Main / Geography and Environmental Sciences / Meteorology and Hydrology / Ердесбай Алмат Нұрбақұлы

Ердесбай Алмат Нұрбақұлы

Position Ст.пpеподаватель
Кафедра метеорологии и гидрологии
yerdesbay.almat@gmail.com
File name Headline Description
Hydrometrics І
Hydrometrics І
Ecological and Economic Bases of Water Use
Assessment of anthropogenic impacts on river flow
Ecological Statistics
Ecological and Economic Bases of Water Use
Ecological and Economic Bases of Water Use
Hydrometrics І
Ecological and Economic Bases of Water Use
Hydrometrics І
Hydrometrics І
Hydrometrics І
Ecological and Economic Bases of Water Use
Hydrometrics І
Hydrometrics II
Assessment of anthropogenic impacts on river flow
Ecological and Economic Bases of Water Use
Ecological and Economic Bases of Water Use
Hydrometrics І
Hydrometrics І
Hydrometrics І
Hydrometrics І
Hydrometrics II
Ecological and Economic Bases of Water Use
Hydrometrics II
Ecological and Economic Bases of Water Use
Ecological and Economic Bases of Water Use
Hydrometrics І
Ecological and Economic Bases of Water Use
Ecological and Economic Bases of Water Use
Hydrometrics II
Ecological and Economic Bases of Water Use
Hydrometrics І
Ecological and Economic Bases of Water Use
Hydrometrics І
Hydrometrics І
Ecological and Economic Bases of Water Use
Hydrometrics І
Assessment of anthropogenic impacts on river flow
Ecological and Economic Bases of Water Use
Hydrometrics І
Hydrometrics II
Water abstraction supply аnd wastewater treatment
Ecological and Economic Bases of Water Use
Ecological and Economic Bases of Water Use
Hydrometrics II
Hydrometrics І
Assessment of anthropogenic impacts on river flow
Water abstraction supply аnd wastewater treatment
Hydrometrics II
Hydrometrics І
Hydrometrics II
Hydrometrics II
Hydrometrics II
Hydrometrics II
Hydrometrics II
Hydrometrics II
Water abstraction supply аnd wastewater treatment

1

Ердесбай Алмат Нұрбақұлы Оразбаев А.Е., Мұқанова Г.А., Таныбаева А.К. Учебная практика для студентов специальности «5В060800 – Экология» " Қазақ университеті " 2018 - г. 80 - стр.

1

Ердесбай Алмат Нұрбақұлы ҚАЗІРГІ ЗАМАНАУИ ЖАҒДАЙДАҒЫ ЭКОМӘДЕНИЕТТІЛІК 2017 - г. 3 - стр. 0

2

Ердесбай Алмат Нұрбақұлы АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ШАЙЫНДЫ СУЛАРЫНДАҒЫ АЗОТ ҚОСЫЛЫСТАРЫНЫҢ ДИНАМИКАСЫ 2016 - г. 5 - стр. 0

3

Ердесбай Алмат Нұрбақұлы ОРТАЛЫҚ ҚАЗАҚСТАННЫҢ НЕГІЗГІ СУ АРТЕРИЯСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ 2016 - г. 4 - стр. 0

4

Ердесбай Алмат НұрбақұлыВоронова Н.., Оразбаев А.Е., Мұқанова Г.А., Зубова О.А. Современные эффективные технологии энергосбережения 2017 - г. 13 - стр. 0

5

Ердесбай Алмат Нұрбақұлы Ертіс өзені жайылмасының су басу режимі 2018 - г. 5 - стр. 1

6

Ердесбай Алмат Нұрбақұлы ҮЛГIЛEНГEН AҒЫНДЫ ҚAТAPЛAPЫ APҚЫЛЫ ЕРТІС ӨЗЕНІНДЕГІ БҰҚТЫPМA CУҚOЙМACЫНЫҢ ЖҰМЫC PEЖИМIН БOЛЖAМДЫҚ БAҒAЛAУ 2021 - г. 9 - стр. 0
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0