопоэтика Абая
Наследие А. Байтурсынова и национальная наука
История казахского языка
Языковые процессы ХХ века
Язык и ментальность
М.Кашкари и тюркский культурный феномен
Научные доминанты казахской / русской филологии второй половины XX века – начала XXI века
Научные доминанты русской филологии второй половины XX века – начала XXI века
Казахский язык и литература
Историческая грамматика казахского языка
Историческая грамматика казахского языка
Филосософско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
Казахско-монгольские лексические параллели
Витальность современного казахского литературного языка
Языковые процессы ХХ века
Словообразование современного казахского языка
Научные доминанты казахской / русской филологии второй половины XX века – начала XXI века
Семантика казахского языка
Казахский язык и литература
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Витальность современного казахского литературного языка
Филосософско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
Теоретические основы казахской письменности
Историческая грамматика казахского языка
Казахско-монгольские лексические параллели
Русский (казахский) язык
Казахский язык и литература
Язык и ментальность
М.Кашкари и тюркский культурный феномен
Витальность современного казахского литературного языка
Витальность современного казахского литературного языка
Историческая грамматика казахского языка
Словообразование современного казахского языка
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Филосософско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
Теоретические основы казахской письменности
Словообразование современного казахского языка
Теоретические основы казахской письменности
Филосософско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
Историческая грамматика казахского языка
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Витальность современного казахского литературного языка
Филосософско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
Теоретические основы казахской письменности
Историческая грамматика казахского языка
Словообразование современного казахского языка
дәрістер мен практикалық сабақтар жеке тұлғаны дамытуға бағытталып, проблемалық сипатта жүргізіледі.
Язык и ментальность
Научные доминанты русской филологии второй половины XX века – начала XXI века
М.Кашкари и тюркский культурный феномен
Казахский (русский) язык для профессиональных целей
Русский (казахский) язык
Казахско-монгольские лексические параллели
Тюркская ареальная лингвистика
Русский (казахский) язык
Словообразование казахского языка
Наследие А. Байтурсынова и национальная наука
Научные доминанты казахской / русской филологии второй половины XX века – начала XXI века
Смысл и значение в поэзии Абая
Мотивация словообразования казахского языка
Наследие А. Байтурсынова и национальная наука
Линнгвопоэтика Абая
Научные доминанты казахской / русской филологии второй половины XX века – начала XXI века
Словообразование современного казахского языка
Философско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
Семантика номинативных единиц в древнем казахском языке
М.Кашкари и тюркский культурный феномен
Философско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
Мотивация словообразования казахского языка
Словообразование современного казахского языка
Тюркский лингвокультурный феномен
Научные доминанты казахской / русской филологии второй половины XX века – начала XXI века
Грамматология казахского языка
Активные процессы в казахском языке и теория текста
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Основы обучения мотивации казахского слова
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Казахская ментальность: национальный код, наука и проблемы текстологии
Линнгвопоэтика Абая
М.Кашкари и тюркский культурный феномен
Основы обучения мотивации казахского слова
Семантика казахского языка
Грамматология казахского языка
Наследие А. Байтурсынова и национальная наука
Древний казахский язык
Тюркский лингвокультурный феномен
Казахская ментальность: национальный код, наука и проблемы текстологии
Словообразование современного казахского языка
Семантика казахского языка
Казахская ментальность: национальный код, наука и проблемы текстологии
Основы обучения мотивации казахского слова
Словообразование современного казахского языка
Семантика номинативных единиц в древнем казахском языке
Основы лингвопоэтики
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Смысл и значение в поэзии Абая
Научные доминанты казахской / русской филологии второй половины XX века – начала XXI века
История казахского языка
Наследие А. Байтурсынова и национальная наука
Словообразование казахского языка
Казахско-монгольские лексические параллели
Тюркская ареальная лингвистика
Языковые процессы ХХ века
Русский (казахский) язык
Казахский язык и литература
Русский (казахский) язык
Витальность современного казахского литературного языка
Теоретические основы казахской письменности
Теоретические основы казахской письменности
Историческая грамматика казахского языка
Историческая грамматика казахского языка
Филосософско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
Историческая грамматика казахского языка
Тюркский лингвокультурный феномен
Древний казахский язык
История казахского языка
Мотивация словообразования казахского языка
Основы обучения мотивации казахского слова
Тюркский лингвокультурный феномен
Словообразование современного казахского языка
Основы обучения мотивации казахского слова
Казахская ментальность: национальный код, наука и проблемы текстологии
Основы лингвопоэтики
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
https://us04web.zoom.us/j/72261280624?pwd=NTJzTXJadWRNWHVPWlR1VmNrL1ExQT09 Идентификатор конференции: 722 6128 0624 Код доступа: 4svep5
Педагогическая
Исследовательская
Учебная
Научные доминанты казахской / русской филологии второй половины XX века – начала XXI века
Словообразование современного казахского языка
Семантика казахского языка
Смысл и значение в поэзии Абая
Семантика номинативных единиц в древнем казахском языке
Словообразование казахского языка
Линнгвопоэтика Абая
Наследие А. Байтурсынова и национальная наука
Философско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
Словообразование современного казахского языка
Мотивация словообразования казахского языка
Казахская ментальность: национальный код, наука и проблемы текстологии
Основы лингвопоэтики
Основы обучения мотивации казахского слова
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Словообразование современного казахского языка
Казахская ментальность: национальный код, наука и проблемы текстологии
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Семантика казахского языка
Семантика казахского языка
Семантика казахского языка
Основы лингвопоэтики
Словообразование современного казахского языка
Основы обучения мотивации казахского слова
Казахская ментальность: национальный код, наука и проблемы текстологии
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Древний казахский язык
Тюркский лингвокультурный феномен
Древний казахский язык
Мотивация словообразования казахского языка
Семантика казахского языка
Наследие А. Байтурсынова и национальная наука
Линнгвопоэтика Абая
Грамматология казахского языка
Семантика казахского языка
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Казахская ментальность: национальный код, наука и проблемы текстологии
Основы лингвопоэтики
Основы обучения мотивации казахского слова
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Основы обучения мотивации казахского слова
Тюркский лингвокультурный феномен
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Мотивация словообразования казахского языка
Грамматология казахского языка
Грамматология казахского языка
Основы лингвопоэтики
Словообразование современного казахского языка
Тюркский лингвокультурный феномен
М.Кашкари и тюркский культурный феномен
Научные доминанты казахской / русской филологии второй половины XX века – начала XXI века
Словообразование современного казахского языка
Семантика номинативных единиц в древнем казахском языке
Философско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
Философско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
Историческая грамматика казахского языка
Теоретические основы казахской письменности
Витальность современного казахского литературного языка
Русский (казахский) язык
Казахский язык и литература
Казахский язык и литература
Казахский язык и литература
Казахский язык и литература
Казахский язык и литература
Русский (казахский) язык
Русский (казахский) язык
Язык и ментальность
М.Кашкари и тюркский культурный феномен
Витальность современного казахского литературного языка
Научные доминанты казахской / русской филологии второй половины XX века – начала XXI века
Языковые процессы ХХ века
Словообразование казахского языка
Линнгвопоэтика Абая
История казахского языка
Наследие А. Байтурсынова и национальная наука
Филосософско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
Семантика номинативных единиц в древнем казахском языке
Смысл и значение в поэзии Абая
Казахская ментальность: национальный код, наука и проблемы текстологии
Грамматология казахского языка
Основы обучения мотивации казахского слова
Наследие А. Байтурсынова и национальная наука
Научные доминанты казахской / русской филологии второй половины XX века – начала XXI века
Семантика казахского языка
Линнгвопоэтика Абая
М.Кашкари и тюркский культурный феномен
Словообразование современного казахского языка
Тюркский лингвокультурный феномен
Древний казахский язык
Казахская ментальность: национальный код, наука и проблемы текстологии
Семантика казахского языка
Словообразование современного казахского языка
Словообразование современного казахского языка
Тюркский лингвокультурный феномен
Основы лингвопоэтики
Словообразование современного казахского языка
Древний казахский язык
Основы обучения мотивации казахского слова
Философско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
Мотивация словообразования казахского языка
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Основы обучения мотивации казахского слова
Тюркский лингвокультурный феномен
Активные процессы в казахском языке и теория текста
Казахская ментальность: национальный код, наука и проблемы текстологии
Тюркский лингвокультурный феномен
Основы лингвопоэтики
Основы лингвопоэтики
Основы лингвопоэтики
Основы лингвопоэтики
Тюркский лингвокультурный феномен
Древний казахский язык
Древний казахский язык
Словообразование современного казахского языка
Тюркский лингвокультурный феномен
Тюркский лингвокультурный феномен
Тюркский лингвокультурный феномен
Основы обучения мотивации казахского слова
Грамматология казахского языка
Грамматология казахского языка
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Активные процессы в казахском языке и теория текста
Мотивация словообразования казахского языка
М.Кашкари и тюркский культурный феномен
Основы обучения мотивации казахского слова
Тюркский лингвокультурный феномен
Философско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
Основы обучения мотивации казахского слова
Словообразование современного казахского языка
Казахская ментальность: национальный код, наука и проблемы текстологии
Основы лингвопоэтики
Семантика казахского языка
Казахская ментальность: национальный код, наука и проблемы текстологии
Основы обучения мотивации казахского слова
Основы обучения мотивации казахского слова
Семантика казахского языка
Казахская ментальность: национальный код, наука и проблемы текстологии
Словообразование современного казахского языка
Витальность современного казахского литературного языка
Философско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
Теоретические основы казахской письменности
Филосософско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Теоретические основы казахской письменности
Словообразование современного казахского языка
дәрістер мен практикалық сабақтар жеке тұлғаны дамытуға бағытталып, проблемалық сипатта жүргізіледі.
Историческая грамматика казахского языка
Историческая грамматика казахского языка
Тюркская ареальная лингвистика
Казахско-монгольские лексические параллели
Филосософско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
Тюркский лингвокультурный феномен
Тюркский лингвокультурный феномен
Словообразование современного казахского языка
Древний казахский язык
Древний казахский язык
Древний казахский язык
Семантика казахского языка
Научные доминанты казахской / русской филологии второй половины XX века – начала XXI века
Казахская ментальность: национальный код, наука и проблемы текстологии
Грамматология казахского языка
Основы обучения мотивации казахского слова
Наследие А. Байтурсынова и национальная наука
Линнгвопоэтика Абая
Тюркский лингвокультурный феномен
Смысл и значение в поэзии Абая
Семантика номинативных единиц в древнем казахском языке
Научные доминанты казахской / русской филологии второй половины XX века – начала XXI века
Словообразование казахского языка
Языковые процессы ХХ века
М.Кашкари и тюркский культурный феномен
Язык и ментальность
Казахский язык и литература
Витальность современного казахского литературного языка
Витальность современного казахского литературного языка
Теоретические основы казахской письменности
Теоретические основы казахской письменности
Философско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
Историческая грамматика казахского языка
Историческая грамматика казахского языка
Тюркский лингвокультурный феномен
Историческая грамматика казахского языка
Казахский (русский) язык для профессиональных целей
Филосософско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
Историческая грамматика казахского языка
Теоретические основы казахской письменности
Витальность современного казахского литературного языка
Казахский язык и литература
Исследование проблем лингвистических контактов
Филосософско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
Филосософско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
Исследование проблем лингвистических контактов
Русский (казахский) язык
Русский (казахский) язык
Языковые процессы ХХ века
Язык и ментальность
Тюркская ареальная лингвистика
Казахско-монгольские лексические параллели
Тюркская ареальная лингвистика
Казахско-монгольские лексические параллели
Научные доминанты русской филологии второй половины XX века – начала XXI века
Исследование проблем лингвистических контактов
Семантика казахского языка
Тюркская ареальная лингвистика
Казахско-монгольские лексические параллели
Исследование проблем лингвистических контактов
Научные доминанты русской филологии второй половины XX века – начала XXI века
Тюркский лингвокультурный феномен
Семантика казахского языка
Философско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
Философско-методологические проблемы языкознания//Активные процессы в современном казахском/русском языке//Теория художественного текста//Интерпретация художественного текста
Научные доминанты русской филологии второй половины XX века – начала XXI века
Научные доминанты казахской филологии второй половины XX века-начала XXI века
Исследование проблем лингвистических контактов
Казахско-монгольские лексические параллели
Словообразование современного казахского языка
Научные доминанты русской филологии второй половины XX века – начала XXI века
Семантика казахского языка
Тюркская ареальная лингвистика
Тюркская ареальная лингвистика
Тюркская ареальная лингвистика
Исследование проблем лингвистических контактов
Витальность современного казахского литературного языка
Витальность современного казахского литературного языка
Исследование проблем лингвистических контактов
Словообразование современного казахского языка
Словообразование современного казахского языка
дәрістер мен практикалық сабақтар жеке тұлғаны дамытуға бағытталып, проблемалық сипатта жүргізіледі.
Словообразование современного казахского языка

1

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-29-735-5 213 - стр. КАЗАХСТАН

2

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы "Қазақуниверситеті" 2012 - г. 2 - стр. КАЗАХСТАН

3

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы Сөздік Словарь 1998 - г. ISBN 5-7667-4515-x 301 - стр. КАЗАХСТАН

4

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы " Қазақ университеті " 2008 - г. ISBN 9965-30-707-4 402 - стр. КАЗАХСТАН

5

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы Эверо 2008 - г. ISBN 978-601-240-014-4 137 - стр. КАЗАХСТАН

6

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы " Қазақ университеті " 2010 - г. ISBN 9965-29-438-0 211 - стр. КАЗАХСТАН

7

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы " Қазақ университеті " 2012 - г. ISBN 978-601-247-533-3 294 - стр. КАЗАХСТАН

8

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы " Қазақ университеті " 1999 - г. ISBN 5-7667-6698-x 309 - стр. КАЗАХСТАН

9

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы " Қазақ университеті " 2003 - г. ISBN 9965-12-527-9 270 - стр. КАЗАХСТАН

10

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы " Қазақ университеті " 2005 - г. ISBN 9965-12-782-4 168 - стр. КАЗАХСТАН

11

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы " Қазақ университеті " 2004 - г. ISBN 9965-12-529-9 163 - стр. КАЗАХСТАН

12

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы " Қазақ университеті " 2008 - г. ISBN 9965-30-707-5 337 - стр. КАЗАХСТАН

13

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы ТОО "Эверо" 2008 - г. ISBN 978-601-240-015-1 461 - стр. КАЗАХСТАН

14

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы " Қазақ университеті " 2012 - г. 255 - стр. КАЗАХСТАН

15

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы Мектеп 1996 - г. 95 - стр. КАЗАХСТАН

16

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы " Қазақ университеті " 2002 - г. 140 - стр. КАЗАХСТАН

17

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы " Қазақ университеті " 2001 - г. ISBN 9965-12-027-7 136 - стр. КАЗАХСТАН

18

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы Нұр-пресс 2006 - г. ISBN 9965-9576-5-7 137 - стр. КАЗАХСТАН

19

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы Зият-пресс 2007 - г. 140 - стр. КАЗАХСТАН

20

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы Жазушы 2005 - г. 378 - стр. КАЗАХСТАН

21

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-6014-04-1428-0 17 - стр. КАЗАХСТАН

22

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы " Қазақ университеті " 2015 - г. 17 - стр. КАЗАХСТАН

23

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1887-5 16 - стр. КАЗАХСТАН

24

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1704-5 24 - стр. КАЗАХСТАН

25

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы Иманкулова С.М. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1699-4 20 - стр. КАЗАХСТАН

26

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы Бисенғали З.Қ., Тлепов Ж.., Әбдиманұлы Ө.., Мадибаева К.К., Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Сейтжанов З.Н., Умбетаев М.Б., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VIII том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1712-0 17 - стр. КАЗАХСТАН

27

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2427-2 110 - стр. КАЗАХСТАН

28

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2480-7 13 - стр. КАЗАХСТАН

29

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-3024 10 - стр. КАЗАХСТАН

30

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3024 10 - стр. КАЗАХСТАН

31

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3027 10 - стр. КАЗАХСТАН

32

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3024 10 - стр. КАЗАХСТАН

33

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2911-6 13 - стр. КАЗАХСТАН

34

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3446-9 15 - стр. КАЗАХСТАН

35

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3547-6 19 - стр. КАЗАХСТАН

36

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3547-6 15 - стр. КАЗАХСТАН

37

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-2436-6 100 - стр. КАЗАХСТАН

38

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы Егизбаева Н.Ж., Рамазанова Ш.А., Каспихан Б.К. "Қазақ университеті" Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті 2021 - г. ISBN 978-601-04-4802-5 272 - стр. КАЗАХСТАН

39

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-4801-8 456 - стр. КАЗАХСТАН

40

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы " Қазақ университеті " 2022 - г. ISBN 978-601-04-5908- 120 - стр. КАЗАХСТАН

1

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2011 - г. 16 - стр. 1

2

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2011 - г. 5 - стр. 0

3

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2012 - г. 5 - стр. 0

4

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2011 - г. 8 - стр. 1

5

Салқынбай Анаркүл БекмырзақызыАвакова Р.А. "Миграция населения иэтноязыковой ландшафт Казахстана" . - Ввестник БГУ. - Бишкек, 2012. - 246-249 с. 2012 - г. 4 - стр. 21

6

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2015 - г. 6 - стр. 0

7

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2015 - г. 6 - стр. 0

8

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2015 - г. 4 - стр. 1

9

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2015 - г. 6 - стр. 0

10

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2015 - г. 6 - стр. 0

11

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2015 - г. 6 - стр. 0

12

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2015 - г. 5 - стр. 0

13

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2015 - г. 5 - стр. 0

14

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2016 - г. 5 - стр. 1

15

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2016 - г. 6 - стр. 1

16

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2016 - г. 4 - стр. 1

17

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2016 - г. 5 - стр. 1

18

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2015 - г. 6 - стр. 1

19

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2016 - г. 5 - стр. 1

20

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2016 - г. 5 - стр. 1

21

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы Мотивированность производных слов в казахском языке 2016 - г. 5 - стр. 1

22

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2016 - г. 5 - стр. 1

23

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2016 - г. 7 - стр. 1

24

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2016 - г. 8 - стр. 1

25

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2016 - г. 2 - стр. 1

26

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2016 - г. 7 - стр. 1

27

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2017 - г. 7 - стр. 1

28

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2018 - г. 7 - стр. 1

29

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2017 - г. 7 - стр. 1

30

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2017 - г. 10 - стр. 1

31

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2018 - г. 7 - стр. 1

32

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2018 - г. 5 - стр. 1

33

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2020 - г. 6 - стр. 177

34

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2020 - г. 10 - стр. 0

35

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2020 - г. 5 - стр. 8

36

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2020 - г. 7 - стр. 3

37

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы National writing - national value 2021 - г. 5 - стр. 9

38

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2021 - г. 8 - стр. 0

39

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы ЖАҢА ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ӘЛІПБИІ АҚЫМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ЖОЛЫМЕН 2021 - г. 10 - стр. 0

40

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы КӨНЕ ТҮРКІ ЖАЗБА ЕСКЕРТКІШТЕРІНДЕГІ «ӨМІР» КОНЦЕПТІСІ 2021 - г. 10 - стр. 0

41

Салқынбай Анаркүл БекмырзақызыКаспихан Б.К. КОНЦЕПТ «ЖИЗНЬ» В ДРЕВНЕТЮРКСКИХ ПИСЬМЕННЫХ ПАМЯТНИКАХ 2021 - г. 10 - стр. 3

42

Салқынбай Анаркүл БекмырзақызыКаспихан Б.К. КОНЦЕПТ "ВРЕМЯ" В ДРЕВНЕТЮРКСКИХ ПИСЬМЕННЫХ ПАМЯТНИКАХ 2022 - г. 16 - стр. 1

1

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2012 - г. 5 - стр. Г. Стамбул

2

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы Авакова Р.А. Экспериментальные рабочие планы: проблемы и перспективы 2011 - г. 7 - стр. МГУ им. М.В. Ломоносова

3

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2011 - г. 5 - стр. Гранадский университет

4

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2012 - г. 5 - стр. КазНУ им. Аль Фараби

5

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2011 - г. 5 - стр. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты

6

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2011 - г. 5 - стр. Астана

7

Салқынбай Анаркүл Бекмырзақызы 2011 - г.