Main / Philological / Kazakh literature and theory of literature / Абдикулова Раушан Мамиевна

Абдикулова Раушан Мамиевна

Position Доцент
Кафедра казахской литературы и теории литературы
Scopus author ID: 56150870000
Is hidden
      
State Prizes
Prize Name Date of award
Знак "Ы.Алтынсарин"


File name Headline Description
Psychology in Fiction
Plot and Composition
Psychology in Fiction
Psychology in Fiction
Plot and Composition
Plot and Composition
Psychology in Fiction
Psychology in Fiction
Plot and Composition
Plot and Composition
Psychology in Fiction
Plot and Composition
Psychology in Fiction
Actual problems of Kazakh philology
Theoretical Problems of Study of Literature
Actual Problems of Linguistics, Literatury //Kazakh , Russian Linguistics // / Kazakh, Russian Literatury
Introduction to Literary Criticism
Әдебиеттануға кіріспе. Емтихан сұрақтары
Actual Problems of Linguistics, Literatury //Kazakh , Russian Linguistics // / Kazakh, Russian Literatury
Theoretical Problems of Study of Literature
Intertextual Comparativistics and Textology
Philosophical and methodological problems of linguistics//active processes in the modern Kazakh/Russian language//Theory artistic text//Interpretation of the literary text
Problems of Style in Lyrics
Problems of Style in Lyrics
Philosophical and methodological problems of linguistics//active processes in the modern Kazakh/Russian language//Theory artistic text//Interpretation of the literary text
Literature Theory
Philosophical and methodological problems of linguistics//active processes in the modern Kazakh/Russian language//Theory artistic text//Interpretation of the literary text
Theoretical Problems of Study of Literature
Дәрістер мазмұны мен ұсынылатын әдебиеттер тізімі
Theoretical Problems of Study of Literature
Actual Problems of Linguistics, Literatury //Kazakh , Russian Linguistics // / Kazakh, Russian Literatury
Actual Problems of Linguistics, Literatury //Kazakh , Russian Linguistics // / Kazakh, Russian Literatury
Theoretical Problems of Study of Literature
Actual problems of Kazakh philology
Philosophical and methodological problems of linguistics//active processes in the modern Kazakh/Russian language//Theory artistic text//Interpretation of the literary text
Literature Theory
Әдебиет теориясы
Theoretical Problems of Study of Literature
Actual Problems of Linguistics, Literatury //Kazakh , Russian Linguistics // / Kazakh, Russian Literatury
Theoretical Problems of Study of Literature
Actual Problems of Linguistics, Literatury //Kazakh , Russian Linguistics // / Kazakh, Russian Literatury
Actual problems of Kazakh philology
Literature Theory
Әдебиет теориясы
Genre and Literary Work
Жанр және шығарма
Composition and Poetics of A Plot
Композиция және сюжет поэтикасы
Philosophical and Methodological Problems of Linguistics//Active Processes in Modern Kazakh/Russian Language //Theory Artistic Texts//Interpretation of A Literary Text
Көркем мәтін теориясы
Introduction to Literary Criticism
Philosophical and methodological problems of linguistics//active processes in the modern Kazakh/Russian language//Theory artistic text//Interpretation of the literary text
Theoretical Problems of Study of Literature
Силлабусс.
Plot and Composition
Theoretical Problems of Study of Literature
Philosophical and methodological problems of linguistics//active processes in the modern Kazakh/Russian language//Theory artistic text//Interpretation of the literary text
Actual Problems of Linguistics, Literatury //Kazakh , Russian Linguistics // / Kazakh, Russian Literatury
Academic Policy of al-Farabi Kazakh National University. Introduction
Academic Policy of al-Farabi Kazakh National University. Introduction
Academic Policy of al-Farabi Kazakh National University. Introduction
Academic Policy of al-Farabi Kazakh National University. Introduction
Academic Policy of al-Farabi Kazakh National University. Introduction
Тәрбие жұмысының жоспары
Academic Policy of al-Farabi Kazakh National University. Introduction
Тәрбие жұмыстарының жосары

1

Абдикулова Раушан Мамиевна қазақ тілі Раритет 2011 - г. ISBN 978-601-250-043-1 13 - стр.

2

Абдикулова Раушан Мамиевна Шортанбай ақын мұрасын зерттеу мәселелері "Ана тілі" 2013 - г. ISBN 978-601-251-099-7 24 - стр.

3

Абдикулова Раушан Мамиевна Жанр және шығарма Дәстүр 2016 - г. ISBN 978-601-7505-24-0 288 - стр.

4

Абдикулова Раушан Мамиевна Тест жинағы тест жинағы 2016 - г. ISBN 978-601-04-2441-8 5 - стр.

1

Абдикулова Раушан Мамиевна Проблема интертекста в казахском поэтическом слове 2014 - г. 4 - стр. 0

2

Абдикулова Раушан Мамиевна Бақытжан Майтанов-қазақ әдебиеттануындағы жаңа бағыттың көшбасшысы 2014 - г. 8 - стр. 0

3

Абдикулова Раушан МамиевнаОспанова А.А. ХХ ғасыр бас кезіндегі қазақ поэзиясындағы түрікшілдік идеяның көрінісі 2014 - г. 5 - стр. 1

4

Абдикулова Раушан Мамиевна Transformation of Novels Genre in Modern Literature 2015 - г. 7 - стр. 2

5

Абдикулова Раушан Мамиевна The problem of intertext in Kazakh poetic word 2015 - г. 4 - стр. 2

6

Абдикулова Раушан Мамиевна Ғылыми шешендік ерекшеліктері 2016 - г. 3 - стр. 0

7

Абдикулова Раушан Мамиевна Өрісті өнеге 2016 - г. 5 - стр. 1

8

Абдикулова Раушан Мамиевна Шешендік өнерді оқыту 2016 - г. 6 - стр. 1

9

Абдикулова Раушан Мамиевна Ашық монолог құрылымы 2016 - г. 4 - стр. 1

10

Абдикулова Раушан Мамиевна Дәріс оқудың үздік үлгісі 2016 - г. 6 - стр. 4

11

Абдикулова Раушан Мамиевна The meaning of the names and miraculous birth of epic heroes in the Turkic epics 2016 - г. 10 - стр. 1

12

Абдикулова Раушан МамиевнаСағындық Н.Б., Куркебаев К.К., Алкебаева Д.А. Қазіргі роман трансформациясындағы уақыт пен кеңістік категориясы 2016 - г. 11 - стр. 96

13

Абдикулова Раушан Мамиевна THE CATEGORIES OF TIME AND SPACE IN MODERN NOVEL TRANSFORMATION 2016 - г. 10 - стр. 96

14

Абдикулова Раушан Мамиевна Портрет телімдері 2017 - г. 6 - стр. 165

15

Абдикулова Раушан Мамиевна Шешендік диалог құрылымы 2016 - г. 6 - стр. 160

16

Абдикулова Раушан Мамиевна Жамбыл поэзиясы: ақындық пен шешендік 2018 - г. 4 - стр. 3

17

Абдикулова Раушан Мамиевна Шешендік сөздердің құрылымы 2018 - г. 9 - стр. 3

18

Абдикулова Раушан Мамиевна О. Бөкейдің «Атау кере» шығармасындағы герменевтикалық сарындар 2018 - г. 7 - стр. 0

19

Абдикулова Раушан Мамиевна Оралхан Бөкейдің көркем очерк-эсселері мен прозасындағы сабақтастықтар 2019 - г. 8 - стр. 0

1

Абдикулова Раушан Мамиевна Бұла бастау. Тың толғамдар 2012 - г. 4 - стр. Алматы, КазНУ имени аль-Фараби

2

Абдикулова Раушан Мамиевна Б. Майтановтың "Портрет поэтикасы" зерттеуіндегі жаңашыл нысандар 2012 - г. 5 - стр. Алматы, М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты

3

Абдикулова Раушан Мамиевна Рымғали Нұрғалидың драматургияны зерттеу әдістері 2011 - г. 3 - стр. Алматы, КазНУ имени аль-Фараби

4

Абдикулова Раушан Мамиевна Абыздар жолымен 2014 - г. 5 - стр. КазНУ им. Аль-Фараби

5

Абдикулова Раушан Мамиевна Мотив теориясының дамуы 2014 - г. 4 - стр. КазНУ им.аль-Фараби г.Алматы

6

Абдикулова Раушан Мамиевна М. Әуезов мектебінің түлегі 2018 - г. 6 - стр. Алматы

7

Абдикулова Раушан Мамиевна ОРАЛХАН БӨКЕЙДІҢ «ӨЗ ОТЫҢДЫ ӨШІРМЕ» РОМАНЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ - КӨРКЕМДІК ҚЫРЛАРЫ 2018 - г. 1 - стр.
Author Documents

4

Citations

17 по 9
documents

h-index

3

The categories of time and space in modern novel transformation

Sultan, Y., Alkebaeva, D.A., Kurkebayev, K.K., Abdikulova, R.M., Sagyndykov, N.B.

2016

Man in India
96, с. 3927-3937

3

Цитирований
The meaning of the names and miraculous birth of epic heroes in the turkic epics

Dautova, G.R., Sagyndykov, N.B., Abdikulova, R.M., Omirbayeva, T.S., Temirbolat, A.B.

2016

Man in India
96, с. 3917-3926

3

Цитирований
Transformation of Novel’s genre in modern literature

Temirbolat, A.B., Abdikulova, R.M., Kalkabaeva, S.A., Ospanova, A.A., Ospanova, A.A.

2015

Mediterranean Journal of Social Sciences
6, с. 333-339

5

Цитирований
The idea of Turkic unity in Kazakh poetry of the early twentieth century

Ospanova, A., Temirbolat, A., Abdikulova, R., Mekebaeva, L., Kalkabaeva, S., Ospanova, A.

2014

Life Science Journal
11, с. 207-211

6

Цитирований