Main / Oriental Studies / Turksoy / Шадкам Зубайда

Шадкам Зубайда

Position Доцент
Turksoy
Scopus author ID: 57204053829
      
State Prizes
Prize Name Date of award
Знак "Ы.Алтынсарин"


1

Шадкам Зубайда мәдениетаралық қарым қатынас(сөйлеу этикеті) Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 978-601-247-087-1 153 - стр.

2

Шадкам Зубайда «Түрік тілінің ауызша және жазбаша практикалық курсы» (электронды оқу құралы)түрік тілінде. Қазақ университетi 2012 - г. 70 - стр.

3

Шадкам Зубайда Қазақ-түрік сөз этиекетінің этномәдени аспектісі " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1372 234 - стр.

4

Шадкам Зубайда Шағатай тіліне кіріспе " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-4398-3 106 - стр.

1

Шадкам Зубайда Türkiye Türkçesindeki Kalıp Sözlerinin Kazakçaya Çevrilmesinde Karşılaşılan Sorunlar 2011 - г. 4 - стр. 0

2

Шадкам Зубайда Этикет тілдік бірліктердің қалыптасуына әсер етуші экстралингвистикалық факторлар. 2012 - г. 6 - стр. 0

3

Шадкам Зубайда «ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ТҮРІК ТІЛІНДЕГІ ЭМОТИВТІК ҚЫЗМЕТ АТҚАРАТЫН ТІЛДІК БІРЛІКТЕРДІҢ ҚАЛЫПТАСУЫНА ӘСЕР ЕТУШІ ФАКТОРЛАР» 2012 - г. 6 - стр. 1

4

Шадкам Зубайда Түрік тілін оқытуда кездесетін мәселелер. 2012 - г. 4 - стр. 3

5

Шадкам Зубайда Антропонимдердің аппелятивтік қолданысы 2012 - г. 6 - стр. 0

6

Шадкам Зубайда “Қазақ ұлттық санасының оянуы және Кипр түрік ұлттық күресі” 2012 - г. 5 - стр. 2

7

Шадкам Зубайда Қазақ, түрік және парсы тілдерінде ортақ кейбір сөз этикеттерінің лингвомәден ерекшеліктері. 2012 - г. 6 - стр. 1

8

Шадкам Зубайда Kazak, Türk ve İran dillerindeki bazı ortak deyimler, atasözleri ve kalıp sözleri. 2012 - г. 6 - стр. 0

9

Шадкам Зубайда Türk Dünyasının Ortak Dil Sorunu ve Türkiye Türkçesi 2012 - г. 2 - стр. 0

10

Шадкам Зубайда «Шет тілі ретінде парсы тілін ұйренуде сөз этикеттерін ұйретудің маңыздылығы» 2012 - г. 7 - стр. 0

11

Шадкам Зубайда kazak ve turk kulturunde kadin kavrami 2014 - г. 4 - стр. 2

12

Шадкам Зубайда сөз басында этикеттік қызмет атқаратын бейвербалды амал тәсілдер 2010 - г. 3 - стр. 2

13

Шадкам Зубайда turk dunyasi entegrasiyoninda karsilasilan sorunlar 2011 - г. 6 - стр. 1

14

Шадкам Зубайда Қазақ және түрік тілдеріндегі туыстық қатнасты білдіретін сөздер және олардың аппелятивтік қызметі 2010 - г. 4 - стр. 9

15

Шадкам Зубайда TYPIK TIЛIH YЙPEHУДE ҚAPATПA CӨ3 PETIHДE TУbICTbIҚ ATAУЛАЕРДЫҢ KОЛДAНЫЛУЫ 2014 - г. 5 - стр. 1

16

Шадкам Зубайда ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ТҮРІК ТІЛДЕРІНДЕГІ САЛМАҚ ПЕН КӚЛЕМ ӚЛШЕМ АТАУЛАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 2015 - г. 5 - стр. 4

17

Шадкам Зубайда Базаркулова Б.К. ШАҒАТАЙ ТІЛІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ 2015 - г. 4 - стр. 4

18

Шадкам Зубайда Көркем аудармада стилистикалық мағынасы төмендетілген лексиканы(арго) аудару тәсілдері 2016 - г. 4 - стр. 1

19

Шадкам Зубайда ҚАЗАҚ ЭПОСЫНДАҒЫ ЖЕЛЕП-ЖЕБЕУШІЛЕРДІҢ ФУНКЦИЯСЫ 2016 - г. 4 - стр. 1

20

Шадкам Зубайда Компьютерлік терминдердің aғылшын тілінен қaзaқ тіліне aудaрудa кездесетін мәселелер 2016 - г. 6 - стр. 77

21

Шадкам Зубайда ТҮРІК ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНДЕ АЛҒАС ҚАРҒЫС АЙТУ ДӘСТҮРІНІҢ ПСИХОДИНАМИКАСЫНА СОЦИОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ 2017 - г. 10 - стр. 0

22

Шадкам Зубайда Қазақ және түрік халықтарының қонақ күту дәстүріне лингвомәдени ерекшеліктері 2018 - г. 17 - стр. 0

23

Шадкам Зубайда Көне түркілердің дүниетанымы мен наным-сенімдері 2018 - г. 8 - стр. 86

24

Шадкам Зубайда ҚАЗАҚ-ТҮРІК ТІЛДЕРІНДЕГІ ЖАЛҒАУЛЫҚ ШЫЛАУЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫ- СЕМАНТИКАЛЫҚ СИПАТЫ 2018 - г. 8 - стр. 87

25

Шадкам Зубайда Болашақ шетел тілі мұғалімдерін оқыту үшін цифрлық білім беру ресурстарын пайдалану әдістерін әзірлеу 2018 - г. 9 - стр. 87

26

Шадкам Зубайда Түрік және қaзaқ тілдеріндегі aвиaциялық терминологияғa жaлпы шолу 2018 - г. 8 - стр. 87

27

Шадкам Зубайда Түркі- ислами шығармалардағы парсы сөздерінің қазақ тіліне аудару мәселелері 2018 - г. 8 - стр. 87

28

Шадкам Зубайда Мәдениетaрaлық- Коммуникaтивтік Құзыреттілік Моделі және Компоненттері 2019 - г. 9 - стр. 88

29

Шадкам Зубайда ҚАЗАҚ- ТҮРІК ТІЛДЕРІНДЕГІ ЖАЛҒАУЛЫҚ ШЫЛАУЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫ- СЕМАНТИКАЛЫҚ СИПАТЫ 2018 - г. 8 - стр. 87

30

Шадкам Зубайда Орта ғасыр түркі классикалық шығармаларындағы көне иран мәдениетінің іздері 2018 - г. 6 - стр. 90

31

Шадкам Зубайда Түрік және Қазақ тілдеріндегі алғыспен қарғыс сөздерінің психодинамикасына социолингвистикалық талдау 2017 - г. 10 - стр. 0

32

Шадкам Зубайда Жазба Жәдігер және Рухани Мұра ретінде Сығнақи Шежіресі және Оның Аудармасы 2019 - г. 9 - стр. 90

33

Шадкам Зубайда Түрік тұрақты сөз бірліктерінде «dünürlük» салт-дәстүрінің лингвомәдени аспектісі 2020 - г. 9 - стр. 71

34

Шадкам Зубайда ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ТҮРІК ОНОМАСТИКАСЫНДА ӨСІМДІК ИНТЕРПРЕТАЦИЯСЫ 2020 - г. 8 - стр. 177

35

Шадкам Зубайда Шағатай тілінде сөздіктерінің зерттеулеріне шолу 2019 - г. 7 - стр. 91

36

Шадкам Зубайда Иран Ислам Республикасындағы Әл-Фараби зерттеулері 2020 - г. 7 - стр. 94

37

Шадкам Зубайда ХАЗІРЕТӘЛИДАСТАНДАРЫНЫҢҚАЗАҚСТАНДАҒЫНҰСҚАЛАРЫ 2020 - г. 8 - стр. 74

38

Шадкам Зубайда ДАСТӮР АЛ-‘ИЛĀЖ» МЕДИЦИНАЛЫҚ ТРАКТАТЫ ЖӘНЕ ҚОЛЖАЗБА НҰСҚАЛАРЫ Ғасырлар 2021 - г. 10 - стр. 98

1

Шадкам Зубайда Orta Asya memleketlerinde kültürlerarası iletişim dili sorunu 2011 - г. 7 - стр. турция город Кайсери.

2

Шадкам Зубайда «Шет тілі ретінде парсы тілін ұйренуде сөз этикеттерін ұйретудің маңыздылығы» 2012 - г. 1 - стр. Алматы

3

Шадкам Зубайда Қазақ, түрік және парсы тілдерінде ортақ кейбір сөз этикеттерінің лингвомәден ерекшеліктері. 2012 - г. 1 - стр. индия

4

Шадкам Зубайда Kazakistan’da Türkçenin Öğretimi ve Sorunları 2011 - г. 1 - стр. турция,мугла

5

Шадкам Зубайда Kazakistan’da Türkçe Öğrenenlerin Okuma ve Konuşma Sırasında Yaptıkları Yanlışlar 2011 - г. 3 - стр. Сакария, Турция.

6

Шадкам Зубайда Сөз этикетіндегі стандарттылық 2011 - г. 6 - стр. казахстан\ Алматы

7

Шадкам Зубайда Обзор слов и религиозных терминов в суфизме Казахстана в терминах культурной лингвистики 2016 - г. 8 - стр. Коттон колледж, Гувахати Университет (Ассам)

8

Шадкам Зубайда әулиелердің қорғауында қазақ эпосындағы батырлардың дүниеге келуі 2015 - г. 1 - стр. ТУРЦИЯ-Ankara/ Hacettepe universitesi

9

Шадкам Зубайда Караханлы кезеңінде жазылған алғашқы түрік ислам шығармаларындағы парсы сөздерінің сипаттамасы 2019 - г. 9 - стр. Анкара

10

Шадкам Зубайда Қазақ және түрік тілдеріндегі кейбір этике сөздердің қолданылу ерекшеліктері 2018 - г. 5 - стр. Balikesir

11

Шадкам Зубайда Сығнаки шежіресінің ерекшеліктері 2020 - г. 5 - стр. Hoca Ahmet Yesevı Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0

2018

Turk Kulturu ve Haci Bektas Veli - Arastirma Dergisi
0, с. 169-185

0

Цитирований