Main / Biology and Biotechnology / Department of Biophysics, Biomedicine and Neuroscience / Ыдырыс Әлібек

Ыдырыс Әлібек

Position И.о. доцента
Department of Biophysics, Biomedicine and Neuroscience
Scopus author ID: 57203985421
Ydyrys.Alibek@gmail.com

1

Ыдырыс Әлібек Кошкимбаев К.., Басыгараев Ж.М., Кулбаева М.С., Атанбаева Г.К., Уршеева Б.И., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т. ҚАЗІРГІ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ (биология) " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3135-5 252 - стр.

1

Ыдырыс Әлібек Аметов А.., Абидкулова К.Т., Мухитдинов Н.. Морфологические особенности разных возрастных состояний редкого, эндемичного растения Ikinnikovia kaufmanniana (Regel) Lincz. 2014 - г. 7 - стр. 0

2

Ыдырыс Әлібек Ахметова А.Б., Мухитдинов Н.. Анатомическая структура виргинильных растений Ikinnikovia kaufmanniana (Regel) Lincz. 2014 - г. 4 - стр. 0

3

Ыдырыс Әлібек The states of coenpopulations of endemic, relict and rare species of plant Ferula iliensis and their protection 2014 - г. 1 - стр. 0

4

Ыдырыс Әлібек Мухитдинов Н.., Аметов А.., Абидкулова К.Т. Современное состояние популяции Ferula iliensis в условиях национального парка Алтын-Эмель 2014 - г. 5 - стр. 0

5

Ыдырыс Әлібек Ахметова А.Б., Абидкулова К.Т., Аметов А.., Мухитдинов Н.. Биологические параметры редкого и эндемичного растения Ikonnikovia kaufmanniana (Regel) Lincz. 2014 - г. 9 - стр. 0

6

Ыдырыс Әлібек Мухитдинов Н.., Аметов А.., Ахметова А.Б., Тыныбеков Б.М., Абидкулова К.Т. The States of Coenpopulations of Endemic, Relict and Rare Species of Plant Limonium michelsonii and Their Protection 2013 - г. 7 - стр. 7

7

Ыдырыс Әлібек Абидкулова К.Т., Аметов А.., Мухитдинов Н.. Taraxacum kok-saghyz Rodin өсімдігінің биік таулы Текес өзені аңғарындағы популяциясының қазіргі кездегі жағдайы 2015 - г. 7 - стр. 63

8

Ыдырыс Әлібек Мухитдинов Н.., Аметов А.., Абидкулова К.Т. Численность и возрастная структура природных ценопопуляций Taraxacum kok-saghyz L.E. Rodin 2015 - г. 10 - стр. 2

9

Ыдырыс Әлібек Мухитдинов Н.., Аметов А.., Шимшиков Б.Е., Абидкулова К.Т. Сирек Михельсон кермегі (Lіmonіum mіchelsonіі Lіncz.) популяцияларының қазіргі жағдайының топырағының кейбір ерекшеліктерімен байланысы 2015 - г. 6 - стр. 2

10

Ыдырыс Әлібек Абидкулова К.Т., Аметов А.., Шимшиков Б.Е., Мухитдинов Н.. Сирек кездесетін Taraxacum kok-saghyz L.E.Rodin өсімдігінің популяцияларының Шығыс Тянь-Шань тауы аңғарындағы қазіргі кездегі жағдайына топырақ құрылымы ерекшеліктеріне байланысты баға беру 2015 - г. 7 - стр. 2

11

Ыдырыс Әлібек Абидкулова К.Т., Мухитдинов Н.., Аметов А.. Морфометрические параметры особей некоторых возрастных состояний редкого и эндемичного вида Taraxacum kok-saghyz Rodin. из Казахстана 2015 - г. 6 - стр. 0

12

Ыдырыс Әлібек Мухитдинов Н.. Анатомическая структура вегетативных органов редкого вида растения Taraxacum kok-saghyz Rodin. в имматурном онтогенетическом состоянии 2015 - г. 4 - стр. 0

13

Ыдырыс Әлібек Абидкулова К.Т., Аметов А.., Мухитдинов Н.. Ferula iliensis Krash. ex Korov. өсімдігінің əртүрлі экологиялық жағдайындағы ценопопуляциясының структурасы 2012 - г. 9 - стр. 3

14

Ыдырыс Әлібек Абидкулова К.Т., Аметов А.., Мухитдинов Н.. Сирек және эндем Көк сағыз (Taraxacum kok-Sachyz Rodin) өсімдігінің биологиялық ерекшеліктері 2013 - г. 6 - стр. 3

15

Ыдырыс Әлібек Абидкулова К.Т., Аметов А.., Мухитдинов Н.. Реликті, эндемикалық, сирек және сәндік Кауфман иконниковиясы (Ikonnikovia Kaufmanninana (Regel) Lincz.) өсімдігі ценопопуляцияларының жағдайын бағалауға кіріспе 2013 - г. 6 - стр. 3

16

Ыдырыс Әлібек Аметов А.., Мухитдинов Н.. Реликті, эндемикалық және сирек кездесетін Іле сасыры (Ferula iliensis Krasn. Ex Korov.) өсімдігі ценопопуляцияларының флоралық құрамы 2013 - г. 10 - стр. 3

17

Ыдырыс Әлібек Абидкулова К.Т., Аметов А.., Мухитдинов Н.. Сирек кездесетін және эндемдік өсімдік Ikonnikovia kaufmanniana (regel) ценопопуляциясының сандық және жастық структурасы 2014 - г. 7 - стр. 1

18

Ыдырыс Әлібек Абидкулова К.Т., Аметов А.., Мухитдинов Н.. Еңбекшіқазақ ауданында (Алматы облысы) кездесетін кейбір сирек және эндем өсімдіктер популяцияларының қазіргі жағдайы және оларды қорғау 2015 - г. 8 - стр. 1

19

Ыдырыс Әлібек Абидкулова К.Т., Мухитдинов Н.., Аметов А.. Сөгеті аласа тау жоталарында кездесетін эндемдік түр Ikonnikovia Kanfmanniana өсімдігінің популяциясының қазіргі кездегі жағдайы 2015 - г. 5 - стр. 2

20

Ыдырыс Әлібек Особенности анатомического строения листовых пластинок Ferula iliensis Krasn. Ex Korov. Разных возрастных состояний 2013 - г. 5 - стр. 0

21

Ыдырыс Әлібек Сравнительная характеристика анатомической структуры вегетативных органов ювенильных особей Ferula iliensis Krasn. Ex Korov. 2012 - г. 8 - стр. 4

22

Ыдырыс Әлібек Флористический состав и эколого-биологические особенности растительных сообществ с участием Ferula iliensis Krasn. Ex Korov 2012 - г. 10 - стр. 4

23

Ыдырыс Әлібек Реликті, эндемикалық және сирек Михельсон кермегі (Limonium michelsonii Lincz.) өсімдігі ценопопуляцияларының жағдайы және оларды қорғау 2012 - г. 9 - стр. 4

24

Ыдырыс Әлібек Аметов А.., Абидкулова К.Т., Мухитдинов Н.. Характеристика растиетльных сообществ с участием редкого, эндемичного и лекарственного растения Iris alberti Regel (Большое Алматинскеое ущелье Заилийского Алатау) 2015 - г. 6 - стр. 45

25

Ыдырыс Әлібек Аметов А.., Абидкулова К.Т., Мухитдинов Н.. Численность и структура ценопопуляций редкого эндемичного и лекарственного растения Iris alberti Regel в условиях Заилийского Алатау 2015 - г. 10 - стр. 45

26

Ыдырыс Әлібек Мухитдинов Н.., Ахметова А.Б. Anatomical indicators of the leaf structure of Ferula iliensis, growing in the eastern part of Zailiyskiy Alatau (Big boguty mountains) 2015 - г. 5 - стр. 2

27

Ыдырыс Әлібек Мухитдинов Н.., Аметов А.. Семенная продуктивность редкого, эндемичного растения Iris alberti Regel в разных эколого-ценотических условиях Заилийского Алатау 2016 - г. 13 - стр. 0

28

Ыдырыс Әлібек Аметов А.., Абидкулова К.Т., Мухитдинов Н.. Сирек кездесетін, эндемдік және реликті Limonium michelsonii Lincz өсімдігі популяциялары кездесетін өсімдіктер қауымдарын биоалаунтүрлілік көрсеткіштерімен бағалау 2016 - г. 11 - стр. 0

29

Ыдырыс Әлібек Аметов А.., Абидкулова К.Т., Мухитдинов Н.. Особенности структуры ценопопуляций редкого, эндемичного растения Заилийского Алатау Oxytropis almaatensis Bajt. 2016 - г. 14 - стр. 68

30

Ыдырыс Әлібек Мухитдинов Н.., Ахметова А.Б., Инелова З.А., Курманбаева М.С., Тыныбеков Б.М. The effect of cryopreservation on seed ermination of the ndangered, rare, endemic and medicinal plant Ferula iliensis Krasn. ex Korov 2016 - г. 1 - стр. 231

31

Ыдырыс Әлібек Аметов А.., Абидкулова К.Т., Мухитдинов Н.. Сирек кездесетін, эндемік жэне реликт Limonium michelsonii Lincz өсімдігі популяциялары кездесетін өсімдіктер кауымдарын биоaлaунтyрлiлiк көрсеткіштерімен бaғaлaу 2016 - г. 9 - стр. 46

32

Ыдырыс Әлібек Аметов А.., Абидкулова К.Т., Мухитдинов Н.. ІЛЕ АЛАТАУЫНДА ҚҰРАМЫНДА ЭНДЕМИК ТҮР OXYTROPIS ALMAATENSIS КЕЗДЕСЕТІН КЕЙБІР ӨСІМДІКТЕР ҚАУЫМДАСТЫҚТАРЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ 2016 - г. 11 - стр. 49

33

Ыдырыс Әлібек Мухитдинов Н.., Аметов А.., Тыныбеков Б.М., Абидкулова К.Т., Ахметова А.Б. Assessment species communities of population rare, endemic and medical plant Ferula iliensis Krasn. ex Korov on the left bank of the Ili river Almaty region 2016 - г. 10 - стр. 68

34

Ыдырыс Әлібек Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А. Өндірістік ошақтардан шығатын қоқыстардың қоршаған ортаға әсерін экология-гигиеналық тұрғыдан бағалау 2016 - г. 8 - стр. 48

35

Ыдырыс Әлібек Аблайханова Н.Т., Торманов Н.., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т., Уршеева Б.И. The Effect of Ambient temperature on the Human blood Cells 2016 - г. 8 - стр. 68

36

Ыдырыс Әлібек Effects of Almaty city ecological factors on students blood indices at Al-Farabi Kazakh National University. 2017 - г. 8 - стр. 10

37

Ыдырыс Әлібек Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. Study on the effect of the Kazakh Traditional Medicine Kezimuk granules to the immunologic function of cyclophosphamide induced immunosuppressed mice 2017 - г. 7 - стр. 10

38

Ыдырыс Әлібек Аблайханова Н.Т. Экзогенді факторлардың егеуқұйрықтар эритроциттерінің резистенттілігіне әсері 2017 - г. 10 - стр. 50

39

Ыдырыс Әлібек Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т. Study on the effect of the Kazakh National Medicine Kezimuk granules to the immunologic function of cyclophosphamide induced immunosuppressed mice 2017 - г. 7 - стр. 1

40

Ыдырыс Әлібек Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т. Effects of Almaty city ecological factors on students blood indices at Al-Farabi National University 2017 - г. 8 - стр. 0

41

Ыдырыс Әлібек Frangula alnus дәрілік өсімдігіне қысқаша шолу 2018 - г. 8 - стр. 53

42

Ыдырыс Әлібек Үсіпбек Б.А., Бактыбаева Л.К., Тулеуханов С.., Қайрат Б.Қ., Кулбаева М.С. Көру функциясында өзгерісі бар студенттердің терісіндегі биологиялық активті нүктелердің температуралық көрсеткіштерінің маусымдық динамикасын зерттеу 2018 - г. 11 - стр. 0

43

Ыдырыс Әлібек Тулеуханов С.., Атанбаева Г.К. Analysis of blood cells after the introduction of sorbent into animals 2018 - г. 5 - стр. 1

44

Ыдырыс Әлібек Мухитдинов Н.., Аметов А.., Ахметова А.Б., Инелова З.А. Studies on the root of rubber producing endemic of Kazakhstan, Taraxacum kok-saghyz L.E. Rodin 2018 - г. 5 - стр. 0

45

Ыдырыс Әлібек Курманбаева М.С., Тыныбеков Б.М., Нестерова С.Г., Инелова З.А., Мухитдинов Н.. The characteristics and morphometric features of plant communities in the Toraigyr mountains of Kazakhstan with an occurrence of Ikonnikovia kaufmanniana (Regel) Lincz 2017 - г. 11 - стр. 6

46

Ыдырыс Әлібек Баймурзаев Н.Б., Есжанов Б.., Тыныбеков Б.М., Шарахметов С.Е., Маутенбаев А.А. Features of the Common Myna in Green Areas of Almaty 2019 - г. 15 - стр. 18

47

Ыдырыс Әлібек Ахметова А.Б., Жунусбаева Ж.К., Алтыбаева Н.А., Басыгараев Ж.М. Development of the method of obtaining the endogenic biostimulator from wheat green spike glumes 2019 - г. 5 - стр. 20

48

Ыдырыс Әлібек Кулбаева М.С., Жусупова А.И., Тулеуханов С.., Абдрасулова Ж.Т., Тусупбекова Г.А. Study of the chronic toxicity of the “Virospan” drug 2018 - г. 6 - стр. 83

49

Ыдырыс Әлібек Тулеуханов С.., Абдрасулова Ж.Т., Тусупбекова Г.А. Development of methods for the adaptation of children with delayed psychical development in conditions of inclusive education 2019 - г. 7 - стр. 58

50

Ыдырыс Әлібек Умбетьярова Л.Б., Жусупова А.И., Атанбаева Г.К., Швецова Е.В., Кулбаева М.С., Тулеуханов С.., Қайрат Б.Қ. The study of the physiological state of the human body with anemia in terms of electrical conductivity of biologically active points of the skin 2019 - г. 11 - стр. 12

51

Ыдырыс Әлібек Қайрат Б.Қ., Бактыбаева Л.К., Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С., Тусупбекова Г.А. Investigation of electrical conductivity indices of biologically active points of the human body with tonsillitis 2019 - г. 8 - стр. 12

52

Ыдырыс Әлібек Маутенбаев А.А., Басыгараев Ж.М. Training biology in english language in Kazakhstani education 2019 - г. 5 - стр. 7

53

Ыдырыс Әлібек Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Гумарова Л.Ж., Кулбаева М.С., Есенбекова А.Е., Тусупбекова Г.А. Жылдың көктемгі маусымында дені сау және ауру адамдардағы 2 типті қант диабеті кезіндегі кардиожүйенің циркадиандық биоырғағы 2019 - г. 12 - стр. 4

54

Ыдырыс Әлібек Тыныбеков Б.М., Есжанов Б.., Маутенбаев А.А., Баймурзаев Н.Б., Шарахметов С.Е. 2020 - г. 4 - стр. 169

55

Ыдырыс Әлібек Аманбай Б.Б., Бактыбаева Л.К., Умбетьярова Л.Б., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.., Кулбаева М.С. Көру функциясын жақсартуға арналған тәсілдердің көз өткірлігіне әсерін зерттеу 2020 - г. 8 - стр. 0

56

Ыдырыс Әлібек Жеңіс Ж.. ОҢТҮСТІК ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ARTEMISIA ТУЫСЫНА ЖАТАТЫН ӨСІМДІК ТҮРЛЕРІНІҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ, ФИТОХИМИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН ЕМДІК МАҚСАТТА ҚОЛДАНЫЛУЫ 2020 - г. 9 - стр. 2

57

Ыдырыс Әлібек Швецова Е.В., Бактыбаева Л.К., Атанбаева Г.К., Умбетьярова Л.Б., Аблайханова Н.Т., Аманбай Б.Б., Кулбаева М.С., Тусупбекова Г.А. Ағзаға түсірілетін физикалық жүктемеден алдын және кейін адам терісіндегі биоактивті нүктелердің электроөткізгіштігін зерттеу 2021 - г. 8 - стр. 1

1

Ыдырыс Әлібек Абидкулова К.Т., Аметов А.., Мухитдинов Н.. Современное состояние популяции Ikonnikovia kaufmanniana (Regel) Lincz. в условиях низкогорного массива Торайгыр и вопросы ее охраны 2014 - г. 1 - стр. Киівський національный університет імені Тараса Шевченка

2

Ыдырыс Әлібек Абидкулова К.Т., Аметов А.., Мухитдинов Н.. Характеристика сообществ с участием Taraxacum kok-sagyz Rodin в окрестностях озера Тузколь Алматинской области 2014 - г. 6 - стр. институт ботаники и фитоинтродукции

3

Ыдырыс Әлібек Аметов А.., Мухитдинов Н.. Реликті, эндемикалық және сирек кездесетін Кауфман иконниковиясы (Ikonnikovia kaufmanniana (Regel) Lincz.) өсімдігі ценопопуляцияларының флоралық құрамы және қорғау шаралары 2014 - г. 5 - стр. Институт ботаники и фитоинтродукции

4

Ыдырыс Әлібек Ахметова А.Б., Мухитдинов Н.. Анатомическая структура листовой пластинки имматурных особей редкого и исчезающего вида Ikkonikovia kaufmanniana (Regel) Lincz 2014 - г. 3 - стр.

5

Ыдырыс Әлібек Абидкулова К.Т., Аметов А.., Мухитдинов Н.. К оценке состояния популяций редкого, эндемичного и реликтового вида Ferula iliensis Krasn. ex Korov. в условиях Иле-Балхашского региона Казахстана 2014 - г. 3 - стр.

6

Ыдырыс Әлібек Абидкулова К.Т., Аметов А.., Мухитдинов Н.. Биометрические параметры разновозрастных растений Ferula iliensis Krasn. ex Korov. 2014 - г. 5 - стр. Чарынский ГНПП

7

Ыдырыс Әлібек Абидкулова К.Т., Аметов А.., Мухитдинов Н.. Характеристика растительных сообществ с участием Berberis iliensis M.Pop.в условиях дельты реки Чарын 2014 - г. 3 - стр. Чарынский ГНПП

8

Ыдырыс Әлібек Абидкулова К.Т., Аметов А.., Мухитдинов Н.. Современное состояние и охрана ценопопуляций редкого, эндемичного и реликтового вида Ferula iliensis Krasn. ex Korov. 2014 - г. 5 - стр. КарГУ им. Букетова

9

Ыдырыс Әлібек Ахметова А.Б., Мухитдинов Н.. Сравнительный анализ внутренней структуры вегетативных органов кок-сагыз (Taraxacum kok-saghyz L.E. Rodin) на популяционном уровне 2014 - г. 5 - стр. КарГУ им. Букетова

10

Ыдырыс Әлібек Мухитдинов Н.., Абидкулова К.Т., Шимшиков Б.Е., Аметов А.. Сирек Кауфман Иконниковиясы (Ikonnikovia kaufmanniana (Regel) Lincz.) Популяцияларының Қазіргі Жағдайының Топырағының Кейбір Ерекшеліктерімен Байланысы 2014 - г. 5 - стр. КарГУ им. Букетова

11

Ыдырыс Әлібек Variability of some biometrics Berberis iliensis M. Pop 2012 - г. 1 - стр. Алматы

12

Ыдырыс Әлібек Berberis ileinsis M. Pop эндемдік өсімдігі популяцияларындағы жемісі және тұқымының морфологиялық ерекшеліктері 2011 - г. 1 - стр.

13

Ыдырыс Әлібек Абидкулова К.Т., Аметов А.., Мухитдинов Н.. Онтогенетическая структура ценопопуляции редкого, эндемичного и реликтового вида Limоnium michelsonii Lincz. 2012 - г. 1 - стр. Бишкек

14

Ыдырыс Әлібек Мухитдинов Н.., Аметов А.. Оценка состояния ценопопуляций некоторых эндемичных и редких видов растений Иле-Балхашского региона в интересах сохранения биоразноообразия. 2013 - г. 5 - стр.

15

Ыдырыс Әлібек Абидкулова К.Т., Мухитдинов Н.., Аметов А.. FEATURES FLORISTIC COMPOSITION PLANT COMMUNITIES WITH IKONNIKOVIA KAUFMANNIANA (REGEL) LINCZ. IN THE MOUNTAINS SYUGATY 2015 - г. 4 - стр. Ulanbaatar

16

Ыдырыс Әлібек Семенная продуктивность редкого, эндемичного вида юго-востока Казахстана Ferula iliensis Krash. Ex Kozov 2012 - г. 1 - стр. Донецьк

17

Ыдырыс Әлібек Аметов А.., Мухитдинов Н.., Абидкулова К.Т. POPULATION AGE STRUCTURE OF THE RARE ENDEMIC PLANT FERULA ILIENSIS KRASN 2012 - г. 3 - стр. Тюмень

18

Ыдырыс Әлібек Мухитдинов Н.., Ахметова А.Б. ANATOMICAL RESEARCH OF VEGETATIVE ORGANS OF THE FERULA ILIENSIS KRASN. EX KOROV., THE RARE AND ENDEMIC SPECIES 2013 - г. 5 - стр. Львов

19

Ыдырыс Әлібек Реликті, эндемикалық және сирек Іле сасыры (Ferula iliensis Krasn. Ex Korov.) өсімдігі ценопопуляцияларының жағдайы және оларды қорғау 2013 - г. 5 - стр. Ргп «институт ботаники и фитоинтродукции». Алматы

20

Ыдырыс Әлібек Аметов А.., Мухитдинов Н.., Абидкулова К.Т. The age structure of the cenopopulations of rare, endemic plant Ikonnikovia kaufmanniana from Kazakhstan 2014 - г. 5 - стр. Orthodox Academy of Crete

21

Ыдырыс Әлібек Численность и возрастная структура ценопопуляции редкого и эндемичного вида растений Ikonnikovia kaufmanniana (Regel) Lincz. 2014 - г. 2 - стр.

22

Ыдырыс Әлібек Сирек және эндем Көк-сағыз (Taraxacum kok- saghyz L.E.Rodin) өсімдігінің биологиялық ерекшеліктері 2014 - г. 7 - стр. Алматы

23

Ыдырыс Әлібек Мухитдинов Н.., Ахметова А.Б. Анатомия вегетативных органов редкого, исчезающего и эндемичного вида Ikonnikovia kaufmanniana (Regel) Lincz 2014 - г. 5 - стр. Москова

24

Ыдырыс Әлібек Курманбаева М.С., Мухитдинов Н.. Сирек өсімдіктер ценопопуляциясына қатысты дипломдық және магистрлік жұмыстар сапасын арттыруға арналған әдістемелік нұсқау 2015 - г. 4 - стр. Алматы

25

Ыдырыс Әлібек The Effect Of Cryopreservation On Seed Germination Of The Endangered Medicinal Plant Ferula Iliensis Krasn. Ex Korovin European Biotechnology Congress. 2016 - г. 1 - стр. . Riga, Latvia.

26

Ыдырыс Әлібек Мухитдинов Н.., Аметов А.., Абидкулова К.Т. On the inventory of cenopopulations of Oxytropis almaatensis Bajt. (Fabaceae) a rare endemic species of the Trans-Ili Alatau mountains (Northern Tian Shan) 2016 - г. 3 - стр.

27

Ыдырыс Әлібек Мухитдинов Н.., Аметов А.., Абидкулова К.Т. Cenopopulation age structure of narrowly endemic of Trans-Ili Alatau mountains Oxytropis Almaatensis bajt. 2016 - г. 3 - стр. Antalya, Turkey

28

Ыдырыс Әлібек Курманбаева М.С., Мухитдинов Н.. Биология, экология және геоботаника мамандықтарын оқу жоспарларына «геоботаникалық экспертиза» пәнін енгізу қажеттілігі туралы 2016 - г. 4 - стр. Алматы 2016

29

Ыдырыс Әлібек Тусупбекова Г.А., Атанбаева Г.К. Жоғары сыныптарда оқитын жасөспірім оқушылардың қан жүйесі туралы білім деңгейін бағалауға қатысты сауалнама құрастыр. 2017 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

30

Ыдырыс Әлібек Уршеева Б.И., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А., Атанбаева Г.К. Білім беру сапасын бағалауды құзыреттілік тұрғыдан қарастыру. 2017 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

31

Ыдырыс Әлібек Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А., Тулеуханов С.., Ахметова А.Б., Уршеева Б.И., Аблайханова Н.Т. Инновациялық іс-әрекетті педагогтың жүзеге асыру ерекшеліктері. //«Қазіргі мектептердегі биологиялық білім» атты биология пәнінің мұғалімдеріне арналған Республикалық оқу-әдістемелік білім беру семинар материалдары. 17-18 наурыз 2017 ж. Алматы, 2017. 2017 - г. 6 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

32

Ыдырыс Әлібек Жаманбаева Г.Т., Уршеева Б.И. Студенттерге дәрілік өсімдік курсынан сабақ өтудегі сенорлық оқыту әдісінің тиімділігі 2017 - г. 5 - стр. Әл –Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

33

Ыдырыс Әлібек Уршеева Б.И., Кулбаева М.С., Ахметова А.Б., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А. ОРТА МЕКТЕПТЕРДЕГІ БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА ҚҰЗЫРЕТТІЛІК ТӘСІЛІ 2017 - г. 2 - стр. Алматы

34

Ыдырыс Әлібек Аблайханова Н.Т. Шет елден келген студенттерді университет жүйесінде бейімдеу мәселелері 2017 - г. 2 - стр. ҚазҰУ

35

Ыдырыс Әлібек Аблайханова Н.Т. ҚОРҒАСЫННЫҢ ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАР ҚАНЫНЫҢ ГЕМАТОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ƏСЕРІ 2017 - г. 1 - стр.

36

Ыдырыс Әлібек Аблайханова Н.Т., Басыгараев Ж.М. Effect of a biostimulator on production of sugar beet grows in dry climates of Kazakhstan 2017 - г. 1 - стр. Дубровник

37

Ыдырыс Әлібек Тулеуханов С.., Кулбаева М.С., Уршеева Б.И., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т. Жаңа оқыту технологияларын қолдану арқылы білім сапасын арттыру 2017 - г. 2 - стр.

38

Ыдырыс Әлібек Умбетьярова Л.Б., Абдрасулова Ж.Т., Уршеева Б.И., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т. Жаңа инновациялық технологияларды қолдану көрсеткіштері 2017 - г. 3 - стр.

39

Ыдырыс Әлібек Кулбаева М.С., Бактыбаева Л.К., Инелова З.А. Using Bio-Humus For Greening Technology And Saving Bioresources In Arid Region 2019 - г. 1 - стр. Valencia Spain.

40

Ыдырыс Әлібек Тоқтыбай А.К., Малибаева А.Е., Маутенбаев А.А., Бактыбаева Л.К., Қайрат Б.Қ. Myeloid stimulating activity of extracts from plants of the family Chenopodiaceae 2019 - г. 1 - стр. Valencia Spain.
Author Documents

14

Citations

60 по 22
documents

h-index

5

2021

Plants
10, с.

4

Цитирований
The effect of crude oil on the biochemical parameters of the blood of white rats

Ydyrys, A., Ablaikhanova, N., Amanbay, B., Seiykadyr, K., Demeuova, D.

2021

E3S Web of Conferences
254, с.

0

Цитирований
Floristic analysis of plant communities with the participation of a narrow tien shan endemic, taraxacum kok-saghyz l.e.rodin

Ivashchenko, A.A., Mukhitdinov, N., Abidkulova, K.T., Ametov, A., Tashev, A., Ydyrys, A.

2021

Forestry Ideas
27, с. 195-209

0

Цитирований
Effects of Almaty city ecological factors on students blood indices

Baidaulet, T., Ydyrys, A., Imanaliyeva, M., Askarova, Z., Srailova, G., Murzakhmetova, M., Tuleukhanov, S.

2020

E3S Web of Conferences
169, с.

1

Цитирований
Technology of landscaping in arid zones by using biohumus from sheep wool

Ydyrys, A., Yeszhanov, B., Baymurzaev, N., Sharakhmetov, S., Mautenbaev, A., Tynybekov, B., Baidaulet, T.

2020

E3S Web of Conferences
169, с.

4

Цитирований
Phytochemical Study of Bergenia crassifolia

Akzhigitova, Z., Dyusebaeva, M.A., Tokay, T., Ydyrys, A., Lijiang, X., Jenis, J.

2020

Chemistry of Natural Compounds
56, с. 912-914

1

Цитирований
Importance of the geobotanical studying in agriculture (with the example of the Sugaty region)

Ydyrys, A., Abdolla, N., Seilkhan, A., Masimzhan, M., Karasholakova, L.

2020

E3S Web of Conferences
222, с.

3

Цитирований
The effect of anthropogenic factors on rare, endemic plant species in the Ile Alatau

Ydyrys, A., Serbayeva, A., Dossymbetova, S., Akhmetova, A., Zhuystay, A.

2020

E3S Web of Conferences
222, с.

4

Цитирований
Development of the method of obtaining the endogenic biostimulator from wheat green spike glumes

Bukenova, E.A., Bassygarayev, Z.M., Akhmetova, A.B., Altybaeva, N.A., Zhunusbayeva, Z.K., Ydyrys, A.

2019

Research on Crops
20, с. 210-214

6

Цитирований
Training biology in english language in Kazakhstani education

Ydyrys, A., Srail, S., Ydyrys, S., Basygarayev, Z., Mautenbaev, A., Baidaulet, T.

2019

Universal Journal of Educational Research
7, с. 1698-1706

2

Цитирований
Studies on the root anatomy of rubber producing endemic of Kazakhstan, Taraxacum Kok-Saghyz L.E. Rodin

Аkhmetova, B., Mukhitdinov, N.M., Ydyrys, A., Аmetov, A.A., Inelova, Z.A., Öztürk, M.

2018

Journal of Animal and Plant Sciences
28, с. 1400-1404

8

Цитирований
2015

Pakistan Journal of Botany
47, с. 511-515

8

Цитирований
Assessment of the current status of populations of Kazakh rare plants (Berberis iliensis M. Pop.)

Almahan, B., Nashtay, M., Aabibulla, A., Saltanat, N., Ashat, K., Bekzat, T., Karime, A., Alibek, Y.

2014

World Applied Sciences Journal
30, с. 105-109

7

Цитирований
The states of coenpopulations of endemic, relict and rare species of plant Limonium michelsonii and their protection

Ydyrys, A., Mukhitdinov, N., Abibulla, A., Tynybekov, B., Akhmetova, A., Karime, A.

2013

World Applied Sciences Journal
26, с. 934-940

7

Цитирований