Main / Philological / Kazakh literature and theory of literature / Калиева Альмира Кайыртаевна

Калиева Альмира Кайыртаевна

Position И.о. доцента
Кафедра казахской литературы и теории литературы
Scopus author ID: 57213160949
Is hidden
       Acting Associate Professor of the Department of Kazakh Literature and Literary Theory of Al-Farabi Kazakh National University, Candidate of Philological Sciences. In 2001, she graduated from Shakerim Semipalatinsk State University with a degree in Kazakh Language and Literature. In 2003-2005, she studied at the Master's degree program of the Kazakh National University.Al-Farabi majored in Philology (specialization – "Theory of Literature"). In 2010 , she defended her PhD thesis on: "Psychologism in the image of a creative personality" (specialty: "10.01.08 - theory of literature; textual studies"). Author of the monograph "Fiction: creative personality and psychologism" (Almaty, 2012), more than 100 scientific articles (works published in the countries of the far and near abroad, has publications in journals with a high impact factor); scientific director of the project "Modern literary studies and cognitive paradigm", implemented in 2021-2023.

1

Калиева Альмира Кайыртаевна Майтанов Б.Қ. Өнегелі өмір/ред. басқ. Ғ.М.Мұтанов, жауапты шығарушы С.Медеубекұлы, құраст. А.Қ.Қалиева, А.Майтанов " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2139-4 21 - стр.

2

Калиева Альмира Кайыртаевна ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ: ДАМУ ҮРДІСТЕРІ, ЕСІМДЕР МЕН ОҚИҒАЛАР «Print Express», 2017 - г. ISBN 978-601-80687-9 1 - стр.

3

Калиева Альмира Кайыртаевна Елорда - ұлттың рухани жаңғыру астанасы Print Express 2018 - г. ISBN 798-601-7946-15-9 9 - стр.

4

Калиева Альмира Кайыртаевна «ОРТА БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН МАЗМҦНЫ АЯСЫНДА ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІН ОҚЫТУДЫҢ ӚЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ» Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары Print Express 2019 - г. ISBN 978-601-230-080-2 7 - стр.

1

Калиева Альмира Кайыртаевна Қазіргі қазақстандық романдардағы ұлттық және жалпыадамдық парадигма 2017 - г. 5 - стр. 1

2

Калиева Альмира Кайыртаевна Қазақстандағы қазіргі орыс әдебиеті 2017 - г. 6 - стр. 0

3

Калиева Альмира Кайыртаевна «Мұнара» һәм «Жарық дүниеге этностың ескі көзімен қарау» 2016 - г. 6 - стр. 0

4

Калиева Альмира Кайыртаевна заман келбеті драматургияда 2017 - г. 5 - стр. 0

5

Калиева Альмира Кайыртаевна Қазіргі қазақ романдарындағы ұлттық және жалпыадамдық проблемалар 2017 - г. 5 - стр. 1

6

Калиева Альмира Кайыртаевна Ғасырлар тоғысындағы қазақ ұлттық драматургиясы 2017 - г. 4 - стр. 1

7

Калиева Альмира Кайыртаевна Телағыс 2018 - г. 1 - стр. 1

8

Калиева Альмира Кайыртаевна Пейзаждың көркемдік қызметі жайында 2018 - г. 4 - стр. 1

9

Калиева Альмира Кайыртаевна Тәуелсіздік кезеңіндегі ұлттық проза 2019 - г. 5 - стр. 1

10

Калиева Альмира Кайыртаевна Қазіргі Қазақстан әдебиеті реалды және виртуалды кеңістікте 2019 - г. 4 - стр. 1

11

Калиева Альмира Кайыртаевна Қазіргі әдебиеттің эпикалық сипаты 2019 - г. 12 - стр. 2

12

Калиева Альмира КайыртаевнаАхметова А.М., Исмакова А.С., Акыш Н.Б., Шортанбай Ш.А. Қазіргі қазақ прозасындағы Ұлы даланың жеті қыры аясындағы Мәңгілік ел концептінің ұлттық тұжырымдамасы және көркем дискурс 2019 - г. 8 - стр. 1

13

Калиева Альмира Кайыртаевна Заманауи казақ прозасы: даму үрдістері және жанрлық трансформация 2020 - г. 6 - стр. 1

1

Калиева Альмира Кайыртаевна Тәуелсіздік дәуірі жаңа қазақ романдарында: қоғамдық-саяси, моральдық-психологиялық аспектілер 2012 - г. 5 - стр. г.Алматы, КазНУ им.аль-Фараби

2

Калиева Альмира Кайыртаевна Д.Рамазан әңгімелерінің поэтикасы 2019 - г. 14 - стр. Институт литературы и искусства имени М.О.Ауэзова

3

Калиева Альмира Кайыртаевна Қазақстанда киберәдебиеттің даму жағдайы 2018 - г. 12 - стр. стамбул

4

Калиева Альмира Кайыртаевна Қазіргі қазақ прозасының даму үрдістері 2019 - г. 23 - стр. Канев
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0

2019

Space and Culture, India
7, с. 68-75

0

Цитирований