Main / Biology and Biotechnology / Department of Biophysics, Biomedicine and Neuroscience / Кулбаева Маржан Сусаровна

Кулбаева Маржан Сусаровна

Position Ст.пpеподаватель
Department of Biophysics, Biomedicine and Neuroscience
Scopus author ID: 57213156993
File name Headline Description
The Concept of Biological Education
Physiological Basis of Management Functional Training Athletes and Doing PE
Ekology Biophysics and Physiology
Theoretical Biology
Theoretical Biology
Physiological and Biophysical Mechanisms of the Internal Environment
The Concept of Biological Education
Physiological Basis of Management Functional Training Athletes and Doing PE
Biophysics
Age Immunology
Human Physiology
Developmental Physiology and School Hygiene
Developmental Physiology and School Hygiene
Physiological Basis of Management Functional Training Athletes and Doing PE
Physiological and Biophysical Mechanisms of the Internal Environment
Theoretical Biology
Ekology Biophysics and Physiology
The Concept of Biological Education
Physiological Basis of Management Functional Training Athletes and Doing PE
Основы Аккупунктуры
Physiological Basis of Management Functional Training Athletes and Doing PE
Physiological Basis of Management Functional Training Athletes and Doing PE
Selected Heads of Hcronophysiology and Gerontology
Selected Heads of Hcronophysiology and Gerontology
Biophysical Reseach Methods and Organization of A Laboratory Practical
The Concept of Biological Education
Physiological Basis of Management Functional Training Athletes and Doing PE
Biophysics
Пәннің оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуі
Radiation Biophysics
Theoretical Biology
Selected Heads of Hcronophysiology and Gerontology
Selected Heads of Hcronophysiology and Gerontology
Вопросы рубежного контроля
Biophysics
Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі
Основы Аккупунктуры
Physiological and Biophysical Mechanisms of the Internal Environment
Physiological and Biophysical Mechanisms of the Internal Environment
Biophysics
Биофизика пәні бойынша СӨЖ тапсырмалары
Ekology Biophysics and Physiology
Selected Heads of Hcronophysiology and Gerontology
Selected Heads of Hcronophysiology and Gerontology
Selected Heads of Hcronophysiology and Gerontology
Biomechanique
Physiological Basis of Management Functional Training Athletes and Doing PE
Selected Heads of Hcronophysiology and Gerontology
Вопросы рубежного контроля
Selected Heads of Hcronophysiology and Gerontology
Хронофизиология және геронтологияның таңдамалы тараулары пәні бойынша мидтерм сұрақтары
Selected Heads of Hcronophysiology and Gerontology
Biophysics
Биофизика пәнінен СӨЖ тапсырмалары
Biophysics
Биофизика пәнінен СӨЖ тапсырмалары
Selected Heads of Hcronophysiology and Gerontology
Selected Heads of Hcronophysiology and Gerontology
"Хронофизиологияның өзекті мәселелері" тақырыбы бойынша МОӨЖ тапсырмалары (бақылау 11 аптада)
Selected Heads of Hcronophysiology and Gerontology
«Қартаюдың молекулалық-генетикалық және стохастикалық теориялары» тақырыбы бойынша МӨЖ тапсырмалары
Selected Heads of Hcronophysiology and Gerontology
"Қазіргі заманғы геронтологияның өзекті мәселелері" тақырыбы бойынша МӨЖ тапсырмалары
Biophysics
«5В071000-Материалтану және жаңа материалдар технологиясы» мамандығының 3 курс студенттеріне арналған Биофизика пәні бойынша семинар сұрақтары
Biophysics
Биофизика пәні бойынша семинар сұрақтары
Biophysics
Биофизика пәнінен семинар сұрақтары
Theoretical Biology
Physiological and Biophysical Mechanisms of the Internal Environment
Reflexology
Основы Аккупунктуры
Medical Biophysics
Biophysical Reseach Methods and Organization of A Laboratory Practical
Selected Heads of Hcronophysiology and Gerontology
Семинар сабақтарының тапсырмалары
Selected Heads of Hcronophysiology and Gerontology
Biophysics
Biophysics
Силлабус по дисциплине "Биофизика"
Biophysics
Силлабус по дисциплине "БИОФИЗИКА"
Selected Heads of Hcronophysiology and Gerontology
Selected Heads of Hcronophysiology and Gerontology
Biophysical Reseach Methods and Organization of A Laboratory Practical
Biophysical Reseach Methods and Organization of A Laboratory Practical
Modern Problems of the Teoretical Biology
Biophysics
"5В071000 – Материалтану және жаңа материалдар технологиясы" мамандығының 3 курс студенттеріне арналған "BFiz3302-Биофизика" пәні бойынша ПОӘК
Biophysics
"5В070100 – Биотехнология" мамандығының 3 курс студенттеріне арналған "BFiz3302-Биофизика" пәні бойынша ПОӘК
Biophysics
"5В070100 – Биотехнология" мамандығының 4 курс студенттеріне арналған "BFiz3302-Биофизика" пәні бойынша ПОӘК
Biophysics
Силлабус по дисциплине "Биофизика" для студентов 2 курса специальности "5B080400 - Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство"
Medical Biophysics
Основы Аккупунктуры
Reflexology
Selected Heads of Hcronophysiology and Gerontology
СИЛЛАБУС "Хронофизиология мен геронтологияның таңдамалы тараулары" "6М011300-Биология" мамандығы 1 курс, күзгі семестр, 2 кр. (1+1+0)
Selected Heads of Hcronophysiology and Gerontology
Biophysics
Биофизика пәні бойынша зертханалық сабақтарға әдістемелік нұсқау
Biophysics
Биоритмология негіздері (оқу құралы)
Biophysics
УК сәулеленудің нуклеин қышқылдары мен белоктарға және липидтерге әсері
Biophysics
Ультракүлгін (УК) сәулеленудің биологиялық әсері
Biophysics
Биологиялық ұлпалар мен сұйықтықтардың электрөткізгіштігі
Biophysics
Радиациялық биофизика: 1. Электромагниттік иондаушы сәулелер және оның затпен әсерлесу жолдары. 2. Корпускулярлы иондаушы сәулелердің жалпы сипаттамасы. 3. Радиосезімділік және оны бағалау критерийлері. 4. Ұлпалық деңгейде радиосезімділікті анықтайтын факторлар. Бергонье-Трибондо ережесі. 5. Дозиметрия. Дозаның түрлері: экспозициялық, жұтылған, эквиваленттік және эффективті дозалар. 6. Иондаушы сәулелердің молекулалық деңгейдегі биологиялық әсері. 7. Су радиолизі. Тотығу стресінің жалпы схемасы. 8. Иондаушы сәулелердің белоктарға әсері. 9. Иондаушы сәулелердің липидтерге және мембраналық құрылымдарға әсері. 10. Иондаушы сәулелердің көмірсуларға әсері. 11. Нуклеин қышқылдарының радиациялық биохимиясы. 12. ДНК репарациясының түрлері. 13. Клеткалардың иондаушы сәулеленуге жауап реакциясы. 14. Клеткалардың репродуктивті және интерфазалық өлімдері. 15. Радионуклидтердің адам организміне түсу жолдары. 16. Негізгі радиациялық синдромдар. 17. Өткір сәуле ауруы: топтастырылуы, клиникалық формалары. 18. Созылмалы сәуле ауруы.
Biophysics
Тірі организмдердегі стационарлық күй және оны қамтамасыз ету механизмдері
Biophysics
Нерв импульсінің өту механизмі
Biophysics
Биожүйелердегі бос радикалдар
Biophysics
Р.Клаузиус тәжірибесі
Biophysics
Биологиялық жүйелердің термодинамикалық ерекшеліктері
Biophysics
Интенсивтілігі төмен лазерлердің биологиялық әсері
Biophysics
ФОТОБИОФИЗИКА 1. Фотобиофизика пәні 2. Фотофизикалық және фотобиологиялық реакциялар 3. Фотобиологиялық реакциялардың түрлері 4. Функционалды-физиологиялық және деструктивті-модификациялаушы фотобиологиялық реакциялар 5. Фотобиологиялық реакциялардың негізгі кезеңдері
Biophysics
Биолюминесценция (БЛ) Биолюминесцентті организмдер Биолюминесценцияның жалпы механизмі
Biophysics
Термодинамика и кинетика биологических процессов: Учеб-метод. пособие для вузов / Е.М.Вечканов, В.В.Внуков. - Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2010. - 59 с.
Biophysics
Силлабус по дисциплине "Биофизика"
Ekology Biophysics and Physiology
Biophysics
Biophysics

1

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Швецова Е.В., Гумарова Л.Ж. Методическое руководство к лабораторным занятиям по биологической физике. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1340-5 7 - стр.

2

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Швецова Е.В., Гумарова Л.Ж. Биологиялық физиканың лабораториялық сабағына әдістемелік нұсқау. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Алматы, «Қазақ университеті» 2016. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1664-2 130 - стр.

3

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Аблайханова Н.Т., Торманов Н.. Орта мектепте өткізілетін педагогикалық практиканы ұйымдастырудың әдістемелік нұсқауы. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Алматы, «Қазақ университеті» 2017. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2248-3 76 - стр.

4

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Швецова Е.В., Гумарова Л.Ж. Manual for laboratory classes in biological physics, methodical development. Al-Farabi Kazakh National University. Almaty «Qazaq university» 2016. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2471-5 116 - стр.

5

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Швецова Е.В., Гумарова Л.Ж. Экологиялық биофизика " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2297-1 8 - стр.

6

Кулбаева Маржан Сусаровна Кошкимбаев К.., Басыгараев Ж.М., Атанбаева Г.К., Уршеева Б.И., Тусупбекова Г.А., Ыдырыс Ә.., Аблайханова Н.Т. ҚАЗІРГІ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ (биология) " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3135-5 252 - стр.

7

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Гумарова Л.Ж., Қайрат Б.Қ. Экологиялық биофизика " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3316-8 126 - стр.

8

Кулбаева Маржан Сусаровна Бактыбаева Л.К., Жаманбаева Г.Т. «Laboratory practicum “Base of physiology” (training manual)» " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3138-6 147 - стр.

9

Кулбаева Маржан Сусаровна Шу және вибрация жағдайындағы қояндардың терісіндегі аурикулярлы биоактивті нүктелердің электрофизиологиялық қасиеттерінің тәуліктік динамикасы " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 9786010430877 152 - стр.

10

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Гумарова Л.Ж. Биологиялық процестер кинетикасына кіріспе " Қазақ университеті " 2019 - г. 10 - стр.

11

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Швецова Е.В., Гумарова Л.Ж., Қайрат Б.Қ. Биофизика бойынша тесттік тапсырмалар " Қазақ университеті " 2019 - г. 10 - стр.

12

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Гумарова Л.Ж. ВВЕДЕНИЕ В КИНЕТИКУ БИЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ " Қазақ университеті " 2019 - г. 4 - стр.

13

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Швецова Е.В., Гумарова Л.Ж., Қайрат Б.Қ. ТЕСТЫ ПО БИOФИЗИКЕ " Қазақ университеті " 2019 - г. 4 - стр.

14

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Швецова Е.В., Қайрат Б.Қ. Biophysics test questions " Қазақ университеті " 2023 - г. ISBN 9786010462199 79 - стр.

1

Кулбаева Маржан СусаровнаТулеуханов С.., Кембаева С.К. Стресс факторлардың ағзаға тигізетін әсерлерін аурикулярлы биоактивт нүктелердің биофизикалық қасиеттері бойынша зерттеу және олардың хроноқұрылымдық параметрлерін анықтау 2011 - г. 5 - стр. 0

2

Кулбаева Маржан СусаровнаШарипова С.А., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.., Сраилова Г.Т. Особенности временной организации суточных ритмов сердечно-сосудистых систем у больных с сахарным диабетом 2012 - г. 1 - стр. 292

3

Кулбаева Маржан СусаровнаЖатканбаева А.Р., Шарипова С.А., Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Сраилова Г.Т. СУТОЧНАЯ ДИНАМИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА 2012 - г. 4 - стр. 35

4

Кулбаева Маржан СусаровнаЖатканбаева А.Р., Кембаева С.К., Еланцев А.Б., Швецова Е.В., Тулеуханов С.. Вибрация әсерін қояндардың аурикулярлы биоактивті нүктелерінің биопотенциалдарының көрсеткіштері бойынша зерттеу 2012 - г. 4 - стр. 3

5

Кулбаева Маржан СусаровнаЖүнісжан А.Ж., Атанбаева Г.К., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. Биоактивті нүктелердің электрөткізгіштігі бойынша шудың ағзаға тигізетін әсерін бағалау 2012 - г. 4 - стр. 3

6

Кулбаева Маржан СусаровнаАблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. Циркадианная динамика сердечно-сосудистой системы человека при сахарном диабете 2 типа в зимний сезон года 2013 - г. 5 - стр. 1

7

Кулбаева Маржан СусаровнаАтанбаева Г.К. Егеуқұйрықтарда созылмалы панкретит кезіндегі қан ұю процесінің өзгеруін зерттеу. 2013 - г. 3 - стр. 0

8

Кулбаева Маржан СусаровнаАблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. Шудың ұзақ мерзімді әсерін қояндардың терісіндегі аурикулярлы биоактивті нүктенің биофизикалық қасиеті бойынша зерттеу. 2015 - г. 5 - стр. 2

9

Кулбаева Маржан СусаровнаШвецова Е.В., Гумарова Л.Ж., Тулеуханов С.. О центральных регуляторах биологических волн 2016 - г. 6 - стр. 20

10

Кулбаева Маржан Сусаровна Анемияға шалдыққан жасөспірімдердің жүрек-қантамырлар жүйесінің хроноқұрылымдық көрсеткіштерін зерттеу. 2015 - г. 5 - стр. 44

11

Кулбаева Маржан СусаровнаТулеуханов С.., Швецова Е.В. Опыт реализации программы МООК по курсу «Биофизика» 2016 - г. 1 - стр. 0

12

Кулбаева Маржан СусаровнаТулеуханов С.., Инюшин В.М., Швецова Е.В. Значение контроля, оценки знаний и структуры курса для формирования профессиональных компетенций по дисциплине «Биофизика» 2016 - г. 1 - стр. 0

13

Кулбаева Маржан СусаровнаАблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Уршеева Б.И. Биология. Адам және оның денсаулығы (9-сынып) пәнін оқытуда жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланудың маңызы 2016 - г. 1 - стр. 0

14

Кулбаева Маржан СусаровнаТулеуханов С.., Швецова Е.В., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А. Действие инфразвука на проницаемость эритроцитарных мембран и на гематологические показатели крови животных 2015 - г. 1 - стр. 2

15

Кулбаева Маржан СусаровнаШвецова Е.В., Инюшин В.М., Тулеуханов С.. Методические аспекты преподавания в университете курсов «Биофизика» и «Экологическая биофизика» 2015 - г. 1 - стр. 1

16

Кулбаева Маржан СусаровнаТулеуханов С.., Аблайханова Н.Т. Әртүрлі жас аралығындағы жасөспірімдердің жүктемеден алдын және жүктемеден кейінгі систолалық қысымын зерттеу 2015 - г. 4 - стр. 0

17

Кулбаева Маржан СусаровнаАблайханова Н.Т. Мектепке даярлық тобында оқитын оқушылардың ойлау қабілетінің даму дәрежесінің физиологиялық көрсеткіштерімен байланыстылығы 2015 - г. 4 - стр. 0

18

Кулбаева Маржан СусаровнаАблайханова Н.Т. Қалыпты жағдайдағы және бүйрек ауруы кезіндегі физиологиялық өзгерістері байқалған студенттердің кардиореспираторлық жүйесін зерттеу 2015 - г. 4 - стр. 0

19

Кулбаева Маржан СусаровнаТулеуханов С.. Қалыпты жағдайдағы және қалқанша безіндегі физиологиялық өзгерістері байқалған студенттердің жүрек қантамырлар жүйесінің хроноқұрылымдық көрсеткіштерін зерттеу 2015 - г. 4 - стр. 0

20

Кулбаева Маржан Сусаровна Анемияға шалдыққан жасөспірімдердің жүрек-қан тамырлар жүйесінің хроноқұрылымдық көрсеткіштерін зерттеу 2015 - г. 4 - стр. 0

21

Кулбаева Маржан СусаровнаКембаева С.К., Швецова Е.В. Қалыпты жағдайдағы және бүйрек ауруы кезіндегі жасөспірімдердің жас ерекшеліктеріне сәйкес биологиялық активті нүктелерінің температуралық көрсеткіштері бойынша зерттеу 2015 - г. 6 - стр. 0

22

Кулбаева Маржан СусаровнаЕланцев А.Б., Аблайханова Н.Т., Жапаркулова Н.И. Қоршаған ортадағы электромагниттік өрістің жақыннан көргіш студенттердің жүрек қызметіне әсерін холтер әдісі бойынша зерттеу 2016 - г. 2 - стр. 2

23

Кулбаева Маржан СусаровнаТулеуханов С.., Швецова Е.В., Уршеева Б.И., Төленова С.Е., Жаманбаева Г.Т. Қоршaғaн ортaның электромaгниттік өрісінің әсерінде жүрген миопияғa шaлдыққaн студенттердің биологиялық aктивті нүктелерінің темперaтурaлық көрсеткіштерін зерттеу 2016 - г. 9 - стр. 16

24

Кулбаева Маржан СусаровнаТулеуханов С.., Швецова Е.В., Аблайханова Н.Т. Современные аспекты хрономедицины 2016 - г. 6 - стр. 16

25

Кулбаева Маржан СусаровнаЖаманбаева Г.Т., Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Уршеева Б.И. ҚОРШAҒAН ОРТAНЫҢ ЭЛЕКТРОМAГНИТТІК ӨРІСІНІҢ ӘСЕРІНДЕ ЖҮРГЕН МИОПИЯҒA ШAЛДЫҚҚAН СТУДЕНТТЕРДІҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ AКТИВТІ НҮКТЕЛЕРІНІҢ ТЕМПЕРAТУРAЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН ЗЕРТТЕУ 2016 - г. 8 - стр. 46

26

Кулбаева Маржан СусаровнаШвецова Е.В., Тулеуханов С.., Уршеева Б.И. ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ Экология сериясы №1 (46) Алматы «Қазақ университеті» 2016 Aбдигaппaр A.Е., Кулбaевa М.С., Тулеухaнов С.Т., Швецовa Е.В., Уршеевa Б.И., Жaмaнбaевa Г.Т., Толеновa Қ.Д. «Исследовaние темперaтурных покaзaтелей биологически aктивных точек у студентов с миопией, нaходящихся под влиянием электромaгнитных пол 2015 - г. 8 - стр. 46

27

Кулбаева Маржан СусаровнаАблайханова Н.Т., Ыдырыс Ә.., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А. Өндірістік ошақтардан шығатын қоқыстардың қоршаған ортаға әсерін экология-гигиеналық тұрғыдан бағалау 2016 - г. 8 - стр. 48

28

Кулбаева Маржан Сусаровна Лесбекова М.М., Сазанова А.А., Оралканова Ж.О., Намыс С.С., Пиелонефрит ауруына шалдыққан жастардың жүрек қызметінің хроноқұрылымдық көрсеткіштерін зерттеу Б- 46 2017 - г. 1 - стр. 0

29

Кулбаева Маржан Сусаровна Студенттердің денсаулық күйін анықтайтын индикатор ретінде терідегі биологиялық активті нүктелердің электрөткізгіштігін қолдану Б- 62 2017 - г. 1 - стр. 0

30

Кулбаева Маржан Сусаровна Оқу процесінде қолданылатын электромагниттік өрістің жақыннан көргіш студенттердің жүрек қызметіне әсерін холтер әдісі бойынша зерттеу Б- 56 2017 - г. 4 - стр. 0

31

Кулбаева Маржан Сусаровна Оқу барысында реттеуші танымдық коммуникативтік оқу әрекеттерінің дамуы. Б44-46 2017 - г. 3 - стр. 0

32

Кулбаева Маржан Сусаровна Оценка здоровья респираторной системы у студентов акмолинской и алматинской областец Б . 31-34. 2017 - г. 4 - стр. 0

33

Кулбаева Маржан Сусаровна Современные методы преподавания в школе применением информационно- коммуникационных технология Стр - 25-27 2017 - г. 3 - стр. 0

34

Кулбаева Маржан СусаровнаШвецова Е.В., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. МЕНЕДЖМЕНТ УНИВЕРСИТЕТА И ПРОБЛЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 2017 - г. 5 - стр. 4

35

Кулбаева Маржан СусаровнаШвецова Е.В., Сраилова Г.Т., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. Учет требований работодателей при подготовке магистарнтов по специальности 6М011300 –Биология. // Мат. Респ. учебно-метод. обучающего семинара: «Биологическое образование в современной школе» для учителей биологии. 17-18 марта 2017 г. Алматы, 2017. 2017 - г. 4 - стр. 0

36

Кулбаева Маржан СусаровнаАблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А., Тулеуханов С.., Ахметова А.Б., Аблайханова Н.Т. Ақпаратты технология құралдарының биологияны оқытудағы рөлі 2017 - г. 3 - стр. 0

37

Кулбаева Маржан СусаровнаАтанбаева Г.К., Умбетьярова Л.Б. Стресс факторының жүрек қызметіне әсерін холтер әдісі бойынша анықтау 2018 - г. 5 - стр. 3

38

Кулбаева Маржан СусаровнаАтанбаева Г.К., Аблайханова Н.Т., Жусупова А.И., Тулеуханов С.. Investigation of the heart function of students during the exam period by Holter methods 2018 - г. 12 - стр. 0

39

Кулбаева Маржан СусаровнаБактыбаева Л.К., Қайрат Б.Қ., Тулеуханов С.. Study of the influence of tonsillitis on other organs on biophysical properties of biologically active points skin 2018 - г. 12 - стр. 0

40

Кулбаева Маржан СусаровнаҮсіпбек Б.А., Ыдырыс Ә.., Бактыбаева Л.К., Тулеуханов С.., Қайрат Б.Қ. Көру функциясында өзгерісі бар студенттердің терісіндегі биологиялық активті нүктелердің температуралық көрсеткіштерінің маусымдық динамикасын зерттеу 2018 - г. 11 - стр. 0

41

Кулбаева Маржан СусаровнаТусупбекова Г.А., Бактыбаева Л.К., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. Қыс және көктем мезгілдерінде студенттердің жүрек функциясын Холтер әдісімен зерттеу 2018 - г. 12 - стр. 0

42

Кулбаева Маржан СусаровнаТулеуханов С.., Қайрат Б.Қ., Умбетьярова Л.Б. Терідегі БАН-ның температуралық көрсеткіштері бойынша тонзиллит ауруының ағзаға әсерін зерттеу 2018 - г. 6 - стр. 3

43

Кулбаева Маржан СусаровнаАбдрасулова Ж.Т., Аблайханова Н.Т. Психикалық дамуы тежелген балаларың кеңістіктік-графикалық дағдыларын қалыптастыру 2019 - г. 11 - стр. 1

44

Кулбаева Маржан СусаровнаЖусупова А.И., Ыдырыс Ә.., Тулеуханов С.., Абдрасулова Ж.Т., Тусупбекова Г.А. Study of the chronic toxicity of the “Virospan” drug 2018 - г. 6 - стр. 83

45

Кулбаева Маржан СусаровнаЫдырыс Ә.., Умбетьярова Л.Б., Жусупова А.И., Атанбаева Г.К., Швецова Е.В., Тулеуханов С.., Қайрат Б.Қ. The study of the physiological state of the human body with anemia in terms of electrical conductivity of biologically active points of the skin 2019 - г. 11 - стр. 12

46

Кулбаева Маржан СусаровнаТоқтыбай А.К., Қайрат Б.Қ., Швецова Е.В., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. Анемия кезіндегі ағзаның физиологиялық күйін терідегі биологиялық активті нүктелердің температуралық көрсеткіштері бойынша зерттеу 2019 - г. 10 - стр. 0

47

Кулбаева Маржан СусаровнаЫдырыс Ә.., Қайрат Б.Қ., Бактыбаева Л.К., Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А. Investigation of electrical conductivity indices of biologically active points of the human body with tonsillitis 2019 - г. 8 - стр. 12

48

Кулбаева Маржан СусаровнаТулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Гумарова Л.Ж., Ыдырыс Ә.., Есенбекова А.Е., Тусупбекова Г.А. Жылдың көктемгі маусымында дені сау және ауру адамдардағы 2 типті қант диабеті кезіндегі кардиожүйенің циркадиандық биоырғағы 2019 - г. 12 - стр. 4

49

Кулбаева Маржан СусаровнаШаповалов Ю.А., Маутенбаев А.А., Тулеуханов С.., Абдрасулова Ж.Т. The level of the general reactivity of erythrocytes membranes in rats with combined action of infrasound 2020 - г. 12 - стр. 0

50

Кулбаева Маржан СусаровнаБабашев А.М., Молсадыкқызы М.., Атанбаева Г.К. Ниттриттік улану кезіндегі егеуқұйрықтардағы қанның биохимиялық көрсеткіші. Абай атындағы Қазақ ұлтық педагогикалық университеті. Алматы, Вестник ,«Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы № 3(61) 2019 ж. ст 61-64 2019 - г. 4 - стр. 0

51

Кулбаева Маржан СусаровнаБактыбаева Л.К., Дарменов О.., Еланцев А.Б., Маутенбаев А.А., Умбетьярова Л.Б., Атанбаева Г.К. Студенттердің денсаулығына созылмалы шаршау белгілерінің әсері Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д.Асфендиярова, Алматы Редакцией журнала «Вестник КазНМУ» №2 2019ж стр 119-123. 2019 - г. 5 - стр. 0

52

Кулбаева Маржан СусаровнаБелходжаев А.А., Манкибаева С.А., Еланцев А.Б., Бактыбаева Л.К., Умбетьярова Л.Б., Маутенбаев А.А., Дарменов О.., Атанбаева Г.К. Студенттердің ерікті және еріксіз есте сақтау қабілетін зерттеу. Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д.Асфендиярова, Алматы Редакцией журнала «Вестник КазНМУ» №2 2019ж стр 123-127. 2019 - г. 5 - стр. 0

53

Кулбаева Маржан СусаровнаМолсадыкқызы М.., Умбетьярова Л.Б., Абдрешов С.Н., Атанбаева Г.К. Жедел гипоксия кезіндегі лимфа ағысы және лимфа түйіндерінің жиырылу белсенділігін зерттеу. Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д.Асфендиярова, Алматы Редакцией журнала «Вестник КазНМУ» 2020, № (1) 2020 - г. 5 - стр. 0

54

Кулбаева Маржан СусаровнаСанбаева Б.Ж., Умбетьярова Л.Б., Абдрешов С.Н., Атанбаева Г.К. Егеуқұйрықтардың жедел гипоксия кезіндегі қанның биохимиялық көрсеткіштерін зерттеу. Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д.Асфендиярова, Алматы Редакцией журнала «Вестник КазНМУ» 2020, № (1), б. 478. 2020 - г. 5 - стр. 0

55

Кулбаева Маржан СусаровнаШвецова Е.В. «Сыни - тұрғысынан ойлау» технологиясымен студенттерге биологияны оқыту нәтижелерін зерттеу 2020 - г. 5 - стр. 64

56

Кулбаева Маржан СусаровнаАманбай Б.Б., Ыдырыс Ә.., Бактыбаева Л.К., Умбетьярова Л.Б., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. Көру функциясын жақсартуға арналған тәсілдердің көз өткірлігіне әсерін зерттеу 2020 - г. 8 - стр. 0

57

Кулбаева Маржан СусаровнаШвецова Е.В., Тусупбекова Г.А., Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К., Умбетьярова Л.Б., Аманбай Б.Б. Қыс және жаз мезгілдеріндегі ағзаның физиологиялық күйін терідегі биологиялық активті нүктелердің температуралық көрсеткіштері бойынша зерттеу 2020 - г. 7 - стр. 0

58

Кулбаева Маржан СусаровнаУмбетьярова Л.Б., Атанбаева Г.К., Аблайханова Н.Т. Жасөспірімдердің денсаулық мәдениетін биология сабағында көтеру. 2021 - г. 5 - стр. 1

59

Кулбаева Маржан СусаровнаАблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К., Умбетьярова Л.Б. Биология пәнін оқыту кезінде ақпараттық-коммуникативтік дағдыларды дамыту және қалыптастыру. 2022 - г. 1 - стр. 1

60

Кулбаева Маржан СусаровнаМолсадыкқызы М.., Умбетьярова Л.Б., Қайрат Б.Қ., Малибаева А.Е. ТӨМЕНГІ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ ҮЛГЕРІМІНЕ ҮРЕЙ ДАМУ ДЕҢГЕЙІНІҢ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ 2021 - г. 12 - стр. 0

61

Кулбаева Маржан СусаровнаШвецова Е.В., Умбетьярова Л.Б., Қайрат Б.Қ., Малибаева А.Е. Коршаған орта факторларыныҝ балалардыҝ өсіп жетілуне әсері 2020 - г. 5 - стр. 0

62

Кулбаева Маржан СусаровнаШвецова Е.В., Ыдырыс Ә.., Бактыбаева Л.К., Атанбаева Г.К., Умбетьярова Л.Б., Аблайханова Н.Т., Аманбай Б.Б., Тусупбекова Г.А. Ағзаға түсірілетін физикалық жүктемеден алдын және кейін адам терісіндегі биоактивті нүктелердің электроөткізгіштігін зерттеу 2021 - г. 8 - стр. 1

63

Кулбаева Маржан СусаровнаШвецова Е.В., Датхабаева Г.К., Атанбаева Г.К., Умбетьярова Л.Б., Абдрасулова Ж.Т., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А. Ой еңбегі жүктемесі алдын және кейін терідегі биоактивті нүктелердің электроөткізгіштігін зерттеу 2021 - г. 7 - стр. 1

64

Кулбаева Маржан СусаровнаАблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К., Умбетьярова Л.Б., Тусупбекова Г.А. Әртүрлі патофизиологиялық күйіндегі жүрек функциясына жүргізілген Холтер әдісі бойынша мониторинг сараптамасы 2022 - г. 12 - стр. 1

65

Кулбаева Маржан СусаровнаЖусупова А.И., Умбетьярова Л.Б., Қайрат Б.Қ. How does training of the working memory effect the memory performance in young people? 2021 - г. 6 - стр. 14

66

Кулбаева Маржан СусаровнаСейтқадыр Қ.Ә., Аманбай Б.Б., Аскарова З.А., Умбетьярова Л.Б., Аблайханова Н.Т., Сраилова Г.Т., Швецова Е.В. ҚАЛҚАНШАН БЕЛГІЛІК ЖҮЙЕСІ ГОРМОНДАРЫНЫҢ ФУНКЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕ ӘСЕРІ РЕПРОДУКТИВТІК ЖҮЙЕ 2022 - г. 9 - стр. 0

67

Кулбаева Маржан СусаровнаСайдахметова А.Қ., Умбетьярова Л.Б., Атанбаева Г.К., Аблайханова Н.Т., Швецова Е.В. ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАРДЫҢ ҚАН ҚҰРАМЫНА «ХИТОЗАН» БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ҚОСПАСЫНЫҢ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ 2022 - г. 6 - стр. 0

68

Кулбаева Маржан СусаровнаАтанбаева Г.К., Датхабаева Г.К., Аблайханова Н.Т., Умбетьярова Л.Б., Швецова Е.В. Әртүрлі патофизиологиялық күйіндегі жүрек функциясына жүргізілген Холтер әдісі бойынша мониторинг сараптамасы 2022 - г. 7 - стр. 0

69

Кулбаева Маржан СусаровнаАблайханова Н.Т., Аскарова З.А., Умбетьярова Л.Б., Сраилова Г.Т., Аманбай Б.Б., Сейтқадыр Қ.Ә., Швецова Е.В. Влияние гормонов тиреоидной системы на функциональную активность репродуктивной системы 2022 - г. 9 - стр. 0

70

Кулбаева Маржан СусаровнаМалибаева А.Е., Қайрат Б.Қ., Бактыбаева Л.К., Атанбаева Г.К., Умбетьярова Л.Б., Нуфтиева А.И., Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т. Жылдың көктем және қыс маусымдарында жастардың жүрек функциясын Холтер әдісімен зерттеу 2022 - г. 4 - стр. 0

71

Кулбаева Маржан СусаровнаТусупбекова Г.А., Атанбаева Г.К., Датхабаева Г.К., Швецова Е.В., Аблайханова Н.Т., Ахметкалиева А.Е., Нуфтиева А.И., Умбетьярова Л.Б. Әртүрлі патофизиологиялық күйіндегі жүрек функциясына жүргізілген Холтер әдісі бойынша мониторинг сараптамасы 2022 - г. 7 - стр. 0

72

Кулбаева Маржан СусаровнаАтанбаева Г.К., Маутенбаев А.А., Умбетьярова Л.Б., Нуфтиева А.И., Аблайханова Н.Т., Мурзахметова М.., Үсіпбек Б.А., Базарбек А.Т. Есте сақтау қабілетінің ерекшеліктерін жүйелеу 2022 - г. 7 - стр. 0

73

Кулбаева Маржан СусаровнаШвецова Е.В., Сайдахметова А.Қ., Умбетьярова Л.Б., Аблайханова Н.Т., Рақымқан А.Қ., Атанбаева Г.К. Егеуқұйрықтардың қан құрамына «Хитозан» биологиялық белсенді қоспасының әсерін зерттеу 2022 - г. 5 - стр. 0

74

Кулбаева Маржан СусаровнаУмбетьярова Л.Б., Жапаркулова Н.И., Бабашев А.М. The influence of educational stress on the psychological and physiological health of students 2022 - г. 5 - стр. 0

75

Кулбаева Маржан СусаровнаАбдрасулова Ж.Т., Бабашев А.М., Тулеуханов С.. Қашықтықтан білім беру жағдайында студенттердің дәріске қатысу көрсеткіштерін зерттеу 2022 - г. 8 - стр. 0

1

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Еланцев А.Б., Швецова Е.В. Подготовка специалистов в одласти биомедицины и биофизики в казахском национальном университете имени аль-Фараби в соответствии с требования инновационного обучения 2011 - г. 4 - стр. Алматы

2

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Еланцев А.Б., Кембаева С.К., Швецова Е.В. Қалыпты және стресс кезінде жануарлардың биоактивті нүктелерінің электрофизиологиялық көрсеткіштерінің тәуліктік динамикасының хроноқұрылымдық параметрлеріне салыстырмалы сараптама 2011 - г. 4 - стр. Алматы

3

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Кембаева С.К. Стресс фактордың ағзаға әсерін хронофизиологиялық көрсеткіші бойынша анықтау 2011 - г. 1 - стр. Алматы

4

Кулбаева Маржан Сусаровна Еланцев А.Б., Швецова Е.В. Ступенчатая система подготовки и индивидуализация обучения 2012 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

5

Кулбаева Маржан Сусаровна Швецова Е.В., Еланцев А.Б. О соотношении объективной и субъективной оценки при итоговой аттестации студентов 2013 - г. 2 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

6

Кулбаева Маржан Сусаровна Швецова Е.В., Тулеуханов С.. «Биофизика» пәні бойынша зертханалық практикум жүргізудегі жобалы-бағдарламалық тапсырмалар 2013 - г. 4 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

7

Кулбаева Маржан Сусаровна Жас ерекшеліктеріне тәуелді жаттығулардың әсерлерін зерттеу 2013 - г. 1 - стр. факультет биологии и биотехнологии КазНУ имени аль-Фараби

8

Кулбаева Маржан Сусаровна Биоактивті нүктелердің электрөткізгіштігі бойынша ағзаның күйін бағалау 2013 - г. 2 - стр. факультет биологии и биотехнологии КазНУ имени аль-Фараби

9

Кулбаева Маржан Сусаровна Мектеп оқушыларын тәрбиелеудегі негізгі мәселелер 2013 - г. 2 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

10

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.. Вибрацияның кері әсерлерін анықтауға биологиялық активті нүктелердің биопотенциалдарын зерттеу 2013 - г. 2 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

11

Кулбаева Маржан Сусаровна Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. Холтер ЭКГ және артериялық қысым – жүректің жұмысын көрсететін тәуліктік зерттеу 2013 - г. 2 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

12

Кулбаева Маржан Сусаровна Ағзаның физиологиялық күйін анықтауға биологиялық активті нүктелердің қолданылуы 2013 - г. 2 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

13

Кулбаева Маржан Сусаровна Инюшин В.М., Тулеуханов С.., Швецова Е.В. Пән бойынша кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру үшін, әрине, құрылымын білім мен бағалау бақылау мәні «Биофизика» 2016 - г. 3 - стр. Казахский национальный университет имени аль-Фараби

14

Кулбаева Маржан Сусаровна Мектепке даярлық тобында оқитын оқушылардың ойлау қабілетінің даму дәрежесінің физиологиялық көрсеткіштерімен байланыстылығы 2015 - г. 1 - стр. Алматы

15

Кулбаева Маржан Сусаровна Жас ерекшеліктеріне сәйкес жасөспірімдердіңкардиореспираторлық жүйесінің хроноқұрылымдық параметрлеріне бүйрек ауруының әсерін анықтау 2015 - г. 1 - стр. Алматы

16

Кулбаева Маржан Сусаровна Бүйрек ауруы кезіндегі физиологиялық өзгерістері байқалған студенттердің жүрегінің физиологиялық күйін зерттеу 2015 - г. 1 - стр. Алматы

17

Кулбаева Маржан Сусаровна Егеуқұйрықтардың бас миы ишемия-реперфузиясы кезіндегі гематологиялық көрсеткіштері зерттеу 2015 - г. 1 - стр. Алматы

18

Кулбаева Маржан Сусаровна Әртүрлі физиологиялық күйдегі студенттердің жүрек қызметіндегі qrs жиынтығын зерттеу 2015 - г. 1 - стр. Алматы

19

Кулбаева Маржан Сусаровна Бүйрек патологиясы жағдайындағы жасөспірімдердің жүрек-қан тамырлар жүйесінің хроноқұрылымдық көрсеткіштерін зерттеу 2016 - г. 1 - стр. Алматы

20

Кулбаева Маржан Сусаровна бүйрегі ауырған жасөспірімдердің терісіндегі биологиялық активті нүктелердің биофизикалық қасиетін анықтау 2016 - г. 1 - стр. Алматы

21

Кулбаева Маржан Сусаровна Миопияға шалдыққан студенттердің биологиялық активті нүктелерінің биофизикалық көрсеткіштерін зерттеу 2016 - г. 1 - стр. Алматы

22

Кулбаева Маржан Сусаровна Жас ерекшеліне тәуелді жасөспірімдердің жүктеме алдын және жүктемеден кейінгі артериялық қысымдарын зерттеу 2014 - г. 1 - стр. Алматы

23

Кулбаева Маржан Сусаровна Ағзаға вибрацияның әсерін биологиялық активті нүктелердің электрөткізгіштігі бойынша зерттеу 2014 - г. 1 - стр. Алматы

24

Кулбаева Маржан Сусаровна Жасөспірімдердің жүктеме алдын және жүктемеден кейінгі жүректің жиырылу жиілігін жас ерекшеліне тәуелді зерттеу 2014 - г. 1 - стр. Алматы

25

Кулбаева Маржан Сусаровна Репродукция кезеңдеріндегі егеуқұйрықтардың эритроциттер мембраналарының төзімділігі мен каталаза белсенділігіне акустикалық стрестің әсерін зерттеу 2014 - г. 1 - стр. Алматы

26

Кулбаева Маржан Сусаровна Бүйрек ауруларының жүрек-қан тамырлар жүйесіне әсерін зерттеуде холтерлік монитор жүйесінің мәні 2014 - г. 1 - стр. Алматы

27

Кулбаева Маржан Сусаровна Эмоциялық стресс әсері кезіндегі буаз егеуқұйрықтардың эритроциттер мембраналарының өткізгіштігін зерттеу 2014 - г. 1 - стр. Алматы

28

Кулбаева Маржан Сусаровна Аблайханова Н.Т., Уршеева Б.И., Аблайханова Н.Т. Мектеп-коллкдж- университет тұжырымдамасы шеңберіндегі біріктірілген білім бағдарламасы 2016 - г. 3 - стр.

29

Кулбаева Маржан Сусаровна Швецова Е.В., Инюшин В.М., Тулеуханов С.. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДОВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ КУРСОВ «БИОФИЗИКА» И «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БИОФИЗИКА» 2015 - г. 1 - стр. Ростов-на-Дону

30

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Шаповалов Ю.А., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ ГЕЛИЙ-НЕОНОВОГО ЛАЗЕРА 2015 - г. 1 - стр. Ростов-на-Дону

31

Кулбаева Маржан Сусаровна Мурзахметова М.., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К., Тулеуханов С.., Маутенбаев А.А. Биология пәнінен оқушылардың білім сапасын арттыруда жаңа технологияларды пайдаланудың тиімді әдіс-тәсілдері 2016 2016 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

32

Кулбаева Маржан Сусаровна Тусупбекова Г.А., Маутенбаев А.А., Мурзахметова М.., Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К. Физиология пәнінен студенттердің білім сапасын арттыруда жаңа технологияларды пайдаланудың тиімді әдіс-тәсілдері. 2017 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

33

Кулбаева Маржан Сусаровна Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К., Уршеева Б.И., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А. Жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланып оқытудың практикалық маңызы . 2017 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

34

Кулбаева Маржан Сусаровна Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К., Уршеева Б.И., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т. «Биология. Адам және оның денсаулығы» (9-сынып) пәнін оқытуда жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланудың маңызы. 2017 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

35

Кулбаева Маржан Сусаровна Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А., Атанбаева Г.К. Специфика использования системного дистанционного обучения. 2017 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

36

Кулбаева Маржан Сусаровна Маутенбаев А.А., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К., Тулеуханов С.. Студeнттepдiң oқу үрдісіне бeйiмдeлу бapыcындaғы тыныc aлу көpceткiштepiн зepттeу әдісі. «Қазіргі мектептердегі биологиялық білім» атты биология пәнінің мұғалімдеріне арналған Республикалық оқу әдістемелік білім беру семинар Материалдары 17-18 наурыз Қазақ университеті. Алматы 2017ж. Б.7-9. 2017 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

37

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Аблайханова Н.Т., Сраилова Г.Т. Учет требований работодателей при подготовке магистарнтов по специальности 6М011300 –Биология. // Мат. Респ. учебно-метод. обучающего семинара: «Биологическое образование в современной школе» для учителей биологии. 17-18 марта 2017 г. Алматы, 2017. 2017 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

38

Кулбаева Маржан Сусаровна Аблайханова Н.Т., Швецова Е.В., Тулеуханов С.. Менеджмент университета и проблемы составления расписания учебных занятий. // Мат. Респ. учебно-метод. обучающего семинара: «Биологическое образование в современной школе» для учителей биологии. 17-18 марта 2017 г. Алматы, 2017. 2017 - г. 6 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

39

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Тусупбекова Г.А. Современные требования к формированию новых образовательных программ для инновационного биомедицинского кластера университета. // Мат. Респ. учебно-метод. обучающего семинара: «Биологическое образование в современной школе» для учителей биологии. 17-18 марта 2017 г. Алматы, 2017. 2017 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

40

Кулбаева Маржан Сусаровна Аблайханова Н.Т., Торманов Н.., Тулеуханов С.. Дамыта оқыту технологиясын физиология, биофизика және хронобиология пәндерінде қолдану жолдары. // «Қазіргі мектептердегі биологиялық білім» атты биология пәнінің мұғалімдеріне арналған Республикалық оқу-әдістемелік білім беру семинар материалдары. 17-18 наурыз 2017 ж. Алматы, 2017. 2017 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

41

Кулбаева Маржан Сусаровна Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Ахметова А.Б., Тулеуханов С.., Швецова Е.В. Ақпаратты технология құралдарының биологияны оқытудағы рөлі 2017 - г. 2 - стр. Алматы

42

Кулбаева Маржан Сусаровна Ыдырыс Ә.., Уршеева Б.И., Ахметова А.Б., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А. ОРТА МЕКТЕПТЕРДЕГІ БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА ҚҰЗЫРЕТТІЛІК ТӘСІЛІ 2017 - г. 2 - стр. Алматы

43

Кулбаева Маржан Сусаровна Швецова Е.В., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. МЕНЕДЖМЕНТ УНИВЕРСИТЕТА И ПРОБЛЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 2017 - г. 2 - стр. КазГУ

44

Кулбаева Маржан Сусаровна Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А. Содержание научно-исследовательской работы студентов 2017 - г. 2 - стр. КазГУ

45

Кулбаева Маржан Сусаровна Гумарова Л.Ж. Оқу барысында реттеуші, танымдық, коммуникативтік оқу әрекеттерінің дамуы 2017 - г. 2 - стр. КазГУ

46

Кулбаева Маржан Сусаровна Бактыбаева Л.К. Оценка здоровья респираторной системы у студентов акмолинской и алматинской областей 2017 - г. 2 - стр. КазГУ

47

Кулбаева Маржан Сусаровна Бактыбаева Л.К. ., Современные методы преподавания в школе с применением информационно–коммуникационных технологий 2017 - г. 3 - стр. КазГУ

48

Кулбаева Маржан Сусаровна Есимсиитова З.Б., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т. Құзыреттілікті қалыптастыру- білім беру саласының өзекті мәселесі 2017 - г. 2 - стр.

49

Кулбаева Маржан Сусаровна Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т., Есимсиитова З.Б., Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т. Оқыту үрдісіне инновациялық технологияны пайдалану ерекшеліктері 2017 - г. 1 - стр.

50

Кулбаева Маржан Сусаровна Тулеуханов С.., Уршеева Б.И., Тусупбекова Г.А., Ыдырыс Ә.., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т. Жаңа оқыту технологияларын қолдану арқылы білім сапасын арттыру 2017 - г. 2 - стр.

51

Кулбаева Маржан Сусаровна Бактыбаева Л.К., Инелова З.А., Ыдырыс Ә.. Using Bio-Humus For Greening Technology And Saving Bioresources In Arid Region 2019 - г. 1 - стр. Valencia Spain.
Author Documents

5

Citations

15 по 15
documents

h-index

2

The role of Tumour Necrosis Factor in neuroinflammation associated with Parkinson's disease and targeted therapies

Amin, R., Quispe, C., Docea, A.O., Ydyrys, A., Kulbayeva, M., Durna Daştan, S., Calina, D., Sharifi-Rad, J.

2022

Neurochemistry International
158, с.

10

Цитирований
Artistic Memorial Facilities as a Phenomenon of Impact on Emotional Psychological Perception of People

Karlygash, K., Roslykova, Y., Kulbayeva, M., Koshkimbayev, K., Elantsev, A., Shaikynbekova, R., Umbetyarova, L.

2021

Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment
9, с. 349-353

0

Цитирований
The level of the general reactivity of erythrocytes membranes in rats with combined action of infrasound

Tuleukhanov, S., Shapovalov, Y., Mautenbaev, A., Kulbayeva, M., Abdrassulova, Z.

2020

E3S Web of Conferences
159, с.

1

Цитирований
Assessment of the Model of Formation of Professional Competence in the Learning Process of Medical Physics

Aigul, M., Zhanar, A., Gulzhakhan, B., Marzhan, K., Kamshat, K., Aymakhanov, M.

2020

International Journal of Instruction
14, с. 889-906

1

Цитирований
Increase of Healthy Food Quality among the Kazakhstan Population

Yessimsiitova, Z., Ablaikhanova, N., Sagyndykova, S., Tussupbekova, G., Kulbayeva, M., Atanbayeva, G., Aitzhan, M., Bissenbayeva, Z.

2018

Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences
8, с. 150-153

3

Цитирований