Басты бет / Физика-техникалық / қатты дене және бейсызық физика / Ташкеева Гульмира Канатбековна

Ташкеева Гульмира Канатбековна

Лауазымы: доцент
қатты дене және бейсызық физика кафедрасы
Scopus author ID: 56286285300
Жасырылған
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Физикалық материалтану
Материалдар таңдаудың ғылыми негіздері
Физикалық материалтану
Оптика бойынша физикалық практикум 1
Емтихан сұрақтары
Оптика бойынша физикалық практикум 1
Оптикалық құрылғылар бойынша лабораториялық практикум
Оптикалық құрылғылар бойынша лабораториялық практикум
Емтихан сұрақтары

1

Ташкеева Гульмира Канатбековна Введение в физическое материаловедение " Қазақ университеті " 2013 - г. 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Ташкеева Гульмира Канатбековна физикалық материалтануға кіріспе " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0598-1 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Ташкеева Гульмира Канатбековна Применение методов интерактивного обучения. " Қазақ университеті " 2016 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Ташкеева Гульмира Канатбековна " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-3201-7 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Ташкеева Гульмира Канатбековна Экстузия процессінде синтезделген термоэластопласттардың тұтқырлық-сұйықтық қасиеттері 2013 - г. 8 - стр. 1

2

Ташкеева Гульмира Канатбековна 2 шнеков экструдер құрылымның материалдық цилиндрда термоэластопласттардың механикалық және химиялық синтезі GOSU (Қытай) 2013 - г. 12 - стр. 1

3

Ташкеева Гульмира Канатбековна A procedure of remote examination with video monitoring in case of the distance mode of study in higher educational institution 2014 - г. 3 - стр. 11

4

Ташкеева Гульмира Канатбековна Intensification of students’ creative activity in educational environment of higher educational institutions 2014 - г. 5 - стр. 11

5

Ташкеева Гульмира Канатбековна Мультиплексорды зерттеу әдістері 2014 - г. 8 - стр. 3

6

Ташкеева Гульмира Канатбековна Intensification of students creative activity in educational environment of higher educational institutions 2014 - г. 3 - стр. 11

7

Ташкеева Гульмира Канатбековна A procedure of remote examination with video monitoring in case of the distance mode of study in higher educational institution 2014 - г. 5 - стр. 11

8

Ташкеева Гульмира КанатбековнаСариева А.К. Организация проектированного обучения в вузе 2016 - г. 7 - стр. 0

9

Ташкеева Гульмира Канатбековна Applied Questions of Electrodynamics in Physics Course 2016 - г. 14 - стр. 11

10

Ташкеева Гульмира Канатбековна Professional Competence of a Teacher in Higher Educational Institution 2016 - г. 9 - стр. 11

11

Ташкеева Гульмира Канатбековна Организация практикоориентированного обучения в ВУЗе 2016 - г. 6 - стр. 0

12

Ташкеева Гульмира КанатбековнаСариева А.К. Кредиттік технологияның ұстанымдары негізінде білім алушылардың еңбек каөлемін есептеу әдістері 2017 - г. 7 - стр. 2

13

Ташкеева Гульмира Канатбековна КРЕДИТТІК ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ҰСТАНЫМДАРЫ НЕГІЗІНДЕ БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ЕҢБЕК КӨЛЕМІН ЕСЕПТЕУ ӘДІСТЕРІ 2017 - г. 6 - стр. 1

14

Ташкеева Гульмира Канатбековна К вопросу о практико-ориентированном обучении в вузе 2017 - г. 6 - стр. 55

15

Ташкеева Гульмира Канатбековна Модульдіқ білім беру бағдарламаларын құзіреттілік тұрғысынан жасақтау мәселелері 2017 - г. 6 - стр. 4

16

Ташкеева Гульмира Канатбековна Создание эффективной образовательной среды интерактивного обучения в вузе 2017 - г. 8 - стр. 4

17

Ташкеева Гульмира Канатбековна Организация интерактивного обучения в образовательной среде высших учебных заведений 2017 - г. 7 - стр. 77

18

Ташкеева Гульмира Канатбековна Методологические аспекты написания дипломной работы 2017 - г. 5 - стр. 49

19

Ташкеева Гульмира Канатбековна Реализация компетентностного подхода в образовательной среде высших учебных заведений 2017 - г. 6 - стр. 55

20

Ташкеева Гульмира Канатбековна Аpplication of methods of interactive training in the educational environment of higher educational institutions 2017 - г. 6 - стр. 50

21

Ташкеева Гульмира Канатбековна The practice of interactive learning at the university 2018 - г. 5 - стр. 62

22

Ташкеева Гульмира Канатбековна Теориялық физика курсын оқытуда электрондық оқулықты пайдалану 2018 - г. 3 - стр. 63

23

Ташкеева Гульмира Канатбековна Научно-теоретическое обоснование сущности образовательной услуги 2018 - г. 5 - стр. 65

24

Ташкеева Гульмира Канатбековна Pedagogical issues of studying professional english for specific purposes 2018 - г. 5 - стр. 59

25

Ташкеева Гульмира Канатбековна Научно-теоретическое обоснование сущности образовательной услуги 2018 - г. 5 - стр. 63

26

Ташкеева Гульмира Канатбековна Қазіргі білім беру ұйымдарындағы негізгі құзыреттерді қалыптастыру 2018 - г. 4 - стр. 63

27

Ташкеева Гульмира КанатбековнаСариева А.К. Learning at the university 2018 - г. 6 - стр. 2

28

Ташкеева Гульмира Канатбековна Дипломдық жұмыс – студенттің шығармашылық ізденістерінің нәтижесі 2019 - г. 7 - стр. 64

29

Ташкеева Гульмира Канатбековна Жоғарғы оқу орнында тәжірибеге бағытталған оқытуды ұйымдастыру 2019 - г. 5 - стр. 64

30

Ташкеева Гульмира Канатбековна Professional competencies and methods for their formation in the university 2020 - г. 4 - стр. 10

31

Ташкеева Гульмира Канатбековна Peaлизaция пpaктикo-opиeнтиpoвaннoй cиcтeмы пoдгoтoвки иннoвaциoннo-кoмпeтeнтнoгo выпуcкникa вузa 2020 - г. 6 - стр. 66

32

Ташкеева Гульмира Канатбековна Выявлeниe cущнocти пoнятия «фopмиpoвaниe» в пeдaгoгикe 2020 - г. 5 - стр. 1

33

Ташкеева Гульмира Канатбековна «Қaлыптacтыpу» ұғымының пeдaгoгикaдaғы мaғынacын aнықтaу 2020 - г. 7 - стр. 132

1

Ташкеева Гульмира Канатбековна 2012 - г. 8 - стр. Алматы

2

Ташкеева Гульмира Канатбековна Мұсабек Г.Қ. 2013 - г. 4 - стр. 652881, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей, 36

3

Ташкеева Гульмира Канатбековна Application of silicon nanowire structures as an antireflection coatings for silicon solar cells 2013 - г. 6 - стр. University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia (22-24 August 2013)

4

Ташкеева Гульмира Канатбековна Таурбаев Т.И., Диханбаев К.К., Мұсабек Г.Қ., Никулин В.Э. 2013 - г. 6 - стр. University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia (22-24 August 2013)

5

Ташкеева Гульмира Канатбековна Демультиплексорды зерттеу 2013 - г. 3 - стр. Переяслав-Хмельницкий

6

Ташкеева Гульмира Канатбековна 2013 - г. 9 - стр. г. Саратов

7

Ташкеева Гульмира Канатбековна 2014 - г. 6 - стр. г. Алматы

8

Ташкеева Гульмира Канатбековна 2014 - г. 2 - стр. Алматы

9

Ташкеева Гульмира Канатбековна Ge2Sb2Te5 аморфты қабықшаларының ерекше қасиеттері 2014 - г. 2 - стр. Алматы

10

Ташкеева Гульмира Канатбековна Мурадов А.Д. Инновационная компетентность будущего специалиста в технических областях науки 2015 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

11

Ташкеева Гульмира Канатбековна 2016 - г. 4 - стр. КазНУ им. Аль-Фараби

12

Ташкеева Гульмира Канатбековна К вопросу организации практикоориентированного обучения в вузе 2016 - г. 6 - стр. КазНУ им. Аль-Фараби

13

Ташкеева Гульмира Канатбековна Применение методов интерактивного обучения в образовательной среде высших учебных заведений 2016 - г. 6 - стр. КазНУ им.Аль-Фараби

14

Ташкеева Гульмира Канатбековна Application of methods of interactive training in the educational environment of higher educational institutions 2016 - г. 7 - стр. Albena, Bulgaria

15

Ташкеева Гульмира Канатбековна Сариева А.К. APPLICATION OF METHODS OF INTERACTIVE TRAINING IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 2016 - г. 8 - стр. Болгария

16

Ташкеева Гульмира Канатбековна Шокобаева Г.Т. INTERACTIVE TEACHING IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF A UNIVERSITY 2018 - г. 8 - стр. Albena

17

Ташкеева Гульмира Канатбековна Обучение основам научных исследований в образовательной среде университета 2018 - г. 4 - стр. Библиотека аль-Фараби, г.Алматы, пр.аль-Фараби 71

18

Ташкеева Гульмира Канатбековна Қоспамен модификацияланған аморфты С-Н қабықшаларының қасиеттері 2018 - г. 4 - стр. Алматы, Казахстан

19

Ташкеева Гульмира Канатбековна Кремний наноталшықтарының құрылымдық қасиеттеріне технологиялық параметрлердің әсері 2018 - г. 1 - стр. Алматы, Казахстан

20

Ташкеева Гульмира Канатбековна Қоспамен модификацияланған аморфты С-Н қабықшаларының қасиеттері 2018 - г. 1 - стр. Алматы, Казахстан

21

Ташкеева Гульмира Канатбековна Кремний наножіпшелерінің құрылымдық қасиеттеріне технологиялық параметрлердің әсері 2018 - г. 4 - стр. Алматы, Казахстан

22

Ташкеева Гульмира Канатбековна Күміспен модификацияланған титан диоксидінің (ТiО2 <Аg>) нанокомпозиттік жұқа қабықшаларын дайындау 2018 - г. 2 - стр. Алматы, Казахстан

23

Ташкеева Гульмира Канатбековна Сыздыкова Б.О., Шокобаева Г.Т. MECHANICAL PROPERTIES OF ALUMINIUM ALLOYS CRYSTALLISED IN THE CENTRIFUGE 2018 - г. 6 - стр. г. Албена

24

Ташкеева Гульмира Канатбековна Interactive teaching in the educational environment of a university 2018 - г. 9 - стр. Albena

25

Ташкеева Гульмира Канатбековна Innovative methods of training disciplines of the electro technical cycle 2018 - г. 8 - стр. Albena

26

Ташкеева Гульмира Канатбековна Mechanical properties of aluminum alloys crystallized in the centrifuge 2018 - г. 8 - стр. Albena

27

Ташкеева Гульмира Канатбековна Алимгазинова Н.Ш., Наурзбаева А.Ж., Икрамова С.Б., Манапбаева А.Б. Innovative methods of training disciplines of the electrotechnical cycle 2018 - г. 7 - стр.

28

Ташкеева Гульмира Канатбековна Practice-oriented education in universities: opportunities and challenges 2019 - г. 5 - стр. Albena, Bulgaria

29

Ташкеева Гульмира Канатбековна Methodological foundations of the research on students´ development of thinking 2019 - г. 6 - стр. Albena, Bulgaria

30

Ташкеева Гульмира Канатбековна Практико-ориентированная система подготовки инновационно - компетентного выпускника вуза 2020 - г. 1 - стр. Алматы

31

Ташкеева Гульмира Канатбековна Практико-ориентированная система подготовки инновационно-компетентного выпускника вуза 2020 - г. 5 - стр. Алматы

32

Ташкеева Гульмира Канатбековна К вопросу выявления сущности понятия «формирование» в педагогике 2020 - г. 1 - стр. Алматы

33

Ташкеева Гульмира Канатбековна Practice-oriented education in universities: opportunities and challenges 2020 - г. 8 - стр. Albena, Bulgaria
Автордың құжаттары

8

Цитирования

24 по 12
құжаттар

h-индексі

3

Practice-oriented education in universities: Opportunities and challenges

Tashkeyeva, G., Adilzhan, K., Yessenamanova, K., Khamitova, M., Nauryzbayeva, G.

2020

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
-1, с. 837-844

0

Цитирований
Practice-oriented education in universities: Opportunities and challenges

Tashkeyeva, G., Sadirbekova, D., Zulbukharova, E., Abykanova, B., Sariyeva, A.

2019

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
19, с. 245-250

2

Цитирований
Innovative methods of training disciplines of the electrotechnical cycle

Alimgazinova, N., Tashkeyeva, G., Naurzbayeva, A., Manapbayeva, A., Ikramova, S.

2018

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
18, с. 153-160

3

Цитирований
Interactive teaching in the educational environment of a university

Tashkeyeva, G., Medeubaeva, K., Assilbayeva, F., Shokobaeva, G., Mukhamejan, N.

2018

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
18, с. 161-168

1

Цитирований
Professional competence of a teacher in higher educational institution

Abykanova, B., Tashkeyeva, G., Idrissov, S., Bilyalova, Z., Sadirbekova, D.

2016

International Journal of Environmental and Science Education
11, с. 2197-2206

6

Цитирований
Applied questions of electrodynamics in physics course

Imashev, G., Kenzegulov, B.Z., Sardarova, Z.I., Makhatova, V.E., Tashkeyeva, G.K., Nugumanova, S.B., Abykanova, B.T.

2016

Mathematics Education
11, с. 2163-2177

5

Цитирований
Application of methods of interactive training in the educational environment of higher educational institutions

Tashkeyeva, G., Abykanova, B., Sariyeva, A., Sadirbekova, D., Marhabaeva, A.

2016

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
3, с. 747-754

4

Цитирований
2014

Life Science Journal
11, с. 133-137

3

Цитирований