Басты бет / Шығыстану / Тюрксой / Шадкам Зубайда

Шадкам Зубайда

Лауазымы: доцент
Тюрксой
Scopus author ID: 57204053829
       Шадкам Зубайда 1989 жылы Горган қаласындағы (Иран) парсы тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқытатын гимназияның түлегі. Сол жылы Тегеран университетінің әлеуметтану бөліміне оқуға түскен. Қазақстан тәуелсіздікке қол жеткізген соң, 1991 ж. тарихи Отанына келіп, 1996 ж. әл- Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті шығыстану факультетінің түрік тілі мен әдебиеті бөліміне түсіп, 1996-1998 жж. Анкара университетінің магистратурасын бітіріп, 2006 жылы кандидаттық диссертациясын 10.02.06 – түркі тілдері мамандығы бойынша қорғап, 2011 ж. ҚР БҒМ Ғылым комитеті тарапынан доцент атағына ие болады. З.Шадкам 1998-ші жылдан бері Шығыстану факультетінде жұмыс істейді. Парсы, түрік, араб тілдерін жетік, орыс тілін жақсы, ағылшын тілін орта денгейде меңгерген. Шағатай, осман тілдері бағыты бойынша ғылыми зерттеулер жүргізетін Қазақстандағы сирек мамандардың бірі. З. Шадкам кафедра және Шығыстану факультетінің халықаралық байланыстарының дамуында да белсенді енбек етіп келеді. Мевлана және Эрасмус академиялық әрекеттілік бағдарламасы аясында Түркия Республикасының университеттерінде лекция оқып келді. 11.10.2017 жылдан бастап «Түрксой» кейін «Жазба жәдігер және Рухани Мұра» деп аты ауысқан ғылыми-зерттеу орталығының директоры. 2019 жылдың 15-22 наурыз аралығында Қазұу ректоры Ғ. М. Мұтановдың тапсырысы бойынша Каир және Ал-Азхар университетінің кітапханаларындағы сирек қордағы түркі(шағатай, осман) жіне парсы тілдеріндегі қолжазбалар бойынша қолжаз баларды зерттеу мақсатта Египит еліне барып келді. З. Шадкам 2008-2009 оқу жылында “Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-ның үздік оқытушысы”. 2019 жылы Ы. Алтынсарин мемлекеттік силығының иегері. 2009 жылдың 20.02-20.04 аралығында Анкара университетінде, 2015 жылы Білкент университеті жанындағы Түрік тілін оқыту және жазғы мектебінде біліктілігін көтерді. Жоғары оқу орны студенттеріне арналған «Қазақ және түрік тілдеріндегі сөз этикетінің этномәдени аспектісі» атты монографияның; «Мәдениетаралық қарым-қатынас (сөйлеу этикеті)» атты оқу құралының және 3 оқу-әдістемелік құрал мен ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша сонғы 5 жылда жарияланған 3 Скопус, 60-ден астам қазақ, түрік, парсы, ағылшын тілдеріндегі мақалалардың авторы.
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
Ы.Алтынсарин төсбелгісі


1

Шадкам Зубайда мәдениетаралық қарым қатынас(сөйлеу этикеті) Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 978-601-247-087-1 153 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Шадкам Зубайда «Түрік тілінің ауызша және жазбаша практикалық курсы» (электронды оқу құралы)түрік тілінде. Қазақ университетi 2012 - г. 70 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Шадкам Зубайда Қазақ-түрік сөз этиекетінің этномәдени аспектісі " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1372 234 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Шадкам Зубайда Шағатай тіліне кіріспе " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-4398-3 106 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Шадкам Зубайда Türkiye Türkçesindeki Kalıp Sözlerinin Kazakçaya Çevrilmesinde Karşılaşılan Sorunlar 2011 - г. 4 - стр. 0

2

Шадкам Зубайда Этикет тілдік бірліктердің қалыптасуына әсер етуші экстралингвистикалық факторлар. 2012 - г. 6 - стр. 0

3

Шадкам Зубайда «ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ТҮРІК ТІЛІНДЕГІ ЭМОТИВТІК ҚЫЗМЕТ АТҚАРАТЫН ТІЛДІК БІРЛІКТЕРДІҢ ҚАЛЫПТАСУЫНА ӘСЕР ЕТУШІ ФАКТОРЛАР» 2012 - г. 6 - стр. 1

4

Шадкам Зубайда Түрік тілін оқытуда кездесетін мәселелер. 2012 - г. 4 - стр. 3

5

Шадкам Зубайда Антропонимдердің аппелятивтік қолданысы 2012 - г. 6 - стр. 0

6

Шадкам Зубайда “Қазақ ұлттық санасының оянуы және Кипр түрік ұлттық күресі” 2012 - г. 5 - стр. 2

7

Шадкам Зубайда Қазақ, түрік және парсы тілдерінде ортақ кейбір сөз этикеттерінің лингвомәден ерекшеліктері. 2012 - г. 6 - стр. 1

8

Шадкам Зубайда Kazak, Türk ve İran dillerindeki bazı ortak deyimler, atasözleri ve kalıp sözleri. 2012 - г. 6 - стр. 0

9

Шадкам Зубайда Türk Dünyasının Ortak Dil Sorunu ve Türkiye Türkçesi 2012 - г. 2 - стр. 0

10

Шадкам Зубайда «Шет тілі ретінде парсы тілін ұйренуде сөз этикеттерін ұйретудің маңыздылығы» 2012 - г. 7 - стр. 0

11

Шадкам Зубайда kazak ve turk kulturunde kadin kavrami 2014 - г. 4 - стр. 2

12

Шадкам Зубайда сөз басында этикеттік қызмет атқаратын бейвербалды амал тәсілдер 2010 - г. 3 - стр. 2

13

Шадкам Зубайда turk dunyasi entegrasiyoninda karsilasilan sorunlar 2011 - г. 6 - стр. 1

14

Шадкам Зубайда Қазақ және түрік тілдеріндегі туыстық қатнасты білдіретін сөздер және олардың аппелятивтік қызметі 2010 - г. 4 - стр. 9

15

Шадкам Зубайда TYPIK TIЛIH YЙPEHУДE ҚAPATПA CӨ3 PETIHДE TУbICTbIҚ ATAУЛАЕРДЫҢ KОЛДAНЫЛУЫ 2014 - г. 5 - стр. 1

16

Шадкам Зубайда ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ТҮРІК ТІЛДЕРІНДЕГІ САЛМАҚ ПЕН КӚЛЕМ ӚЛШЕМ АТАУЛАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 2015 - г. 5 - стр. 4

17

Шадкам Зубайда Базаркулова Б.К. ШАҒАТАЙ ТІЛІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ 2015 - г. 4 - стр. 4

18

Шадкам Зубайда Көркем аудармада стилистикалық мағынасы төмендетілген лексиканы(арго) аудару тәсілдері 2016 - г. 4 - стр. 1

19

Шадкам Зубайда ҚАЗАҚ ЭПОСЫНДАҒЫ ЖЕЛЕП-ЖЕБЕУШІЛЕРДІҢ ФУНКЦИЯСЫ 2016 - г. 4 - стр. 1

20

Шадкам Зубайда Компьютерлік терминдердің aғылшын тілінен қaзaқ тіліне aудaрудa кездесетін мәселелер 2016 - г. 6 - стр. 77

21

Шадкам Зубайда ТҮРІК ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНДЕ АЛҒАС ҚАРҒЫС АЙТУ ДӘСТҮРІНІҢ ПСИХОДИНАМИКАСЫНА СОЦИОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ 2017 - г. 10 - стр. 0

22

Шадкам Зубайда Қазақ және түрік халықтарының қонақ күту дәстүріне лингвомәдени ерекшеліктері 2018 - г. 17 - стр. 0

23

Шадкам Зубайда Көне түркілердің дүниетанымы мен наным-сенімдері 2018 - г. 8 - стр. 86

24

Шадкам Зубайда ҚАЗАҚ-ТҮРІК ТІЛДЕРІНДЕГІ ЖАЛҒАУЛЫҚ ШЫЛАУЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫ- СЕМАНТИКАЛЫҚ СИПАТЫ 2018 - г. 8 - стр. 87

25

Шадкам Зубайда Болашақ шетел тілі мұғалімдерін оқыту үшін цифрлық білім беру ресурстарын пайдалану әдістерін әзірлеу 2018 - г. 9 - стр. 87

26

Шадкам Зубайда Түрік және қaзaқ тілдеріндегі aвиaциялық терминологияғa жaлпы шолу 2018 - г. 8 - стр. 87

27

Шадкам Зубайда Түркі- ислами шығармалардағы парсы сөздерінің қазақ тіліне аудару мәселелері 2018 - г. 8 - стр. 87

28

Шадкам Зубайда Мәдениетaрaлық- Коммуникaтивтік Құзыреттілік Моделі және Компоненттері 2019 - г. 9 - стр. 88

29

Шадкам Зубайда ҚАЗАҚ- ТҮРІК ТІЛДЕРІНДЕГІ ЖАЛҒАУЛЫҚ ШЫЛАУЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫ- СЕМАНТИКАЛЫҚ СИПАТЫ 2018 - г. 8 - стр. 87

30

Шадкам Зубайда Орта ғасыр түркі классикалық шығармаларындағы көне иран мәдениетінің іздері 2018 - г. 6 - стр. 90

31

Шадкам Зубайда Түрік және Қазақ тілдеріндегі алғыспен қарғыс сөздерінің психодинамикасына социолингвистикалық талдау 2017 - г. 10 - стр. 0

32

Шадкам Зубайда Жазба Жәдігер және Рухани Мұра ретінде Сығнақи Шежіресі және Оның Аудармасы 2019 - г. 9 - стр. 90

33

Шадкам Зубайда Түрік тұрақты сөз бірліктерінде «dünürlük» салт-дәстүрінің лингвомәдени аспектісі 2020 - г. 9 - стр. 71

34

Шадкам Зубайда ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ТҮРІК ОНОМАСТИКАСЫНДА ӨСІМДІК ИНТЕРПРЕТАЦИЯСЫ 2020 - г. 8 - стр. 177

35

Шадкам Зубайда Шағатай тілінде сөздіктерінің зерттеулеріне шолу 2019 - г. 7 - стр. 91

36

Шадкам Зубайда Иран Ислам Республикасындағы Әл-Фараби зерттеулері 2020 - г. 7 - стр. 94

37

Шадкам Зубайда ХАЗІРЕТӘЛИДАСТАНДАРЫНЫҢҚАЗАҚСТАНДАҒЫНҰСҚАЛАРЫ 2020 - г. 8 - стр. 74

38

Шадкам Зубайда ДАСТӮР АЛ-‘ИЛĀЖ» МЕДИЦИНАЛЫҚ ТРАКТАТЫ ЖӘНЕ ҚОЛЖАЗБА НҰСҚАЛАРЫ Ғасырлар 2021 - г. 10 - стр. 98

1

Шадкам Зубайда Orta Asya memleketlerinde kültürlerarası iletişim dili sorunu 2011 - г. 7 - стр. турция город Кайсери.

2

Шадкам Зубайда «Шет тілі ретінде парсы тілін ұйренуде сөз этикеттерін ұйретудің маңыздылығы» 2012 - г. 1 - стр. Алматы

3

Шадкам Зубайда Қазақ, түрік және парсы тілдерінде ортақ кейбір сөз этикеттерінің лингвомәден ерекшеліктері. 2012 - г. 1 - стр. индия

4

Шадкам Зубайда Kazakistan’da Türkçenin Öğretimi ve Sorunları 2011 - г. 1 - стр. турция,мугла

5

Шадкам Зубайда Kazakistan’da Türkçe Öğrenenlerin Okuma ve Konuşma Sırasında Yaptıkları Yanlışlar 2011 - г. 3 - стр. Сакария, Турция.

6

Шадкам Зубайда Сөз этикетіндегі стандарттылық 2011 - г. 6 - стр. казахстан\ Алматы

7

Шадкам Зубайда Обзор слов и религиозных терминов в суфизме Казахстана в терминах культурной лингвистики 2016 - г. 8 - стр. Коттон колледж, Гувахати Университет (Ассам)

8

Шадкам Зубайда әулиелердің қорғауында қазақ эпосындағы батырлардың дүниеге келуі 2015 - г. 1 - стр. ТУРЦИЯ-Ankara/ Hacettepe universitesi

9

Шадкам Зубайда Караханлы кезеңінде жазылған алғашқы түрік ислам шығармаларындағы парсы сөздерінің сипаттамасы 2019 - г. 9 - стр. Анкара

10

Шадкам Зубайда Қазақ және түрік тілдеріндегі кейбір этике сөздердің қолданылу ерекшеліктері 2018 - г. 5 - стр. Balikesir

11

Шадкам Зубайда Сығнаки шежіресінің ерекшеліктері 2020 - г. 5 - стр. Hoca Ahmet Yesevı Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0

Hz. Ali Cenknâmes in The Kazakh Oral Tradition

Shadkam, Z., Kai̇Ranbayeva, N.

2022

Turk Kulturu ve Haci Bektas Veli - Arastirma Dergisi
0, с. 169-186

0

Цитирований
2018

Turk Kulturu ve Haci Bektas Veli - Arastirma Dergisi
0, с. 169-185

0

Цитирований