Главная / Высшая школа экономики и бизнеса / Финансы и учет / Оралбаева Жанар Закарияновна

Оралбаева Жанар Закарияновна

Должность: И.о. профессора
Финансы и учет
Scopus author ID: 57210184723
8(727) 377-33-37 вн:1403
       Оралбаева Жанар Закарияновна родилась 19 июня 1973 году в селе Чиликты Зайсанского района Восточно-Казахстанской области. С 1980 по 1990 год училась в средней школе им. В.П. Чкалова, окончила серебряной медалью. С 1990 года по 1991 год прошла курсы подготовки при АИНХ. С 1991 года по 1995 год училась в КазГАУ, окончила с отличием по специальности "Финансы и кредит". С 1996 года по 2010 год работала преподавателем в КазНПУ имени Абая на кафедре «Учет и аудит». С 2010 года по 2012 год работала доцентом в КазЭУ имени Т. Рыскулова на кафедре «Аудит и экономический анализ». С 2012 года по сегодняшний день работает в КазНУ имени аль-Фараби доцентом кафедры «Учет и аудит».
Первое высшее образование
Образовательное учреждение Квалификация Дата окончания
Каз.гос.академия управл. Высшее 1995
Ученая степень

Ученое звание
Наименование ученого звания Дата присвоения
Ассоциированный профессор (доцент) 01.01.2001

1

Оралбаева Жанар Закарияновна Экономикалық талдау негіздері " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0521-9 8 - стр. КАЗАХСТАН

2

Оралбаева Жанар Закарияновна Экономикалық талдау теориясы: оқу құралы / Р.Е. Джаншанло, Ж.З. Оралбаева. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 188 б. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2038-0 11 - стр. КАЗАХСТАН

3

Оралбаева Жанар Закарияновна Арыстамбаева А.З. Қаржы секторын «қайта жаңғыртудың» бір құралы ретінде лизингтік қатынастарды дамытудың кейбір мәселелері " Қазақ университеті " 2017 - г. 10 - стр. КАЗАХСТАН

4

Оралбаева Жанар Закарияновна Арыстамбаева А.З. БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП АУТСОРСИНГІ БӘСЕКЕЛЕСТІКТІ ДАМЫТУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ " Қазақ университеті " 2017 - г. 10 - стр. КАЗАХСТАН

5

Оралбаева Жанар Закарияновна Акимбаева К.Т. Банктегі бухгалтерлік есеп және есептілік " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2260-5 11 - стр. КАЗАХСТАН

6

Оралбаева Жанар Закарияновна Арыстамбаева А.З. Ұйымның қаржы-шаруашылық қызметін талдау " Қазақ университеті " 2019 - г. 10 - стр. КАЗАХСТАН

7

Оралбаева Жанар Закарияновна Қазақстандағы лизингтік қатынастарды басқару тетіктерін жетілдіру "Қазақ Университеті" баспа үйі 2019 - г. ISBN 978-601-04-4036-4 147 - стр. КАЗАХСТАН

1

Оралбаева Жанар Закарияновна 2012 - г. 8 - стр. 0

2

Оралбаева Жанар Закарияновна 2012 - г. 4 - стр. 0

3

Оралбаева Жанар ЗакарияновнаАрыстамбаева А.З. Өнеркәсіп ұйымдары қалдықтарының есебі және ішкі бақылау 2013 - г. 4 - стр. 0

4

Оралбаева Жанар Закарияновна Тиімділік аудитін жүргізу әдістемесі 2014 - г. 6 - стр. 0

5

Оралбаева Жанар Закарияновна Ұйым тұрақтылығына әсер етуші фактор ретінде тәуекелді талдау 2015 - г. 6 - стр. 0

6

Оралбаева Жанар Закарияновна System features of audit efficiency in foreign countries 2015 - г. 6 - стр. 0

7

Оралбаева Жанар Закарияновна System of factors and forms of world globalization 2014 - г. 5 - стр. 0

8

Оралбаева Жанар Закарияновна Аудиттегі талдаудың маңыздылығы 2015 - г. 5 - стр. 0

9

Оралбаева Жанар Закарияновна Қарыз алушының несиелік қабілеттілігін бағалау әдістемелерін жетілдірудің кейбір аспектілері 2015 - г. 5 - стр. 0

10

Оралбаева Жанар Закарияновна Проблемы и перспективы развития экологического аудита в Республике Казахстан 2015 - г. 5 - стр. 0

11

Оралбаева Жанар Закарияновна Функционалды-құндық талдау әдістемесінің ерекшеліктері 2016 - г. 6 - стр. 0

12

Оралбаева Жанар Закарияновна RISK ASSESSMENT AND ANALYSIS OF FINANCIAL INSOLVENCY OF THE ORGANIZATION 2016 - г. 5 - стр. 0

13

Оралбаева Жанар Закарияновна Some aspects of the organizations on the performance audit in the Republic of Kazakhstan 2016 - г. 5 - стр. 0

14

Оралбаева Жанар Закарияновна Классификация затрат в управленческом учете и ее влияние на управление издержками / Вестник КазНУ (серия экономическая), 2016, №5 2016 - г. 6 - стр. 0

15

Оралбаева Жанар Закарияновна Басқару шешімдерін қабылдауда маржиналдық талдауды қолдану ерекшеліктері 2017 - г. 6 - стр. 0

16

Оралбаева Жанар Закарияновна Қаржылық есептілікті қалыптастырудағы инфляцияны есепке алу әдістерінің әлемдік тәжірибесі 2016 - г. 6 - стр. 0

17

Оралбаева Жанар Закарияновна Problems And Development Of Railway Sector Services In The Republic Of Kazakhstan 2017 - г. 7 - стр. 0

18

Оралбаева Жанар Закарияновна Competitiveness and economic profit analysis of Kazakhstan’s poultry companies 2019 - г. 19 - стр. 0

19

Оралбаева Жанар Закарияновна Methodological foundations of the theory of strategic planning 2018 - г. 5 - стр. 0

20

Оралбаева Жанар Закарияновна ҚР МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТТІ ДАМЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ 2019 - г. 7 - стр. 0

21

Оралбаева Жанар ЗакарияновнаАктуреева Э.А., Нургалиева Г.К., Джакишева У.К., Джаншанло Р.Е. The content and role of human capital in the modern economy of Kazakhstan 2020 - г. 12 - стр. 0

22

Оралбаева Жанар Закарияновна PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN KAZAKHSTAN: PROBLEMS AND PROSPECTS 2019 - г. 10 - стр. 0

23

Оралбаева Жанар Закарияновна The content and role of human capital in the modern economy of Kazakhstan 2020 - г. 12 - стр. 0

24

Оралбаева Жанар ЗакарияновнаДжакишева У.К., Нургалиева Г.К. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау мен қаржылық аудитті жүргізудің айырмашылықтары 2020 - г. 6 - стр. 0

1

Оралбаева Жанар Закарияновна 2012 - г. 4 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

2

Оралбаева Жанар Закарияновна Бухгалтерский учет и налогообложение лизинговых операций 2013 - г. 5 - стр. Алматы

3

Оралбаева Жанар Закарияновна Арыстамбаева А.З. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ В КАЗАХСТАНЕ 2013 - г. 3 - стр. Днепропетровск

4

Оралбаева Жанар Закарияновна Тиімділік аудиті мен аналитикалық зерттеулерді жүргізу стандарттарын салыстыру 2015 - г. 3 - стр. Алматы

5

Оралбаева Жанар Закарияновна Қаржы секторын «қайта жаңғыртудың» бір құралы ретінде лизингтік қатынастарды дамытудың кейбір мәселелері 2017 - г. 9 - стр.

6

Оралбаева Жанар Закарияновна Арыстамбаева А.З. БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП АУТСОРСИНГІ БӘСЕКЕЛЕСТІКТІ ДАМЫТУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ 2017 - г. 9 - стр.

7

Оралбаева Жанар Закарияновна Қаржылық талдау әдістері 2017 - г. 2 - стр.

8

Оралбаева Жанар Закарияновна Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын бағалау 2017 - г. 2 - стр.

9

Оралбаева Жанар Закарияновна Ұйымның несиелік қабілеттілігін талдау 2017 - г. 3 - стр.

10

Оралбаева Жанар Закарияновна Бухгалтерлік баланс және оның кәсіпорынды басқарудағы ролі 2017 - г. 2 - стр.

11

Оралбаева Жанар Закарияновна Несиелік қабілеттілікті бағалауды жетілдіру 2017 - г. 2 - стр.

12

Оралбаева Жанар Закарияновна Қазақстандағы құс шаруашылығымен айналысатын компаниялардың есеп жүргізу ерекшеліктері 2017 - г. 3 - стр.

13

Оралбаева Жанар Закарияновна Банкрот болу ықтималдылығының диагностикалық әдістері 2017 - г. 2 - стр.

14

Оралбаева Жанар Закарияновна Іnfluеnсе оf іnflаtіоn оn lоng-tеrm есоnоmіс grоwth іn thе соntеxt оf thе rаw mаtеrіаl оrіеntаtіоn оf thе nаtіоnаl есоnоmy 2020 - г. 9 - стр.

15

Оралбаева Жанар Закарияновна Development opportunities of islamic finance in Kazakhstan: world experience and perspectives 2020 - г. 8 - стр.

16

Оралбаева Жанар Закарияновна Курбанова К.А., Джакишева У.К. Development opportunities of islamic finance in Kazakhstan: world experience and perspectives 2020 - г. 8 - стр. Almaty

17

Оралбаева Жанар Закарияновна Турлыбекова А.Ж., Омарова А.К. Іnfluеnсе оf іnflаtіоn оn lоng-tеrm есоnоmіс grоwth іn thе соntеxt оf thе rаw mаtеrіаl оrіеntаtіоn оf thе nаtіоnаl есоnоmy 2020 - г. 9 - стр. Алматы
Документы автора

6

Цитирования

3 по 3
документам

h-индекс

1

The content and role of human capital in the modern economy of Kazakhstan

Janshanlo, R.E., Nurgaliyeva, G.K., Oralbaeva, Z.Z., Dzhakisheva, U.K., Aktureeva, E.A.

2020

Human Systems Management
39, с. 81-92

1

Цитирований
Development opportunities of islamic finance in Kazakhstan: World experience and perspectives

Oralbaeva, Z., Dzhakisheva, O., Kurbanova, K., Naukanova, A.

2020

E3S Web of Conferences
159, с.

0

Цитирований
2020

E3S Web of Conferences
159, с.

0

Цитирований
Competitiveness and economic profit analysis of Kazakhstan’s poultry companies

Hájek, P., Zhunissova, G., Oralbaeva, Z., Zhidebekkyzy, A., Baidildina, A.

2019

Journal of International Studies
12, с. 147-164

2

Цитирований
2017

Astra Salvensis
2017, с. 443-450

0

Цитирований
System of factors and forms of world globalization

Kolbayev, M.K., Zhakisheva, U.K., Oralbayeva, Z.Z., Telagusova, E.O., Faizullina, S.A.

2014

Life Science Journal
11, с. 389-393

0

Цитирований