Main / History / Chair of Archaeology, Ethnology and Museology / Омаров Гани Калиханович

Омаров Гани Калиханович

Position Ст.пpеподаватель
Кафедра археологии, этнологии и музеологии
Scopus author ID: 57192670652
Is hidden
8(727) 377-33-19 вн:1285
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1992
Academic degree
State Prizes
Prize Name Date of award
Знак "Ы.Алтынсарин"


File name Headline Description
Industrial (Archaeological and Ethnographic)
The Bronze and Early Iron Age of Eurasia
Ancient and Medieval Architecture in Central Asia
Archeology of the Turkicperiod
History of Archaeology
Bronze Age of Central Kazakhstan
Protection of Monuments of History and Culture
Historical and Cultural Heritage Protection
Historical and Cultural Heritage Protection
Hun-Sarmatian Archaeology
History of World Architecture
Archaeology
Archaeology
Archeology of the Turkicperiod
Archeology of the Turkicperiod
Bronze Age of Central Kazakhstan
Archaeology
History of Archaeology
Hun-Sarmatian Archaeology
Historical and Cultural Heritage Protection
Ancient and Medieval Architecture in Central Asia
Archeology of the Turkicperiod
Archeology of the Turkicperiod
Ancient and Medieval Architecture in Central Asia
Ancient and Medieval Architecture in Central Asia
Ancient and Medieval Architecture in Central Asia
Ancient and Medieval Architecture in Central Asia
Archeology of the Turkicperiod
Archeology of the Turkicperiod
Archaeology of Kazakhstan
Archaeology of Kazakhstan
Archaeology of Kazakhstan
Ancient Gold of Kazakhstan
Archaeology
Ancient Gold of Kazakhstan
The Bronze and Early Iron Age of Eurasia
The Bronze and Early Iron Age of Eurasia
Archaeology of Kazakhstan
Archaeology
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ Тарих, археология және этнология факультеті Археология, этнология және музеология кафедрасы кафедрасы Келісілген: Факультет деканы ____________________Таймағамбетов Ж.Қ. "_______"___________2012 ж. Университеттің ғылыми-әдістемелік кеңесінде бекітілді Хаттама №_5_ «_22_»_06_ 2012 ж. Оқу жұмысы жөніндегі проректор ___________________ Әбдібеков У.С. "__22__"___06____ 2012 ж. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ Археология (пәннің аты) Мамандық «5В 041900 – «Музей ісі және ескерткіштерді қорғау» (шифры, аты) Оқу түрі күндізгі Алматы 2012 ж. ПОӘК дайындаған Омаров Ғани Қалиханұлы – т.ғ.к., доцент міндетін атқарушы Типтік оқу бағдарламаның негізінде негізінде әзірленді. Археология, этнология және музеология кафедрасының мәжілісінде қаралып ұсынылды. «___ » __________________ 2012 ж., хаттама №____ Кафедра меңгерушісі _________________ Қалыш А.Б. (қолы) Факультеттің әдістемелік (бюро) кеңесінде ұсынылды. « ___ » _____________ 2012 ж., хаттама № __ Төрайымы ________________________ Мұхатова О.Қ. (қолы) Курстың қысқаша сипаттамасы: болашақ тарихшыларды археология пәнiнiң тарих ғылымында алатын орнымен, оның мiндеттерi, тәсiлдерi және даму тарихымен таныстыру. Сонымен қатар осы жалпы курстың мақсатына дүние жүзiндегi аса маңызды, ғылыми тұрғыдан ерекше құнды ескерткiштердiң ашылу, зерттелу тарихы кiредi. Археологиялық ескерткіштерді зерттеу арқылы материалдық мәдениет пен өндіріс тарихын, ертедегі қоғамның рухани өмір үлгісін және әлеуметтік құрылымын тануға болады. Археология пәні курсында адамзат өмірі мен мәдениетінен жалпы заңдылықтар тарихын, археология ғылымының негізгі түсініктері мен көне мәдениет археологиялық ескерткіштері жөнінде ақпарат алады. Бағдарламаның материалдары кезеңдiк-дәуiрлiк және аймақтық принципте құрылды. Курсты оқытудың мақсаты: Бағдарламада көне дәуiрдегi тарихымызға тiкелей немесе жанама қатысы бар Еуразия аймағына, оның iшiнде елiмiзге көршiлес жатқан өңiрлер: Орталық Азия, Кавказ, Сiбiр, Орал атырабына көбiрек көңiл бөлiндi. Елiмiздiң көне, байырғы тарихының деректерiн бiз негiзiнен археологиялық ескерткiштердi зерттеу арқылы аламыз. Сондықтан да «Археология» деп аталатын жалпы пән материалының қомақты бөлiгi Қазақстан археологиясына арналады. Пән тарихшыларды археологиялық ескерткiштердi танып-бiлумен қатар оларды зерттеу әдiс-тәсiлдерiмен де таныстырады. Міндеттері: болашақ археологтарды ТМД тарихындағы әртүрлі кезеңдер мен дәуірлердегі археологиялық ескерткіштердің территорияларын, мәдени мұраларын айыра білуге, ескерткіштердің орны мен мағынасын түсінуді оқытады. Сонымен қатар студенттерді тарихи мәліметтен археологиялық материалдарын айыруға үйретеді. • Қазақстан территориясындағы тас ғасырынан орта ғасырларға дейінгі археологиялық ескерткіштер туралы нақты мәліметтер; • Еуразия ескерткіштері жүйесіндегі Қазақстан археологиялық ескерткіштерінің орны мен мәнін; • Еуразия ескерткіштері туралы шыққан әдебиеттердің барлығын. • Артефактілермен аппеляция жасай білу; • Салыстырмалы- тарихи анализ, типология; • Тарихи қорытынды жасай білу. Берілген курс мынандай пәндермен қатар оқытылады: «Этнология», «Алғашқы қауым тарихы». Бакалаврдың міндеттерінің негізгі формалары: Студенттер «Археология» пәнін оқу барысында білуі керек: - пән бойынша студенттер деректер мен тарихнамалық ғылыми еңбектермен танысып, археологияға қатысты түсініктер мен атауларды зерделей білуі керек; - материалдық мәдениетті оқу мен зерттеудегі археология ғылымының маңыздылығын білуі керек; - археологиялық ескерткіштерге анализ жасауды. Бакалавр істей білуі керек: - археология мен архитектураның байланысын зерделеу; - археология және архитектура саласындағы ғылыми-зерттеу және қолданбалы жұмыстарда білікті болу; - теориялық және қолданбалы археология мен этнология саласындағы іргелі білімдерді тәжірибеде қолдана білу. Меңгеруі керек: - Орталық Азия мен Қазақстан территориясында орналасқан архитектуралық ескерткіштердің кезеңдері, ерекшеліктері, дамуы туралы жан-жақты білімді меңгеруі керек; - Архитектура мен археологияның теориялық және қолданбалы саласында іргелі білімді пайдалану; - өз бетімен шешім қабылдау, борышкерлікті, жеке және ұжымдық жауапкершілікті сезіну.
Ancient Gold of Kazakhstan
Sako-Scythian Archaeology
Ancient and Medieval Architecture in Central Asia
Ancient and Medieval Architecture in Central Asia
Ancient Gold of Kazakhstan
Hun-Sarmatian Archaeology
Sako-Scythian Archaeology
Sako-Scythian Archaeology
Sako-Scythian Archaeology
Hun-Sarmatian Archaeology

1

Омаров Гани Калиханович «Практикалық археология» оқу құралы Қазақ университетi 2012 - г. 138 - стр.

2

Омаров Гани Калиханович Сойкина Н.Ю. " Қазақ университеті " 2014 - г. 1 - стр.

3

Омаров Гани Калиханович Сойкина Н.Ю. Бағдарлама және музейлік практика бойынша оқу-әдістемелік ұсыныстар " Қазақ университеті " 2014 - г. 1 - стр.

4

Омаров Гани Калиханович Күршім ауданының археологиялық ескерткіштері (2012 жылғы археологиялық зерттеу жұмыстары)– Алматы:Қазақ университеті, 2014. – 148 бет. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0293-5 148 - стр.

5

Омаров Гани Калиханович Күршім ауданының археологиялық ескерткіштері (2013 жылғы археологиялық зерттеу жұмыстары) " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0471-7 120 - стр.

6

Омаров Гани Калиханович Шығыс Қазақстанның ерте темір дәуірі " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0471-7 256 - стр.

7

Омаров Гани Калиханович Елеуов М.. Археологический дневник " Қазақ университеті " 2012 - г. 30 - стр.

8

Омаров Гани Калиханович Археологиялық күнделік " Қазақ университеті " 2012 - г. 30 - стр.

9

Омаров Гани Калиханович Практикалық археология " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1016-9 138 - стр.

10

Омаров Гани Калиханович Сапатаев С.А., Сагындыкова С.Т., Бесетаев Б.Б. Күршім aудaнының aрхеологиялық ескерткіштерінің тізімі " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978–601–04–2995-6 164 - стр.

11

Омаров Гани Калиханович Жуматаев Р.С., Сапатаев С.А., Сагындыкова С.Т., Бесетаев Б.Б. Үржар ауданының археологиялық ескерткіштері " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978–601–04–2995-6 150 - стр.

12

Омаров Гани Калиханович Сапатаев С.А., Сагындыкова С.Т., Бесетаев Б.Б. Аян қорымы " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3732 24 - стр.

13

Омаров Гани Калиханович Сапатаев С.А., Сагындыкова С.Т. Аян қорымы " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3732-6 24 - стр.

14

Омаров Гани Калиханович Жуматаев Р.С., Сагындыкова С.Т. Наскальные изображения Восточного Казахстана (по предварительным итогам археологических работ 2012–2019 гг.) " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-4366-2 32 - стр.

1

Омаров Гани Калиханович 5. Алтай-Тарбағатай аралығы ерте темір дәуірі археологиясының кейбір түйінді мәселелері 2011 - г. 4 - стр. 107

2

Омаров Гани Калиханович Марқакөлден кездейсоқ табылған қола айна 2011 - г. 9 - стр. 0

3

Омаров Гани Калиханович Археология және этнология кафедрасының көне дәуір археология тобының зерттеулері 2011 - г. 14 - стр. 0

4

Омаров Гани Калиханович 2011 - г. 3 - стр. 0

5

Омаров Гани Калиханович Үйгентас археологиялық экспедициясының Ойжайлау қорымындағы зерттеу жұмыстары 2011 - г. 2 - стр. 0

6

Омаров Гани Калиханович 2011 - г. 1 - стр. 0

7

Омаров Гани Калиханович Қара ертіс жағалауынан табылған ортағасырлық ат әбзелі 2015 - г. 6 - стр. 0

8

Омаров Гани Калиханович Оңтүстік-Батыс Алтайдан табылған ортағасырлық ат үзеңгісі хақында 2015 - г. 4 - стр. 0

9

Омаров Гани Калиханович Бұғытастардың этникалық сипаты 2015 - г. 4 - стр. 0

10

Омаров Гани Калиханович САҚ-СКИФ ДҮНИЕТАНЫМЫНДАҒЫ ГРИФОН ОБРАЗЫ 2016 - г. 12 - стр. 2

11

Омаров Гани КалихановичБазылхан Н.. Шығыс Қазақстан облысы Қабырғаталдан жаңадан табылған көне түрік бітік жазулы ескерткіші туралы 2015 - г. 4 - стр. 0

12

Омаров Гани Калиханович 2016 - г. 6 - стр. 0

13

Омаров Гани Калиханович Barrows “with Moustaches” and Other Archaic Beliefs of Kazakhs 2016 - г. 4 - стр. 0

14

Омаров Гани Калиханович THE QUESTIONS RECONSTRUCTION COSTUMES OF SAKI’S ON ARCHAEOLOGICAL SOURCES 2017 - г. 4 - стр. 0

15

Омаров Гани Калиханович THE GREAT SILK ROAD IS THE WAY OF THE CIVILIZATION DIALOGUE 2017 - г. 2 - стр. 0

16

Омаров Гани Калиханович Колесничные комплексы Северного и Центрального Казахстана 2016 - г. 7 - стр. 0

17

Омаров Гани Калиханович Some aspects of the study chariot complexes Kazakhstan (on the example of the Northern and Central regions) 2016 - г. 5 - стр. 0

18

Омаров Гани Калиханович The reconstruction problem of costumes os sakis period according to archaeological materials 2016 - г. 5 - стр. 0

19

Омаров Гани Калиханович Шығыс Қазақстанның Майемер мәдениеті 2016 - г. 8 - стр. 0

20

Омаров Гани КалихановичСагындыкова С.Т. Солтүстік және Орталық Қазақстанның арбалы кешендері 2016 - г. 5 - стр. 0

21

Омаров Гани КалихановичБесетаев Б.Б. Үржар ауданындағы 2017 жылғы археологиялық барлау жұмыстарының нәтижелері (Қазақстанның киелі географиясы хақында) 2017 - г. 8 - стр. 0

22

Омаров Гани КалихановичБайгунаков Д.С. Археолог, әрі ұстаз Н.Алдабергенов 70 жаста 2017 - г. 5 - стр. 86

23

Омаров Гани КалихановичСагындыкова С.Т. Қазақстанның арбалы кешендерінің мәселелері (орталық және солтүстік аудандар мысалында) 2016 - г. 5 - стр. 0

24

Омаров Гани КалихановичСагындыкова С.Т., Бесетаев Б.Б. Күршім ауданында 2018 жылы жүргізілген археологиялық барлау жұмыстарының нәтижелері жайлы қысқаша хабарлама 2018 - г. 13 - стр. 91

25

Омаров Гани КалихановичСагындыкова С.Т., Бесетаев Б.Б. Аян-І қорымында 2018 жылы жүргізілген қазба жұмыстарының алдын ала қорытындысы 2018 - г. 9 - стр. 58

26

Омаров Гани Калиханович С.С. Черников және Шілікті алқабының зерттелу тарихы 2017 - г. 5 - стр. 53

27

Омаров Гани КалихановичСагындыкова С.Т. Аян-І қорымында 2018 жылы жүргізілген қазба жұмыстарының алдын ала қорытындысы 2018 - г. 9 - стр. 58

28

Омаров Гани КалихановичСагындыкова С.Т. 2018 - г. 13 - стр. 91

29

Омаров Гани КалихановичСагындыкова С.Т. Археологические изыскания Алтайской археологической экспедиции в 2019 году 2020 - г. 11 - стр. 96

30

Омаров Гани КалихановичСагындыкова С.Т., Бесетаев Б.Б. Археологические изыскания Алтайской археологической экспедиции в 2019 году 2020 - г. 11 - стр. 96

31

Омаров Гани КалихановичСагындыкова С.Т. Шығыс Қазақстанның ортағасырлық көшпелілерінің қару-жарақтары мен ат əбзелдері (Аян қорымының материалдары негізінде) 2020 - г. 17 - стр. 2

32

Омаров Гани КалихановичСагындыкова С.Т., Бесетаев Б.Б. Вооружение и конское снаряжение средневековых кочевников Восточного Казахстана (по материалам могильника Аян) 2020 - г. 17 - стр. 2

1

Омаров Гани Калиханович 1. Тарбағатай теріскейінің жаңадан ашылған археологиялық ескерткіштері 2010 - г. 11 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

2

Омаров Гани Калиханович 2. Авариялық жағдайдағы Ойжайлау 1 обасын зерттеудің кейбір қорытындылары 2010 - г. 10 - стр. «Археолог» Халықаралық ғылыми-зерттеу орталығы» ЖШС

3

Омаров Гани Калиханович Археологические исследования группы кафедры Археологии и этнологии по изучению древности 2011 - г. 6 - стр. Семей

4

Омаров Гани Калиханович Тарбағатай өңірінің тыңнан ашылған археологиялық ескерткіштері 2011 - г. 9 - стр. Семей

5

Омаров Гани Калиханович 7. Ә.М. Оразбаевтың Зайсан көлінің солтүстүгіндегі зерттеу жұмыстары 2011 - г. 8 - стр. Алматы

6

Омаров Гани Калиханович Құлажорға мәдениеті ескерткіштерінің зерттелу тарихынан 2011 - г. 7 - стр. Алматы

7

Омаров Гани Калиханович Ойжайлау археологиялық экспедициясының 2010 жылғы қорытындылары 2011 - г. 6 - стр. Астана

8

Омаров Гани Калиханович Ерте темір дәуірі жерлеу орындарында баспана құрылысы элементтерінің көрініс табуы 2011 - г. 5 - стр. Түркістан

9

Омаров Гани Калиханович Майемер мәдениеті археологиялық ескерткіштері 2010 - г. 8 - стр. Алматы

10

Омаров Гани Калиханович К изучению раннего железного века Восточного Казахстана 2011 - г. 5 - стр. Караганда

11

Омаров Гани Калиханович Шығыс Қазақстан археологиялық ескерткіштерінің бүгінгі жағдайы 2011 - г. 7 - стр. «Археолог» Халықаралық ғылыми-зерттеу орталығы» ЖШС

12

Омаров Гани Калиханович 2011 - г. 3 - стр. Караганда

13

Омаров Гани Калиханович Шығыс Қазақстан ерте темір дәуірі археологиясының зерттелу деңгейі және болашағы 2011 - г. 9 - стр. Алматы

14

Омаров Гани Калиханович Шығыс Қазақстанның ерте сақ дәуірі (Майемер материалдары негізінде) 2012 - г. 7 - стр. Алматы

15

Омаров Гани Калиханович 2015 - г. 7 - стр. Хух-Хото

16

Омаров Гани Калиханович С.С.Черников жəне Шығыс Қазақстанның ерте темір дəуірі 2017 - г. 5 - стр. Туркестан

17

Омаров Гани Калиханович АЛТАЙ АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ ЭКСПЕДИЦИЯСЫНЫҢ КЕЙБІР ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ 2017 - г. 7 - стр.

18

Омаров Гани Калиханович С.С. Черников және Шғыс Қазақстанның ерте темір дәуірі 2017 - г. 6 - стр. Туркестан

19

Омаров Гани Калиханович ПРЕДМЕТЫ КОНСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ РАННЕГО ЭТАПА СКИФО-САКСКОГО ВРЕМЕНИ ИЗ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА 2017 - г. 5 - стр. КазНУ

20

Омаров Гани Калиханович Сагындыкова С.Т., Бесетаев Б.Б. ҮРЖАР АУДАНЫНДА 2016 ЖЫЛЫ ЖҮРГІЗІЛГЕН АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ ҚАЗБА ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ АЛДЫН-АЛА ҚОРЫТЫНДЫСЫ 2016 - г. 10 - стр. Казахский национальный университет имени аль-Фараби

21

Омаров Гани Калиханович Сагындыкова С.Т., Бесетаев Б.Б. Үржар өңірінің жартас бетіндегі суреттері 2018 - г. 10 - стр. ЦГМ РК

22

Омаров Гани Калиханович Сагындыкова С.Т., Бесетаев Б.Б. ҮРЖАР ӨҢІРІНІҢ ЖАРТАС БЕТІНДЕГІ СУРЕТТЕРІ 2018 - г. 10 - стр. Алматы

23

Омаров Гани Калиханович Жуматаев Р.С., Бесетаев Б.Б. 2019 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

24

Омаров Гани Калиханович Сагындыкова С.Т., Бесетаев Б.Б. 2018 - г. 6 - стр. Алтайский государственный университет

25

Омаров Гани Калиханович Сагындыкова С.Т. 2018 - г. 6 - стр. Алтайский государственный университет

26

Омаров Гани Калиханович Жуматаев Р.С. 2019 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

27

Омаров Гани Калиханович 2019 - г. 5 - стр. ЦГМ РК, КазНУ, комплекс Тамгалы

28

Омаров Гани Калиханович Толеубаев А.., Жуматаев Р.С., Шакенов С.Т. Исследования Шиликтинско-Тарбагатайской экспедиции на могильнике Елеке сазы в 2019 году 2019 - г. 28 - стр. Усть-Каменогорск
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0