Main / Philological / Turkology and the theory of language / Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы

Position Доцент
Turkology and the theory of language
Scopus author ID: 57203212949
akbotakoz@mail.ru
       Suiyerkul Botagoz Myrzabaykyzy was born on October, 18 1973 in a village Karatobe, Sayram district of a south-Kazakhstan area. In 1990 acted on a philological faculty in the Kazakh-National university named of al-Farabi, that made off with a difference in 1995 on speciality "Kazakh and literature". From 1995 to 1998 studied in a master degree at Institute of linguistics named of A. Baytursinov. From 1999 to 2020 worked in Institute of linguistics of the named of A. Baytursinov Committee of science of department of education and science of Republic of Kazakhstan by a junior scientist, senior research worker and leading research worker. In 1999 protected candidate's dissertation on a theme "Category of verb to "Kitab of аt-tuhfa." (ХІV of century)".

1

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы Лингвосемиотическое пространство в "Мухаббатнаме" (ХІV в.) Хорезми. Монография. ISBN 978-601-290-037-8 Дайк-Пресс 2011 - г. ISBN 978-601-290-037 23 - стр.

2

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы История происхождения казахского языка: Фонетика. Том 1. Книга1. Коллективная монография. Фонд развития культуры «Алдонгар» 2013 - г. ISBN 978-601-7119-03 14 - стр.

3

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы Тарихи теолингвистика: қалыптасуы, дамуы, негізгі бағыттары. Н.Рабғұзидің «Адам ата – Хауа ана» қиссасы мен А.Йүгінекидің «Ақиқат сыйы» дастаны материалдары негізінде. Ұжымдық монография. Ғылым ордасы 2017 - г. ISBN 978-601-7293-55 8 - стр.

1

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы Тарихи теолингвистиканың өзекті мәселелері 2015 - г. 7 - стр. 0

2

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы Қазақ қоғамындағы жерлеу рәсіміне қатысты тілдік бірліктерді лингвокогнитивтік талдау 2016 - г. 7 - стр. 0

3

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ЗҰЛЫМ КҮШ ИЕЛЕРІ АТАУЛАРЫ ҚОЛДАНЫСЫНЫҢ ТЕОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ (қазақ әдеби тілінің /он бес томдық/ сөздігі материалына талдау) 2016 - г. 7 - стр. 0

4

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы Фитонимдерге қатысты ырымдар мен тыйымдардың діни танымдық негіздері (генезисі) 2017 - г. 5 - стр. 0

5

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы «Экспликация семантики концептов «бақ/счастье» и «сор/несчастье» в казахской паремиологии». Научный журнал Ханойского гос. пед. Университета. Вьетнам. 2016 - г. 8 - стр. 0

6

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы Абай шығармаларындағы діни дискурс 2016 - г. 5 - стр. 0

7

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы Қазіргі қазақ медиакеңістігіндегі діни тілдік қолданыстардың лингвопрагматикалық қызметі 2018 - г. 6 - стр. 3

8

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы ПРЕЦЕДЕНТТІК МӘТІН ҰҒЫМЫНЫҢ ТІЛДІК ТҰЛҒА КАТЕГОРИЯСЫН ЗЕРТТЕУДЕГІ МӘНІ 2019 - г. 3 - стр. 4

9

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы ТІЛДІК ТҰЛҒА ҰҒЫМЫНЫҢ НЕГІЗГІ БЕЛГІЛЕРІ 2018 - г. 4 - стр. 1

10

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы 2018 - г. 23 - стр. 0

11

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы 2018 - г. 18 - стр. 0

12

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы Жасырын сема: «жігіт» сөзіне компоненттік талдау 2018 - г. 8 - стр. 0

13

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы Фитонимдердің қатысуымен жасалған тілдік бірліктерге теолингвистикалық талдау 2018 - г. 5 - стр. 0

14

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы ТІЛДІК ТҰЛҒА ҰҒЫМЫНЫҢ НЕГІЗГІ БЕЛГІЛЕРІ 2018 - г. 4 - стр. 0

15

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы ПРЕЦЕДЕНТТІК МӘТІН ҰҒЫМЫНЫҢ ТІЛДІК ТҰЛҒА КАТЕГОРИЯСЫН ЗЕРТТЕУДЕГІ МӘНІ . 2019 - г. 3 - стр. 0

16

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы «ЖАН» АРХЕТИПІНІҢ ҚАЗАҚ ПАРЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ҚОРЫНДАҒЫ ВЕРБАЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ (ТЕОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ АСПЕКТ) 2019 - г. 5 - стр. 0

17

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ТЕОНИМДЕРДІҢ ҚАТЫСУЫМЕН ЖАСАЛҒАН КҮРДЕЛІ ЕТІСТІКТЕРДІ ТЕОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ 2019 - г. 6 - стр. 0

18

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы ҚАЗАҚ МЕДИА КЕҢІСТІГІНДЕГІ ДІНИ ҚОЛДАНЫСТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖАҢА ӘЛІПБИ НЕГІЗІНДЕ ТАҢБАЛАУҒА ҚАТЫСТЫ ҚИЫНДЫҚТАР ЖАЙЫНДА (діни сайттар материалдарын эколингвистикалық талдау) 2019 - г. 5 - стр. 0

19

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы ОРНИТОНИМДЕРДІҢ ҚАТЫСУЫМЕН ЖАСАЛҒАН ТҰРАҚТЫ ҚОЛДАНЫСТАРҒА ТЕОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ 2019 - г. 9 - стр. 0

20

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы Шоқан Уәлихановтың кәсіби тілдік тұлғасын талдаудың негізгі белгілері 2019 - г. 5 - стр. 0

21

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы «ҚЫРЫМНЫҢ ҚЫРЫҚ БАТЫРЫ» ЖЫРЫНДАҒЫ «МЫРЗА» СӨЗІ ЛЕКСИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫНЫҢ ЭКСТРАЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ФАКТОРЛАРҒА БАЙЛАНЫСТЫ ТҮРЛЕНУІ 2020 - г. 4 - стр. 0

22

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы Хұсам Кәтибтің «Жұмжұма сұлтан» дастанында кездесетін терминдер 2020 - г. 7 - стр. 1

23

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы «ҚЫРЫМНЫҢ ҚЫРЫҚ БАТЫРЫ» ЖЫРЫНДА КЕЗДЕСЕТІН ҰЙҚАС ЕСІМДЕР ҚҰБЫЛЫСЫ 2021 - г. 6 - стр. 8

1

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы Қазақ хандығының 550 жылындағы Қазақстан және қазақ халқы 2015 - г. 5 - стр.

2

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы Тілді екінші тіл немесе шетел тілі ретінде оқыту әдістемесі 2015 - г. 8 - стр.

3

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы қазақ тілін пән ретінде оқытудың өзекті мәселелері 2016 - г. 7 - стр.

4

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы қазіргі тіл білімінің пәнаралық аспектілері 2016 - г. 8 - стр.

5

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы Жоғары оқу орындарында білім беру бағдарламарын жаңартылған мазмұн негізінде оқыту үдерісін нығайту 2016 - г. 7 - стр.

6

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы білім жүйесіндегі ақпараттық - коммуникациялық технологиялар 2015 - г. 7 - стр.

7

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы Коммуникативтік тілдік құзыреттіліктерді бағалау принциптері 2016 - г. 7 - стр.

8

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии 2015 - г. 8 - стр.

9

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы академик Ө.Айтбайұлы және мемлекеттік тіл мәселелері 2016 - г. 6 - стр.

10

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы Жоғары оқу орындарында білім беру бағдарламарын жаңартылған мазмұн негізінде оқыту үдерісін нығайту 2016 - г. 5 - стр.

11

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы Діни таным және тілдік сана 2015 - г. 7 - стр.

12

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы Основополагающие принципы выделения сущностных признаков терминологических единиц 2016 - г. 6 - стр. Казань

13

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы Қырымның қырық батыры жыры мәтініндегі қорғандар мен қорғаныс ғимараттарының атаулары 2021 - г. 7 - стр. Онлайн
Author Documents

3

Citations

22 по 21
documents

h-index

2

Teaching somatic idioms during the corona crisis (based on historical and literary texts)

Suiyerkul, B., Kurmanali, A., Smanova, B., Aitmukhambetova, K., Bayalieva, G.

2021

XLinguae
14, с. 81-90

1

Цитирований
Archetypes in ancient manuscripts and their significance and value in the Kazakh spiritual ethno culture

Suiyerkul, B., Aidarbek, K., Chakyroglu, A.K., Aitmukhametova, K., Madina, D.

2018

Opcion
34, с. 423-446

2

Цитирований
Analysis of the proverbs related to the lexemes "tongue / language"

Kurmanali, A., Suiyerkul, B., Aitmukhametova, K., Turumbetova, Z., Smanova, B.

2018

Opcion
34, с. 97-115

19

Цитирований