Басты бет / Биология және биотехнология / Биофизика, биомедицина және нейроғылым / Уршеева Балбобек Имамадиновна

Уршеева Балбобек Имамадиновна

Лауазымы: аға оқытушы
Биофизика, биомедицина және нейроғылым
balbobek@kaznu.kz

1

Уршеева Балбобек Имамадиновна "Биологияны оқытудың әдісемесінен оқу-әдістемелік кешеннің нұсқауы" " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0906-4 186 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Уршеева Балбобек Имамадиновна Торманов Н.. Биологияны оқытудың инновациялық әдістемесінен оқу-әдістемелік кешенінің нұсқауы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0906-4 186 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Уршеева Балбобек Имамадиновна Аблайханова Н.Т., Торманов Н.. Биологияны оқыту әдістемесінен тестік тапсырмалар жинағы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1568-3 213 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Уршеева Балбобек Имамадиновна Аблайханова Н.Т., Торманов Н.. . Н.Т. Торманов, Н.Т.Аблайханова, Б.И.Уршеева Биологияны оқыту әдістемесінен тестік тапсырмалар жинағы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1568-3 209 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Уршеева Балбобек Имамадиновна Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Торманов Н.. Торманов Н.Т., Тулеуханов С.Т., Аблайханова Н.Т., Уршеева Б.И. «Биологиялық концепция және оқытудың инновациялық әдістемесі» " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1481-5 280 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Уршеева Балбобек Имамадиновна Аблайханова Н.Т., Торманов Н.. Биологияны оқыту әдістемесінен тестік тапсырмалар жинағы "Қазақ университеті" баспа үйі 050040 2016 - г. 211 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Уршеева Балбобек Имамадиновна Тулеуханов С.., Торманов Н.. «ЖҮРЕК-ҚАНТАМЫР ЖҮЙЕСІНІҢ ФИЗИОЛОГИЯСЫ» " Қазақ университеті " 2018 - г. 180 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Уршеева Балбобек Имамадиновна Кошкимбаев К.., Басыгараев Ж.М., Кулбаева М.С., Атанбаева Г.К., Тусупбекова Г.А., Ыдырыс Ә.., Аблайханова Н.Т. ҚАЗІРГІ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ (биология) " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3135-5 252 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Уршеева Балбобек ИмамадиновнаАблайханова Н.Т., Торманов Н.. «Биологиядан білім беру концепциясы» 2014 - г. 4 - стр. 68

2

Уршеева Балбобек ИмамадиновнаТорманов Н.. «Тірі организмдердің дамуына фотосинтездің әсері» 2014 - г. 4 - стр. 68

3

Уршеева Балбобек ИмамадиновнаТорманов Н.. «Тірі организмдегі ақпараттық жүйенің қызметі» 2014 - г. 3 - стр. 72

4

Уршеева Балбобек ИмамадиновнаТулеуханов С.., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т. "Исследованя физиологических показателей кардиореспираторной системы в условиях окружающей среды." 2014 - г. 5 - стр. 42

5

Уршеева Балбобек ИмамадиновнаБолатбек З.., Тулеуханов С.., Торманов Н.. «Биологиядан білім беру концепциясы» 2014 - г. 5 - стр. 60

6

Уршеева Балбобек ИмамадиновнаТорманов Н.. «Экологиялық концепция оның мектеп биологиясында алатын орны.» 2014 - г. 5 - стр. 42

7

Уршеева Балбобек ИмамадиновнаТорманов Н.., Атанбаева Г.К. Wais of the use of idea of scientific teachers are in the modern process of educating 2015 - г. 4 - стр. 1

8

Уршеева Балбобек ИмамадиновнаАблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С. Биология. Адам және оның денсаулығы (9-сынып) пәнін оқытуда жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланудың маңызы 2016 - г. 1 - стр. 0

9

Уршеева Балбобек ИмамадиновнаТулеуханов С.., Швецова Е.В., Кулбаева М.С., Төленова С.Е., Жаманбаева Г.Т. Қоршaғaн ортaның электромaгниттік өрісінің әсерінде жүрген миопияғa шaлдыққaн студенттердің биологиялық aктивті нүктелерінің темперaтурaлық көрсеткіштерін зерттеу 2016 - г. 9 - стр. 16

10

Уршеева Балбобек ИмамадиновнаТорманов Н.., Тулеуханов С.. Қоршaғaн ортa фaкторлaрының aдaм денсaулығынa әсерін зерттеудегі экологиялық медицинaның рөлі 2016 - г. 11 - стр. 46

11

Уршеева Балбобек ИмамадиновнаТорманов Н.. Торманов Н. Л.Мүсіреп, Б.И.Уршеева «Тірі организмдердің энергия алмасу ерекшеліктері» « Биология және салауаттылық негізі» (ғылыми-педагогикалық журнал) №1, 2015ж 2015 - г. 4 - стр. 73

12

Уршеева Балбобек ИмамадиновнаАблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А. . Садыкова Н., Тусупбекова Г.А., Абылайханова Н.Т., Уршеева Б.И., Жунисжан А "Исследование хронической токсичности иммуностимулирующего препората 178-184 с, Хабаршы экология сериясы 3(45) 2015 2015 - г. 5 - стр. 45

13

Уршеева Балбобек ИмамадиновнаТулеуханов С.., Торманов Н.. Әл-Фaрaби aтындaғы қaзaқ ұлттық университеті, Қaзaқстaн Республикасы, Aлмaты қ. Қоршaғaн ортa фaкторлaрының aдaм денсaулығынa әсерін зерттеудегі экологиялық медицинaның рөлі Тормaнов Н.Т., Төлеухaнов С.Т., Уршеевa Б.И. ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ Экология сериясы №1 (46) Алматы «Қазақ университеті» 2016 16-26бб 2016 - г. 10 - стр. 46

14

Уршеева Балбобек ИмамадиновнаЖаманбаева Г.Т., Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Кулбаева М.С. ҚОРШAҒAН ОРТAНЫҢ ЭЛЕКТРОМAГНИТТІК ӨРІСІНІҢ ӘСЕРІНДЕ ЖҮРГЕН МИОПИЯҒA ШAЛДЫҚҚAН СТУДЕНТТЕРДІҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ AКТИВТІ НҮКТЕЛЕРІНІҢ ТЕМПЕРAТУРAЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН ЗЕРТТЕУ 2016 - г. 8 - стр. 46

15

Уршеева Балбобек ИмамадиновнаКулбаева М.С., Швецова Е.В., Тулеуханов С.. ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ Экология сериясы №1 (46) Алматы «Қазақ университеті» 2016 Aбдигaппaр A.Е., Кулбaевa М.С., Тулеухaнов С.Т., Швецовa Е.В., Уршеевa Б.И., Жaмaнбaевa Г.Т., Толеновa Қ.Д. «Исследовaние темперaтурных покaзaтелей биологически aктивных точек у студентов с миопией, нaходящихся под влиянием электромaгнитных пол 2015 - г. 8 - стр. 46

16

Уршеева Балбобек ИмамадиновнаАблайханова Н.Т., Торманов Н.., Тусупбекова А.С., Аблайханова Н.Т. The Effect of ambient Temperature on the Human Blood Cells 2016 - г. 7 - стр. 68

17

Уршеева Балбобек ИмамадиновнаАблайханова Н.Т., Торманов Н.., Тусупбекова Г.А. Сыртқы орта температурасының қан жасушаларына әсері 2016 - г. 10 - стр. 48

18

Уршеева Балбобек ИмамадиновнаТулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А. 2016 - г. 10 - стр. 3

19

Уршеева Балбобек ИмамадиновнаАблайханова Н.Т., Торманов Н.., Тусупбекова Г.А., Ыдырыс Ә.., Аблайханова Н.Т. The Effect of Ambient temperature on the Human blood Cells 2016 - г. 8 - стр. 68

20

Уршеева Балбобек ИмамадиновнаТорманов Н.. Мектептегі биология пәнін модульдік технологияны пайдалана отырып оқыту әдістері 2017 - г. 6 - стр. 53

21

Уршеева Балбобек ИмамадиновнаТорманов Н.. МEКТEП OҚУШЫЛAРЫНA БИOЛOГИЯЛЫҚ ТҮCIНIКТEРДI ҚAЛЫПТACТЫРУ ЖӘНE ДAМЫТУ ӘДІСТЕРІ 2018 - г. 7 - стр. 54

22

Уршеева Балбобек ИмамадиновнаАблайханова Н.Т., Торманов Н.., Тусупбекова Г.А. БИОЛОГИЯДАН БІЛІМ БЕРУДІ ЖЕТІЛДІРУ КОНЦЕПЦИЯСЫ 2018 - г. 10 - стр. 54

23

Уршеева Балбобек ИмамадиновнаТулеуханов С.., Абдрасулова Ж.Т. The effectiveness of knowledge acquisition for students using innovative methods of teaching biology 2018 - г. 4 - стр. 2

24

Уршеева Балбобек ИмамадиновнаТулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А. Development of verbal-logical thinking among Students in the educational process 2018 - г. 8 - стр. 54

25

Уршеева Балбобек ИмамадиновнаЕсимсиитова З.Б., Тусупбекова Г.А., Атанбаева Г.К., Үсіпбек Б.А., Есенбекова А.Е., Аблайханова Н.Т. Studying the effi ciency of carbon nano enterosorbents in the model of experimental renal failure 2023 - г. 5 - стр. 1

1

Уршеева Балбобек Имамадиновна Атанбаева Г.К., Торманов Н.. "Физиология негіздері" пәнін кірікетірілген әдіспен оқыту. 2013 - г. 2 - стр. КазНУ им аль-Фараби

2

Уршеева Балбобек Имамадиновна Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.., Торманов Н.. "Оқу үрдісіне сабақ берудің инновациялық технологиясын енгізу" 2014 - г. 5 - стр. Алматы (КАЗНУ им.аль-Фараби)

3

Уршеева Балбобек Имамадиновна Аблайханова Н.Т., Торманов Н.. "ВОУД жайлы пікірлер, ойлар, ұсыныстар." 2014 - г. 2 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

4

Уршеева Балбобек Имамадиновна Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.., Торманов Н.. «Оқу үрдісіне сабақ берудің инновациялық технологиясын енгізу» 2014 - г. 5 - стр. г. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

5

Уршеева Балбобек Имамадиновна Аблайханова Н.Т., Торманов Н.. «ВОУД жайлы пікірлер, ойлар, ұсыныстар» 2014 - г. 2 - стр. г. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

6

Уршеева Балбобек Имамадиновна Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С., Аблайханова Н.Т. Мектеп-коллкдж- университет тұжырымдамасы шеңберіндегі біріктірілген білім бағдарламасы 2016 - г. 3 - стр.

7

Уршеева Балбобек Имамадиновна Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т. Жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланып оқытудың практикалық маңызы 2016 - г. 4 - стр.

8

Уршеева Балбобек Имамадиновна Маутенбаев А.А., Торманов Н.., Аблайханова Н.Т. Кіріктірілген оқу бағдарламасы жайлы тұжырымдамалар (мектеп,колледж,университет) 2016 - г. 1 - стр.

9

Уршеева Балбобек Имамадиновна Тусупбекова Г.А., Торманов Н.. Білім беру бағдарламаларын жаңғырту: аккредитация және кадрлар даярлау сапасының кепілі 46-шы ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 14-15 қантар 4 кітап Алматы 2016 Заманауи инновациялық технология және оқу үрдісіне пайдалану Торманов Н.Т., Тусупбекова Г.А., Уршеева Б.И., Скендирова А 66-68бб 2016 - г. 2 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

10

Уршеева Балбобек Имамадиновна Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т. Білім беру бағдарламаларын жаңғырту: аккредитация және кадрлар даярлау сапасының кепілі 46-шы ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 14-15 қантар 2 кітап Алматы 2016 Абылайханова Н.Т., Абылайханова Н.Т., Уршеева Б.И. Жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланып оқытудың практикалық маңызы 247-250бб 2016 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

11

Уршеева Балбобек Имамадиновна Тусупбекова Г.А., Торманов Н.. Білім беру бағдарламаларын жаңғырту: аккредитация және кадрлар даярлау сапасының кепілі 46-шы ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 14-15 қантар 4 кітап Алматы 2016 Заманауи инновациялық технология және оқу үрдісіне пайдалану Торманов Н.Т., Тусупбекова Г.А., Уршеева Б.И., Скендирова А 66-68бб 2016 - г. 2 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

12

Уршеева Балбобек Имамадиновна Торманов Н.., Атанбаева Г.К. Білім беру бағдарламаларын жаңғырту: аккредитация және кадрлар даярлау сапасының кепілі 46-шы ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 14-15 қантар 2 кітап Алматы 2016Студенттердің білім деңгейін бақылау және бағалау жайлы пікірлер мен ұсыныстар Торманов Н., Атанбаева Г.К., Уршеева Б.И. 162-163б 2016 - г. 2 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

13

Уршеева Балбобек Имамадиновна Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Торманов Н.. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ КОНЦЕПЦИЯ 2016 - г. 4 - стр. Абай атындағы қазақ ұлттық педагогткалық университеті

14

Уршеева Балбобек Имамадиновна Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С., Атанбаева Г.К., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А. Жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланып оқытудың практикалық маңызы . 2017 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

15

Уршеева Балбобек Имамадиновна Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С. «Биология. Адам және оның денсаулығы» (9-сынып) пәнін оқытуда жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланудың маңызы. 2017 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

16

Уршеева Балбобек Имамадиновна Ыдырыс Ә.., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А., Атанбаева Г.К. Білім беру сапасын бағалауды құзыреттілік тұрғыдан қарастыру. 2017 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

17

Уршеева Балбобек Имамадиновна Торманов Н.. Ұлыбритания мен Қазақстан республикалық оқу орындарында биологиядан білім ерекшеліктері 2017 - г. 4 - стр. әл - Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

18

Уршеева Балбобек Имамадиновна Аблайханова Н.Т., Торманов Н.. Менеджмент жүйесін оқу үрдісіне пайдалану жайлы пікірлер 2017 - г. 3 - стр. Әл –Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

19

Уршеева Балбобек Имамадиновна Торманов Н.. " Оқу үрдісіне сабақ берудің инновациялық технологиясын енгізу" 2017 - г. 6 - стр. Әл –Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

20

Уршеева Балбобек Имамадиновна Аблайханова Н.Т., Торманов Н.. СӨЖ - білім арттырудың кепілі 2017 - г. 2 - стр. Әл –Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

21

Уршеева Балбобек Имамадиновна Аблайханова Н.Т., Торманов Н.., Тулеуханов С.. Менеджмент жүйесін оқу үрдісіне пайдалану жайлы пікірлер 2017 - г. 3 - стр. Әл –Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

22

Уршеева Балбобек Имамадиновна Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Торманов Н.. " Менеджмент жүйесін оқу үрдісіне пайдалану жайлы пікірлер" 2017 - г. 3 - стр. Әл –Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

23

Уршеева Балбобек Имамадиновна Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А., Тулеуханов С.., Ахметова А.Б., Ыдырыс Ә.., Аблайханова Н.Т. Инновациялық іс-әрекетті педагогтың жүзеге асыру ерекшеліктері. //«Қазіргі мектептердегі биологиялық білім» атты биология пәнінің мұғалімдеріне арналған Республикалық оқу-әдістемелік білім беру семинар материалдары. 17-18 наурыз 2017 ж. Алматы, 2017. 2017 - г. 6 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

24

Уршеева Балбобек Имамадиновна Торманов Н.., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. «Оқу үрдісіне сабақ берудің инновациялық технологиясын енгізу». // «Қазіргі мектептердегі биологиялық білім» атты биология пәнінің мұғалімдеріне арналған Республикалық оқу-әдістемелік білім беру семинар материалдары. 17-18 наурыз 2017 ж. Алматы, 2017. 2017 - г. 7 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

25

Уршеева Балбобек Имамадиновна Торманов Н.. Электронды оқу құралдарын пайдалану 2017 - г. 4 - стр. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

26

Уршеева Балбобек Имамадиновна Тулеуханов С.., Торманов Н.. Қоршаған орта факторларының адам денсаулығына әсерін зерттеудегі экологиялық медициналық рөлі 2017 - г. 4 - стр. Әл –Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

27

Уршеева Балбобек Имамадиновна Тулеуханов С.., Торманов Н.. Заманауи инновациялық технология және оқу үрдісіне пайдалану 2017 - г. 2 - стр. Әл –Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

28

Уршеева Балбобек Имамадиновна Торманов Н.. Заманауи білім беру үрдісіне педагог ғалымдардың идеяларын пайдалану жолдары 2017 - г. 2 - стр. Әл –Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

29

Уршеева Балбобек Имамадиновна Тусупбекова Г.А., Торманов Н.. Жеке тұлғаға бағытталған оқыту технологиялары жүйелерінің ерекшеліктері 2017 - г. 3 - стр. Әл –Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

30

Уршеева Балбобек Имамадиновна Маутенбаев А.А., Торманов Н.. Кіріктірілген оқу бағдарламасы жайлы тұжырымдамалар (мектеп –колледж – университет) 2017 - г. 2 - стр. Әл –Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

31

Уршеева Балбобек Имамадиновна Торманов Н.., Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т. «Оқу үрдісіне сабақ берудің инновациялық технологиясын енгізу». //«Қазіргі мектептердегі биологиялық білім» атты биология пәнінің мұғалімдеріне арналған республикалық оқу-әдістемелік білім беру семинар материалдары 17-18 наурыз 2017 жыл. Алматы, «Қазақ университеті» 2017. 2017 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

32

Уршеева Балбобек Имамадиновна Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Торманов Н.. Менеджмент жүйесін оқу үрдісіне пайдалану жайлы пікірлер 2017 - г. 4 - стр. Әл –Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

33

Уршеева Балбобек Имамадиновна Жаманбаева Г.Т., Ыдырыс Ә.. Студенттерге дәрілік өсімдік курсынан сабақ өтудегі сенорлық оқыту әдісінің тиімділігі 2017 - г. 5 - стр. Әл –Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

34

Уршеева Балбобек Имамадиновна Торманов Н.., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. менеджмент жүйесін оқу үрдісіне пайдалану жайлы пікірлер 2017 - г. 3 - стр. Әл –Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

35

Уршеева Балбобек Имамадиновна Тусупбекова Г.А., Торманов Н.. Электрондық оқу құралдарының оқу үрдісіндегі орны 2017 - г. 4 - стр. Әл –Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

36

Уршеева Балбобек Имамадиновна Ыдырыс Ә.., Кулбаева М.С., Ахметова А.Б., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А. ОРТА МЕКТЕПТЕРДЕГІ БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА ҚҰЗЫРЕТТІЛІК ТӘСІЛІ 2017 - г. 2 - стр. Алматы

37

Уршеева Балбобек Имамадиновна Шу стресәне ұшыраған егеуқұйрықтардың эритроциттер мембраналарының төзімділігінің өзгеруі 2017 - г. 1 - стр.

38

Уршеева Балбобек Имамадиновна Тулеуханов С.., Кулбаева М.С., Тусупбекова Г.А., Ыдырыс Ә.., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т. Жаңа оқыту технологияларын қолдану арқылы білім сапасын арттыру 2017 - г. 2 - стр.

39

Уршеева Балбобек Имамадиновна Умбетьярова Л.Б., Абдрасулова Ж.Т., Ыдырыс Ә.., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т. Жаңа инновациялық технологияларды қолдану көрсеткіштері 2017 - г. 3 - стр.
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0