Басты бет / Заң / Кеден, қаржы және экологиялық құқық / Ережепқызы Роза

Ережепқызы Роза

Лауазымы: доцент м.а.
Кеден, қаржы және экологиялық құқық
Scopus author ID: 56127778900
rose.kaznu@gmail.com
8(727) 377-33-36 вн:1257
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Магистратура 2006
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Жоғары 2004
Ғылыми дәрежесі

1

Ережепқызы Роза Жер қойнауын пайдалануды құқықтық реттеу Научно-издательский центр Каспийского общественного университета 2012 - г. 137 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Ережепқызы Роза Қоршаған ортаны қорғау қоғамдық қол жетімділік құқықтық реттеу ақпарат "PRINT MASTER" 2016 - г. ISBN 978-01-278-830-3 131 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Ережепқызы Роза Джангабулова А.К., Туякбаева Н.С. Қазақстан Республикасының жасыл экономикаға көшуі жөніндегі тұжырымдамасын жүзеге асыру аясында баламалы және жаңартылған энергетиканы пайдалануды құқықтық реттеу " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3064-8 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Ережепқызы Роза 2006 - г. 3 - стр. 0

2

Ережепқызы Роза 2009 - г. 5 - стр. 50

3

Ережепқызы Роза 2009 - г. 4 - стр. 51

4

Ережепқызы Роза 2009 - г. 3 - стр. 52

5

Ережепқызы Роза 2010 - г. 5 - стр. 53

6

Ережепқызы Роза 2010 - г. 3 - стр. 56

7

Ережепқызы Роза 2011 - г. 5 - стр. 57

8

Ережепқызы Роза 2011 - г. 4 - стр. 58

9

Ережепқызы Роза 2011 - г. 4 - стр. 59

10

Ережепқызы Роза 2011 - г. 3 - стр. 60

11

Ережепқызы Роза 2012 - г. 6 - стр. 61

12

Ережепқызы Роза Лаптева Н.Г. 2012 - г. 3 - стр. 61

13

Ережепқызы Роза Лаптева Н.Г. 2012 - г. 3 - стр. 62

14

Ережепқызы Роза Есетова С.К. 2012 - г. 3 - стр. 62

15

Ережепқызы Роза 6. Умербаева Р.Е. «Экологиялық сақтандыру экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралы ретінде» стр.192-202 Вестник Серия юридическая №3 (63) 2012 с. сооавтр. Джангабулова А.К. 2012 - г. 10 - стр. 0

16

Ережепқызы Роза 9. Ережепқызы Р. Қазақстанның экологиялық қауіпсіздігі: жер қойнауын пайдаланушы субъектілер кейбір міндеттірінің құқықтық негіздері стр. 197-202 Вестник Серия юридическая №4 (64) 2012 сооавтр. Кудерин И.Қ. 2012 - г. 5 - стр. 0

17

Ережепқызы Роза «Жасыл» экономикаға өтудің аймақтық саясатының теориялық және методологиялық негіздері 2013 - г. 6 - стр. 0

18

Ережепқызы Роза Legal Framework duties of subjects subsoil 2013 - г. 4 - стр. 0

19

Ережепқызы Роза Қазақстанда экологиялық ақпаратқа қол жеткізу және алудың құқықтық негізі 2015 - г. 13 - стр. 3

20

Ережепқызы Роза Қазақстан Республикасының заңнамасында экологиялық ақпаратқа қол жетізу құқықтық институтының қағидалары 2015 - г. 6 - стр. 75

21

Ережепқызы Роза Экологиялық ақпаратқа қоғамның қол жетімділігін қамтамасыз етудің мемлекеттік-құқықтық тетігінің кейбір мәселелері 2015 - г. 4 - стр. 76

22

Ережепқызы Роза Джангабулова А.К. Қaзaқстaн Республикaсындa энергетикaлық сaлaны реттейтін зaңнaмaның дaмуының кейбір мәселелері 2016 - г. 4 - стр. 77

23

Ережепқызы Роза Aқпaрaтқa қол жеткізу, сот төрелігін шешім қaбылдaу және қол жұртшылықтың қaтысуы сурaғынa 2016 - г. 5 - стр. 78

24

Ережепқызы Роза Қазақстан Республикасындағы экологиялық қоғамдық ұйымдардың құқықтары мен міндеттері 2015 - г. 5 - стр. 0

25

Ережепқызы Роза Куаналиева Г.А. "Ensuring the rights of the personality in criminal proceedings"//КазНУ Хабаршысы №3 (79), 2016, 144-149 р. 2016 - г. 6 - стр. 79

26

Ережепқызы Роза Куаналиева Г.А. Куaнaлиевa Г.A., Ережепқызы Р. Қылмыстық процестегі жеке тұлғaның құқықтaрын қaмтaмaсыз ету 2016 - г. 6 - стр. 79

27

Ережепқызы Роза Ережепқызы Р. Қоршaғaн ортaны қорғaу және тaбиғи ресурстaрды пaйдaлaну сaлaсындaғы aқпaрaтқa қоғaмның қолжетімділігін құқықтық институт нормaлaрының орны 2016 - г. 6 - стр. 80

28

Ережепқызы Роза Джангабулова А.К. Ережепқызы Р., Джангабулова А.К., Конысбай Б. Қазақстан Республикасында үкіметтік емес ұйымдардың кейбір сұрақтары: олардың энергетикалық саясатты қалыптастырудағы рөлі 2016 - г. 6 - стр. 80

29

Ережепқызы Роза Ережепқызы Р. Қоршaғaн ортaны қорғaу және тaбиғи ресурстaрды пaйдaлaну сaлaсындaғы aқпaрaтқa қоғaмның қолжетімділігіне құқықтық институт нормaлaрының орны 2017 - г. 5 - стр. 81

30

Ережепқызы Роза Джангабулова А.К. Джaнгaбуловa A.К., Ережепқызы Р. Қaзaқстaн Республикaсындa энергия үнемдеу және энергия тиімділігін құқықтық қaмтaмaсыз ету мәселелері 2017 - г. 5 - стр. 81

31

Ережепқызы Роза Land reforms in the Republic of Kazakhstan in the conditions of market relations 2017 - г. 5 - стр. 0

32

Ережепқызы Роза Erezhepkyzy R.,Baimurzin A.A. Problems of the use of renewable energy sources 2017 - г. 5 - стр. 164

33

Ережепқызы Роза Erezhepkyzy R., Zakirov DE Renewable energy: the legal analysis of international and national legislation 2017 - г. 5 - стр. 164

34

Ережепқызы Роза Yerezhepkyzy R., Serikov Y.S Environmental Information: Problems and Perspectives" 2017 - г. 4 - стр. 164

35

Ережепқызы Роза Ecological problem of bioenergy 2017 - г. 4 - стр. 38

36

Ережепқызы Роза Yerezhepkyzy R., Usenova . Problems of liability for land offences 2017 - г. 4 - стр. 38

37

Ережепқызы Роза Government incentives on energy development using renewable energy sources 2017 - г. 4 - стр. 38

38

Ережепқызы Роза History of formation and development of the legislation regulating the energy sector in Kazakhstan 2017 - г. 4 - стр. 38

39

Ережепқызы Роза Yerezhepkyzy R., Maratova A.T. The further development of nuclear energy in Kazakhstan 2017 - г. 4 - стр. 38

40

Ережепқызы Роза Penalties for environmental pollution in the energy sector 2017 - г. 6 - стр. 269

41

Ережепқызы Роза Джангабулова А.К., Қонысбай Б.М. Қазақстан Республикасында Үкіметтік емес ұйымдардың кейбір сұрақтары; олардың энергетикалық саясатты қалыптастырудағы рөлі 2016 - г. 6 - стр. 80

42

Ережепқызы Роза АҚПAРAТҚA ҚОЛ ЖЕТ- КІЗУ, СОТ ТӨРЕЛІГІН ШЕШІМ ҚAБЫЛДAУ ЖӘНЕ ҚОЛЖҰРТ- ШЫЛЫҚТЫҢ ҚAТЫСУЫ 2017 - г. 6 - стр. 50

43

Ережепқызы Роза Legal regulation of public access to information in the field of environmental protection and use of natural resources 2017 - г. 6 - стр. 0

44

Ережепқызы Роза Некоторые вопросы правого регулирование внешних водных источников Казахстана 2019 - г. 182 - стр. 1

45

Ережепқызы Роза Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы ақпаратқа қоғамның қол жетімділігін құқықтық реттеу 2019 - г. 102 - стр. 89

46

Ережепқызы Роза Improving Environmental Legislation in Central Asia: Current Trends and Features of Cooperation with the European Union 2020 - г. 9 - стр. 29

47

Ережепқызы Роза Protection of Objects of Historical and Cultural Heritage: Legal Problems and the Application of Information Technologies 2020 - г. 10 - стр. 49

48

Ережепқызы Роза Implementing the aarhus convention 2021 - г. 7 - стр. 4

1

Ережепқызы Роза Есетова С.К. 2005 - г. 4 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

2

Ережепқызы Роза 2007 - г. 3 - стр. Алматы, Академия экономики и права

3

Ережепқызы Роза 2005 - г. 6 - стр. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

4

Ережепқызы Роза 2008 - г. 2 - стр. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби

5

Ережепқызы Роза 2008 - г. 4 - стр. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби, юридический факультет

6

Ережепқызы Роза 2009 - г. 5 - стр. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби юридический факультет

7

Ережепқызы Роза 2009 - г. 5 - стр. Уральск Западно-Казахстанский университет им. М.Утемисова

8

Ережепқызы Роза 2009 - г. 3 - стр. Уральск Западно-Казахстанский университет им. М.Утемисова

9

Ережепқызы Роза 2010 - г. 4 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

10

Ережепқызы Роза 2010 - г. 12 - стр. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби юридический факультет

11

Ережепқызы Роза 2012 - г. 4 - стр. NH Laguna Palace, Viale Ancona, 2. 30172 Venezia, Mestre, Italy

12

Ережепқызы Роза 2009 - г. 6 - стр. Алматы Казахском национальном университете им. аль-Фараби

13

Ережепқызы Роза 2012 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль_Фараби юридический факультет

14

Ережепқызы Роза 2012 - г. 3 - стр.

15

Ережепқызы Роза Ибраева А.С., Есетова С.К. 2012 - г. 2 - стр. Phuket

16

Ережепқызы Роза Лаптева Н.Г., Ибраева А.С., Есетова С.К. 2012 - г. 2 - стр. Phuket

17

Ережепқызы Роза Некоторые вопросы доступа к информации об использовании водных ресурсов в Республике Казахстан 2012 - г. 4 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

18

Ережепқызы Роза Правовые основы доступа и получения экологической информации стр 2012 - г. 8 - стр.

19

Ережепқызы Роза Соотношение классических и инновационных методов преподавания: на опыте юридического факультета КазНУ имени аль-Фараби 2012 - г. 3 - стр.

20

Ережепқызы Роза Табиғи ресурстарды қоршаған ортаны қорғау және пайдалану саласындағы экологиялық ақпарат көздері 2016 - г. 6 - стр. Павлодар

21

Ережепқызы Роза Тыныбеков С.., Джангабулова А.К. Қазақстан Республикасының экологиялық ақпаратқа қол жеткізу үшін құқықтық негіз 2015 - г. 7 - стр.

22

Ережепқызы Роза Проблемы правового регулирования и состояние мониторинга водных ресурсов в Казахстане 2020 - г. 12 - стр.
Автордың құжаттары

9

Цитирования

6 по 6
құжаттар

h-индексі

2

Implementing the aarhus convention

Yerezhepkyzy, R., Egorov, A., Sadvokassov, A., Shestak, V.

2021

European Energy and Environmental Law Review
30, с. 120-127

0

Цитирований
2020

European Energy and Environmental Law Review
29, с. 39-48

0

Цитирований
Central Asian transboundary waters in the age of globalization: Problems of legal regulation and international cooperation

Baideldynov, D., Jangabulova, A., Yerezhepkyzy, R., Berdibaуeva, A., Khamit, A.

2019

Journal of Environmental Management and Tourism
10, с. 1060-1073

0

Цитирований
Protection of Objects of Historical and Cultural Heritage: Legal Problems and the Application of Information Technologies

Auganbai, A., Kalymbek, B., Shulanbekova, G.K., Urisbaeva, A.A., Yerezhepkyzy, R.

2019

Environmental Policy and Law
49, с. 379-388

0

Цитирований
Legal regulation of public access to information in the field of environmental protection and use of natural resources

Yerezhepkyzy, R., Karatayeva, A., Kuanalieva, G.A., Konysbai, B.M., Azhinurina, D.A.

2017

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
20, с.

3

Цитирований
Access of the public to environmental information in the republic of Kazakhstan

Yerezhepkyzy, R., Tynybekov, S., Abikenov, A., Aldashev, S.

2017

Journal of Advanced Research in Law and Economics
8, с. 2277-2285

0

Цитирований
Legal basis of access to the environmental information of republic of Kazakhstan

Yerezhepkyzy, R., Tynybekov, S., Dzhangabulova, A., Borodina, A.

2015

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
2, с. 717-724

0

Цитирований
Access to environmental information in legislation of the republic of Kazakhstan

Tynybekov, S., Yerezhepkyzy, R., Berdibayeva, A.K., Esekeeva, A.A., Mynbatyrova, N.K., Akopova, E.

2014

Life Science Journal
11, с. 231-238

3

Цитирований
Some theoretical and methodological aspects of the relationship between the concepts of law, society, government and security

Zhatkanbayeva, A.E., Baimbetov, N.S., Dzhangabulova, A.K., Tuyakbayeva, N.S., Yerezhepkyzy, R., Salykhbayeva, A.T.

2014

Life Science Journal
11, с. 219-225

0

Цитирований