Main / International Relations / International law / Омиржанов Есбол Токтарбаевич

Омиржанов Есбол Токтарбаевич

Position Доцент
Кафедра международного права
Scopus author ID: 57197810033
yesbol_1981@mail.ru
File name Headline Description
History of the State and Law of Foreign Countries
Legal Issues of State Service
International Law and Islam
International Law and Islam
International Law and Islam
International Law and Islam
Программа семинарских занятий
International Law and Islam
International Law and Islam
International Law and Islam
International Law and Islam
International Law and Islam
Legal Issues of State Service
International Law and Islam
Muslim Law
International Law and Islam
International Law and Islam
International Law and Islam
International Law of Human Rights
History of Legal and Political Doctrines
Theory of State and Law
History of the State and Law of Foreign Countries
Theory of State and Law
International Legal Problems of Human Rights Protection
Comparative Law Problems
International Law of Human Rights
International Legal Problems of Human Rights Protection
Theory of State and Law
History of the State and Law of Foreign Countries
International Legal Problems of Human Rights Protection
Muslim Law
History of Legal and Political Doctrines
International Legal Problems of Human Rights Protection
Theory of State and Law
History of the State and Law of Foreign Countries
History of the State and Law of Foreign Countries
International Law of Human Rights
Theory of State and Law
History of the State and Law of Foreign Countries
International Legal Problems of Human Rights Protection
Theory of State and Law
History of the State and Law of Foreign Countries
Theory of State and Law
Theory of State and Law
History of the State and Law of Foreign Countries
International Legal Problems of Human Rights Protection
History of the State and Law of Foreign Countries
History of the State and Law of Foreign Countries
Theory of State and Law
Theory of State and Law
International Legal Problems of Human Rights Protection
International Law of Human Rights
International Law of Human Rights
History of Legal and Political Doctrines
Theory of State and Law
Theory of State and Law
History of the State and Law of Foreign Countries
History of the State and Law of Foreign Countries
Theory of State and Law
History of the State and Law of Foreign Countries
International Law of Human Rights
Theory of State and Law
History of the State and Law of Foreign Countries
International Legal Problems of Human Rights Protection
Muslim Law
History of the State and Law of Foreign Countries
Theory of State and Law
Theory of State and Law
Theory of State and Law
History of Legal and Political Doctrines
History of Legal and Political Doctrines
International Law of Human Rights
History of Legal and Political Doctrines
Theory of State and Law
History of Legal and Political Doctrines
History of Legal and Political Doctrines
History of the State and Law of Foreign Countries
Muslim Law
History of Legal and Political Doctrines
History of the State and Law of Foreign Countries
Theory of State and Law
Theory of State and Law
History of Legal and Political Doctrines
Theory of State and Law
History of Legal and Political Doctrines
History of Legal and Political Doctrines
History of Legal and Political Doctrines
International Law of Human Rights
Theory of State and Law
International Law and Islam
History of Legal and Political Doctrines
Muslim Law
History of Legal and Political Doctrines
History of the State and Law of Foreign Countries
History of the State and Law of Foreign Countries
History of Legal and Political Doctrines
History of the State and Law of Foreign Countries
History of Legal and Political Doctrines
Muslim Law
History of Legal and Political Doctrines
History of Legal and Political Doctrines
Theory of State and Law
History of the State and Law of Foreign Countries
Theory of State and Law
History of the State and Law of Foreign Countries
History of Legal and Political Doctrines
Theory of State and Law
Theory of State and Law
Muslim Law
Muslim Law
Muslim Law
History of the State and Law of Foreign Countries
Theory of State and Law
Muslim Law
History of Legal and Political Doctrines
History of Legal and Political Doctrines
History of Legal and Political Doctrines
History of Legal and Political Doctrines
History of Legal and Political Doctrines
History of Legal and Political Doctrines
History of Legal and Political Doctrines
History of the State and Law of Foreign Countries
History of Legal and Political Doctrines
Theory of State and Law
History of Legal and Political Doctrines
History of the State and Law of Foreign Countries
International Law of Human Rights
International Law of Human Rights
Theory of State and Law
History of Legal and Political Doctrines
Muslim Law
International Law of Human Rights
International Law and Islam
Scientific Research methods
History of the State and Law of Foreign Countries
Academic writing
International Legal Status of Refugees
Comparative Law Problems
History of Legal and Political Doctrines
Muslim Law
History of the State and Law of Foreign Countries
Theory of State and Law
History of the State and Law of Foreign Countries
Comparative Law Problems
International Legal Status of Refugees
International Legal Aspects of Human Rights Protection
Theory of State and Law
International Law and Islam
Legal Issues of State Service
International Law and Islam
Muslim Law
Muslim Law
Muslim Law
Muslim Law
Muslim Law
Muslim Law
Muslim Law
Muslim Law
Muslim Law
Comparative Law Problems
International Legal Status of Refugees
History of Legal and Political Doctrines
International Legal Status of Refugees
Theory of State and Law
Muslim Law
Legal Issues of State Service
Comparative Law Problems
Comparative Law Problems
Muslim Law
International mechanisms of human rights protection
Comparative Law Problems
Muslim Law
Theory of State and Law
International Legal Aspects of Human Rights Protection
Muslim Law
Comparative Law Problems
International Legal Aspects of Human Rights Protection
Theory of State and Law
Theory of State and Law
Muslim Law
Theory of State and Law
History of the State and Law of Foreign Countries
International Legal Aspects of Human Rights Protection
International Legal Status of Refugees
International Legal Status of Refugees
International mechanisms of human rights protection
Muslim Law
Theory of State and Law
Comparative Law Problems
International mechanisms of human rights protection
Legal Issues of State Service
Legal Issues of State Service
International Law and Islam
History of Legal and Political Doctrines
International Legal Status of Refugees
International Legal Status of Refugees
International Legal Aspects of Human Rights Protection
Theory of State and Law
Theory of State and Law
History of the State and Law of Foreign Countries
International Legal Status of Refugees
Muslim Law
Comparative Law Problems
History of the State and Law of Foreign Countries
Comparative Law Problems
Muslim Law
International Legal Aspects of Human Rights Protection
International Legal Status of Refugees
Theory of State and Law
International Legal Status of Refugees
Theory of State and Law
Comparative Law Problems
Muslim Law
Scientific Research methods
Силлабус по предмету "Методы научных исследований"
Theory of State and Law
Comparative Law Problems
Muslim Law
History of the State and Law of Foreign Countries
Силлабус по истории государства и права зарубежных стран
Academic writing
Силлабус по предмету "Академическое письмо"
History of the State and Law of Foreign Countries
Legal Issues of State Service
International Law and Islam
International Law and Islam
International Legal Status of Refugees
International mechanisms of human rights protection
Legal Issues of State Service
Legal Issues of State Service
Legal Issues of State Service

1

Омиржанов Есбол Токтарбаевич Шет елдердің мемлекет және құқығының тарихы (ежелгі дәуір) " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1575-1 6 - стр.

2

Омиржанов Есбол Токтарбаевич Қазақстанның саяси-құқықтық ілімдерінің тарихы " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-042431-9 5 - стр.

1

Омиржанов Есбол Токтарбаевич МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДЕГІ ЗАҢДАРДЫҢ САПАСЫН АРТТЫРУДЫҢ БАСТЫ ЖОЛЫ ҚАЗАҚ ТІЛІН ЖЕТІК БІЛЕТІН ЗАҢГЕР МАМАН ДАЯРЛАУ 2012 - г. 5 - стр. 0

2

Омиржанов Есбол Токтарбаевич Взаимосвязь развития правосознания и социально-психологических особенностей студентов-юристов 2014 - г. 10 - стр. 0

3

Омиржанов Есбол Токтарбаевич Қазақ қоғамындағы «Үлкен Түркістан» және «түрікшілдік» идеялары 2012 - г. 10 - стр. 0

4

Омиржанов Есбол Токтарбаевич «Дін және құқық: арақатынасы және байланысы» 2013 - г. 6 - стр. 0

5

Омиржанов Есбол Токтарбаевич Бір мезгілде екі әйелмен некеге тұруды құқықтық реттеу мәселесі 2013 - г. 6 - стр. 0

6

Омиржанов Есбол Токтарбаевич Құқықтық нигилизм және оның қазақстандық сипаты 2012 - г. 7 - стр. 0

7

Омиржанов Есбол Токтарбаевич Қазақтың мұраты 2013 - г. 9 - стр. 0

8

Омиржанов Есбол Токтарбаевич Мемлекеттің халықаралық маңызы бар мәселелерді шешуге атсалысу функциясының мәні және қазақстандық тәжірибе 2015 - г. 6 - стр. 0

9

Омиржанов Есбол Токтарбаевич Кәсібилілік қағидасының мәні жайлы. 2015 - г. 8 - стр. 1

10

Омиржанов Есбол Токтарбаевич "Жоғарғы оқу орындарында құқықтық емес білім алушыларға сыбайлас жемқорлық жайлы ақпарат беру мәселелері" 2015 - г. 4 - стр. 1

11

Омиржанов Есбол Токтарбаевич Құзырлық бағытты мемлекет және құқық теориясын оқытуда қолданудың тәжірибелік ерекшеліктері. 2015 - г. 5 - стр. 0

12

Омиржанов Есбол Токтарбаевич жүзге бөліну жайлы 2015 - г. 6 - стр. 0

13

Омиржанов Есбол Токтарбаевич PROSPECTS AND REALIA OF ESTABLISHING INTERNATIONAL UNIVERSITIES IN KAZAKHSTAN 2015 - г. 6 - стр. 0

14

Омиржанов Есбол Токтарбаевич Political, Legal, Religious Reforms of the Altyn Orda in Its Early Years 2015 - г. 5 - стр. 6

15

Омиржанов Есбол Токтарбаевич The Importance Of A Document “The Book Of The Agreement Of Medina" 2015 - г. 4 - стр. 0

16

Омиржанов Есбол Токтарбаевич Pecularities of Afghanistan’s criminal law 2015 - г. 5 - стр. 0

17

Омиржанов Есбол Токтарбаевич FEATURES OF CIVIL SOCIETY FORMATION IN KAZAKHSTAN: PROBLEMS AND PROSPECTS 2016 - г. 6 - стр. 3

18

Омиржанов Есбол Токтарбаевич Об особенностях развития правосознания у студенто-юристов 2015 - г. 6 - стр. 1

19

Омиржанов Есбол Токтарбаевич Ин тер нет ке ңіс тік те гі ді ни экс тре мизм жә не тер ро ризм: қа зір гі қа уіп-қа тер лер жә не оны мен кү рес те гі қа зақ стан дық тә жі ри бе 2016 - г. 4 - стр. 1

20

Омиржанов Есбол Токтарбаевич Қазақстан Республикасында конституциялык, реформа жасаудың кейбір теориялық негіздемелері 2016 - г. 6 - стр. 1

21

Омиржанов Есбол Токтарбаевич 2015 - г. 5 - стр. 0

22

Омиржанов Есбол Токтарбаевич 2015 - г. 8 - стр. 0

23

Омиржанов Есбол Токтарбаевич 2016 - г. 5 - стр. 0

24

Омиржанов Есбол Токтарбаевич Қазақстандағы азаматты қоғамды қалыптастыру ерекшеліктері: проблемалар мен перспективалар 2016 - г. 6 - стр. 0

25

Омиржанов Есбол Токтарбаевич Қазақстанның саяси және құқықтық ілімдері тарихын дезертир өзекті мәселелері 2016 - г. 6 - стр. 76

26

Омиржанов Есбол Токтарбаевич The Role of Social Network to Strengthening Civil Society 2017 - г. 7 - стр. 2

27

Омиржанов Есбол Токтарбаевич Азаматтық қоғамды күшейтудегі әлеуметтік жүйелердің рөлі 2017 - г. 7 - стр. 0

28

Омиржанов Есбол Токтарбаевич The Influence of European and Asian Values on the Features of the Legal System of Kazakhstan 2017 - г. 10 - стр. 1

29

Омиржанов Есбол Токтарбаевич Des facteurs essentiels influencant le nihilisme du droit au Kazakhstan 2017 - г. 5 - стр. 1

30

Омиржанов Есбол Токтарбаевич Анахарсистің саяси-құқықтық көзқарастары және эллинизм 2016 - г. 6 - стр. 80

31

Омиржанов Есбол Токтарбаевич Заратуштраның саяси-құқықтың көзқарастары жене олардың Қазақстанның саяси-құқықтық ілімінің тарихында алатын орны 2017 - г. 6 - стр. 81

32

Омиржанов Есбол Токтарбаевич Орхон-Енисей жазуларындағы саяси-құқықтық идеялар 2017 - г. 6 - стр. 46

33

Омиржанов Есбол Токтарбаевич On the National Security Correlation with Freedom of Speech in Kazakhstan 2017 - г. 7 - стр. 27

34

Омиржанов Есбол Токтарбаевич INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS OF ADOPTION OF KAZAKHSTAN CHILDREN BY FOREIGNERS 2018 - г. 9 - стр. 0

35

Омиржанов Есбол Токтарбаевич HISTORICAL ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF PROTECTION OF THE RIGHTS OF CHILDREN-ORPHANS AND CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL CARE IN KAZAKHSTAN 2018 - г. 10 - стр. 0

36

Омиржанов Есбол Токтарбаевич ҚАЗАҚСТАННЫҢ САЯСИ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ОЙЛАРЫ ТАРИХЫНДАҒЫ МАЙҚЫ БИДІҢ ЖАРҒЫСЫ 2018 - г. 5 - стр. 1

37

Омиржанов Есбол Токтарбаевич ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚТЫҢ ОРЫН АЛУ СЕБЕПТЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ АЛДЫН АЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 2018 - г. 4 - стр. 1

38

Омиржанов Есбол Токтарбаевич Мөде қағанның саяси - құқықтық көзқарастары 2017 - г. 5 - стр. 1

39

Омиржанов Есбол ТоктарбаевичТусупова А.Ж. Reforming Kazakhstan's migration legislation in the light of the 'One Belt, One Road' project 2020 - г. 10 - стр. 1

1

Омиржанов Есбол Токтарбаевич P2558 Specifics in Development of the Legal Consciousness of Law Students 2016 - г. 1 - стр. Yokohama

2

Омиржанов Есбол Токтарбаевич ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖӘНЕ Шетелдегі мүгедектерге инклюзивті білім берудің заңдық және практикалық мәселелері: АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫНАН 2020 - г. 5 - стр.

3

Омиржанов Есбол Токтарбаевич Мүгедектерге арналған адам құқығы және инклюзивті білім. Қазақстанның және шет елдердің тәжірибесі 2021 - г. 3 - стр. КазНУ им. Аль-Фараби
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0

ISSUES OF LEGISLATIVE REGULATION OF SURROGACY IN KAZAKHSTAN

Omirzhanov, Y.T., Otarbayeva, A.B., Icshanova, G.T., Baigelova, N.Y., Kalieva, G.S.

2022

Medicine and Law
41, с. 245-256

0

Цитирований
2020

Human Systems Management
39, с. 141-154

0

Цитирований
International ENTER project: A new pedagogical training approach for engineering educators

Shageeva, F.T., Mishchenko, E.S., Chernyshov, N.G., Nurgalieva, K.E., Turekhanova, K.M., Omirzhanov, Y.T.

2020

Vysshee Obrazovanie v Rossii
29, с. 65-74

6

Цитирований
2020

The challenge of change for the legal and political systems of Eurasia: The impact of the new silk road
0, с. 169-178

0

Цитирований
2020

The challenge of change for the legal and political systems of Eurasia: Eurasiathe impact of the new silk road
0, с. 171-182

0

Цитирований
On the national security correlation with freedom of speech in kazakhstan

Omirzhanov, Y., Baimagambetova, Z., Tusupova, A., Omirtay, R., Uteuliev, S.

2017

Journal of Advanced Research in Law and Economics
8, с. 980-986

2

Цитирований