Main / Law / Customs, Financial and Environmental Law / Ережепқызы Роза

Ережепқызы Роза

Position Ст.пpеподаватель
Customs, Financial and Environmental Law
Scopus author ID: 56127778900
rose.kaznu@gmail.com
8(727) 377-33-36 вн:1257

1

Ережепқызы Роза Жер қойнауын пайдалануды құқықтық реттеу Научно-издательский центр Каспийского общественного университета 2012 - г. 137 - стр.

2

Ережепқызы Роза Қоршаған ортаны қорғау қоғамдық қол жетімділік құқықтық реттеу ақпарат "PRINT MASTER" 2016 - г. ISBN 978-01-278-830-3 131 - стр.

3

Ережепқызы Роза Джангабулова А.К., Туякбаева Н.С. Қазақстан Республикасының жасыл экономикаға көшуі жөніндегі тұжырымдамасын жүзеге асыру аясында баламалы және жаңартылған энергетиканы пайдалануды құқықтық реттеу " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3064-8 8 - стр.

1

Ережепқызы Роза 2006 - г. 3 - стр. 0

2

Ережепқызы Роза 2009 - г. 5 - стр. 50

3

Ережепқызы Роза 2009 - г. 4 - стр. 51

4

Ережепқызы Роза 2009 - г. 3 - стр. 52

5

Ережепқызы Роза 2010 - г. 5 - стр. 53

6

Ережепқызы Роза 2010 - г. 3 - стр. 56

7

Ережепқызы Роза 2011 - г. 5 - стр. 57

8

Ережепқызы Роза 2011 - г. 4 - стр. 58

9

Ережепқызы Роза 2011 - г. 4 - стр. 59

10

Ережепқызы Роза 2011 - г. 3 - стр. 60

11

Ережепқызы Роза 2012 - г. 6 - стр. 61

12

Ережепқызы Роза Лаптева Н.Г. 2012 - г. 3 - стр. 61

13

Ережепқызы Роза Лаптева Н.Г. 2012 - г. 3 - стр. 62

14

Ережепқызы Роза Есетова С.К. 2012 - г. 3 - стр. 62

15

Ережепқызы Роза 6. Умербаева Р.Е. «Экологиялық сақтандыру экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралы ретінде» стр.192-202 Вестник Серия юридическая №3 (63) 2012 с. сооавтр. Джангабулова А.К. 2012 - г. 10 - стр. 0

16

Ережепқызы Роза 9. Ережепқызы Р. Қазақстанның экологиялық қауіпсіздігі: жер қойнауын пайдаланушы субъектілер кейбір міндеттірінің құқықтық негіздері стр. 197-202 Вестник Серия юридическая №4 (64) 2012 сооавтр. Кудерин И.Қ. 2012 - г. 5 - стр. 0

17

Ережепқызы Роза «Жасыл» экономикаға өтудің аймақтық саясатының теориялық және методологиялық негіздері 2013 - г. 6 - стр. 0

18

Ережепқызы Роза Legal Framework duties of subjects subsoil 2013 - г. 4 - стр. 0

19

Ережепқызы Роза Қазақстанда экологиялық ақпаратқа қол жеткізу және алудың құқықтық негізі 2015 - г. 13 - стр. 3

20

Ережепқызы Роза Қазақстан Республикасының заңнамасында экологиялық ақпаратқа қол жетізу құқықтық институтының қағидалары 2015 - г. 6 - стр. 75

21

Ережепқызы Роза Экологиялық ақпаратқа қоғамның қол жетімділігін қамтамасыз етудің мемлекеттік-құқықтық тетігінің кейбір мәселелері 2015 - г. 4 - стр. 76

22

Ережепқызы Роза Джангабулова А.К. Қaзaқстaн Республикaсындa энергетикaлық сaлaны реттейтін зaңнaмaның дaмуының кейбір мәселелері 2016 - г. 4 - стр. 77

23

Ережепқызы Роза Aқпaрaтқa қол жеткізу, сот төрелігін шешім қaбылдaу және қол жұртшылықтың қaтысуы сурaғынa 2016 - г. 5 - стр. 78

24

Ережепқызы Роза Қазақстан Республикасындағы экологиялық қоғамдық ұйымдардың құқықтары мен міндеттері 2015 - г. 5 - стр. 0

25

Ережепқызы Роза Куаналиева Г.А. "Ensuring the rights of the personality in criminal proceedings"//КазНУ Хабаршысы №3 (79), 2016, 144-149 р. 2016 - г. 6 - стр. 79

26

Ережепқызы Роза Куаналиева Г.А. Куaнaлиевa Г.A., Ережепқызы Р. Қылмыстық процестегі жеке тұлғaның құқықтaрын қaмтaмaсыз ету 2016 - г. 6 - стр. 79

27

Ережепқызы Роза Ережепқызы Р. Қоршaғaн ортaны қорғaу және тaбиғи ресурстaрды пaйдaлaну сaлaсындaғы aқпaрaтқa қоғaмның қолжетімділігін құқықтық институт нормaлaрының орны 2016 - г. 6 - стр. 80

28

Ережепқызы Роза Джангабулова А.К. Ережепқызы Р., Джангабулова А.К., Конысбай Б. Қазақстан Республикасында үкіметтік емес ұйымдардың кейбір сұрақтары: олардың энергетикалық саясатты қалыптастырудағы рөлі 2016 - г. 6 - стр. 80

29

Ережепқызы Роза Ережепқызы Р. Қоршaғaн ортaны қорғaу және тaбиғи ресурстaрды пaйдaлaну сaлaсындaғы aқпaрaтқa қоғaмның қолжетімділігіне құқықтық институт нормaлaрының орны 2017 - г. 5 - стр. 81

30

Ережепқызы Роза Джангабулова А.К. Джaнгaбуловa A.К., Ережепқызы Р. Қaзaқстaн Республикaсындa энергия үнемдеу және энергия тиімділігін құқықтық қaмтaмaсыз ету мәселелері 2017 - г. 5 - стр. 81

31

Ережепқызы Роза Land reforms in the Republic of Kazakhstan in the conditions of market relations 2017 - г. 5 - стр. 0

32

Ережепқызы Роза Erezhepkyzy R.,Baimurzin A.A. Problems of the use of renewable energy sources 2017 - г. 5 - стр. 164

33

Ережепқызы Роза Erezhepkyzy R., Zakirov DE Renewable energy: the legal analysis of international and national legislation 2017 - г. 5 - стр. 164

34

Ережепқызы Роза Yerezhepkyzy R., Serikov Y.S Environmental Information: Problems and Perspectives" 2017 - г. 4 - стр. 164

35

Ережепқызы Роза Ecological problem of bioenergy 2017 - г. 4 - стр. 38

36

Ережепқызы Роза Yerezhepkyzy R., Usenova . Problems of liability for land offences 2017 - г. 4 - стр. 38

37

Ережепқызы Роза Government incentives on energy development using renewable energy sources 2017 - г. 4 - стр. 38

38

Ережепқызы Роза History of formation and development of the legislation regulating the energy sector in Kazakhstan 2017 - г. 4 - стр. 38

39

Ережепқызы Роза Yerezhepkyzy R., Maratova A.T. The further development of nuclear energy in Kazakhstan 2017 - г. 4 - стр. 38

40

Ережепқызы Роза Penalties for environmental pollution in the energy sector 2017 - г. 6 - стр. 269

41

Ережепқызы Роза Джангабулова А.К., Қонысбай Б.М. Қазақстан Республикасында Үкіметтік емес ұйымдардың кейбір сұрақтары; олардың энергетикалық саясатты қалыптастырудағы рөлі 2016 - г. 6 - стр. 80

42

Ережепқызы Роза АҚПAРAТҚA ҚОЛ ЖЕТ- КІЗУ, СОТ ТӨРЕЛІГІН ШЕШІМ ҚAБЫЛДAУ ЖӘНЕ ҚОЛЖҰРТ- ШЫЛЫҚТЫҢ ҚAТЫСУЫ 2017 - г. 6 - стр. 50

43

Ережепқызы Роза Legal regulation of public access to information in the field of environmental protection and use of natural resources 2017 - г. 6 - стр. 0

44

Ережепқызы Роза Некоторые вопросы правого регулирование внешних водных источников Казахстана 2019 - г. 182 - стр. 1

45

Ережепқызы Роза Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы ақпаратқа қоғамның қол жетімділігін құқықтық реттеу 2019 - г. 102 - стр. 89

46

Ережепқызы Роза Improving Environmental Legislation in Central Asia: Current Trends and Features of Cooperation with the European Union 2020 - г. 9 - стр. 29

47

Ережепқызы Роза Protection of Objects of Historical and Cultural Heritage: Legal Problems and the Application of Information Technologies 2020 - г. 10 - стр. 49

48

Ережепқызы Роза Implementing the aarhus convention 2021 - г. 7 - стр. 4

1

Ережепқызы Роза Есетова С.К. 2005 - г. 4 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

2

Ережепқызы Роза 2007 - г. 3 - стр. Алматы, Академия экономики и права

3

Ережепқызы Роза 2005 - г. 6 - стр. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

4

Ережепқызы Роза 2008 - г. 2 - стр. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби

5

Ережепқызы Роза 2008 - г. 4 - стр. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби, юридический факультет

6

Ережепқызы Роза 2009 - г. 5 - стр. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби юридический факультет

7

Ережепқызы Роза 2009 - г. 5 - стр. Уральск Западно-Казахстанский университет им. М.Утемисова

8

Ережепқызы Роза 2009 - г. 3 - стр. Уральск Западно-Казахстанский университет им. М.Утемисова

9

Ережепқызы Роза 2010 - г. 4 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

10

Ережепқызы Роза 2010 - г. 12 - стр. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби юридический факультет

11

Ережепқызы Роза 2012 - г. 4 - стр. NH Laguna Palace, Viale Ancona, 2. 30172 Venezia, Mestre, Italy

12

Ережепқызы Роза 2009 - г. 6 - стр. Алматы Казахском национальном университете им. аль-Фараби

13

Ережепқызы Роза 2012 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль_Фараби юридический факультет

14

Ережепқызы Роза 2012 - г. 3 - стр.

15

Ережепқызы Роза Ибраева А.С., Есетова С.К. 2012 - г. 2 - стр. Phuket

16

Ережепқызы Роза Лаптева Н.Г., Ибраева А.С., Есетова С.К. 2012 - г. 2 - стр. Phuket

17

Ережепқызы Роза Некоторые вопросы доступа к информации об использовании водных ресурсов в Республике Казахстан 2012 - г. 4 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

18

Ережепқызы Роза Правовые основы доступа и получения экологической информации стр 2012 - г. 8 - стр.

19

Ережепқызы Роза Соотношение классических и инновационных методов преподавания: на опыте юридического факультета КазНУ имени аль-Фараби 2012 - г. 3 - стр.

20

Ережепқызы Роза Табиғи ресурстарды қоршаған ортаны қорғау және пайдалану саласындағы экологиялық ақпарат көздері 2016 - г. 6 - стр. Павлодар

21

Ережепқызы Роза Тыныбеков С.., Джангабулова А.К. Қазақстан Республикасының экологиялық ақпаратқа қол жеткізу үшін құқықтық негіз 2015 - г. 7 - стр.

22

Ережепқызы Роза Проблемы правового регулирования и состояние мониторинга водных ресурсов в Казахстане 2020 - г. 12 - стр.
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0