Main / Oriental Studies / Department of Middle Eastern and South Asian Studies / Коптилеуова Дина Тургалиевна

Коптилеуова Дина Тургалиевна

Position Доцент
Кафедра Ближнего Востока и Южной Азии
Is hidden
       Koptileuova Dina Turgalievna was born in the Almaty region. Koptileuova Dina graduated from the Arabic faculty of the Faculty of Oriental Studies of the Kazakh State University in 1994. Specialty: teacher of Arabic, Kazakh language and literature, translator. D.T. Koptleuova is constantly improving her skills. In May-June 1999, he took language courses at the Arabic language center of Cairo University of the United Arab Emirates. 2002. He participated in seminars in the Arabic language, held by the University of Umm al-Korah (Saudi Arabia) and the Islamic League. In 2004, she took part in a continuing education seminar organized by the international organization ISESCO.

1

Коптилеуова Дина Тургалиевна Шетел халықтарының әдебиеті (XX ғасыр) лекциялар жинағы /Оқу құралы/ "Қазақуниверситеті" 2012 - г. 20 - стр.

2

Коптилеуова Дина Тургалиевна Жапон баспасөзінің тілі /Оқу құралы/ "Қазақуниверситеті" 2012 - г. 7 - стр.

3

Коптилеуова Дина Тургалиевна Корей баспасөзінің тілі /Оқу құралы/ "Қазақуниверситеті" 2012 - г. 5 - стр.

4

Коптилеуова Дина Тургалиевна Қазіргі заман араб әдебиеті. Хрестоматия/ оқу құралы "Қазақуниверситеті" 2012 - г. 8 - стр.

5

Коптилеуова Дина Тургалиевна Әлем әдебиеті. "Қазақуниверситеті" 2015 - г. ISBN 978-601-04-1479 20 - стр.

6

Коптилеуова Дина Тургалиевна Ежелгі әлем әдебиетінен лекциялар курсы "Қазақ университет" баспасы 2011 - г. ISBN 9965-29-719-3 17 - стр.

7

Коптилеуова Дина Тургалиевна Шетел халықтарының әдебиеті (орта ғасырлар) лекциялар жинағы /Оқу құралы/ "Қазақ университеті" 2011 - г. ISBN 9965-29-755-x 20 - стр.

8

Коптилеуова Дина Тургалиевна Египеттік жаңартушылар және Й.Хаққи /Оқу құралы/ "Қазақ университеті" 2009 - г. ISBN 978-601-247-086-4 11 - стр.

9

Коптилеуова Дина Тургалиевна "Қазақ университеті" 2010 - г. ISBN 978-601-247-127-4 11 - стр.

10

Коптилеуова Дина Тургалиевна Үй тапсырмасына арналған мәтіндер. бастапқы деңгей (араб тілі) " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-0807-4 5 - стр.

11

Коптилеуова Дина Тургалиевна АРАБ ӘДЕБИЕТІ (Ғылыми фантастика) " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1619 5 - стр.

12

Коптилеуова Дина Тургалиевна Атабай Б.А. Лингвистикалық ілімдер тарихы " Қазақ университеті " 2016 - г. 10 - стр.

13

Коптилеуова Дина Тургалиевна Атабай Б.А. Әлемдік лингвистика ілімдерінің тарихы ИП "Сагаутдинова" 2015 - г. ISBN 978-9965-12-365-8 163 - стр.

14

Коптилеуова Дина Тургалиевна Сейтметова Ж.Р. 20 ғасырдағы араб әдебиеті " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2459-3 9 - стр.

1

Коптилеуова Дина Тургалиевна Оңтүстік корей баспасөзінің қалыптасу кезеңдері мен дамуы 2012 - г. 6 - стр. 0

2

Коптилеуова Дина Тургалиевна Египет жазушысы Салах Маатаның «Шамаил қазынасы» атты романының та¬рихи шындығы 2012 - г. 8 - стр. 0

3

Коптилеуова Дина Тургалиевна Қазіргі жапон тілінің терминологиялық жүйесі 2012 - г. 7 - стр. 0

4

Коптилеуова Дина Тургалиевна ŞİMDİKİ ARAP EDEBİYATINDAKİ BİLİM KURGU ROMANI 2012 - г. 7 - стр. 0

5

Коптилеуова Дина ТургалиевнаАмантай Ж.Б. Отбасы» концептісі лингвомәдениеттану мен когнитивтік лингвистиканың бірлігі ретінде 2013 - г. 6 - стр. 94

6

Коптилеуова Дина Тургалиевна Ш.Құдайбердіұлының сопылық танымы 2014 - г. 8 - стр. 70

7

Коптилеуова Дина Тургалиевна Араб новеллистикасындағы әйел мен бала тақырыбы 2015 - г. 7 - стр. 72

8

Коптилеуова Дина ТургалиевнаАтабай Б.А. ИЕРОНИМ МЕГИЗЕР ЖЭНЕ TYPKI Т1Л1 2015 - г. 7 - стр. 154

9

Коптилеуова Дина Тургалиевна ХХ ғасырдың 30-40 жылдарындағы Египеттегі тарихи роман 2015 - г. 7 - стр. 73

10

Коптилеуова Дина Тургалиевна Араб романтикалық тари-хи романы (Абу Хадид шығармалары негізінде). 2015 - г. 7 - стр. 74

11

Коптилеуова Дина Тургалиевна Марокко ұлттық драматургиясының қалыптасуы мен дамуы 2015 - г. 5 - стр. 54

12

Коптилеуова Дина Тургалиевна Араб прозалық шығармаларындағы адам және қоғам мәселесі (ХХ ғасыр). 2015 - г. 9 - стр. 71

13

Коптилеуова Дина Тургалиевна Француз протектораты тұсындағы Тунис прозасының дамуы 2015 - г. 6 - стр. 73

14

Коптилеуова Дина Тургалиевна Ислам ақидасының араб фразеологизмдеріндегі көрінісі. 2015 - г. 6 - стр. 158

15

Коптилеуова Дина ТургалиевнаАтабай Б.А. Image of ancient Turkic words in Kazakh language 2016 - г. 5 - стр. 77

16

Коптилеуова Дина ТургалиевнаАтабай Б.А. Model of hospitability concept in Kazakh and Arab languages 2015 - г. 7 - стр. 74

17

Коптилеуова Дина ТургалиевнаАтабай Б.А. Қазақ-араб тілдеріндегі қонақжайлылық концептісінің образдылығы. 2016 - г. 4 - стр. 110

18

Коптилеуова Дина ТургалиевнаЖумажанова Ф.Т. Египет жазушысы Й.Хакки шығармаларына тән стиль ерекшеліктері 2017 - г. 6 - стр. 80

19

Коптилеуова Дина ТургалиевнаАхметбекова А.К. Мұхаммед әл-Арийанның реализм бағытындағы тарихи романы 2017 - г. 6 - стр. 80

20

Коптилеуова Дина ТургалиевнаАхметбекова А.К. The use of Yassawi thesaurus in Jyraus’s poetry 2016 - г. 6 - стр. 79

21

Коптилеуова Дина ТургалиевнаЖумажанова Ф.Т. ДІНИ ШЫҒАРМАЛАРДАҒЫ КӨРКЕМДІК САБАҚТАСТЫҚ 2016 - г. 6 - стр. 79

22

Коптилеуова Дина ТургалиевнаАхметбекова А.К. ЙУСУФ ИДРИС НОВЕЛЛАЛАРЫ: РЕАЛИЗМНЕН СИМВОЛИЗМГЕ 2017 - г. 7 - стр. 81

23

Коптилеуова Дина Тургалиевна Йусуф Идрис әңгімелеріндегі эксплицитті нарратордың ерекшеліктері 2017 - г. 6 - стр. 82

24

Коптилеуова Дина ТургалиевнаЖумажанова Ф.Т. Тәуелсіз Египет әдебиетіндегі әйел бостандығы тақырыбы 2017 - г. 10 - стр. 83

25

Коптилеуова Дина ТургалиевнаЖумажанова Ф.Т. ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНІҢ КЕҢЕС ДӘУІРІНДЕ ИСЛАМИ КӨРІНІСТЕРДІҢ СУРЕТТЕЛУІ 2018 - г. 7 - стр. 85

26

Коптилеуова Дина Тургалиевна ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ПАЛЕСТИНА ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ҰЛТТЫҚ БІРЕГЕЙЛІКТІҢ САЯСИ-ӘЛЕУМЕТТІК АСПЕКТІЛЕРІ 2020 - г. 7 - стр. 30

27

Коптилеуова Дина Тургалиевна АРАБ РОМАНЫНДАҒЫ БАТЫС-ШЫҒЫС ТАҚЫРЫБЫНЫҢ ДАМУЫ (XX ғ. II жартысы және XXI ғ. алғашқы ширегі) 2020 - г. 10 - стр. 30

28

Коптилеуова Дина Тургалиевна Қазіргі кездегі Палестина әдебиетіндегі ұлттық бірегейліктің көріністері 2020 - г. 9 - стр. 93

29

Коптилеуова Дина ТургалиевнаЖумажанова Ф.Т. Шығыс пен Батыс мәнмәтініндегі араб прозасы 2020 - г. 10 - стр. 83

30

Коптилеуова Дина Тургалиевна А.Х. ТАУФИҚТЫҢ «УТОПИЯСЫНЫҢ» ӘЛЕУМЕТТІК-САЯСИ АСПЕКТІЛЕРІ: МЫСЫРЛЫҚ САНАСЫНДАҒЫ АРАБ КӨКТЕМІНІҢ ЖАРШЫЛАРЫ 2021 - г. 11 - стр. 0

31

Коптилеуова Дина Тургалиевна Палестиналық ұлттық бірегейлігінің анықталуы (таңдаулы әдеби туындылардың негізінде) 2021 - г. 9 - стр. 134

1

Коптилеуова Дина Тургалиевна Мысыр жазушысы С.Маатаның тарихи романы: тілі мен аударудағы мәселелер 2011 - г. 8 - стр. Абай ат. ҚазҰПУ

2

Коптилеуова Дина Тургалиевна Арабтілді прозалық шығармалардағы адам мен әлемнің діни тұжырымдамасы 2010 - г. 9 - стр. Институт востоковедения им.Р.Б. Сулейменова Комитета науки МОН РК

3

Коптилеуова Дина Тургалиевна Жапониядағы модернистік роман 2012 - г. 7 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

4

Коптилеуова Дина Тургалиевна Женщины-писательницы в литературном процессе Магриба. 2011 - г. 8 - стр.

5

Коптилеуова Дина Тургалиевна Әлем әдебиеті пәнін оқытудағы Шығысқа бағытталған алғашқы оқу құралдары 2012 - г. 6 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

6

Коптилеуова Дина Тургалиевна Қазақ және жапон паре-мия¬ларындағы отбасы концептісі (паремияларға когнитивтік талдау жа-сау) 2012 - г. 7 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

7

Коптилеуова Дина Тургалиевна Парсы тіліндегі экономика саласындағы кірме терминдер 2012 - г. 5 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

8

Коптилеуова Дина Тургалиевна Орхан Памук шығармашылығындағы мәдениеттер сабақтастығы 2012 - г. 5 - стр. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби

9

Коптилеуова Дина Тургалиевна Қазақ ақын-жыраулар поэтикасына ислам дінінің ықпалы 2013 - г. 7 - стр. Алматы, КазНУ

10

Коптилеуова Дина Тургалиевна Араб тілін деңгейлеп оқыту әдістемесі 2013 - г. 5 - стр. Алматы, КазНУ

11

Коптилеуова Дина Тургалиевна 2013 - г. 6 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

12

Коптилеуова Дина Тургалиевна 2013 - г. 5 - стр. Алматы, СДУ имени Демиреля

13

Коптилеуова Дина Тургалиевна Атабай Б.А. Тиімді білім беру кеңістігін қалыптастырудағы оқытушының ролі 2013 - г. 4 - стр. София

14

Коптилеуова Дина Тургалиевна Жиекбаева А.Б., Ахметбекова А.К. 2013 - г. 6 - стр. Дубай

15

Коптилеуова Дина Тургалиевна The Novel “Hizanat Shamail” And The Mamluk Sultanate 2015 - г. 6 - стр. Athens

16

Коптилеуова Дина Тургалиевна Атабай Б.А. «ҚЫРЫМНЫҢ ҚЫРЫҚ БАТЫРЫ» ЖЫРЫНДАҒЫ ТОТЕМДЕР 2015 - г. 8 - стр. Башкирия, г.Стерлитамак

17

Коптилеуова Дина Тургалиевна Араб тіліндегі сан есім-дерді оқытудың ерекше-лік¬тері 2015 - г. 6 - стр. Sheffield (Велико¬британия)

18

Коптилеуова Дина Тургалиевна Тілді оқытуда лексика¬мен жұмыстың тиімділігі 2015 - г. 5 - стр. Алматы, КазНУ имени аль-Фараби факультет востоковедения

19

Коптилеуова Дина Тургалиевна «العربية بين يديك» оқу-әдістемелік кешені мысалында араб тілін оқытудың әдістемелік негіздерін талдау 2015 - г. 5 - стр. Алматы

20

Коптилеуова Дина Тургалиевна Араб тілін үйретудегі баспасөз тілін оқытудың тиімділігі 2015 - г. 7 - стр. Алматы

21

Коптилеуова Дина Тургалиевна Ахметбекова А.К. Араб тілі және тарихшылар 2017 - г. 4 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

22

Коптилеуова Дина Тургалиевна Ахметбекова А.К. АРАБ ТІЛІНДЕ ТІЛДІК ШЕБЕРЛІКТЕРДІ ҮЙРЕТУ БАҒЫТТАРЫ 2017 - г. 4 - стр. КазНУ имени аль-Фараби
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0