Main / Law / Theory and History of the Sate and Law, Constitutional and Administrative Law / Жарболова Айгерим Жаксылыковна

Жарболова Айгерим Жаксылыковна

Position Ст.пpеподаватель
Theory and History of the Sate and Law, Constitutional and Administrative Law
Scopus author ID: 57189305639

1

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы "Қазақуниверситеті" 2012 - г. ISBN 978-601-247-517-3 220 - стр.

2

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Кусаинов Д.О., Исабеков А.К. Заң шығару қызметі " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0258-4 10 - стр.

3

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Қазақстан Республикасындағы заң шығару процесі "Print master" 2017 - г. ISBN 978-601-298-230-5 9 - стр.

1

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Қазақстан Республикасында конституциялық заңдылықты нығайтудағы конституцияның жоғарылығының маңызы 2012 - г. 6 - стр. 0

2

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Қазақстан халқының заң шығару қызметіне қатысуының конституциялық-құқықтық негіздері 2011 - г. 4 - стр. 0

3

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Конституцияның жоғарылығы – конституциялық заңдылық режимін қалыптастырушы фактор ретінде. 2011 - г. 8 - стр. 0

4

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Заң шығару қызметінің қоғамның объективтік негіздерімен байланыстығы және оларға тәуелділігі 2014 - г. 5 - стр. 0

5

Жарболова Айгерим Жаксылыковна ҚР Парламенті заң шығару қызметінің кейбір проблемалары және даму болашағы 2013 - г. 6 - стр. 0

6

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Мәслихаттардың мемлекеттік билік жүйесіндегі орны туралы пайымдаулар 2012 - г. 6 - стр. 0

7

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Заң шығару қызметінің маңызы және мәні 2012 - г. 4 - стр. 0

8

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Кеңеске дейінгі және кеңестік кезеңдердегі Қазақстанның конституциялық заңнамасының даму ерекшеліктері 2014 - г. 8 - стр. 0

9

Жарболова Айгерим Жаксылыковна А.Ж. Жарболова. ҚР Парламентінде заң шығару процесі: түсінігі және кезеңдері // Известия НАН РК Серия общественных и гуманитарных наук 4.2015. 49-54 стр. 2015 - г. 5 - стр. 0

10

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Жарболова А.Ж. К вопросу об осуществлении народом законотворческой деятельности в РК // Известия НАН РК Серия общественных и гуманитарных наук 5 (303). 2015, 9-13 стр. 2015 - г. 4 - стр. 0

11

Жарболова Айгерим ЖаксылыковнаКусаинов Д.О. 2015 - г. 3 - стр. 0

12

Жарболова Айгерим Жаксылыковна 2015 - г. 3 - стр. 0

13

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Жарболова А.Ж. Қоғамның саяси және идеологиялық негіздері - заң шығармашылығының ықпалды факторлары 2015 - г. 6 - стр. 0

14

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Жарболова А.Ж. Заң шығару қызметінің қоғамдық жағдайлармен байланыстығы, оларға тәуелділігі 2015 - г. 6 - стр. 0

15

Жарболова Айгерим ЖаксылыковнаТусупова А.Ж. 1990-1993 жылдарда Қазақстанның конституциялық заңнамасының дамуы 2014 - г. 3 - стр. 72

16

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Influence of natural-geographical and historical-social conditions on lawmaking 2016 - г. 4 - стр. 0

17

Жарболова Айгерим ЖаксылыковнаДосаева А.А. The people of Kazakhstan as one of the subjects of lawmaking 2016 - г. 5 - стр. 0

18

Жарболова Айгерим ЖаксылыковнаКусаинов Д.О. Role of historical-social and natural-geographical conditions in legislative process 2016 - г. 6 - стр. 0

19

Жарболова Айгерим ЖаксылыковнаТусупова А.Ж. 1995-2007 жылдарда қабылданған конституциялық-құқықтық заңнаманың өзгешелігі 2015 - г. 5 - стр. 0

20

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Қазақстан Республикасында заң шығару өкілеттігін беру институтының реттелу жағдайы: салыстырмалы талдау 2015 - г. 6 - стр. 0

21

Жарболова Айгерим Жаксылыковна ҚР Президентінің заңға қол қою немесе оған қарсылық білдіру құқығын жүзеге асыруының және оның Парламентте қаралуының кейбір мәселелері 2016 - г. 5 - стр. 0

22

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Қазақстанда конституциялық қадағалау институтының қалыптасуы және дамуының конституциялық аспектілері 2016 - г. 8 - стр. 0

23

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Егемендіктің түсінігі мен мәні және оның ҚазССР мемлекеттік егемендігі туралы Декларацияда бекітілуі 2016 - г. 6 - стр. 0

24

Жарболова Айгерим Жаксылыковна State Property Management in the Republic of Kazakhstan 2016 - г. 6 - стр. 0

25

Жарболова Айгерим ЖаксылыковнаКусаинов Д.О. Қазақстанда кеңестік заманда жергілікті өкілді биліктің мәртебесінің бекітілуі және даму өзгешелігі 2016 - г. 7 - стр. 0

26

Жарболова Айгерим ЖаксылыковнаКусаинов Д.О. THE SUPREMASY OF THE CONSTITUTION AS THE MAIN GUARANTEE OF FORMATION OF LEGAL STATE 2016 - г. 6 - стр. 0

27

Жарболова Айгерим ЖаксылыковнаТусупова А.Ж. ХАЛЫКАРАЛЬҚ ШАРТТАР КОНСТИТУЦИЯЛЬҚ КУКЬқТЫҚ КАЙНАР К03ДЕРіНң ЖУЙЕС ңДЕ 2017 - г. 5 - стр. 46

28

Жарболова Айгерим Жаксылыковна ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ШАРТТАР КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ ҚАЙНАР КӨЗДЕРІНІҢ ЖҮЙЕСІНДЕ 2017 - г. 6 - стр. 0

29

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Legal regulation of labor migration in the Republic of Kazakhstan. 2016 - г. 9 - стр. 0

30

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Заң шығару техникасы заң шығару қызметінің тиімділігінің негізгі бір алғышарты ретінде 2016 - г. 5 - стр. 0

31

Жарболова Айгерим Жаксылыковна The essence of the Institute of delegation of legislative powers and questions of his development 2016 - г. 6 - стр. 0

32

Жарболова Айгерим ЖаксылыковнаТусупова А.Ж. Қазақстан Республикасы конституясының тікелей әрекеті туралы 2018 - г. 3 - стр. 57

33

Жарболова Айгерим Жаксылыковна А.Жарболова. Парламенттің заң шығару қызметін жүзеге асыруда заң шығару техникасының атқаратын рөлі 2017 - г. 4 - стр. 0

34

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Мейірбекова Г.Б., Жарболова А.Ж. Бала құқығын қорғаудың әлеуметтік-педагогикалық негіздері 2018 - г. 4 - стр. 0

35

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Жарболова А.Ж., Мейірбекова Г.Б. Заң шығармашылығының тиімділігінің алғышарттары 2018 - г. 5 - стр. 0

36

Жарболова Айгерим ЖаксылыковнаУмбетбаева Ж.Б., Мынбатырова Н.К. THE LAWMAKING FORMS: THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES 2019 - г. 12 - стр. 85

37

Жарболова Айгерим Жаксылыковна ЛОББИЗМНІҢ ЗАҢ ШЫҒАРУ ПРОЦЕСІНЕ ӘСЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ОҢ ТҰСТАРЫ 2018 - г. 11 - стр. 0

38

Жарболова Айгерим Жаксылыковна 2019 - г. 8 - стр. 0

39

Жарболова Айгерим Жаксылыковна The problems of effectiveness and implementation of the international legal norms of the states of the eurasian economic union (EAEU) 2019 - г. 7 - стр. 0

40

Жарболова Айгерим ЖаксылыковнаМынбатырова Н.К. Сайлау құқықтарының маңызы және оларды қорғау мәселесі 2019 - г. 9 - стр. 0

41

Жарболова Айгерим ЖаксылыковнаАубакиров А.А., Мынбатырова Н.К., Сманова А.Б. Сайлау құқықтарының маңызы мен оларды қорғау мәселесі 2019 - г. 8 - стр. 92

42

Жарболова Айгерим Жаксылыковна The right of veto: International experience, problems and prospects of application 2021 - г. 6 - стр. 0

43

Жарболова Айгерим Жаксылыковна О Международно-правовом статусе глав государств. 2020 - г. 8 - стр. 0

44

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Ерлі-зайыптылардың ортақ меншігіндегі үлестерді анықтау мәселелері 2020 - г. 5 - стр. 0

45

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Сайлаудың демократиялық мемлекеттердегі орны мен рөлі 2020 - г. 10 - стр. 0

46

Жарболова Айгерим ЖаксылыковнаКусаинов Д.О., Сманова А.Б., Мынбатырова Н.К., Баймаханова Д.М. 2022 - г. 9 - стр. 1

1

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Қазақстан халқы – негізгі заң шығарушы субъект ретінде 2011 - г. 7 - стр. КазНУ имени аль-Фараби, проспект Аль-Фараби 71, юридический факультет

2

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Жергілікті өкілді және атқарушы органдардың біртұтастығы қағидасының сипаты және оның өзгертілуі. 2012 - г. 5 - стр. КазНУ имени аль-Фараби. проспект Аль-Фараби, 71, юридический факультет

3

Жарболова Айгерим Жаксылыковна ҚР конституциялық құқығы пәні бойынша семинар сабақтарын өткізу әдістемесі 2012 - г. 5 - стр. г.Алматы, КазНУ имени аль-Фараби, проспект Аль-Фараби ,71

4

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Конституциялық құқықты терең меңгеруде үйірменің маңызы және қажеттігі 2012 - г. 4 - стр. г.Алматы, КазНУ имени аль-Фараби, проспект Аль-Фараби, 71

5

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Конституциялық құқық тәртібін оқытудың өзектілігі және оның ғылыммен байланысы. 2012 - г. 4 - стр. г.Алматы, КазНУ имени аль-Фараби, проспект Аль-Фараби, 71
Author Documents

4

Citations

18 по 18
documents

h-index

2

The right of veto: International experience, problems and prospects of application

Biskultanova, A.M., Zharbolova, A.Z., Akhatov, U.A., Aueshova, B.T.

2021

Kasetsart Journal of Social Sciences
42, с. 391-396

0

Цитирований
The problems of effectiveness and implementation of the international legal norms of the states of the eurasian economic union (EAEU)

Abikenov, A., Idrysheva, S.K., Zharbolova, A.Z., Apakhayev, N., Buribayev, Y.A., Khamzina, Z.A.

2019

Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences
13, с. 175-181

15

Цитирований
Legal regulation of labor migration in the Republic of Kazakhstan

Buribayev, Y.A., Meirbekova, G.B., Kassymbek, A., Zharbolova, A.Z., Muratova, E.M.

2016

Indian Journal of Science and Technology
9, с.

2

Цитирований
State property management in the Republic of Kazakhstan

Taitorina, B.A., Zharbolova, A.Z., Zhapakov, S.M., Sadibekova, M., Karasheva, Z.T., Buribayev, Y.A.

2016

Journal of Advanced Research in Law and Economics
7, с. 1187-1192

1

Цитирований