Main / Law / Customs, Financial and Environmental Law / Books, monographs

Customs, Financial and Environmental Law

List of publications

Year of publication:

41

Шуланбекова Г. К. Жерге мемлекеттік меншік құқық негіздері ЖК "Роза" Баспалық-полиграфиялық қызмет көрсету орталығы 2016 - г. ISBN 978-601-04-0279-8 112 - стр.

42

Шуланбекова Г. К. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖЕР РЕФОРМАЛАРЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫ ЖК "Роза" Баспалық-полиграфиялық қызмет көрсету орталығы 2016 - г. ISBN 978-601-04-0281-1 112 - стр.

43

Еркинбаева Л. К. Қазақстан Республикасының аграрлық құқығы "Қазақ университеті" КазНУ имени аль-Фараби 2015 - г. ISBN 2015 245 - стр.

44

Жатканбаева А. Е. Жатканбаева А.Е., Джаксылыккызы Г. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ Издательство Персона. Полиграфический салон. 2016 - г. ISBN 978-601-7047-65 195 - стр.

45

Қалымбек Б. Проблемы правового регулирование охраны окуружающей среды от загрязнения отходами производства и потребления в Республике Казахстан Роза баспаханасы 2016 - г. ISBN 978-3-903115-22-4 165 - стр.

46

Қалымбек Б. Правовое регулирование использования возхобновляемых источников энергии В Республике Казахстан Роза баспалық орталығы 2016 - г. ISBN 978-3-903115-23-1 125 - стр.

47

Калиева Г. С. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН Masterprint 2016 - г. ISBN 978-601-7047-70 10 - стр.

48

Есекеева А. А. КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ АУЫЛДЫК АУМАКТАР ЖЕРЛЕРіНіҢ КҰКЫКТЫҚ ЖАҒДАЙЫ "Print master" 2016 - г. ISBN 978-601-7047-68-9 145 - стр.

49

Байдельдинов Д. Л. Проблемы правовой охраны окружающей среды от радиационного загрязнения на примере Республики Казахстан, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки PrintMaster 2015 - г. ISBN 978-601-7047-86 136 - стр.

50

Байдельдинов Д. Л. Конституционный контроль в Казахстане: доктрина и практика утверждения конституционализма Раритет 2015 - г. ISBN 978-601-250-268 384 - стр.

51

Байдельдинов Д. Л. КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Научно-практический комментарий "Раритет " Алматы 2015 - г. ISBN 978-601-250-267 536 - стр.

52

Туякбаева Н. С. International legal regulation of North Atlantic Treaty organization activity PRINT MASTER 2016 - г. ISBN 978-601-247-236-3 6 - стр.

53

Туякбаева Н. С. Теоретико-правовые основы банковской тайны: сравнительно-правовой анализ законодательства Республики Казахстан и зарубежных стран PRINT MASTER 2016 - г. ISBN 978-601-7047-80-1 5 - стр.

54

Бердибаева А. К. Қазақ әдет-ғұрып құқығындағы келісім-шарт институты "Print master" 2016 - г. 87 - стр.

55

Куаналиева Г. А. Қазақстан Республикасының қаржы жүйесін құқықтық реттеу "Роза" 2016 - г. ISBN 978-601-04-0284-7 1 - стр.

56

Куаналиева Г. А. Қаржы құқығынан орысша-ағылшынша түсіндірме сөздік " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1405-1 9 - стр.

57

Айдарханова К. Н. Казақстан Республикасының валюталық құқығы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1276-7 8 - стр.

58

Есекеева А. А. Қазақстан Республикасының жер құқығы сұрақтар мен жауаптар " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-0806-7 148 - стр.

59

Есекеева А. А. Жерге құқықтарды мемлекеттік тіркеуді құқықтық реттеу " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1301-6 122 - стр.

60

Есекеева А. А. Жерге құқықтарды мемлекеттік тіркеуді құқықтық реттеу " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1301-6 122 - стр.

61

Есекеева А. А. Қазақстан Республикасының жер құқығы сұрақтар мен жауаптар " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-0806-7 148 - стр.

62

Есекеева А. А. Қазіргі педагогикадағы тәрбие әдістері,құралдары «Қазақ университеті» Алматы 2016 - г. 51 - стр.

63

Есекеева А. А. Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі " Қазақ университеті " 2016 - г. 31 - стр.

64

Бердибаева А. К. Жерге құқықтарды мемлекеттік тіреуді құқықтық реттеу " Қазақ университеті " 2015 - г. 115 - стр.

65

Куаналиева Г. А. Қылмыстық құқықтағы себепті байланыс мәселелері: Монография. - Алматы, 2017. - 142 бет. Роза 2017 - г. ISBN 978-601-7450-07-6 8 - стр.

66

Куаналиева Г. А. Бюджеттік жүйе және мемлекеттің бюджеттік қызметі: Монография.- Алматы, 2016.- 182 бет. Дәуір 2016 - г. ISBN 978-601-07-1970-9 11 - стр.

67

Куаналиева Г. А. Салық салу саласындағы құқықтық реттеу мәселелері: Монография.- Алматы, 2016.- 144 бет. Гридиан-Полиграф 2016 - г. ISBN 978-601-07-1971-8 9 - стр.

68

Куаналиева Г. А. Сақтандыру қызметін реттеудің құқықтық негіздері: Монография.- Алматы, 2016.- 142 бет. Інжу-маржан 2016 - г. ISBN 978-601-07-1971-1 8 - стр.

69

Куаналиева Г. А. Қаржы құқығы: оқу құралы /Г.А.Қуаналиева. - Алматы: Қазақ университеті, 2017. - 162 б. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2235-3 10 - стр.

70

Қалымбек Б. Шуланбекова Г.К., Кусаинов Д.О., Оспанова Д.А. Современная система образования: теория и практика Издательско-полиграфическое предприятие "Макс-Инфо" 2017 - г. ISBN 978-5-905519-24-6 4 - стр.

71

Шуланбекова Г. К. Кусаинов Д.О., Оспанова Д.А., Қалымбек Б.. Современная система образования: теория и практика Издательско-полиграфическое предприятие "Макс-Инфо" 2017 - г. ISBN 978-5-905519-24-6 4 - стр.

72

Шуланбекова Г. К. Кусаинов Д.О., Оспанова Д.А., Қалымбек Б.. Тенденции и инновации фундаментальных и прикладных наук. Научное издание ЛОГОС 2017 - г. ISBN 978-5-905519-23-9 11 - стр.

73

Қалымбек Б. Шуланбекова Г.К., Кусаинов Д.О., Оспанова Д.А. Тенденции и инновации фундаментальных и прикладных наук. Научное издание ЛОГОС 2017 - г. ISBN 978-5-905519-23-9 11 - стр.

74

Ережепқызы Р. Правовое регулирование доступа общественности к экологической Информации "PRINT MASTER" 2016 - г. ISBN 978-01-278-830-3 131 - стр.

75

Қалымбек Б. Шуланбекова Г.К. ЕурАзЭО ықпалдастық үдерісінде ветеринарлық Қауіпсіздікті қамтамасыз ету: құқықтық негізі мен даму мүмкіндіктері "Роза" баспалық-полиграфилық қызмет көрсету орталығы 2016 - г. ISBN 978-601-280-742-0 3 160 - стр.

76

Шуланбекова Г. К. Қалымбек Б.. ЕурАзЭО ықпалдастық үдерісінде ветеринарлық Қауіпсіздікті қамтамасыз ету: құқықтық негізі мен даму мүмкіндіктері "Роза" баспалық-полиграфилық қызмет көрсету орталығы 2016 - г. ISBN 978-601-280-742-0 3 160 - стр.

77

Куаналиева Г. А. А.С.Молдағалиева, Г.А.Қуаналиева Қазақстан Республикасының тау-кен құқығы: оқу құралы /А.С.Молдағалиева, Г.А.Қуаналиева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 120 б. Издательский дом «Казак университеті» 2016 - г. ISBN 978-601-04-1402-0 7 - стр.

78

Байдельдинов Д. Л. DISPUTE RESOLUTION MECHANISM FOR THE BELT AND ROAD INTERNATIONAL ACADEMY OF THE BELT AND ROAD 2016 - г. 620 - стр.

79

Бердибаева А. К. Налоговое право Республики Казахстан (общая часть) " Қазақ университеті " 2017 - г. 151 - стр.

80

Байдельдинов Д. Л. Problems of legal protection of the environment from radiation contamination by the example of the Republic of Kazakhstan, the Russian Federation and the United States of America "PRINT MASTER" 2016 - г. 135 - стр.